Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ithemba Ngabafileyo—Uvuko

Ithemba Ngabafileyo—Uvuko

Ingabe uyakholelwa esithembisweni seBhayibheli sovuko? * Ithemba lokuphinde sibe nabathandekayo bethu asebafa liyasithokozisa. Kodwa ingabe leli themba lingokoqobo? Ukuze siphendule lo mbuzo, ake sihlole isibonelo sabaphostoli bakaJesu Kristu.

Abaphostoli babekholelwa ngokuqinile ovukweni lwabafileyo. Kungani? Nazi izizathu ezimbili. Esokuqala, ithemba labo lalisekelwe ngokuyinhloko kuleli qiniso: UJesu ngokwakhe wayevusiwe kwabafileyo. Abaphostoli—kuhlanganise ‘nabazalwane abangaphezu kwamakhulu amahlanu ngesikhathi esisodwa’—bambona uJesu ovusiwe. (1 Korinte 15:6) Ngaphezu kwalokho, ukuvuswa kukaJesu kwafakazelwa futhi kwamukelwa abantu abaningi, njengoba amaVangeli amane ebonisa.—Mathewu 27:62–28:20; Marku 16:1-8; Luka 24:1-53; Johane 20:1–21:25.

Esesibili, abaphostoli babebone uJesu evusa okungenani abantu abathathu—eNayini, eKapernawume naseBhethaniya. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Johane 11:1-44) Umuntu wokugcina owavuswa uJesu okukhulunywe ngaye ekuqaleni kwalo magazini, wayevela emndenini osondelene kakhulu naye. Ake sihlole ukuthi yini eyenzeka.

“MINA NGINGUKUVUKA”

“Umfowenu uzovuka.” UJesu washo la mazwi kuMarta ngemva kwezinsuku ezine uLazaru umfowabo efile. Ekuqaleni kwakunzima ngoMarta ukuqonda incazelo yamazwi kaJesu. Ephendula wathi, “Ngiyazi ukuthi uyovuka,” kodwa wayecabanga ukuthi wayeyovuka esikhathini esithile esizayo. Cabanga indlela amangala ngayo lapho ngemva kokuzwa uJesu ethi, “Mina ngingukuvuka nokuphila,” ebona uJesu evusa umfowabo kwabafileyo!—Johane 11:23-25.

Wayekuphi uLazaru phakathi nezinsuku ezine efile? ULazaru akashongo lutho olubonisa ukuthi wayephila ndawana-thile phakathi nalezo zinsuku ezine. Cha, uLazaru wayengenawo umphefumulo ongafi owawuye ezulwini. Lapho uJesu evusa uLazaru, akazange ambuyisele emhlabeni, emsusa enjabulweni yasezulwini eduze noNkulunkulu. Pho wayekuphi uLazaru phakathi nalezo zinsuku ezine? Wayelele ethuneni.—UmShumayeli 9:5, 10.

Khumbula, uJesu wafanisa ukufa nokulala umuntu avuswa kukho lapho evuswa kwabafileyo. Le ndaba ifundeka kanje: “‘ULazaru umngane wethu uye kophumula, kodwa ngiya khona ukuze ngimvuse.’ Ngakho-ke abafundi bathi kuye: ‘Nkosi, uma eye kophumula, uzophila.’ Nokho, uJesu  wayekhuluma ngokufa kwakhe. Kodwa bona babecabanga ukuthi ukhuluma ngokuphumula kokulala. Ngakho-ke, ngaleso sikhathi uJesu wathi kubo ngokungagunci: ‘ULazaru ufile.’” (Johane 11:11-14) Lapho uJesu evusa uLazaru, wambuyisela ekuphileni futhi wamhlanganisa nomndeni wakhe. Yeka isipho esimangalisayo uJesu asinika lowo mndeni!

Ukuvusa kukaJesu abantu ngesikhathi esemhlabeni kwakungamazwibela alokho azokwenza esikhathini esizayo njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. * Lapho esebusa umhlaba, uJesu osezulwini uyobavusela ekuphileni abantu abalele ethuneni elivamile lesintu. Yingakho athi: “Mina ngingukuvuka.” Cabanga indlela oyojabula ngayo lapho uphinde ubona abathandekayo bakho! Cabanga nangenjabulo abavusiwe abayoba nayo!—Luka 8:56.

Cabanga indlela oyojabula ngayo lapho uphinde ubona abathandekayo bakho!

UKHOLO LOKUPHILA OKUPHAKADE

UJesu wathi kuMarta: “Lowo obonisa ukholo kimi, ngisho noma efa, uyophila; futhi wonke umuntu ophilayo abonise ukholo kimi akasoze afa.” (Johane 11:25, 26) Labo uJesu ayobavusa phakathi nokubusa kwakhe kweminyaka eyinkulungwane bayoba nethuba lokuphila phakade—uma nje, beqhubeka belubonisa ngempela ukholo kuye.

“Lowo obonisa ukholo kimi, ngisho noma efa, uyophila.”—Johane 11:25

Ngemva kokusho lawo mazwi aphawulekayo ngovuko, uJesu wabuza uMarta lo mbuzo: “‘Uyakukholelwa lokhu?’ Wathi kuye: ‘Yebo, Nkosi; ngiyakholelwa ukuthi wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu.’” (Johane 11:26, 27) Kuthiwani ngawe—ungathanda yini ukuba nokholo ethembeni lovuko njengoMarta? Isinyathelo sokuqala ukufunda ngenjongo kaNkulunkulu ngesintu. (Johane 17:3; 1 Thimothewu 2:4) Ulwazi oyoluthola lungakwenza ube nokholo. Kunganjani ucele oFakazi BakaJehova bakubonise lokho okufundiswa iBhayibheli ngale ndaba? Bayokujabulela ukuxoxa nawe ngethemba elimangalisayo lovuko.

^ isig. 2 Bheka isihloko esithi “Ukufa Akusona Isiphetho Sakho Konke!” ekhasini 6 kulo magazini.

^ isig. 9 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngesithembiso seBhayibheli ngovuko lwesikhathi esizayo, bheka isahluko 7 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.