Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Inselele Yokwazi UNkulunkulu Kahle

Inselele Yokwazi UNkulunkulu Kahle

KUNOMUNTU ofuna ungamazi uJehova nongafuni ube nobuhlobo obuhle naYe. Singubani lesi sitha esikhohlakele? IBhayibheli liyachaza: ‘Unkulunkulu walesi simiso sezinto uye waphuphuthekisa izingqondo zabangakholwa.’ Unkulunkulu waleli zwe elingamesabi uNkulunkulu nguSathane uDeveli. Ufuna uhlale usebumnyameni ukuze inhliziyo yakho ingakhanyiswa “ngolwazi olukhazimulayo lukaNkulunkulu.” Akafuni umazi kangcono uJehova. USathane uziphuphuthekisa kanjani izingqondo zabantu?—2 Korinte 4:4-6.

Uye wasebenzisa inkolo yamanga ukuze abantu bangamazi uNkulunkulu. Ngokwesibonelo, endulo kunamaJuda akhetha ukungayinaki imiBhalo ephefumulelwe, ancamela ukulandela isiko elalenqabela ukusetshenziswa kwegama likaNkulunkulu. Emakhulwini eminyaka okuqala eNkathini yethu Evamile, kubonakala sengathi amaJuda ayefundela umphakathi imiBhalo Engcwele emasinagogeni atshelwa ukuba angalifundi igama likaNkulunkulu elalisemiBhalweni Engcwele. Esikhundleni salo atshelwa ukuba asebenzise elithi ʼAdho·nai′, elisho ukuthi “Nkosi.” Akungabazeki ukuthi lokho kwaba nomthelela ekuqheliseni abantu kuNkulunkulu. Abaningi balahlekelwa yizinzuzo zokuba nobuhlobo obuseduze naye. Nokho, kuthiwani ngoJesu? Wayelibheka kanjani igama likaJehova?

UJesu Nabalandeli Bakhe Balenza Laziwa Igama LikaNkulunkulu

UJesu wathandaza kuYise: “Ngibazisile igama lakho futhi ngizolazisa.” (Johane 17:26) Akungabazeki ukuthi uJesu walibiza igama likaNkulunkulu ezimweni eziningana lapho efunda, ecaphuna noma echaza izingxenye zemiBhalo YesiHebheru ezinalelo gama elibalulekile. Ngakho, walisebenzisa kakhulu igama likaNkulunkulu njengoba kwenza bonke abaprofethi ngaphambi kwakhe. Uma ekhona amaJuda ayesevele ekugwema ukusebenzisa igama likaNkulunkulu phakathi nenkonzo kaJesu, ngokuqinisekile yena wayengeke akwenze lokho. Wabalahla ngokuqinile abaholi benkolo lapho ethi kubo: “Nilenzé ize izwi likaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu.”—Mathewu 15:6.

UJesu wasibekela isibonelo sokwenza igama likaNkulunkulu laziwe

Abalandeli bakaJesu abathembekile baqhubeka benza igama likaNkulunkulu laziwe nangemva kokufa nokuvuswa kukaJesu. (Bheka ibhokisi elithi,  “Ingabe AmaKristu Ekhulu Lokuqala Ayelisebenzisa Igama LikaNkulunkulu?”) NgePhentekoste lika-33 C.E., ngalo kanye usuku ibandla lobuKristu elamiswa ngalo, umphostoli uPetru wacaphuna isiprofetho sikaJoweli futhi watshela izixuku zamaJuda namaproselithe: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa.” (IzEnzo 2:21; Joweli 2:32) AmaKristu ekhulu lokuqala asiza  abantu bezizwe eziningi ukuba bamazi kangcono uJehova. Yingakho emhlanganweni owawuseJerusalema wabaphostoli namadoda amadala, umfundi uJakobe athi: ‘UNkulunkulu wanaka izizwe ukuze athathe kuzo isizwe segama lakhe.’—IzEnzo 15:14.

Yize kunjalo, isitha segama likaNkulunkulu asizange sidikibale. Ngemva kokufa kwabaphostoli, uSathane akapholisanga maseko, waqala ukuhlwanyela imbewu yokuhlubuka. (Mathewu 13:38, 39; 2 Petru 2:1) Ngokwesibonelo, umbhali owayezibiza ngokuthi ungumKristu, uJustin Martyr, wazalwa cishe ngesikhathi uJohane, umphostoli wokugcina, afa ngaso. Nokho, ezincwadini azibhala, washo kaningi ukuthi uMlungiseleli wezinto zonke “unguNkulunkulu ongenalo igama.”

Lapho amaKristu ayizihlubuki enza amakhophi emiBhalo YamaKristu YesiGreki, kusobala ukuthi alikhipha igama likaJehova, afaka elithi Ky′ri·os, igama lesiGreki elithi “Nkosi.” Kwenzeka okufanayo nasemiBhalweni YesiHebheru.  Njengoba lalingasafundwa ngokuzwakalayo igama likaNkulunkulu, ababhali abangamaJuda abayizihlubuki bafaka igama elithi ʼAdho·nai′ emiBhalweni yabo esikhundleni selithi Jehova izikhathi ezingaphezu kwezingu-130. Inguqulo yeBhayibheli eyayinethonya elikhulu eyahunyushelwa olimini lwesiLatini eyaqedwa uJerome ngo-405 C.E., kamuva eyabizwa ngokuthi i-Vulgate nayo yayingenalo igama likaNkulunkulu.

Imizamo Yamuva Yokususa Igama LikaNkulunkulu

Amasonto aye akhipha igama likaNkulunkulu eBhayibhelini ngoba elandela amasiko amaJuda noma ukuze athole imali

Namuhla, izazi ziyazi ukuthi igama likaJehova livela izikhathi ezingaba ngu-7 000 eBhayibhelini. Yingakho livela kaningi ezinguqulweni ezisetshenziswa kakhulu, njenge-Jerusalem Bible ne-La Biblia Latinoamérica yamaKatolika etholakala ngeSpanishi nasenguqulweni edumile iReina-Valera, nayo ekhona ngeSpanishi. Kwezinye izinguqulo igama likaNkulunkulu libhalwe ngokuthi “Yahweh.”

Ngokudabukisayo, amasonto amaningi axhasa ukuhunyushwa kwamaBhayibheli acindezela izazi ukuba zilikhiphe igama likaNkulunkulu ezinguqulweni zeBhayibheli. Ngokwesibonelo, encwadini yango-June 29, 2008 eyabhalelwa omongameli bezingqungquthela zababhishobhi bamaKatolika, iVatican yathi: “Eminyakeni yamuva umkhuba wokusebenzisa igama likaNkulunkulu ka-Israyeli uye wangena kancane kancane.” Le ncwadi inalesi siqondiso esicacile: “Igama likaNkulunkulu . . . akufanele lisetshenziswe noma liphinyiselwe.” Ngaphezu kwalokho, “lapho kuhunyushwa amaBhayibheli ezilimini zanamuhla, . . . esikhundleni segama likaNkulunkulu elithi [YHWH] kufanele kusetshenziswe elifana nelithi Adonai/Kyrios, okungukuthi: ‘Nkosi.’” Kusobala ukuthi injongo yalesi siqondiso seVatican ukuqeda igama likaNkulunkulu.

AmaProthestani nawo aye enza okufanayo endabeni yokungalihloniphi igama likaJehova. Umkhulumeli wenguqulo exhaswa amaProthestani i-New International Version, eyanyatheliswa ngesiNgisi ngo-1978, wabhala: “Igama likaNkulunkulu elithi Jehova limhlukanisa kwabanye onkulunkulu futhi bekufanele silisebenzise. Kodwa sifake izigidi zamaRandi ezingu-17 kule nguqulo, futhi indlela eqinisekile yokudlala ngaleyo mali iwukuhumusha, ngokwesibonelo, iHubo 23 ngokuthi, ‘uYahweh ungumalusi wami.’”

Ngaphezu kwalokho, amasonto aye enza abantu baseLatin America bangamazi kahle uNkulunkulu. USteven Voth, ongumxhumanisi osebenza ngezinguqulo zamaBhayibheli futhi osebenzela i-United Bible Societies (UBS) e-Argentina, uyabhala: “Enye inkulumo-mpikiswano  engapheli emaqenjini amaProthestani aseLatin America eyokusetshenziswa kwegama elithi Jehová . . . Nokho, kuyathakazelisa ukuthi amasonto kamoya amakhulu nakhulayo . . . athi afuna iReina-Valera, uhlelo luka-1960, kodwa awayifuni enegama elithi Jehová. Kunalokho, afuna kufakwe elithi Señor [Nkosi].” Ngokusho kukaVoth, i-UBS yaqale yasenqaba lesi sicelo, kodwa kamuva yavuma futhi yanyathelisa uhlelo lweBhayibheli lweReina-Valera “olungenalo igama elithi Jehová.”

Ukususa igama likaNkulunkulu eZwini lakhe elilotshiwe, esikhundleni salo kufakwe elithi “Nkosi,” kwenza abafundi bangazi uNkulunkulu. Lesi senzo sidala ukudideka. Ngokwesibonelo, umfundi angase angakwazi ukuqonda ukuthi igama elithi “Nkosi” libhekisela kuJehova noma eNdodaneni yakhe, uJesu. Ngakho, emBhalweni umphostoli uPetru acaphuna kuwo uDavide, othi: “UJehova wathi eNkosini yami [uJesu ovusiwe]: ‘Hlala ngakwesokunene sami,’” izinguqulo eziningi zithi: “INkosi yathi eNkosini yami.” (IzEnzo 2:34, New International Version) Ngaphezu kwalokho, encwadini yakhe ethi “UYahweh NoNkulunkulu Wemfundiso YamaKristu,” uDavid Clines uthi: “Ukungazi kwamaKristu igama elithi Yahweh kuye kwaholela ekutheni agxile kakhulu kuKristu.” Ngakho, inqwaba yabantu abasontayo ayazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso uJesu athandaza kuye unguNkulunkulu ogama lakhe linguJehova.

USathane uye wasebenza kanzima ukuze aphuphuthekise izingqondo zabantu ngoNkulunkulu. Noma kunjalo, ungamazi kangcono uJehova.

Ungamazi Kahle UJehova

Yiqiniso, uSathane ulwa negama likaNkulunkulu futhi ngobuqili uye wasebenzisa inkolo yamanga. Nokho, iqiniso liwukuthi akekho umuntu ezulwini noma emhlabeni onamandla okwenza iNkosi EnguMbusi uJehova ingalenzi laziwe igama layo kulabo abafuna ukwazi iqiniso ngayo nangenjongo yayo ekhazimulayo ngabantu abathembekile.

OFakazi BakaJehova bangathanda ukukusiza ukuba ufunde indlela ongasondela ngayo kuNkulunkulu ngokutadisha iBhayibheli. Balingisa isibonelo sikaJesu owathi kuNkulunkulu: “Ngibazisile igama lakho.” (Johane 17:26) Lapho uzindla ngemiBhalo embula izindima ezihlukahlukene uJehova anazo ukuze kuzuze abantu, uzokwazi izici eziningi zobuntu bakhe obuhle ngendlela emangalisayo.

UJobe, inzalamizi ethembekile ‘yayisondelene noNkulunkulu’ futhi nawe ungasondelana naye. (Jobe 29:4) Ngokufunda iZwi likaNkulunkulu, ungamazi kahle uJehova. Lolo lwazi luyokwenza ukuba uqiniseke ngokuthi uJehova uyokwenza lokho athi kuyincazelo yegama lakhe—‘Ngizoba yinoma yini engifuna ukuba yiyo.’ (Eksodusi 3:14) Ngokuqinisekile, uyozifeza zonke izithembiso zakhe ezinhle azithembise abantu.