Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Fundisa Izingane Zakho

USamuweli Wanamathela Kokulungile

USamuweli Wanamathela Kokulungile

UKE ubabone yini abanye benza izinto ezimbi?— * USamuweli wayebabona. Wayehlala endaweni owawungenakulindela ukuba kwenzeke kuyo izinto ezinjalo. Kwakusetabernakele likaNkulunkulu, noma indawo yokukhulekela, emzini waseShilo. Ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani ukuba uSamuweli ahlale etabernakele, eminyakeni engaphezu kwengu-3 000 edlule.

Ngaphambi kokuba uSamuweli azalwe, unina, uHana, wayefuna kabi ukuba nomntwana. Lapho eye etabernakele, uHana wathandaza kuNkulunkulu ngalokhu. Wayethandaza ngobuqotho kangangokuba izindebe zakhe zazivevezela. Lokhu kwenza umpristi omkhulu, u-Eli, wacabanga ukuthi udakiwe. Kodwa lapho u-Eli ezwa ukuthi empeleni uHana wayecindezelekile, wambusisa, ethi: “Kwangathi uNkulunkulu ka-Israyeli angakunika lokho okucelile.”—1 Samuweli 1:17.

Kamuva, uSamuweli wazalwa, futhi uHana wajabula kangangokuba watshela umyeni wakhe, u-Elkana: ‘Uma nje sengimlumulile uSamuweli, ngizomyisa etabernakele ukuba ayokhonza uNkulunkulu khona.’ Futhi wenza lokho kanye! Ngaleso sikhathi, kungenzeka uSamuweli wayeneminyaka emine noma emihlanu.

U-Eli wayesegugile, futhi amadodana akhe, uHofini noFinehasi, ayengamkhulekeli uJehova ngendlela efanele. Ayeziphatha nakabi nabesifazane ababevakashela etabernakele! Ucabanga ukuthi uyise kwakufanele enzeni?— Yebo, kwakufanele awakhuze futhi angawavumeli ukuba enze lezo zinto ezimbi.

USamuweli omncane wayekhulela lapho, futhi cishe wayazi ngokuziphatha okubi kwamadodana ka-Eli. Ingabe uSamuweli walandela isibonelo sawo esibi?— Cha, waqhubeka enza okulungile, njengoba nje ayefundiswe abazali bakhe. Kodwa akumangazi ukuthi kungani uJehova amthukuthelela u-Eli. Waze wathumela  umprofethi ukuba amtshele ukuthi uNkulunkulu wayezowujezisa kanjani umkhaya wakhe, ikakhulukazi amadodana akhe amabi.—1 Samuweli 2:22-36.

USamuweli waqhubeka ekhonza no-Eli etabernakele. Kodwa ngolunye usuku ebusuku lapho uSamuweli elele, wezwa izwi limbiza. Ngakho wagijima waya ku-Eli, kodwa u-Eli wathi wayengambizanga. Kwaphinde kwenzeka into efanayo. Ngemva kokuba lokhu kwenzeke kathathu, u-Eli watshela uSamuweli ukuba athi: “Khuluma, Jehova, ngoba inceku yakho ilalele.” Lapho uSamuweli esho lokho, uJehova wakhuluma naye. Uyazi ukuthi uJehova wathini kuSamuweli?—

UNkulunkulu waphinde wamtshela uSamuweli injongo yakhe yokujezisa umkhaya ka-Eli. Ngakusasa ekuseni uSamuweli wayesaba ukutshela u-Eli lokho uJehova ayekushilo. Kodwa u-Eli wamnxusa: “Ngicela ungangifihleli.” Ngakho, ekugcineni uSamuweli wamtshela u-Eli konke uJehova ayethe uzokwenza—njengoba nje nomprofethi waKhe ayemtshelile ngaphambili. U-Eli waphendula: “[UJehova] makenze okuhle emehlweni akhe.” Ekugcineni, uHofini noFinehasi babulawa, no-Eli naye wafa.—1 Samuweli 3:1-18.

Phakathi naleso sikhathi, “uSamuweli waqhubeka ekhula, uJehova waba naye.” Ngaleso sikhathi, cishe uSamuweli wayeseyibhungu, inkathi ebalulekile ekuphileni kwentsha. Ucabanga ukuthi kwakulula ngoSamuweli ukuqhubeka enza okulungile nakuba abanye babengakwenzi?— Nakuba kwakungelula, uSamuweli wakhonza uJehova ngokwethembeka ukuphila kwakhe konke.—1 Samuweli 3:19-21.

Kuthiwani ngawe? Ingabe uyoba njengoSamuweli njengoba ukhula? Ingabe uyonamathela kokulungile? Uyoqhubeka yini ubambelele ezimfundisweni zeBhayibheli nakulokho abazali bakho abakufundise khona? Uma wenza kanjalo, uyokwenza uJehova nabazali bakho bathokoze.

^ isig. 3 Uma ufunda lesi sihloko nezingane, udwí uyisikhumbuzo sokuba ume ubuze izingane umbuzo.