Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Ezentsha

Kuqaphe Ukufuna Ukuvelela!

Kuqaphe Ukufuna Ukuvelela!

Iziyalezo: Yenza lesi sivivinyo endaweni ethule. Njengoba ufunda imiBhalo, zibone umile ubukela njengoba kwenzeka lezi zenzakalo. Zibone ngeso lengqondo. Yizwa amazwi. Zizwe ngendlela abalingiswa abazizwa ngayo. Yenza le ndaba iphile.

Abalingiswa abasemqoka: uDavide, u-Absalomu, uJowabe

Indaba efingqiwe: U-Absalomu uzama ukuketula uyise esihlalweni sobukhosi.

HLAZIYA IZIGCAWU.—FUNDA EYESI-2 SAMUWELI 14:25-33; 15:1-17; 18:9-17, 30-33.

Chaza indlela ocabanga ukuthi u-Absalomu ubukeka ngayo. (Phinda ufunde eyesi-2 Samuweli 14:25, 26.)

Ucabanga ukuthi sinjani isimo sengqondo sika-Absalomu nezwi lakhe njengoba ezama ukuzenza athandeke kubantu abazofuna ubulungisa enkosini? (Phinda ufunde eyesi-2 Samuweli 15:2-6.)

Yini oyibonayo ngobuntu buka-Absalomu esenzakalweni esilotshwe kweyesi-2 Samuweli 14:28-30?

CWANINGISISA.

Waqala ngokwenzani u-Absalomu ukuze akwazi ukuqhwaga isihlalo sobukhosi? (Funda eyesi-2 Samuweli 13:28, 29. U-Amnoni wayeyindodana endala kaDavide ngakho nguye okwakufanele abe inkosi.)

Naphezu kokufuna kwakhe ukuvelela nemizamo yokuziphakamisa, indlela u-Absalomu angcwatshwa ngayo ibonisani endleleni abantu ababembheka ngayo ngempela? (Phinda ufunde eyesi-2 Samuweli 18:17.)

Ucabanga ukuthi yini okungenzeka yabangela u-Absalomu wafuna ukuvelela? (Ukuze uqhathanise, funda lokho okwashiwo ngoDiyotrefe kweyesi-3 Johane 9, 10.)

 Izenzo zika-Absalomu zamthinta kanjani uDavide? (Funda iHubo 3, uDavide alibhala ngesikhathi sokuvukela kuka-Absalomu.)

SEBENZISA LOKHO OKUFUNDILE. BHALA LOKHO OKUFUNDILE MAYELANA . . .

Nengozi yokufuna ukuvelela.

Nobuhlungu izenzo zalowo muntu ezingabubangela kwabanye, kuhlanganise nabazali bakhe.

INDLELA WENA OTHINTEKA NGAYO.

Ungawela kanjani ogibeni lokufuna ukuvelela?

Ungakugwema kanjani ukuba nomoya wokuqhosha?

YINI EKUHLABE UMXHWELE NGALOKHU KULANDISA, FUTHI NGANI?

Zama lokhu: Cabanga ngesiphetho esihlukile sale ndaba. Yini eyayingase yenzeke ku-Absalomu ukube akafunanga ukuvelela kodwa wathobeka?—IzAga 18:12.