Izinkolo eziningi zithi uNkulunkulu ukuyo yonke indawo ngesikhathi esisodwa. Ngokwesibonelo, i-New Catholic Encyclopedia ithi uNkulunkulu “ukuyo yonke indawo futhi nguye owabangela ukuba kube khona zonke izinto.” Ngokufanayo, uJohn Wesley, umsunguli weSonto LaseWeseli, wabhala intshumayelo enesihloko esithi “UNkulunkulu Okuyo Yonke Indawo.” Kuleyo ntshumayelo wathi “ayikho indawo lapho uNkulunkulu engekho khona, kungaba ngaphakathi noma ngaphandle kwendalo.”

IBhayibheli lifundisani? Ingabe uNkulunkulu ukuyo yonke indawo ezulwini, emhlabeni ngisho nangaphakathi kubantu ngesikhathi esisodwa?

Eqinisweni, iBhayibheli lithi uNkulunkulu unendawo eqondile yokuhlala—amazulu. Liqukethe nomthandazo weNkosi uSolomoni eyathandaza kuNkulunkulu yathi: ‘Kwangathi wena ngokwakho ungalalela usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiwe.’ (1 AmaKhosi 8:43) Ngesikhathi efundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza, uJesu Kristu wabatshela ukuba bayise imithandazo yabo ‘kuBaba wethu osemazulwini.’ (Mathewu 6:9) IBhayibheli lithi ngemva kokuvuswa kwakhe, uKristu wangena “ezulwini ngokwalo, manje ukuba abonakale phambi kukaNkulunkulu.”—Hebheru 9:24.

La mavesi abonisa ngokucacile ukuthi uJehova uNkulunkulu akahlali kuyo yonke indawo, kodwa uhlala ezulwini kuphela. Yiqiniso, ‘amazulu’ okukhulunywa ngawo kula mavesi awabhekiseli esibhakabhakeni, noma emkhathini, esisibona ngamehlo. Amazulu esiwabona ngamehlo ngeke akwazi ukuthwala uMdali wayo yonke indawo. (1 AmaKhosi 8:27) IBhayibheli lithi “uNkulunkulu unguMoya.” (Johane 4:24) Uhlala emazulwini angumoya, okungamazulu ahlukile kulawa esiwabonayo.—1 Korinte 15:44.

Nokho, kuthiwani ngamavesi azwakala esikisela ukuthi uNkulunkulu ukuyo yonke indawo? Ngokwesibonelo, nakhu okwashiwo uDavide ngoNkulunkulu kumaHubo 139:7-10: “Ngingayaphi ngisuka emoyeni wakho, futhi ngingabubalekela ngiye kuphi ubuso bakho? Uma bengingakhuphukela ezulwini, ubuyobe ulapho; futhi uma bengingendlala ukhukho lwami eShiyoli, bheka! ubuyobe ulapho. Ukube bengingathatha amaphiko okuntwela kokusa, ukuze ngiyohlala olwandle olukude kakhulu, nalapho futhi, isandla sakho besiyongihola.” Ingabe lo mBhalo ubonisa ukuthi empeleni uNkulunkulu ukuyo yonke indawo, uhlala kuzo zonke lezi zindawo ezibaliwe?

Phawula ukuthi uDavide waqale wabuza: “Ngingayaphi ngisuka emoyeni wakho?” * Ngomoya wakhe ongcwele, uNkulunkulu angabona noma yini futhi asebenzise amandla akhe nomaphi ngaphandle kokuba aze asuke aye kuleyo ndawo noma ahlale kuyo. Ngokwesibonelo: Eminyakeni yamuva, ososayensi baye bakwazi ukucwaninga umhlabathi weplanethi iMars, eqhele ngamakhilomitha ayizigidi ukusuka eMhlabeni. Bakwenza kanjani lokhu? Akudingeki ukuba basuke baye khona ngokoqobo, kodwa lokhu bakufeza ngokutadishisisa izithombe ezinemininingwane eminingi nokunye ukwaziswa okutholwa yimikhumbi-mkhathi eMars bese ikuthumela eMhlabeni.

Ngendlela efanayo, akudingeki ukuba uJehova uNkulunkulu abe kuyo yonke indawo ukuze abone okwenzekayo. IZwi lakhe lithi: “Akukho ndalo engabonakali emehlweni akhe.” (Hebheru 4:13) Yebo, amandla kaJehova amakhulu asebenzayo, noma umoya ongcwele, angafinyelela nomaphi, amenze abone konke futhi afeze injongo yakhe ‘esendaweni yakhe engcwele,’ emazulwini.—Duteronomi 26:15.

^ isig. 8 Igama lesiHebheru elihunyushwe lapha ngokuthi ‘umoya’ libhekisela emandleni kaNkulunkulu asebenzayo, amandla awasebenzisela ukufeza intando yakhe.