Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Sondela KuNkulunkulu

“Yini UJehova Ayicela Kuwe?”

“Yini UJehova Ayicela Kuwe?”

UJEHOVA ulindeleni kubantu abafuna ukumkhulekela ngendlela ayamukelayo? Ingabe ufuna ukuba singabi nasono, ngaleyo ndlela enze singakwazi ukumthokozisa thina bantu abanesono? Noma ingabe ulindele ukuba senze okusemandleni ethu? Zibalulekile izimpendulo zale mibuzo ukuze sikujabulele ukukhonza uNkulunkulu. Ake sihlole indlela umprofethi uMika akufingqa ngayo lokho uNkulunkulu akufunayo.—Funda uMika 6:8.

“Ukutshelile . . . okuhle.” Akudingeki siqagele ukuthi uNkulunkulu ulindeleni kithi. Usitshelile futhi ukubeke kwacaca lokho akufunayo eBhayibhelini. UNkulunkulu ucela ukuba senze “okuhle.” Ubengeke acele okuhlukile. “UNkulunkulu uluthando,” ngakho usifunela okuhle kodwa. (1 Johane 4:8; 5:3) Ukwenza akufunayo akugcini nje ngokumthokozisa kodwa kuyasizuzisa nathi.—Duteronomi 10:12, 13.

“Yini uJehova ayicela kuwe?” UNkulunkulu unalo yini igunya lokucela okuthile kithi? Yebo unalo! Simkweleta ukumlalela ngoba unguMthombo wokuphila noMlondolozi wako. (IHubo 36:9) Yini-ke ayifunayo kithi? UMika ufingqa lokho uNkulunkulu akufunayo ngemishwana emithathu. Okokuqala okubili kuhilela ikakhulu ukusebenzelana kwethu nabanye abantu, okwesithathu kuhilela ubuhlobo bethu noNkulunkulu.

‘Bonisa ubulungisa.’ Enye incwadi ithi igama lesiHebheru elihunyushwa ngokuthi “ubulungisa” lihlanganisa “ukuphathana kwabantu ngendlela elungile nebonisa ukungenzeleli.” UNkulunkulu usicela ukuba siphathe abanye ngendlela elungile nengenzeleli ngokwemithetho yakhe. Sibonisa ubulungisa ngokungakhethi, ngokuba qotho nangokwethembeka lapho sisebenzelana nabanye. (Levitikusi 19:15; Isaya 1:17; Hebheru 13:18) Lapho siphatha abanye ngobulungisa, nabo bangase bashukumiseleke ukuba basiphathe ngobulungisa.—Mathewu 7:12.

‘Thanda umusa.’ UNkulunkulu akasiceli nje kuphela ukuba sibonise umusa kodwa nokuba siwuthande. Igama lesiHebheru elihunyushwa ngokuthi “umusa” (che′sedh) lingase lihunyushwe nangokuthi “umusa wothando” noma “uthando oluqotho.” Esinye isazi seBhayibheli sithi: “Amagama athi uthando, isihe nomusa awalichazi ngokwanele igama elithi [che′sedh]; leli gama lichazwa yiwo wonke la magama ehlangene, hhayi elilodwa.” Uma siwuthanda umusa, siwubonisa ngokuzithandela; siyakujabulela ukusiza abaswele. Ngenxa yalokho, sithola injabulo ebangelwa ukupha.—IzEnzo 20:35.

‘Yiba nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho.’ EBhayibhelini igama elithi “ukuhamba” lisho “ukulandela inkambo ethile.” Sihamba noNkulunkulu ngokulandela inkambo yokuphila ayembule eBhayibhelini. Kudingeka ‘sibe nesizotha’ lapho silandela leyo nkambo. Kanjani? Ukuba nesizotha phambi kukaNkulunkulu kusho ukuhlola ngobuqotho ukuma kwethu phambi kwakhe futhi siqaphele ukuthi sinesono. Ngakho-ke, “ukuhamba nothile ngesizotha” kusho ukuba nombono ofanele walokho akufunayo nalokho esingamnika kona.

Siyabonga ngokuthi uJehova akalokothi afune okungaphezu kwesingamnika kona. Ujatshuliswa imizamo yethu emihle kakhulu yokumkhonza. (Kolose 3:23) Uyaqonda ukuthi sinesono. (IHubo 103:14) Lapho nathi sifunda ukukwamukela ngesizotha ukuthi sinesono, singathola intokozo ekuhambeni naye. Funda ukuthi ungaqala kanjani ukuhamba noNkulunkulu. Uma wenza kunjalo, uyokubusisa ngokucebile.—IzAga 10:22.

Izahluko zeBhayibheli ongazifunda ngo-November:

Joweli 1Mika 7