Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IBhayibheli Ngempela LiyiZwi LikaNkulunkulu Eliphefumulelwe

IBhayibheli Ngempela LiyiZwi LikaNkulunkulu Eliphefumulelwe

WAYESHO ukuthini umphostoli uPawulu lapho ethi iBhayibheli ‘liphefumulelwe uNkulunkulu’? (2 Thimothewu 3:16) Wayesho ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuze aqondise abalobi beBhayibheli ukuba babhale kuphela lokho Yena ayefuna bakubhale.

Umphostoli uPetru wathi laba balobi beBhayibheli “bakhuluma okuvela kuNkulunkulu ngoba babeqhutshwa umoya ongcwele.” (2 Petru 1:21) Yingakho  umphostoli uPawulu abuye achaza izincwadi zeBhayibheli ngokuthi ‘ziyimibhalo engcwele ekwazi ukukuhlakaniphisela insindiso ngokholo olumayelana noKristu Jesu.’—2 Thimothewu 3:15.

Abantu abaningi baphika balale ngomhlane ukuthi iBhayibheli lalotshwa uNkulunkulu. Abagxeki baye baliphikisa ngonya bathi alinakwethenjwa. Isazi semivubukulo, uSir Charles Marston, sathi lokhu kwenziwa ukuthi “abakuhloniphi ukulandisa kweBhayibheli.” Abanye bathi limane “liyiqoqo lezinganekwane zakudala.”

Cabangela Ubufakazi

Yini ekusiza unqume ukuba ubethembe abantu oqalayo ukuhlangana nabo?

Singalethemba yini iBhayibheli? Kubalulekile ukuba ufike esiphethweni esifanele. Ngani? Ngoba uma iBhayibheli liqukethe amazwi avela kuNkulunkulu uqobo, kuyoba ubuwula—empeleni kuyoba inhlekelele—ukungalinaki. Uma ulibheka njengeliqukethe amazwi abantu kunokukholelwa ukuthi liyiZwi likaNkulunkulu, ithonya lalo ekuqondiseni izenzo kanye nezinkolelo zakho ngeke libe namandla kangako.—1 Thesalonika 2:13.

Yini engakusiza ukuba ubone ukuthi kufanele ulethembe iBhayibheli? Yini ekusiza unqume ukuba ubethembe abantu oqalayo ukuhlangana nabo? Kuneqiniso esingeke silibalekele. Kunzima ngempela ukuthemba umuntu ongamazi kahle. Abantu uze ubethembe ngempela ngemva kokubazi kahle ukuthi baneqiniso futhi bathembekile; neBhayibheli ungalazi ngaleyo ndlela. Ungaveli nje wamukele imibono ewukuqagela nesontekile efundisa ukuthi iBhayibheli asinakulethemba. Zinike isikhathi sokucabangela ubufakazi obusekela lokho elikushoyo lapho lithi ‘liphefumulelwe uNkulunkulu.’

Lihlaselwa “Abangane”

Ungadikibaliswa ukuthi ngisho nabanye abazichaza ngokuthi “bangabangane” beBhayibheli bathi alilona iqiniso futhi asinakulethemba. I-New Dictionary of Theology ithi nakuba abahlaziyi beBhayibheli abaningi namuhla bethi  bangamaKristu, kodwa uma “bekhuluma ngeBhayibheli bathi lilotshwe umuntu.”

Izazi eziningi zemfundiso yenkolo ziphikisana ngokuthi ngubani owabhala izincwadi zeBhayibheli. Ngokwesibonelo, ezinye zithi incwadi ka-Isaya ayibhalwanga umprofethi u-Isaya. Zithi le ncwadi yeBhayibheli yabhalwa ngemva kweminyaka eminingi u-Isaya afa. I-Concise Bible Commentary kaLowther Clarke ithi le ncwadi “yabhalwa abantu abaningi phakathi neminyaka eminingi.” Kodwa abantu abasho lokhu bayakhohlwa ukuthi uJesu Kristu nabafundi bakhe bakufakazela kaningi ukuthi ngu-Isaya owabhala le ncwadi.—Mathewu 3:3; 15:7; Luka 4:17; Johane 12:38-41; Roma 9:27, 29.

Okubi nakakhulu ukuthi abagxeki beBhayibheli, abanjengomhlaziyi uJ. R. Dummelow, bathi iziprofetho ezisencwadini kaDaniyeli “eqinisweni ziyizinto ezase zenzekile kakade umlobi azibhala njengokungathi ziyiziprofetho zakudala.” Ukukhuluma kwabo ngale ndlela kubonisa ukuthi abakunaki okwashiwo uJesu Kristu uqobo. UJesu waxwayisa ngalokho akubiza ngokuthi “isinengiso esibangela incithakalo, njengoba kwakhulunywa ngaso ngoDaniyeli umprofethi, simi endaweni engcwele.” (Mathewu 24:15) Ingabe kunengqondo ngomKristu ukukholelwa ukuthi noJesu Kristu uqobo wayengaba nengxenye ekukhohliseni—ukuthi wayengasekela umlando owenziwe sasiprofetho? Ngokuqinisekile akunangqondo.

Ingabe Kuyawenza Umehluko?

Ungase ubuze: “Ingabe kuyawenza ngempela umehluko ukuthi ubani owabhala izincwadi zeBhayibheli?” Yebo, kwenza umehluko omkhulu. Ubungayethemba yini incwadi noma incwadi yefa okuthiwa ibhalwe umngane wakho, uma kamuva uthola ukuthi empeleni akazange ayibhale? Ake sithi izazi zikutshela ukuthi ayilona iqiniso—zithi kunabantu ababengahlose bubi ababhala lokho ababekholelwa ukuthi kuyizifiso zomngane wakho. Ingabe lokho bekungeke kukwenze ungabe usayethemba nhlobo leyo ncwadi? Ubusayoba naso yini isiqiniseko esiphelele sokuthi iqukethe izifiso zomngane wakho?

Kuyafana nangeBhayibheli. Akumangazi ukuthi kungani bebaningi kangaka abantu—ngisho nalabo abathi bangamaKristu—abazizwa bekhululekile ukungalilaleli ezindabeni ezinjengokwethembeka, ukuziphatha okuhle ngokobulili nokunye. Kukangaki uzwa abantu bengesabi ukusho izinto ezilibukela phansi, njengokuthi, “Kodwa lokho kuseTestamenteni Elidala!”—njengokungathi okukuleyo ngxenye yeBhayibheli akubalulekile. Lokhu kwenzeka naphezu kokuba umphostoli uPawulu achaza ingxenye ebizwa ngeTestamente Elidala ngokuthi ‘iyimibhalo engcwele ephefumulelwe uNkulunkulu.’

Ungase uthi: “Asikwazi ukuvele singabunaki ubufakazi bazo zonke izazi.” Kuyiqiniso lokho. Ngokwesibonelo, sizibonga kakhulu izazi ezithembekile eziye zasisiza sakwazi ukuthola imibhalo yokuqala yeBhayibheli. Ngokusobala, akhona amaphutha ambalwa angena emibhalweni yeBhayibheli ngesikhathi likopishwa izikhathi eziningi emakhulwini eminyaka edlule. Nokho, khumbula: Kunomehluko omkhulu phakathi kokuvuma ukuthi kunamaphutha ambalwa angena ngesikhathi kukopishwa imibhalo  yeBhayibheli nokulilahla lonke sithi labhalwa abantu.

Qhubeka Unokholo “Emibhalweni Engcwele”

Sizibonga kakhulu izazi ezithembekile eziye zasisiza sakwazi ukuthola imibhalo yokuqala yeBhayibheli

Ngaphambi nje kokuba uPawulu athi iBhayibheli laphefumulelwa uNkulunkulu, watshela uThimothewu ukuthi kungani imiBhalo ephefumulelwe iwusizo. Wathi: “Ezinsukwini zokugcina . . . abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa.” (2 Thimothewu 3:1, 13) Kubonakala sengathi ‘izihlakaniphi nongqondongqondo’ base beqalile ukusebenzisa ‘izinkulumo ezithonyayo’ osukwini lukaPawulu ukuze badukise abantu futhi benze buthaka ukholo lwabo kuJesu Kristu. (1 Korinte 1:18, 19; Kolose 2:4, 8) Ukuze amvikele ethonyeni labo, umphostoli uPawulu wamnxusa ukuba ‘aqhubeke ezintweni azifunda kusukela ewusana emibhalweni engcwele’ evela kuNkulunkulu.—2 Thimothewu 3:14, 15.

Kubaluleke kakhulu ukuba nawe wenze okufanayo kulezi ‘zinsuku zokugcina.’ Ungayithathi kalula ingozi yokudukiswa yilokho okuvame ukuba ‘yizinkulumo ezithonyayo’ ezikhulunywa izihlakaniphi. Kunalokho, lingisa amaKristu ekhulu lokuqala, zivikele ngokuthembela ngokuphelele kulokho okufunda eBhayibhelini—ngempela eliyiZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe.

OFakazi BakaJehova bangakujabulela ukukusiza ukuba ukholelwe eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, bangakubonisa indlela izimfundiso zeBhayibheli eziye zazibonakalisa zithembeke ngayo phakathi nawo wonke umlando, indlela iBhayibheli elivumelana ngayo nesayensi lapho likhuluma ngezindaba zesayensi; indlela elivumelana ngayo lona lilodwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni; nendlela iziprofetho zalo eziye zagcwaliseka ngayo ngokunembile—nokunye okwengeziwe. Uma uthanda, zizwe ukhululekile ukubhalela abanyathelisi balo magazini ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe okuye kwasiza izigidi zabantu abanhliziyo ziqotho ukuba babone ukuthi ngempela iBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu.