Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Umlando Awunawo Amanga”

“Umlando Awunawo Amanga”

Ngo-June 14, 2007, i-Estonian National Post Office yakhipha isitembu esiyisikhumbuzo, esingakwesokudla. Ukukhishwa kwalesi sitembu kwahambisana nesaziso esithi: “Lesi sikhumbuzo sikhishelwe ukukhumbula izisulu zokuqothulwa kwabantu base-Estonia okwakugqugquzelwa uStalin.” Abantu base-Estonia abangamashumi ezinkulungwane badingiswa ngendluzula phakathi kuka-1941 no-1951.

“UMLANDO awunawo amanga.” Leso isisho esidumile sase-Estonia, futhi kunezisho ezifana naso kwamanye amazwe. Yebo, asinakukwazi ukushintsha izinto zangesikhathi esidlule, kodwa ngokuqinisekile singafunda okuthile kuzo. Inkosi ehlakaniphile yakwa-Israyeli wasendulo, uSolomoni, yathi: “Ngikubone konke lokhu lapho ngicabanga ngezinto ezenziwayo kuleli zwe, izwe lapho abanye abantu benamandla futhi abanye kudingeke bahlupheke ngaphansi kokubuswa yibo.”—UmShumayeli 8:9, i-Today’s English Version.

Ubufakazi obunamandla bokuthi la mazwi aseBhayibhelini ayiqiniso buye babonakala emashumini ambalwa eminyaka adlule e-Estonia nakwezinye izingxenye eziseMpumalanga Yurophu. Ukubusa kwabantu kuye kwaletha ukuhlupheka kubantu abaningi abalungile abadingiselwa ezindaweni ezikude noma baboshwa emakamu okuhlushwa.

Ngokwezazi-mlando zendawo, kunezakhamuzi ezingaphezu kuka-46 000 ezadingiswa zisuswa kuleli zwe elincane phakathi kuka-1941 no-1951. Abaningi badingiswa ngenxa yokuzihlanganisa neqembu lezombusazwe, abanye ngenxa yobuzwe babo noma izikhundla zabo emphakathini. Nokho, oFakazi BakaJehova badingiswa ngenxa yezinkolelo zabo.

Ukuhlaselwa Kwabantu BakaNkulunkulu

Ocwaningweni olwakhishwa iTartu University Press ngo-2004, isazi-mlando u-Aigi Rahi-Tamm, sathi: “Kusukela ngo-1948 kuya ku-1951, kwaboshwa oFakazi BakaJehova abangu-72, kuhlanganise nabantu ababejwayelene nabo. Nokho, ukudingiswa kwabantu abaningi kwakuhleliwe futhi kwenziwa nje ngobusuku obubodwa bango-April 1, 1951, hhayi nje emazweni aseBaltic kuphela kodwa naseMoldova, entshonalanga ye-Ukraine naseBelorussia.”

Ngaphambi kuka-1951, oFakazi BakaJehova e-Estonia babeboshwa, becindezelwa ngokwengqondo, bephenywa ngamacala futhi begqunywa emajele. Lo mkhankaso omusha wokubadingisa ngokusobala wawungumzamo omkhulu owawuhlelelwa ukubaqeda nyá e-Estonia.

Usuku lwango-April 1, 1951, lufakwe esitenjini esiboniswe ngenhla. Inombolo ethi 382 ekulesi sitembu eyenani loFakazi abadingiswa ngalolo suku nezingane zabo. Leli nani lihlanganisa nezihlobo nomakhelwane ababengebona oFakazi. Emini kwaboshwa abantu abaningi  kulo lonke elase-Estonia. Kwathi ebusuku kwaboshwa abancane nabadala, behlohlwa ezitimeleni ezithwala izilwane ezazilibangise eSiberia.

U-Ella Toom

U-Ella Toom, * owayeneminyaka engu-25 ubudala ngaleso sikhathi, wayengomunye woFakazi BakaJehova. Ekhumbula okunye kokuphenywa kwakhe, uthi: “Esinye isikhulu sake sazama ukungesabisa sangitshela nokuba ngiyeke ukushumayela. Sake sangibuza: ‘Uyafuna yini ukuphila? Noma ufuna ukufa noNkulunkulu wakho emasimini aseSiberia?’” Nokho, ngesibindi u-Ella waqhubeka eshumayela izindaba ezinhle. Wayiswa eSiberia futhi wayephuma engena emakamu okuhlushwa phakathi neminyaka engaba yisithupha.

Phakathi kwamakhulu abantu abadingiswa lingathethwanga icala labo enkantolo kwakunenye intokazi enguFakazi egama layo uHiisi Lember. Ekhumbula izenzakalo zango-April 1, 1951, wathi: “Bafika singabalindele nhlobo ngalobo busuku, bathi: ‘Ninemizuzu engu-30 yokupakisha zonke izimpahla zenu.’” Ngalobo busuku, uHiisi nodadewabo oneminyaka eyisithupha ubudala bathathwa bayiswa esiteshini sesitimela. Isitimela esigedlezelayo sasima kuzo zonke iziteshi sithatha abanye oFakazi. “Sahlohlwa ezinqoleni zesitimela ezilayisha izilwane. Sibonga nje ukuthi ubulongwe babuyiqhwa, kungenjalo kwakuyoba nzima ukuma kubo. Sasinjengezilwane ezivele zagqutshwa zafakwa enqoleni.”

Lwalukhandla lolo hambo olwathatha amasonto amabili. Sasiminyene kulezi zinqola futhi zingcolile. Abancane nabadala babehlaziswa ngazo zonke izindlela ongazicabanga. Abanye babekhala bengafuni nokudla. Nokho, oFakazi bakhuthazana futhi basizana ngokuhlabelela izingoma zokudumisa, futhi babephana konke ukudla ababenakho. Babeyiswa endaweni “ababengeke baphinde babuye kuyo” futhi batshelwa ukuthi “bayofela khona.”

UHiisi Lember nendodakazi yakhe uMaaja

UHiisi ukhumbula ukusekelwa amanye amaKristu okwamthinta inhliziyo phakathi nalolu sizi: “Kwesinye isiteshi, isitimela esasihamba ngaso sama eduze kwesinye esasivela eMoldova. Ezimbotsheni zalezi zinqola zezitimela sezwa indoda ethile ibuza ukuthi singobani nokuthi siyaphi. Sayichazela ukuthi asazi ukuthi siyaphi nokuthi singoFakazi BakaJehova abavela e-Estonia. Abanye oFakazi ababesesitimeleni esivela eMoldova basizwa sikhuluma nale ndoda. Babe sebesiphonsela isinkwa esikhulu namaplamu omisiwe.” Wanezela: “Ngemva kwalokho saqala ukubona ukuthi baningi kangakanani oFakazi BakaJehova ababedingiswa—besuka kuwo wonke ama-republic aseSoviet Union.”

Amantombazane amabili asemasha angoFakazi, uCorinna nodadewabo u-Ene, bahlukaniswa nonina iminyaka engaphezu kweyisithupha. Unina, naye owayengomunye woFakazi BakaJehova, wayeboshwe kuqala futhi wayiswa ekamu lokuhlushwa. Kwabe sekuthi ngabo lobo busuku bango-April obaba bubi kakhulu, la mantombazane amabili athathwa ngenkani emzini wakubo futhi ayohlohlwa enqoleni yezilwane. Ecabanga ngaleso senzakalo uCorinna uthi, “Ngenkathi sisesitimeleni, sathola owesifazane onguFakazi owayenezingane ezimbili owasiqinisekisa ngokuthi uzosinakekela futhi wathi sizohlala ndawonye nezingane zakhe njengomndeni.”

Kwenzekani uma sifika lapho sasilibangise khona? Sekuphele usuku sifikile ehlane elishubisa umnkantsha laseSiberia, kwaqala “indali yezigqila” eqeda isithunzi. Amadoda ayevela emapulazini ahlukahlukene eza ezokhetha izisebenzi. UCorinna uyakhumbula: “Sasibezwa bexabana, omunye ethi: ‘Angithi usumtholile  umuntu ozoshayela ugandaganda wakho. Mina ngizothatha lona’ noma bethi ‘Sengithathe abadala ababili, nawe kufanele ubathathe abadala.’”

U-Ene nodadewabo uCorinna

UCorinna no-Ene babengamantombazane anesibindi. Kamuva bathi: “Sasimkhumbula kakhulu umama wethu futhi sasikulangazelela kakhulu ukuba aphinde asange ngokufudumele!” Ngisho noma kunjalo, ahlala eqinile ngokomoya futhi enamancoko. UCorinna wanezela: “Ngandlela thile, kwakukuhle ukuthi umama akazange asibone ngoba ngezinye izikhathi kwakudingeka sisebenze ngaphandle emakhazeni ashubisa umnkantsha futhi singazigqokile nezingubo ezifudumele.”

Ngempela, abantu abangenacala e-Estonia nakwezinye izindawo baye bahlupheka ngenxa yokungabi nabulungisa okubi kakhulu, futhi oFakazi BakaJehova njengeqembu baye baba phakathi kwalabo bantu. (Bheka ibhokisi elithi “‘Ukwesaba Okusezingeni’ Ongasoze Ulicabange.”) Naphezu kokuphathwa ngonya nokuhlupheka esikhathini esidlule, oFakazi BakaJehova e-Estonia basaqhubeka bekhuthele futhi bejabule njengeqembu.

Seliseduze Ikusasa Eliqhakazile

IBhayibheli liyasiqinisekisa ngokuthi uJehova uNkulunkulu uyakuzonda ukungabi nabulungisa. Lithi: “Wonke umuntu owenza lezi zinto, wonke umuntu ongumenzi wokungabi nabulungisa, uyanengeka kuJehova uNkulunkulu wakho.” (Duteronomi 25:16) Nakuba esikhathini esidlule uNkulunkulu eye wabubekezelela ububi, sesizofika isikhathi lapho eyoqeda khona ukungabi nabulungisa nobubi. Umhubi uthi: “Sekuyisikhashana nje, omubi abe engasekho; ngokuqinisekile uyoyibheka indawo yakhe, futhi uyobe engekho. Kodwa abamnene bayodla ifa lomhlaba, futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula.”—IHubo 37:10, 11.

Yebo, silindele ikusasa eliqhakazile! Nakuba singenakuzishintsha izinto ezenzeka esikhathini esidlule, singathatha izinyathelo ukuze sithole ikusasa elihle. Sondela kuNkulunkulu futhi ubone indlela ongalithola ngayo ikusasa eliqhakazile lapho kuyovama khona ukulunga kweqiniso.—Isaya 11:9.

^ isig. 10 Indaba yokuphila ka-Ella Toom ikuyi-Phaphama! ka-April 2006, amakhasi 20-24.