Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ekugcineni Ngathola Inkululeko Yangempela!

Ekugcineni Ngathola Inkululeko Yangempela!

“Akekho ofikile ezonicela ukuba niphume lapha, nizofela la,” lasho njalo iphoyisa liphelile insini. Kwenzeka kanjani ukuba thina mndeni waseRussia osebenza kanzima nonokuthula, sigcine sesiyiziboshwa eNyakatho Korea ngo-1950, ngemva kweminyaka emihlanu kuphele iMpi Yezwe II?

IPASI lami lithi ngazalwa ngo-1924. Kubonakala sengathi ngazalelwa edolobhaneni laseShmakovka, eMpumalanga ekude lé yeRussia, eduze nomngcele waseChina.

Umzana waseShmakovka, ePrimorskiy Kray, eMpumalanga Ekude yeRussia, lapho ngazalelwa khona

Ngelinye ilanga ubaba nabafowethu abadala bathathwa abaphangi, futhi umama akaphindanga wababona. Wasala nomuzi ogcwele izingane ezincane, okwakunzima kakhulu ukuzondla. Umakhelwane othile wacela ukusithatha thina esasibancane kakhulu asiyise ekhaya lezintandane lesonto lama-Orthodox aseRussia afike athi umama usilahlile.

Umama wavumelana naleli cebo ngoba izingane zakhe ezincane, kuhlanganise nami, cishe zaziyobulawa indlala ukube akavumanga. Manje njengoba sengineminyaka engaphezu kwengu-80, ngiyambonga umama ngokuthi wasithumela kulelo khaya lezintandane. Cishe yikona okwasisindisa. Noma kunjalo isinqumo sakhe sisangiphatha kabi namanje.

Lapho ngishada no-Ivan ngo-1941

Ngo-1941, ngathuthela eKorea, lapho ngafika ngashada khona nendoda enomusa yaseRussia egama layo u-Ivan. Ngo-1942 siseSeoul, eKorea, ngabeletha indodakazi, u-Olya. Kwathi ngo-1945 sathola indodana uKolya yalandelwa umfowabo uZhora ngo-1948. Umyeni wami wayesebenza esitolo sethu mina ngithunga. Ngenxa yokuthi kwakuhlala amaJapane eSeoul, izingane zethu zakhula zikhuluma isiJapane, nakuba sasikhuluma isiRussia ekhaya. Kwakunokuthula phakathi kwabantu baseSoviet, abaseMelika nabaseKorea kwaze kwaba u-1950. Bonke babethenga esitolo sethu.

Ukuthunjwa AbaseNyakatho Korea

Yonke into yashintsha ngokuphazima kweso ngo-1950. Amasosha aseNyakatho Korea anqoba iSeoul. Asikwazanga ukubaleka ngakho saboshwa kanye nabanye ababevela kwamanye amazwe. Iminyaka emithathu nengxenye sasihanjiswa ngezinyawo amabanga amade neziboshwa zempi zaseBrithani, eRussia, eMelika nezaseFrance siyiswa ezindaweni ezihlukene kulo lonke elaseNyakatho Korea. Sasihlaliswa nomaphi lapho kwakukhona indawo, futhi sasizama ukugwema izindawo ezinamabhomu.

Ngezinye izikhathi sasihlala ezindlini ezifudumele sinikezwe nokudla okwanele. Nokho, ngokuvamile sasidla nje amabele futhi silale emakhazeni ezakhiweni ezingasahlali muntu. Abaningi esasihamba nabo babulawa indlala nokunganakekeleki. Ngezwa ubuhlungu obukhulu lapho ngibona abantabami behlupheka. Ubusika basheshe bafika eNyakatho Korea. Ngikhumbula ngihleli emlilweni ubusuku bonke ngifudumeza amatshe ukuze ngiwabeke ngaphansi kwezingane zami.

Kwathi angaba ngconywana amakhaza, abanye abantu baseKorea basifundisa izitshalo zasendle ezidliwayo futhi sasizifuna, sifuna imifino, ama-raspberry, amagilebhisi namakhowe. Kusobala ukuthi laba bantu babengasizondi kodwa babesizwela ngosizi esibhekene nalo. Ngafunda nendlela yokubamba amaxoxo ukuze sinezele obaleni esasiludla. Kwakungizwisa ubuhlungu ukuzwa abantabami belokhu becela amaxoxo.

 Ngo-October, satshelwa ukuba sihambe ngezinyawo siye eManp’o. Satshelwa ukuthi amakalishi ayedonswa izinkabi ayezogitshelwa abagulayo nezingane. U-Olya noyise bahamba ngezinyawo nabanye. Mina nabafowabo abancane salinda izinsuku eziningi sinexhala, silinde ukuba kufike amakalishi. Ekugcineni afika.

Iziboshwa ezigulayo zazifuhlelwa emakalishini njengezijumba. Kwakungeve kunyantisa! Ngibelethe uZhora emhlane, ngazama ukufaka uKolya ekhoneni lekalishi, kodwa waqhuma wakhala: “Mama, Mama, ngifuna ukuhamba nawe! Ngicela ungangishiyi la!”

UKolya wasilandela, ngezwa isandlana sakhe singibamba ingubo elokhu egijima ezama ukuhambisana nathi. Iziboshwa eziningi zazidutshulwa phakathi nalolu hambo losizi, olwadonsa izinsuku eziningi. Sasilandelwa inqwaba yamanqe eyayihambe idla izidumbu ezazisala endleleni. Ekugcineni saphinde sahlangana nomyeni wami no-Olya. Sasikhihla isililo, sabe sesangana. Ngalobo busuku, angizange ngibuthi quthu, ngifudumeza amatshe. Ngazizwa nginokuthula njengoba ngase ngifudumeza zonke izingane zami.

Ngo-1953, lapho sifika eduze komngcele obizwa ngokuthi i-38th parallel ohlukanisa iNyakatho neNingizimu Korea, ukuphila kwethu kwaba ngcono. Sathola amayunifomu ahlanzekile, izicathulo, izinkwa ngisho namaswidi. Ngokushesha abaseBrithani bakhululwa kwabe sekulandela abaseFrance. Kodwa thina akukho zwe esasiyizakhamuzi zalo. Lapho kukhululwa iziboshwa zokugcina, sasala sodwa. Sakhala sisosizini, singakwazi ngisho nokudla. Yilapho-ke lapho iphoyisa laseKorea lasho khona amazwi abuhlungu asekuqaleni.

Impilo Entsha E-United States

Kungalindelekile, ngemva nje kwalokho sathathwa sanqamula indawo engenampi saya eNingizimu Korea. Ngemva kokuba sesiphenywe izikhulu zempi zaseMelika, savunyelwa ukuba sithuthele e-United States. Sahamba ngomkhumbi saya eSan Francisco, eCalifornia, lapho  sasizwa khona inhlangano esiza abahluphekile. Kamuva sathuthela eVirginia, futhi abantu esasibajwayele basisiza ukuba sizinze. Ekugcineni sathuthela eMaryland ukuze siqale impilo entsha.

Nginomyeni wami nezingane zethu ezimbili, ngo-1954

Sasimangazwa izinto ezincane, njenge-vacuum cleaner. Njengoba sasiyizifiki ezweni elisha, sasizikhandla futhi sisebenza isikhathi eside. Kodwa kwakungidumaza ukubona labo ababephila kahle kule ndawo entsha besizakala ngabasanda kufika. Ngokushesha nje ngemva kokuba sifikile, sahlangana nomfundisi wesonto lama-Orthodox waseRussia owathi: “Manje senisezweni elibusisekile. Uma nifuna ukuthuthuka ningazihlanganisi nabantu bakini.” Ngethuka futhi ngadideka. Kanti kwakungafanele yini sisizane?

Ngo-1970, indoda ethile egama layo uBernie Battleman, eyayingomunye woFakazi BakaJehova, yeza emzini wethu ifuna ukuxoxa nathi ngeBhayibheli. Wayengumuntu onguzwilakhe futhi eyiqaphuqaphu, njengabantu bakithi. Saxoxa amahora amaningi. Ngenxa yokuthi ngangikhulele ekhaya lezintandane lesonto lama-Orthodox, ngangizazi ngekhanda izimfundiso zesonto. Kodwa ngangikaze ngicabange ukuthi ngizoke ngibe neBhayibheli! UBernie wasilethela iBhayibheli wayesethi: “Leli Bhayibheli nginipha lona ngoba ngiyanithanda.” Wabuye wasethula kuBen, uFakazi owayekhuluma isiRussia owayevela eBelarus.

UBen nomkakhe bayiphendula ngomusa imibuzo enganginayo besebenzisa iBhayibheli. Nokho, ngangiqiniseka ngokuthi oFakazi bayayisonta imiBhalo engcwele. Okwakungithukuthelisa nakakhulu ukuthi izincwadi zabo zazithi uMariya wayenezinye izingane ngaphandle kukaJesu, kuyilapho isonto lalifundisa okuhlukile.

Ngathinta umngane wami wasePoland ngocingo ngamcela ukuba abheke eBhayibhelini lakhe lesiPolish ukuthi uthini uMathewu 13:55, 56. Lapho engifundela leli vesi ngathuka lapho nalo lithi uJesu ngempela wayenabo abafowabo abancane! Umngane wami wabuye wathinta umuntu ayejwayelene naye owayesebenza eLibrary of Congress eWashington, D.C., ukuze abheke leli vesi kuwo wonke amaBhayibheli akhona kulowo mtapo. Wathi wonke ayesho into eyodwa: uJesu wayenabo abafowabo nodadewabo!

Ngangineminye imibuzo eminingi. Kungani izingane zifa? Yini eyenza izizwe zilwe? Kungani abantu bengayiqondi imizwa yabanye ngisho noma bekhuluma ulimi olulodwa? Izimpendulo engazithola eBhayibhelini zangimangaza.  Ngafunda ukuthi ukuhlupheka kwabantu akuyona intando kaNkulunkulu. Ngachichima injabulo lapho ngifunda ukuthi ngiyophinde ngibabone abantu engibathandayo abafa ngezimpi. Kancane kancane, uJehova waba umuntu ongokoqobo kimi.

Ngelinye ilanga, ngangimi phambi kwezithombe zami ezingcwele, ngincenga uNkulunkulu ukuba asize indodana yami, eyayisanda kubuya empini eVietnam futhi icindezeleke kakhulu ngokomzwelo. Ngokushesha, ngaqaphela ukuthi akufanele ngithandaze ezithombeni kodwa kufanele ngithandaze kuNkulunkulu ophilayo, uJehova. Ngazidabula futhi ngabona ukuthi zimane nje ziyimihlobiso engasho lutho. Ngangizithenge esontweni kodwa ngalobo busuku ngazilahla.

Kwakungelula ukushiya isonto engakhulela kulo. Kodwa engangikufunda eBhayibhelini kwase kuyigugu kimi ngaphezu kwayo yonke into. Ngemva konyaka, ngathatha indodakazi yami nomyeni wami savakashela umfundisi wesonto lama-Orthodox waseRussia. Ngangiphethe incwajana enamakhasi abhalwe imibuzo namavesi anezimpendulo ngaphansi. Njengoba ngangifunda la mavesi ngokuzwakalayo, umfundisi wanikina ikhanda wathi, “Nidukile.” Wasitshela ukuthi singaphinde silethe ubumnyama emzini wakhe.

Okwenzeka lapho kwayihlaba umxhwele indodakazi yami u-Olya, engathatheki kalula nenelukuluku lokwazi. Nayo yaqala ukuhlolisisa iBhayibheli futhi ngokushesha yaqala ukuya nami emihlanganweni yoFakazi. Ngabhapathizwa ngo-1972, u-Olya wabhapathizwa ngonyaka owalandela.

Isiqubulo Somndeni Wethu

Engadini yakwami eMaryland, e-U.S.A., cishe ngo-1990

Isiqubulo sethu bekulokhu kuwukuthi, Gxila kulokhu okwenzeka manje, ukhohlwe izinto esezadlula. Ngakho asikaze singabaze ukwenza izinto ezintsha uma nje sesiqiniseka ukuthi zilungile. Lapho mina nendodakazi yami sesiqala ukwakha ubuhlobo noNkulunkulu, sasinesifiso esijulile sokuya emizini yabantu sibatshele ngalokho esasikufunda. Uma ngikhuluma iqiniso, ukuba kwami iqaphuqaphu nongenaluzwela kwenza ukuba abanye kudingeke bangenele ukuze bayibeke kahle indaba. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngafunda ukukhuluma nabantu bezizwe nabanezizinda ezihlukahlukene ababefuna impilo engcono, njengami.

Eminyakeni eyalandela, mina nendodakazi yami sasivame ukuthi uma nje kungawa iKhethini Lensimbi, siyobuyela eRussia siyosiza abantu abanjengathi bafunde ngoNkulunkulu. Lapho liwa ekuqaleni kwawo-1990, u-Olya wafeza iphupho lethu sobabili. Wathuthela eRussia futhi usekhonze khona iminyaka engu-14 njengesikhonzi sesikhathi esigcwele. Wafunda iBhayibheli nabaningi futhi wasiza ekuhumusheni izincwadi zeBhayibheli esusela esiNgisini esa olimini lwesiRussia ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lakhona.

Manje sengihlale ngisembhedeni futhi izingane zami zenza konke ezingakwenza ukuze zenze ukuphila kwami kube ngcono ngangokunokwenzeka. Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi ngemva kokuhlupheka iminyaka eminingi ngisemusha, ngithole ukuphila okungcono ngempela. Ngiye ngabona ukugcwaliseka kwehubo eliseBhayibhelini lomalusi uDavide: “[UNkulunkulu] ungihola ngasezindaweni zokuphumula ezithola amanzi anele. Uqabula umphefumulo wami. Ungihola emikhondweni yokulunga ngenxa yegama lakhe.”—IHubo 23:2, 3 *

^ isig. 29 UMaria Kilin washona ngo-March 1, 2010, ngenkathi lokhu kulandisa komuntu owazibonela mathupha kusalungiselelwa ukuze kunyatheliswe.