Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Umbuzo 2: Kuzokwenzekani Uma Ngifa?

Umbuzo 2: Kuzokwenzekani Uma Ngifa?

UROMAN wayesengumfanyana lapho umngane wakhe omkhulu efa engozini yemoto. Uthi: “Ukufa komngane wami kwaba buhlungu kakhulu. Kwaphela iminyaka ngemva kwaleyo ngozi ngizibuza ukuthi kwenzekani kithi lapho sifa.”

Kungani kubuzwa lo mbuzo?

Ukufa kwabantu kubonakala kungeyona imvelo. Kungakhathaliseki ukuthi sibadala kangakanani, ngokuvamile asifuni ukufa. Abaningi besaba lokho okwenzeka ngemva kokufa.

Abanye baphendula bathini?

Abaningi bakholelwa ukuthi lapho umuntu efa kunengxenye ethile eqhubeka iphila. Bakholelwa ukuthi abantu abalungile bayothola umvuzo ezulwini, kuyilapho abangalungile beyojeziselwa izono zabo phakade. Abanye bacabanga ukuthi lapho umuntu efa akabe esaba khona, ugcina engasakhunjulwa nhlobo.

Zisho ukuthini lezo zimpendulo?

Impendulo yokuqala isikisela ukuthi uma umuntu efa akafi ngempela. Eyesibili isikisela ukuthi ukuphila akunanjongo. Labo abanalo mbono wesibili bangase babe nesimo sengqondo sokungabi nandaba, sokuthi: “Masidle siphuze, ngoba kusasa sizokufa.”—1 Korinte 15:32.

Lifundisani iBhayibheli?

IBhayibheli alifundisi ukuthi uma umuntu efa ingxenye ethile iyaqhubeka iphila. UNkulunkulu waphefumulela iNkosi uSolomoni ukuba ibhale: “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho.” (UmShumayeli 9:5) Labo ‘abangazi lutho’ abakwazi nhlobo okwenzekayo. Abezwa lutho futhi abakwazi kwenza lutho. Ngakho abafileyo ngeke bakwazi ukusiza noma ukulimaza abaphilayo.

Ngokuphambene nalokho abaningi abakukholelwayo, uNkulunkulu wayengahlosile ukuba abantu bafe. Wadala umuntu wokuqala, u-Adamu, enethemba lokuphila phakade emhlabeni. UNkulunkulu waze wakhuluma ngokufa lapho etshela u-Adamu ngesijeziso sokungalaleli. Wenqabela u-Adamu ukuba adle isithelo somuthi othile futhi wamxwayisa ngokuthi  uma esidla, “uyokufa nokufa.” (Genesise 2:17) Ukube u-Adamu no-Eva balalela, bona nenzalo yabo eyayiyothembeka kuNkulunkulu babeyophila emhlabeni phakade.

U-Adamu wakhetha ukungasinaki isixwayiso sikaNkulunkulu. Wona lapho engamlaleli uNkulunkulu, ngakho wafa. (Roma 6:23) Ayikho ingxenye ka-Adamu eyaqhubeka iphila. Kunalokho, lapho efa akabange esaba khona. UNkulunkulu wathi ku-Adamu: “Uzodla isinkwa ngesithukuthuku sobuso bakho uze ubuyele emhlabathini, ngoba wathathwa kuwo. Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini.” (Genesise 3:19) Ngenxa yokuthi sonke siyinzalo ka-Adamu, sazuza isono nokufa kuye.—Roma 5:12.

Nakuba u-Adamu akhetha kabi, uNkulunkulu uyoyifeza injongo yakhe yokugcwalisa umhlaba ngenzalo ka-Adamu. (Genesise 1:28; Isaya 55:11) Maduzane, uJehova uzovusa iningi lalabo abafa. Ekhuluma ngaleso sikhathi, umphostoli uPawulu wathi: “Kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile.”—IzEnzo 24:15.

URoman, okukhulunywe ngaye ekuqaleni, watadisha iBhayibheli futhi wathola lokho elikufundisayo ngokufa nangoJehova uNkulunkulu. Akufunda kwaba nethonya elikhulu kuye. Funda indaba yakhe esihlokweni esithi “IBhayibheli Lishintsha Ukuphila”.