Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

  Imibuzo Evela Kubafundi Balo Magazini . . .

Ingabe Inkolo Iwuhlobo Oluthile Lokuzikhohlisa?

Ingabe Inkolo Iwuhlobo Oluthile Lokuzikhohlisa?

Lapho bebhekene nezinkinga, abanye abantu bazama ukuzishalazelela futhi bagweme ukucabanga ngazo; bazikhohlisa ngokwenza izinto ezizobanika impumuzo yesikhashana. Ngokwesibonelo, abanye abantu baphuza utshwala ukuze bakhohlwe izinkinga zabo. Ekuqaleni, utshwala bungabenza bazethembe kakhudlwana futhi bazizwe bekwazi ukubhekana nezinselele zokuphila. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, labo abathembela otshwaleni bayazilimaza. Ingabe injalo nenkolo?

Abanye bathi inkolo iwukuthatheka. Bathi abantu abaphendukela enkolweni abafuni ukuzicabangela noma abafuni ukwamukela izinto ezinobufakazi obuqinile ukuba zithonye izinkolelo zabo. Ukungabaza okunjalo kusho ukuthi labo abanezinkolelo eziqinile bashalazelela amaqiniso.

IBhayibheli lisho okuningi ngenkolo. Akukho lapho lisikhuthaza khona ukuba sikhohliseke kalula. Futhi alikukhuthazi nokuvilapha ukucabanga. Kunalokho, lithi abantu abangenalwazi baba nokholo kuwo wonke amazwi abawezwayo, lize lithi bayiziwula. (IzAga 14:15, 18) Ngempela, yeka ukuthi kungaba ubuwula kanjani ngathi ukuba samukele umqondo othile njengoyiqiniso ngaphandle kokuhlola amaqiniso! Lokho kuyofana nokuvala amehlo bese sizama ukunqamula umgwaqo ophithizelayo ngoba nje sitshelwa othile.

Kunokuba lisikhuthaze ukuba sibe nokholo lokuthatheka, iBhayibheli lisinxusa ukuba sigcine amehlo ethu angokomfanekiso evulekile ukuze singakhohliswa. (Mathewu 16:6) Sigcina amehlo ethu evulekile ngokusebenzisa ‘amandla ethu okucabanga.’ (Roma 12:1) IBhayibheli lisiqeqesha ukuba sicabangele ubufakazi futhi sifike eziphethweni ezinengqondo ezisekelwe emaqinisweni. Cabanga ngezinye zezibonelo ezisezincwadini zomphostoli uPawulu.

Ngesikhathi uPawulu ebhalela lawo mabandla aseRoma, wayengafuni ukuba akholelwe kuNkulunkulu ngoba kusho yena. Kunalokho, wayewakhuthaza ukuba acabangele ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ungokoqobo. Wabhala: “Ngoba izimfanelo zakhe [uNkulunkulu] ezingabonakali zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe, ngisho namandla akhe angunaphakade nobuNkulunkulu bakhe, kangangokuthi [labo abaphika igunya likaNkulunkulu] abanazaba.” (Roma 1:20) UPawulu wasebenzisa indlela efanayo yokucabanga lapho ebhalela amaHebheru. Wathi: “Yebo, yileyo naleyo ndlu yakhiwa othile, kodwa lowo owakha izinto zonke uNkulunkulu.” (Hebheru 3:4) Encwadini ayibhalela amaKristu ayehlala emzini waseThesalonika, uPawulu wawakhuthaza ukuba angakholelwa yizo zonke izinto. Wayefuna ukuba ‘aqiniseke ngazo zonke izinto.’—1 Thesalonika 5:21.

Ukholo lungaba isihlangu esisivikelayo

Ukholo olungasekelwe ebufakazini obunengqondo lungaba uhlobo oluthile lokuzikhohlisa, lwenze ukuba umuntu adukiswe bese eyalimala. Ngokuphathelene nabantu abathile bosuku lwakhe ababengamakholwa, uPawulu wabhala: “Ngiyabafakazela ukuthi banentshiseko ngoNkulunkulu; kodwa hhayi ngokolwazi olunembile.” (Roma 10:2) Ngakho-ke, yeka ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba silalele iseluleko uPawulu asinikeza ibandla laseRoma! Wabhala: “Niguqulwe ngokushintsha ingqondo yenu, ukuze nizitholele ngokwenu okuyintando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.” (Roma 12:2) Uma ukholo lusekelwe olwazini olunembile ngoNkulunkulu ngeke lube ukuzikhohlisa, kodwa luba “isihlangu esikhulu” esisivikelayo ngokomzwelo nasekulimaleni ngokomoya.—Efesu 6:16.