Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Inkolelo-ze 4: UNkulunkulu UnguZiqu-zintathu

Inkolelo-ze 4: UNkulunkulu UnguZiqu-zintathu

Ivelaphi le nkolelo-ze?

“Le nkolelo kaZiqu-zintathu kungenzeka yaqala ngasekupheleni kwekhulu lesine leminyaka. Uma ubheka, lokhu kuyiqiniso . . . Ngaphambi kokuphela kwekhulu lesine leminyaka, imfundiso ‘kaNkulunkulu omthathu emunye’ yayingandile kangako, futhi ngokuqinisekile yayingakangeni ezimfundisweni zobuKristu.”—I-New Catholic Encyclopedia (1967), uMqulu 14, ikhasi 299.

“UMkhandlu WaseNicaea waba nomhlangano ngo-May 20, 325 [C.E.]. UConstantine ngokwakhe wengamela, eqondisa izingxoxo ngenkuthalo, futhi wasisikisela ngokwakhe . . . isimiso esisemqoka esichaza ubuhlobo bukaKristu noNkulunkulu esivumweni sokholo esakhishwa yilo mkhandlu, ‘sokuthi unesimo esifana nesikaYise.’ . . . Besaba lo mbusi, ababhishobhi, ngaphandle kwababili kuphela, basisayina leso sivumo sokholo, kodwa abaningi babo babengasithandisisi neze.”—I-Encyclopædia Britannica (1970), uMqulu 6, ikhasi 386.

Lithini iBhayibheli?

“Egcwele uMoya oNgcwele [uStefanu] wagqolozela ezulwini‚ wabona inkazimulo kaNkulunkulu; noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu wathi: Bheka‚ ngibona izulu livuliwe‚ neNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.”—IzEnzo 7:55, 56, IBhayibheli lesiZulu elivamile.

Yini eyémbulwa yilo mbono? Egcwele amandla kaNkulunkulu asebenzayo, uStefanu wabona uJesu “emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.” Khona-ke, kusobala ukuthi uJesu akazange aphinde abe nguNkulunkulu ngemva kokuvuselwa ezulwini, kodwa kunalokho waba yisidalwa somoya esingahlangene noNkulunkulu. Akukhulunywa nhlobo ngomuntu wesithathu oseduze kukaNkulunkulu kule ndaba. Naphezu kwemizamo yokufuna ukuthola izindinyana zemiBhalo ezisekela imfundiso kaZiqu-zintathu, umpristi wamaDominic, uMarie-Émile Boismard, wabhala encwadini yakhe ekhuluma ngokuqala kobuKristu nokusunguleka kwezimfundiso zabo ezingaphikiswa: “Amazwi athi uNkulunkulu mthathu emunye . . . awatholakali ndawo eTestamenteni Elisha.”

Le mfundiso eyagqugquzelwa uConstantine yayihloselwe ukuqeda ukungaboni ngaso linye okwakuphakathi kweSonto ngekhulu lesine leminyaka. Nokho, eqinisweni yaphakamisa enye indaba: Ingabe uMariya, owesifazane owazala uJesu, ‘wayenguNina kaNkulunkulu’?

Qhathanisa la mavesi eBhayibheli: Mathewu 26:39; Johane 14:28; 1 Korinte 15:27, 28; Kolose 1:15, 16

IQINISO:

Imfundiso kaZiqu-zintathu yaqala ngasekupheleni kwekhulu lesine