Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda  |  December 2013

 ISIHLOKO ESIYINHLOKO | INGABE SIYAMDINGA UNKULUNKULU?

Okwenza Simdinge UNkulunkulu

Okwenza Simdinge UNkulunkulu

Ochwepheshe bengqondo bathi ukuze abantu bathole injabulo yangempela akumelwe nje bagcine ngokwanelisa izidingo zomzimba. Lokhu sikubona ngokuthi abantu bahlale befuna ukwenza okuthile okunenjongo noma ukukhonza othile omkhulu kunabo. Ukuze banelise lesi sidingo abanye bachitha isikhathi sabo sokuphumula ezintweni zemvelo, ezobuciko, emculweni, njalo njalo. Nokho, abaningi abakutholi ukwaneliseka kwangempela noma okuhlala njalo ezintweni ezinjalo.

UNkulunkulu ufuna abantu bajabule manje naphakade

 

Akubamangazi abafundi beBhayibheli ukuthi abantu banesidingo abazalwa naso sokwanelisa izidingo ezingalé kwemizimba yabo. Izahluko zokuqala zikaGenesise zibonisa ukuthi ngemva kokuba uNkulunkulu edale abantu ababili bokuqala, wayekhuluma nabo njalo, ebanikeza indlela yokwakha ubuhlobo naye. (Genesise 3:8-10) UNkulunkulu akadalanga abantu ukuba baphile ngaphandle kwakhe; banesidingo sokuxhumana noMenzi wabo. IBhayibheli likhuluma kaningi ngalesi sidingo.

Ngokwesibonelo, uJesu wathi: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.” (Mathewu 5:3) Kula mazwi, singaphetha ngokuthi ukuze sijabule futhi saneliseke ekuphileni kudingeka sanelise isifiso sethu sokwazi uNkulunkulu. Singakwenza kanjani lokho? UJesu wayinikeza impendulo lapho ethi: “Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.” (Mathewu 4:4) Amazwi kaNkulunkulu, okungukuthi imicabango yakhe nemiyalo yakhe njengoba itholakala eBhayibhelini, enza kanjani ukuba sikwazi ukuphila ukuphila okujabulisayo nokunenjongo? Ake sihlole izindlela ezintathu eziyisisekelo.

Sidinga Isiqondiso Esihle

Namuhla, ochwepheshe abaningi bahlale bemi ngomumo ukunikeza iseluleko mayelana nobuhlobo nabanye, ezothando, ukuphila komndeni, ukuxazulula izingxabano, injabulo ngisho nangenjongo yokuphila. Kodwa ubani okufanelekela kangcono ukunikeza isiqondiso esinengqondo nesinokulinganisela kuzo zonke lezi zici uma kungeyena uMenzi wabantu, uJehova uNkulunkulu?

Njengencwajana yeziyalezo, iBhayibheli liyisiqondiso sokuphila

Ake sifanekise: Uma uthenga umshini omusha, njengekhamera noma i-computer, ulindela ukuba  uphume nencwajana yeziyalezo echaza indlela engcono kakhulu yokuwusebenzisa ngendlela egculisayo umshini wakho. IBhayibheli lingafaniswa naleyo ncwajana. Liyincwadi yokuphila komuntu ebhalwe uNkulunkulu, umenzi womuntu, ebhalela thina esithole lokhu kuphila. Le “ncwajana yeziyalezo” ichaza ukuthi umkhiqizo wakhelwe ukwenzani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuwusebenzisa.

Njenganoma iyiphi incwadi yeziyalezo ebhalwe kahle, iBhayibheli liqaphelisa abafundi balo ngemikhuba engaphazamisa ukusebenza kwalo “mkhiqizo”—ukuphila kwethu—ngendlela ephephile nenokwethenjelwa. Iseluleko noma izindlela ezinqamulelayo ezinikezwa abanye zingase zikhange futhi zibonakale zishesha nokushesha, kodwa akunangqondo yini ukucabanga ukuthi siyothola imiphumela engcono kakhulu futhi sigweme izinkinga uma silandela iziyalezo zoMenzi?

“Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze, Lowo okubangela ukuba unyathele endleleni okufanele uhambe ngayo. O ukube ubuyoyilalela nokuyilalela imiyalo yami! Khona-ke ukuthula kwakho bekuyoba njengomfula, nokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle.”—Isaya 48:17, 18

EBhayibhelini, singathola isiqondiso nosizo esiludingayo

Nakuba uJehova uNkulunkulu enikeza iziqondiso neziyalezo, akasiphoqi ukuba sizamukele. Kunalokho, ngenxa yokuthi uyasithanda futhi ufuna ukusisiza, yingakho esincenga ngemfudumalo: “Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze, Lowo okubangela ukuba unyathele endleleni okufanele uhambe ngayo. O ukube ubuyoyilalela nokuyilalela imiyalo yami! Khona-ke ukuthula kwakho bekuyoba njengomfula, nokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle.” (Isaya 48:17, 18) Ngamafuphi, uma silalela isiqondiso sikaNkulunkulu, siyophila kahle. Ngamanye amazwi, ukuze siphile kahle futhi sijabule, sidinga uNkulunkulu.

Sidinga Isisombululo Sezinkinga Zokuphila

Abanye banomuzwa wokuthi abamdingi uNkulunkulu, babona izinkinga ezididayo ekuphileni bese bethi akekho uNkulunkulu onothando. Ngokwesibonelo, bangase babuze: ‘Kungani abantu abalungile behlupheka?’ ‘Kungani ezinye izinsana ezingenacala zizalwa zikhubazekile?’ ‘Kungani kunokungalungi okungaka ekuphileni?’ Le yimibuzo ebaluleke ngempela futhi ukuthola izimpendulo ezanelisayo kungakuthonya kakhulu ukuphila kwethu. Kodwa esikhundleni sokuvele sibeke uNkulunkulu icala ngezinkinga ezinjalo, ake sibone ukuthi iZwi likaNkulunkulu lithini ngale ndaba.

Esahlukweni sesithathu sikaGenesise, sifunda ngendaba ephathelene noSathane, owacasha ngenyoka wabe esezama ukwenza abantu ababili bokuqala ukuba baphule umthetho kaNkulunkulu wokuba bangadli emthini wokwazi okuhle nokubi. Watshela u-Eva: “Ngokuqinisekile ngeke nife. Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuwo nakanjani amehlo enu ayovuleka futhi nakanjani niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.”—Genesise 2:16, 17; 3:4, 5.

Ngala mazwi, uSathane wayengagcini nje ngokuthi uNkulunkulu ungumqambimanga kodwa wayethi nendlela yakhe yokubusa ayilungile. UDeveli wagomela ngokuthi uma abantu bengalalela yena, izinto ziyobahambela kangcono. Kwakungasombululeka kanjani lokho kumangalelwa? UJehova wakhetha ukuba kudlule isikhathi esithile ukuze bonke babone ukuthi lezi zinsolo ayenamekwe zona zaziyiqiniso yini noma cha. Eqinisweni,  uNkulunkulu wayenika uSathane nabalandeli bakhe ithuba lokubonisa ukuthi abantu bangaphila yini kahle ngaphandle kukaNkulunkulu.

Ucabangani ngalezi zinsolo zikaSathane? Abantu bangakwazi yini ukuphila kahle futhi bazibuse ngempumelelo ngaphandle kukaNkulunkulu? Ukuhlupheka, ukungabi nabulungisa, ukugula, ukufa, ubugebengu, ukuwohloka kwesimilo, izimpi, ukuqothulwa kwezinhlanga, nezinye izenzo ezinyantisayo eziye zakhathaza abantu emakhulwini eminyaka kuwubufazi obuqand’ ikhanda bokuthi imizamo yomuntu yokuzibusa ngaphandle kukaNkulunkulu ihluleke ingcaca. Kunokuba libeke uNkulunkulu icala ngezinkinga zabantu, iBhayibheli liveza imbangela yazo enkulu: ‘Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’—UmShumayeli 8:9.

Ngokwalokhu esesixoxe ngakho, akucaci yini ukuthi asidingi nje kuphela ukuba uNkulunkulu asinike izimpendulo zemibuzo ekhathaza abantu kodwa futhi nesisombululo? Yini uNkulunkulu azoyenza?

Sidinga Usizo LukaNkulunkulu

Sekuyisikhathi eside abantu befisa ukukhululeka ekuguleni, ekugugeni nasekufeni. Baye bachitha isikhathi esiningi, amandla nezimali befuna le nkululeko, bengaphumeleli. Abanye baye bethemba ukuthi ngokudla amakhambi athile, ngokuphuza amanzi athile noma ngokuhlala ezindaweni ezithile bangakwazi ukuhlala bebasha. Wonke la maphupho awazange afezeke.

UNkulunkulu ufuna abantu baphile kahle futhi bajabule. Lena kwakuyinjongo yakhe lapho edala abantu, futhi akayikhohliwe. (Genesise 1:27, 28; Isaya 45:18) UJehova uNkulunkulu ngokwakhe uyasiqinisekisa ukuthi noma yini ahlose ukuyenza iyokwenzeka nakanjani. (Isaya 55:10, 11) IBhayibheli lisitshela ngesithembiso sikaNkulunkulu sokubuyisela izimo zePharadesi elalahlwa abantu ababili bokuqala. Encwadini yokugcina yeBhayibheli, sithola la mazwi: “[UJehova uNkulunkulu] uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile.” (IsAmbulo 21:4) UNkulunkulu uyoziletha kanjani lezi zimo ezinhle futhi singazuza kanjani kulesi sithembiso?

INdodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu, yafundisa abalandeli bayo ukuba bathandazele ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe. Abantu abaningi bawujwayele noma bawusho njalo lo mthandazo, abanye bawubiza ngokuthi uMthandazo WeNkosi. Uthi: “Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mathewu 6:9, 10) Yebo, uJehova uzosebenzisa uMbuso kaNkulunkulu ukuze aqede imiphumela ebuhlungu yokubusa komuntu alethe izwe elisha elinokulunga alithembisile. * (Daniyeli 2:44; 2 Petru 3:13) Yini okumelwe siyenze ukuze sizuze esithembisweni sikaNkulunkulu?

 UJesu Kristu ubonisa isinyathelo esilula okumelwe sisithathe lapho ethi: “Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo omthumileyo, uJesu Kristu.” (Johane 17:3) Yebo, ngosizo lukaNkulunkulu, singakuthola ukuphila okuphakade ezweni elisha elithenjisiwe. Lelo themba lingase likwenze ubone esinye isizathu sokuphendula ngokuthi yebo embuzweni othi, Ingabe siyamdinga uNkulunkulu?

Isikhathi Sokucabanga NgoNkulunkulu

Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule, e-Areyophagu, noma eMars Hill, e-Athene, umphostoli uPawulu washo lokhu ngoNkulunkulu kubantu base-Athene abathanda ifilosofi: “Yena ngokwakhe unika bonke abantu ukuphila nomoya nazo zonke izinto. Ngoba ngaye siyaphila siyanyakaza futhi sikhona, njengoba nje abathile ezimbongini zakini beshilo, ‘Ngoba futhi siyinzalo yakhe.’”—IzEnzo 17:25, 28.

Lokho uPawulu akusho kwabase-Athene kuseyiqiniso nanamuhla. UMdali wethu usinika umoya esiwuphefumulayo, ukudla esikudlayo namanzi esiwaphuzayo. Iqiniso liwukuthi ngeke sakwazi ukuphila ngaphandle kwezinto ezinhle uJehova azenzele ukuba zisisekele. Kodwa kungani uNkulunkulu eqhubeka epha bonke abantu lezi zinto kungakhathaliseki ukuthi bayamcabanga noma cha? UPawulu wathi kungenjongo ‘yokuba bafune uNkulunkulu, uma bengamphumputha bamthole ngempela, nakuba, eqinisweni, engekude kulowo nalowo kithi.’—IzEnzo 17:27.

Ungathanda yini ukumazi kangcono uNkulunkulu, okusho ukwazi okwengeziwe ngezinjongo zakhe nangeseluleko sakhe sokuphila kangcono manje naphakade? Uma kunjalo, sikukhuthaza ukuba ukhulume nomuntu okunike lo magazini noma uthintane nabanyathelisi bawo. Bazokujabulela ukukusiza.

^ isig. 20 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuthi uMbuso uyokwenza kanjani ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni, bheka isahluko 8 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova futhi ungayithola nasengosini yethu ethi www.jw.org/zu.