Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukusiza Abahluphekayo

Ukusiza Abahluphekayo

“Oneso elinomusa uyobusiswa, ngoba uphé ophansi ukudla kwakhe.”—IZAGA 22:9.

Okwenza abanye bagubhe uKhisimusi.

Ngenxa yokuthi uJesu wasiza abantu abampofu, abagulayo nabahluphekayo, abanye bafuna ukulingisa isibonelo sakhe. Banomuzwa wokuthi isikhathi esingcono kakhulu sokwenza lokho singase sibe ngoKhisimusi, lapho izinhlangano eziqoqa iminikelo zivame khona ukuzikhandla kakhulu ekuyiqoqeni.

Kungani lokhu kuyinselele?

Phakathi nenkathi kaKhisimusi, abantu abaningi baba matasa kakhulu bethenga, bezijabulisa futhi bevakashela abangane nomndeni. Konke lokhu kubenza bangabi naso isikhathi, amandla noma imali eyanele abangayipha abampofu nabahluphekayo, bese bevele benikela ezinhlanganweni eziqoqa iminikelo.

Lithini iBhayibheli?

“Ungabagodleli okuhle labo okubafanele, lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza.” (IzAga 3:27) Abampofu, abalambile nabahluphekayo abahlupheki ngesikhathi sikaKhisimusi kuphela. Uma ubona ukuthi umuntu othile udinga usizo futhi “kusemandleni esandla sakho” ukumsiza, akufanele ulinde kuze kube iholidi ngaphambi kokuba umsize. Uyobusiswa ngokwenza izenzo zomusa nesihawu.

“Njalo ngosuku lokuqala lwesonto yilowo nalowo kini endlini yakhe makabeke eceleni okuthile, kuye ngokuchuma kwakhe.” (1 Korinte 16:2) Umphostoli uPawulu wawanikeza lesi seluleko amaKristu ekhulu lokuqala ayefuna ukusiza abampofu. Ingabe nawe ungakwazi ‘ukubeka okuthile eceleni,’ noma ube nohlelo lokusebenzisa imali, ukuze ubeke imali ethile njalo ozoyipha abantu noma izinhlangano ezisebenzisa imali ngokuhlakanipha? Ngaleyo ndlela, uyoqinisekisa ukuthi uyabanakekela abahluphekayo kuyilapho upha ngokusemandleni akho.

“Ningakukhohlwa ukwenza okuhle nokupha abanye izinto, ngoba uNkulunkulu ujatshuliswa yimihlatshelo enjalo.” (Hebheru 13:16) Phawula ukuthi ngaphandle ‘kokupha abanye,’ kumelwe futhi sikhumbule “ukwenza okuhle,” noma ukuthatha isinyathelo ukuze sibasize. Ngokwesibonelo, abazali abahlakaniphile baqeqesha izingane zabo ukuba zisize asebekhulile ngemisebenzi yansuku zonke; zikhuthaze abagulayo ngokubabhalela amakhadi, ngokubavakashela noma ngokubashayela ucingo; nokuzibonisa umusa izingane ezihluphekayo noma ezikhubazekile. Uma zenza lokho, izingane zifunda ukuba nomusa nokuphana unyaka wonke.

Abazali abahlakaniphile baqeqesha izingane zabo ukuba zisize asebekhulile, abagulayo nezingane eziswele. Uma zenza lokho, izingane zifunda ukuba nomusa nokuphana unyaka wonke