Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  September 2015

UJehova Usithanda Ngaziphi Izindlela?

UJehova Usithanda Ngaziphi Izindlela?

“Bonani ukuthi luhlobo luni lothando uBaba asinike lona!”—1 JOHANE 3:1.

IZINGOMA: 91, 13

1. Yini umphostoli uJohane asikhuthaza ukuba sicabange ngayo, futhi kungani?

UMPHOSTOLI uJohane wasikhuthaza ukuba sicabange kanzulu ngothando olujulile uJehova asithanda ngalo. Kweyoku-1 Johane 3:1, siyafunda: “Bonani ukuthi luhlobo luni lothando uBaba asinike lona!” Lapho sizindla ngendlela uJehova asithanda ngayo nendlela asibonisa ngayo uthando lwakhe, sisondela kakhulu kuye futhi simthande nakakhulu.

2. Kungani abanye bekuthola kunzima ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uyabathanda?

2 Ngokudabukisayo, abanye abaqondi ukuthi uNkulunkulu angabathanda kanjani. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu akanandaba nabantu. Bangase bakholelwe ukuthi uNkulunkulu umane nje abeke imithetho bese ejezisa labo abangamlaleli. Ngenxa yezimfundiso zamanga, abanye bacabanga ngisho nokuthi uNkulunkulu unonya nokuthi akulula ukumthanda. Abanye banomuzwa wokuthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu kungakhathaliseki ukuthi benzani. Kodwa isifundo sakho  seBhayibheli sikusizile ukuba wazi iqiniso ngoJehova. Uyazi ukuthi uthando luyimfanelo yakhe evelele nokuthi wanikela ngeNdodana yakhe ukuba ibe isihlengo sakho. (Johane 3:16; 1 Johane 4:8) Nokho, ngenxa yezinto osubhekene nazo ekuphileni, kungase kube nzima ukuqonda indlela uJehova akuthanda ngayo.

3. Yini ezosisiza siqonde indlela uJehova asithanda ngayo?

3 Ukuze siqonde indlela uJehova asithanda ngayo, kudingeka siqale siqonde ukuthi nguye owasidala. Wasinika ukuphila. (Funda iHubo 100:3-5.) Yingakho iBhayibheli lichaza umuntu wokuqala owadalwa ngokuthi “indodana kaNkulunkulu.” (Luka 3:38) UJesu naye wasifundisa ukuba sibize uJehova ngokuthi ‘uBaba wethu osemazulwini.’ (Mathewu 6:9) Ngakho uJehova unguBaba wethu futhi usithanda ngendlela ubaba omuhle athanda ngayo izingane zakhe.

4. (a) UJehova unguBaba onjani? (b) Yini esizoxoxa ngayo kulesi sihloko nakwesilandelayo?

4 Abanye bakuthola kunzima ukucabanga ngobaba njengomuntu onothando. Kungenzeka banezinkumbulo ezibuhlungu zasebuntwaneni ngenxa yokuthi oyise babebaphatha kabi. UJehova akasoze ayenza into enjalo ezinganeni zakhe. UnguBaba ongcono kunabo bonke. (IHubo 27:10) Usithanda kakhulu futhi usinakekela ngezindlela eziningi. Lapho siluzwa ngokwengeziwe uthando lukaJehova, kuba yilapho nathi simthanda nakakhulu. (Jakobe 4:8) Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela ezine uJehova asibonisa ngazo ukuthi uyasithanda. Kanti esihlokweni esilandelayo, sizobheka izindlela ezine esingabonisa ngazo ukuthi siyamthanda.

UJEHOVA UNOTHANDO FUTHI UYEPHANA

5. Yini uNkulunkulu ayinikeza bonke abantu?

5 Lapho umphostoli uPawulu ese-Athene, eGrisi, waphawula ukuthi kunezithixo eziningi nokuthi abantu babekholelwa ukuthi onkulunkulu babo ababebanike ukuphila. Ngakho wabatshela ‘ngoNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo.’ Wathi uNkulunkulu “unika bonke abantu ukuphila nomoya nazo zonke izinto,” wathi futhi “ngaye siyaphila siyanyakaza futhi sikhona.” (IzEnzo 17:24, 25, 28) UJehova usinika konke esikudingayo ukuze siphile futhi sikujabulele ukuphila. Cabanga ngezinye zezinto asinike zona ngoba esithanda.

6. UJehova wasinika ikhaya elinjani? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

6 Ngokwesibonelo, uJehova wasilungiselela ikhaya elihle. (IHubo 115:15, 16) Kuwo wonke amaplanethi awadala, umhlaba ubonakala wehlukile. Ososayensi baye bahlola umkhathi futhi bathola amaplanethi amaningi, kodwa kuze kube manje abakayitholi enye iplanethi enakho konke okudingwa abantu ukuze baphile. UJehova akagcinanga ngokusinika konke esikudingayo ukuze siqhubeke siphila, kodwa wasenzela nomhlaba omuhle, othokomele, nendawo ephephile esingaphila kuyo ngenjabulo. (Isaya 45:18) Lapho sicabanga ngekhaya uBaba wethu, uJehova, asinike lona, siyizwa ngempela indlela asithanda ngayo.—Funda uJobe 38:4, 7; iHubo 8:3-5.

7. Indlela uJehova asidale ngayo ibonisa kanjani ukuthi usithanda ngempela?

7 Enye indlela uJehova abonise ngayo ukuthi uyasithanda ukusidala sinekhono  lokumlingisa. (Genesise 1:27) Lokhu kusho ukuthi singayizwa indlela asithanda ngayo, nathi sibonise ukuthi siyamthanda. Uyazi ukuthi yilokhu okusenza sijabule ngempela. Kakade, izingane zijabula kakhulu lapho zibona ukuthi abazali bazo bayazithanda. Futhi khumbula ukuthi uJesu wasifundisa ukuthi siyojabula uma sisondelene noBaba wethu, uJehova. (Mathewu 5:3) Usinika ‘zonke izinto esizijabulelayo.’ Ngokusobala, uyephana futhi usithanda kakhulu.—1 Thimothewu 6:17; iHubo 145:16.

UJEHOVA USIFUNDISA IQINISO

8. Kungani sifuna ukuba uJehova asifundise?

8 Obaba bayazithanda izingane zabo futhi abafuni zidukiswe noma zikhohliswe. Kodwa abazali abaningi namuhla abazamukeli izindinganiso zeBhayibheli zokulungile nokungalungile. Ngakho abakwazi ukuziqondisa kahle izingane zabo,  okuyinto evame ukuholela ekulahlekelweni injabulo nasekudidekeni. (IzAga 14:12) Nokho, uJehova unika izingane zakhe isiqondiso esingcono kakhulu ngoba ‘unguNkulunkulu weqiniso.’ (IHubo 31:5) Uyakujabulela ukusifundisa iqiniso ngaye. Uphinde asifundise nendlela yokumkhulekela futhi asibonise indlela engcono kakhulu yokuphila. (Funda iHubo 43:3.) Khona-ke, yini uJehova asifundise yona ebonisa indlela asithanda ngayo?

Obaba abangamaKristu balingisa uJehova ngokufundisa izingane zabo iqiniso nangokuzisiza zibe nobuhlobo noBaba wazo wasezulwini (Bheka izigaba 8-10)

9, 10. (a) Kungani uJehova esitshela ngaye? (b) Yini asifundisa yona ngenjongo yakhe ngathi?

9 Okokuqala, uJehova usitshela ngaye. Ufuna simazi. (Jakobe 4:8) Ngakho usitshela ukuthi lingubani igama lakhe. Empeleni, iBhayibheli likhuluma ngegama lakhe ngaphezu kwanoma iliphi elinye igama. UJehova ubuye asitshele ngohlobo loMuntu ayilo. Lapho sibheka izinto azidalile, siyabona ukuthi unamandla futhi uhlakaniphile. (Roma 1:20) Kanti lapho sifunda iBhayibheli, siqaphela indlela anobulungisa ngayo nasithanda ngayo. Njengoba siya ngokuya sazi izimfanelo ezinhle zikaJehova, sizizwa sisondelana nakakhulu naye.

Njengoba siya ngokuya sazi izimfanelo ezinhle zikaJehova, sizizwa sisondelana nakakhulu naye

10 UJehova usifundisa nangenjongo yakhe. Uthi siyingxenye yomndeni wakhe. Usichazela nokuthi yini ayilindele kithi ukuze sisebenzelane ngobunye nangokuthula nawo wonke umuntu emndenini wakhe. IBhayibheli libonisa ngokucacile ukuthi uNkulunkulu akasidalanga sinelungelo lokuzinqumela ukuthi yini elungile nengalungile. (Jeremiya 10:23) UJehova uyazi ukuthi yini esilungele kangcono. Kanti kulapho samukela igunya lakhe futhi simlalela kuphela lapho siyoba khona nokuphila okunokuthula nokwanelisayo. UJehova usifundise leli qiniso elibalulekile ngoba esithanda.

11. Yini uBaba wethu onothando asitshele yona ngekusasa?

11 Ubaba onothando ucabanga kanzulu ngekusasa lezingane zakhe. Ufuna zibe nokuphila okwanelisayo. Ngokudabukisayo, abantu abaningi namuhla bakhathazekile ngekusasa, futhi abaningi bachitha isikhathi sabo besebenzela izinto ezihlala isikhashana. (IHubo 90:10) Asive sibonga ngokuthi uBaba wethu, uJehova, akagcinanga ngokusifundisa indlela yokuphila ukuphila okwanelisayo manje kodwa usithembise nekusasa eliqhakazile!

UJEHOVA UQONDISA FUTHI AYALE IZINGANE ZAKHE

12. UJehova wazama kanjani ukusiza uKhayini noBharuki?

12 Lapho uJehova ebona ukuthi uKhayini wayesengcupheni yokwenza into embi kakhulu, wazama ukumsiza ngokumbuza: “Kungani uvutha intukuthelo, futhi kungani ubuso bakho bunyukubele? Uma uphendukela ekwenzeni okuhle, ngeke yini kube khona ukuphakanyiswa?” (Genesise 4:6, 7) UKhayini walenqaba usizo lukaJehova futhi wabhekana nemiphumela ebuhlungu. (Genesise 4:11-13) Ngesinye isikhathi,  uJehova waqaphela ukuthi isimo sengqondo esingafanele sikaBharuki sasimenza azizwe ekhathele futhi edikibele. Ngakho uJehova watshela uBharuki ukuthi indlela yakhe yokucabanga yayingafanele nokuthi kwakudingeka ayishintshe. UBharuki wasilalela iseluleko sikaJehova, futhi sasindisa ukuphila kwakhe.—Jeremiya 45:2-5.

13. Yini izinceku zikaJehova ezithembekile ezayifunda ovivinyweni?

13 UJehova uyasiqondisa futhi asiyale ngoba uyasithanda. Akagcini nje ngokusiyala lapho kudingeka, kodwa futhi uyasiqeqesha. (Hebheru 12:6) EBhayibhelini, sifunda ngezinceku ezithembekile uJehova aziqeqesha ukuze zibe abantu abangcono. Ngokwesibonelo, uJosefa, uMose noDavide babhekana nezikhathi ezinzima kakhulu ekuphileni kwabo. Phakathi novivinyo lwabo, uJehova wayenabo. Futhi izinto abazifunda phakathi nalolo vivinyo zabasiza lapho uJehova ebanika imithwalo eyengeziwe. Njengoba sifunda eBhayibhelini indlela uJehova asekela naqeqesha ngayo abantu bakhe, siba nomuzwa wokuthi uJehova usithanda ngempela.—Funda izAga 3:11, 12.

14. Lapho senze into engafanele, uJehova usibonisa kanjani uthando?

14 Ngisho nalapho senze into engafanele, uJehova uyaqhubeka esibonisa uthando. Uma sisabela lapho esiyala futhi siphenduka, uyosithethelela “ngendlela enkulu.” (Isaya 55:7) Kusho ukuthini lokho? Amazwi kaDavide ngentethelelo kaJehova asibonisa ukuthi sinoBaba onesihe ngempela: “Yena othethelela sonke isiphambeko sakho, ophulukisa zonke izifo zakho, owophula ukuphila kwakho egodini, okuthwesa umqhele womusa wothando nesihe. Njengokuqhelelana kwempumalanga nentshonalanga, uzibeké kude kangako izeqo zethu.” (IHubo 103:3, 4, 12) UJehova usiyala futhi asiqondise ngezindlela ezihlukahlukene. Ingabe uyashesha ukwenza izinguquko? Hlale ukhumbula ukuthi uJehova usiyala ngoba esithanda.—IHubo 30:5.

UJEHOVA UYASIVIKELA

15. Iyiphi enye indlela uJehova abonisa ngayo ukuthi uyasithanda?

15 Ubaba onothando uyazivikela izingane zakhe engozini. Yilokho uBaba wethu, uJehova, asenzela kona. Umhubi uthi ngoJehova: “Uqapha imiphefumulo yabaqotho bakhe; uyabakhulula esandleni sababi.” (IHubo 97:10) Cabanga ngalokhu: Njengoba nje ushesha ukuvikela amehlo akho ngoba eyigugu kuwe, uJehova uyashesha ukuvikela abantu bakhe ngoba bayigugu kuye.—Funda uZakariya 2:8.

UJehova uyashesha ukuvikela abantu bakhe ngoba bayigugu kuye

16, 17. UJehova ubavikele kanjani abantu bakhe esikhathini esidlule nasesikhathini sethu?

16 Enye indlela uJehova abavikele ngayo abantu bakhe esikhathini esidlule nanamuhla, ukusebenzisa izingelosi. (IHubo 91:11) Enye ingelosi yabulala amasosha ase-Asiriya angu-185 000 ngobusuku obubodwa futhi yasindisa abantu bakaNkulunkulu. (2 AmaKhosi 19:35) Ekhulwini  lokuqala, izingelosi zakhipha uPetru, uPawulu nabanye etilongweni. (IzEnzo 5:18-20; 12:6-11) Muva nje, kwakunempi eshubile kwelinye izwe lase-Afrika. Ngenxa yakho konke lokhu kulwa, ukweba, ukudlwengula nokubulala, kwaba nesiphithiphithi ezweni lonke. Nakuba engekho kubafowethu owafa, abaningi balahlekelwa yikho konke ababenakho. Kodwa bonke balubona uthando lukaJehova futhi babazi ukuthi wayebanakekela. Naphezu kwabo bonke ubunzima ababhekana nabo, babesajabule. Lapho ummeleli wendlunkulu ebavakashela futhi ebuza abazalwane nodade ukuthi babeqhuba kanjani, bathi, “Konke kuhamba kahle ngenxa yosizo lukaJehova!”

17 Yiqiniso ukuthi ezinye izinceku zikaJehova, njengomfundi uStefanu nabanye, zafa ngenxa yokwethembeka kwazo. UJehova akakuvimbeli ngaso sonke isikhathi lokhu ukuba kungenzeki. Kodwa uyabavikela abantu bakhe njengeqembu ngokubaxwayisa ngezindlela ezihlukahlukene uSathane azama ngazo ukubaphamba. (Efesu 6:10-12) Lezi zixwayiso sizithola eBhayibhelini nasezincwadini ezikhishwa yinhlangano kaJehova. Ngokwesibonelo, sifunda ngezingozi ze-Internet, ezokuthanda imali, kanye nezamabhayisikobho, nezincwadi kanye nemidlalo ye-video enokuziphatha okubi nenobudlova. Ngokusobala, uJehova uyasithanda futhi ufuna ukusivikela.

ILUNGELO ELIKHULU

18. Uzizwa kanjani ngothando uJehova akuthanda ngalo?

18 Lapho uMose ecabanga ngayo yonke iminyaka ayekhonze ngayo uJehova, wayeqiniseka ngokuthi uJehova wayemthanda. UMose wathi: “Sanelise ngomusa wakho wothando ekuseni, ukuze sikhamuluke ngenjabulo futhi sithokoze ngazo zonke izinsuku zethu.” (IHubo 90:14) Sibusisekile ngokwazi nangokuzwa uthando uJehova asithanda ngalo. Yeka ilungelo okuyilo ukuthandwa uJehova! Sizizwa njengomphostoli uJohane, owathi: “Bonani ukuthi luhlobo luni lothando uBaba asinike lona.”—1 Johane 3:1.