Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Imibuzo Evela Kubafundi Balo Magazini . . .

Ingabe Injabulo Ixhomeke Emshadweni?

Ingabe Injabulo Ixhomeke Emshadweni?

Ingabe iBhayibheli lifundisa ukuthi kumelwe ushade ukuze waneliseke futhi ujabule? Ekuqaleni kungase kubonakale sengathi iZwi likaNkulunkulu liyawusekela lowo mqondo. Kanjani?

Incwadi kaGenesise ithi uNkulunkulu wabona ‘kungekuhle’ ukuba umuntu wokuqala, u-Adamu, ahlale yedwa. UNkulunkulu wabe esenza u-Eva ukuba abe “umphelelisi” ka-Adamu. (Genesise 2:18) Igama elithi “umphelelisi” lisho lokho okwenza okuthile kuphelele. Uma sifunda leli vesi singase siphethe ngokuthi umuntu akapheleli kuze kube yilapho eseshadile. Ngaphezu kwalokho, izindaba eziningana eziseBhayibhelini ziveza ukushada njengokuletha izibusiso nentokozo. Indaba kaRuthe ingesinye salezo zibonelo.

Nokho, ingabe ngempela inhloso yalezo zindaba ukusifundisa ukuthi amaKristu namuhla ngeke ajabule, aneliseke noma aphelele ngaphandle kokuba ashade futhi abe nabantwana? Akunjalo. UJesu Kristu wayengumuntu ophelele nowayejabule kunabo bonke abake baphila. Kepha waze wafa engashadile. UJesu, umuntu ohlakaniphe kunabo bonke owake waphila, wayephinde abe umfanekiso ophelele “kaNkulunkulu ojabulayo,” uJehova. (1 Thimothewu 1:11; Johane 14:9) UJesu wakwembula lokho okungasenza sijabule, noma sibusiseke, kuleli zwe. (Mathewu 5:1-12) Akazange awubale umshado kulezo zinto.

Ingabe iBhayibheli liyaziphikisa kule ndaba? Cha, aliziphikisi. Kudingeka sibheke umshado ngokwalokho uJehova ayekuhlosile ngawo. Nakuba enza ukuba emshadweni kutholakale intokozo, ukusondelana nenduduzo, ngezikhathi ezithile umshado uye wafeza nendima ebalulekile ekugcwalisekeni kwezici ezithile zentando yakhe. Ngokwesibonelo, injongo kaNkulunkulu ngo-Adamu no-Eva kwakuwukuba ‘bazale bagcwalise umhlaba.’ (Genesise 1:28) U-Adamu no-Eva babengeke bakwazi ukufeza le njongo kaNkulunkulu bengabodwa. Omunye wayedinga omunye, futhi omunye wayephelelisa omunye ngendlela ekhethekile.

Ngokufanayo, uJehova wayenezinjongo ezikhethekile ezihilela umshado nokuphila komndeni ngesikhathi esebenzelana nesizwe sasemhlabeni u-Israyeli. Wayefuna isizwe sakhe sande ukuze singahlulwa yizitha zaso. Wayefuna nokuba isizwe sakwaJuda siveze uMesiya, owayeyokhulula abantu abathembekile emiphumeleni yesono nokufa. (Genesise 49:10) Ngenxa yalokho, abesifazane abathembekile bakwa-Israyeli babekubheka njengelungelo elikhethekile ukushada nokuba nabantwana futhi bekubheka njengehlazo nento ebanga usizi ukungashadi.

Kuthiwani ngesikhathi sanamuhla? Ingabe umyalo wasendulo kaNkulunkulu ‘wokuba kugcwaliswe umhlaba’ usawabopha amaKristu aphila kulo mhlaba ogcwele abantu ukuba ashade futhi abe nabantwana? Cha. (Mathewu 19:10-12) Akusadingeki nokuba uNkulunkulu avikele futhi aqinisekise uhlu lozalo lukaMesiya noma avikele isizwe okwakuzozalelwa kuso uMsindisi. Pho, amaKristu kumelwe akubheke kanjani ukushada nokungashadi?

Kokubili ukushada nokungashadi kungachazwa njengokuyisipho esivela kuNkulunkulu. Njengoba wazi, isipho esigculisa omunye singase singamgculisi omunye. Umshado uyilungiselelo elingcwele elinganikeza abashadile uthando nobungane futhi ungaba isisekelo esiqinile somndeni. Ngesikhathi esifanayo, iBhayibheli alikufihli ukuthi abantu abashadayo kuleli zwe elingaphelele bayoba nezinkinga, noma ‘usizi enyameni yabo.’ UJehova akabheki ukungashadi njengokuyihlazo noma njengokubangela usizi. Kunalokho, iZwi lakhe lithi ukungashadi kunezinzuzo ezithile eziphawulekayo kunokushada.—1 Korinte 7:28, 32-35.

Ngakho iBhayibheli liveza umbono olinganiselayo ngokushada nokungashadi. UJehova, uMsunguli womshado nomndeni, ufuna zonke izinceku zakhe zijabule futhi zaneliseke, kungakhathaliseki ukuthi zishadile noma cha.