“Hlanzani izandla zenu, . . . futhi nihlanze izinhliziyo zenu.”—JAKOBE 4:8.

1. Yini abantu abaningi abayibheka njengeyamukelekayo?

SIPHILA ezweni eliziphethe kabi kakhulu. Ngokwesibonelo, abantu abaningi bacabanga ukuthi kwamukelekile ukuba ungqingili noma ukulala nomuntu ongashadile naye. Amabhayisikobho, izincwadi, izingoma nezikhangiso zigcwele ukuziphatha okubi kobulili. (IHubo 12:8) Kodwa uJehova angasisiza ukuba siphile ngendlela emjabulisayo. Singaba msulwa noma sihlanzeke ezweni eliziphethe kabi kakhulu.—Funda eyoku-1 Thesalonika 4:3-5.

2, 3. (a) Kungani kumelwe senqabe izifiso ezimbi? (b) Sizoxoxa ngani kulesi sihloko?

2 Ukuze sijabulise uJehova, kumelwe silahle konke akuzondayo. Kodwa ngenxa yokuthi asiphelele, singase sikhangwe ukuziphatha okubi kuhle kwezinhlanzi zikhangwa ukudla kodobo. Uma sifikelwa imicabango yokuziphatha okubi, kumelwe siyenqabe ngokushesha. Uma singenzi kanjalo, isifiso sokuziphatha kabi ngokobulili singase sibe namandla kakhulu kangangokuthi lapho kuvela ithuba lokwenza kanjalo, siyosenza leso sono. Kunjengoba nje iBhayibheli lisho: “Isifiso,  lapho sesakhekile, sizala isono.”—Funda uJakobe 1:14, 15.

3 Isifiso esibi singakhula enhliziyweni yethu. Yingakho kufanele siqaphe izinto esizifisayo. Uma sizenqaba izifiso ezimbi, siyokugwema ukuziphatha okubi kobulili nemiphumela yako. (Galathiya 5:16) Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezinto ezintathu eziyosisiza ukuba silwe nezifiso ezimbi: ubungane bethu noJehova, iseluleko esivela eZwini lakhe nosizo lwamaKristu avuthiwe.

“SONDELANI KUNKULUNKULU”

4. Kungani kubalulekile ukuba sisondele kuJehova?

4 IBhayibheli lithi kulabo abafuna ‘ukusondela kuNkulunkulu’: “Hlanzani izandla zenu,” libuye lithi, “nihlanze izinhliziyo zenu.” (Jakobe 4:8) Lapho uJehova enguMngane wethu omkhulu, sifuna ukuba kungabi izenzo zethu kuphela ezimjabulisayo kodwa nemicabango yethu. Uma imicabango yethu imsulwa futhi ihlanzekile, nenhliziyo yethu iyoba ehlanzekile. (IHubo 24:3, 4; 51:6; Filipi 4:8) UJehova uyaqonda ukuthi asiphelele nokuthi kungenzeka sifikelwe imicabango yokuziphatha okubi. Kodwa ngenxa yokuthi asifuni ukudabukisa uJehova, senza konke esingakwenza ukuyenqaba leyo micabango emibi. (Genesise 6:5, 6) Senza konke okusemandleni ukuba sigcine imicabango yethu ihlanzekile.

5, 6. Umthandazo ungasisiza kanjani ukuba silwe nezifiso zokuziphatha okubi?

5 UJehova uyosisiza ukuba silwe nemicabango yokuziphatha okubi lapho siqhubeka sithandazela usizo lwakhe. Usinika umoya wakhe ongcwele ukuze sibe namandla okuhlala simsulwa. Singamtshela uJehova emithandazweni yethu ukuthi sifuna imicabango yethu imjabulise. (IHubo 19:14) Ngokuthobeka, simcela ukuba abheke ukuthi azikho yini izifiso ezilimazayo enhliziyweni yethu ezingasenza sone. (IHubo 139:23, 24) Qhubeka ucela uJehova ukuba akusize wenqabe ukuziphatha okubi futhi wenze okuhle ngisho nalapho kunzima.—Mathewu 6:13.

6 Ngaphambi kokuba sifunde ngoJehova, kungenzeka ukuthi sasithanda ukwenza izinto ezingamukeleki kuye, futhi kungenzeka ukuthi sisalwa nalezo zifiso ezimbi. Kodwa uJehova angasisiza ukuba sishintshe futhi senze okumthokozisayo. Ngokwesibonelo, ngemva kokuba iNkosi uDavide ilale noBhati-sheba, yaphenduka futhi yacela uJehova ukuba ayinike “inhliziyo ehlanzekile” futhi ayisize ukuba imlalele. (IHubo 51:10, 12) Ngakho, uma esikhathini esidlule sasinezifiso ezinamandla zokuziphatha kabi futhi sisalwa nazo, uJehova angasisiza ukuba sibe nesifiso esinamandla nakakhulu sokumlalela nesokwenza okulungile. Angasisiza silawule imicabango yethu engaphelele.—IHubo 119:133.

Uma isifiso esibi siqala ukukhula enhliziyweni yethu, kumelwe sisenqabe masinyane (Bheka isigaba 6)

“YIBANI ABENZI BEZWI”

7. IZwi likaNkulunkulu lingasisiza kanjani ukuba senqabe imicabango yokuziphatha okubi?

7 UJehova angasebenzisa iZwi lakhe, iBhayibheli, ekuphenduleni imithandazo yethu yokucela usizo. Liqukethe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, okumsulwa. (Jakobe 3:17) Lapho silifunda nsuku zonke, sigcwalisa izingqondo zethu ngemicabango ehlanzekile. (IHubo 19:7, 11; 119:9, 11) IBhayibheli linanezibonelo nezixwayiso ezisisiza ukuba senqabe imicabango nezifiso ezimbi.

8, 9. (a) Yini eyenza ukuba insizwa ethile ilale nowesifazane owayeziphethe kabi? (b) Isibonelo esisencwadini yezAga isahluko 7 singasisiza ukuba sigweme ziphi izimo?

8 KuzAga 5:8, iZwi likaNkulunkulu  lisixwayisa ukuba sidede ekuziphatheni okubi. Encwadini yezAga isahluko 7, sifunda ngendaba yensizwa ethile eyahamba ebusuku ngasemzini wowesifazane oziphethe kabi, ishaywa umoya. Lona wesifazane wayemi ekhoneni lomgwaqo, ‘egqoke ingubo yesifebe.’ Waya kule nsizwa, wayibamba, wayanga futhi washo izinto ezavusa izifiso ezimbi kuyo. Le nsizwa ayizange izenqabe lezo zifiso, futhi ngenxa yalokho yalala naye. Nakuba yayingakuhlelanga ukwenza isono, kodwa yasenza. Kwabe sekudingeka ukuba iphile nemiphumela yaso ebuhlungu kakhulu. Ukube yayiqonda ingozi eyayizongena kuyo, ngabe yahambela kude naye!—IzAga 7:6-27.

9 Njengaleyo nsizwa, singenza izinqumo ezimbi ngoba singayiqondi ingozi esilengela kuyo. Ngokwesibonelo, ezinye iziteshi zethelevishini ebusuku ziveza izinhlelo ezinokuziphatha okubi, ngakho kungaba yingozi ukuqhubeka sishintsha iziteshi ngoba nje sifisa ukuthola ukuthi yini edlalayo kuyi-TV. Kungaba yingozi nokuchofoza amakheli ezingosi ze-Internet esingazi ukuthi asiyisaphi, kanye nokuvakashela izingosi zengevu noma izingosi ezinezikhangiso ezinokuziphatha okubi noma ezinezithombe ezingcolile zobulili. Kulezi zimo, lokho esikubukayo kungasenza sibe nezifiso zokuziphatha kabi ngokobulili futhi lokhu kungasenza singamlaleli uJehova.

10. Kungani ukudlala ngothando kuyingozi? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

10 IBhayibheli lisitshela nendlela  amadoda nabesifazane okufanele baphathane ngayo. (Funda eyoku-1 Thimothewu 5:2.) AmaKristu athandana nomuntu ashade naye kuphela noma nalowo afuna ukushada naye. Awadlali ngothando. Abanye bangase bacabange ukuthi ukuziphatha ngendlela yabathandanayo, kungaba ngendlela abanyakazisa ngayo umzimba, ngezenzo noma ngendlela ababukana ngayo, akuyona ingozi inqobo nje uma bengathintananga. Kodwa lapho abantu ababili bedlala ngothando, bangaqala ukuba nemicabango yokuziphatha okubi, futhi lokhu kungaholela ekuziphatheni kabi ngokobulili. Sekwake kwenzeka, kusengenzeka futhi.

11. Sifundani kuJosefa?

11 UJosefa uyisibonelo esihle kithi. UmkaPotifari wazama ukulinga uJosefa ukuba alale naye. UJosefa wenqaba, kodwa umkaPotifari waphikelela. Nsuku zonke wayecela uJosefa ukuba “abe naye.” (Genesise 39:7, 8, 10) Esinye isazi seBhayibheli sachaza ukuthi umkaPotifari wayethemba ukuthi uma bebodwa, uJosefa wayezomkhanuka. UJosefa wazimisela ukungalokothi akhuthaze noma ikuphi ukuzidlisa satshanyana kwakhe, futhi kwayena akazange adlale naye ngothando. Ngakho, akazange avume ukuba kukhule izifiso ezimbi enhliziyweni yakhe. Lapho ebamba ingubo kaJosefa futhi ezama ukumphoqa ukuba alale naye, “wayishiya” masinyane “esandleni sakhe ingubo yakhe wabalekela ngaphandle.”—Genesise 39:12.

12. Sazi kanjani ukuthi esikubukayo kungayithonya inhliziyo yethu?

12 UJesu waxwayisa ngokuthi esikubukayo kungayithonya inhliziyo yethu futhi kuvuse izifiso ezimbi zobulili. Wathi: “Wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane aze amkhanuke, usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe.” (Mathewu 5:28) Yilokho okwenzeka eNkosini uDavide. ‘Isophahleni yabona owesifazane egeza,’ kodwa ayizange iwasuse amehlo ayo, kunalokho yaqhubeka icabanga ngaye. (2 Samuweli 11:2) Nakuba lona wesifazane ayengumkamuntu, yamkhanuka futhi yalala naye.

13. Kungani kudingeka senze “isivumelwano” namehlo ethu, futhi sisenza kanjani?

13 Uma sifuna ukwenqaba imicabango yokuziphatha okubi, kudingeka silandele isibonelo sikaJobe. Wathi: “Ngenzé isivumelwano namehlo ami.” (Jobe 31:1, 7, 9) NjengoJobe, singanquma ukungalokothi sibe nemicabango yokuziphatha kabi nothile esimbukayo. Futhi uma kwenzeka sibona isithombe esivusa inkanuko kuyi-computer, esikhangisweni, kumagazini noma kwenye indawo, siyowasusa ngokushesha amehlo ethu.

14. Yini okumelwe siyenze ukuze sihlale simsulwa?

14 Lapho ucabanga ngalokho esesixoxe ngakho, kungenzeka ubone ukuthi kudingeka wenze okwengeziwe ekulweni nezifiso zokuziphatha okubi. Uma kudingeka wenze izinguquko, zenze ngokushesha! Lapho ulalela lokho uJehova akushoyo, ungakugwema ukuziphatha okubi kobulili, uhlale umsulwa.—Funda uJakobe 1:21-25.

‘BIZA AMADODA AMADALA’

15. Uma sikuthola kunzima ukulwa nezifiso ezimbi, kungani kubalulekile ukuba sicele usizo?

15 Uma ukuthola kunzima ukulwa nezifiso ezimbi, xoxa nothile ebandleni osenesikhathi eside ekhonza uJehova futhi ongakunika iseluleko esihle esivela  eZwini likaNkulunkulu. Kungase kungabi lula ukuxoxa nabanye ngezinkinga zomuntu siqu, kodwa kubalulekile ukuba ucele usizo. (IzAga 18:1; Hebheru 3:12, 13) AmaKristu avuthiwe angakusiza ubone izinguquko okudingeka uzenze. Yibe usuzenza lezo zinguquko ukuze uJehova aqhubeke enguMngane wakho.

16, 17. (a) Abadala bangabasiza kanjani labo abakuthola kunzima ukulwa nezifiso zokuziphatha okubi? Nikeza isibonelo. (b) Kungani kubalulekile ukuba labo ababuka izithombe ezingcolile zobulili bacele usizo masinyane?

16 Abadala ebandleni esikulo bakufanelekela ngokukhethekile ukusisiza. (Funda uJakobe 5:13-15.) Kwaphela iminyaka eminingi insizwa ethile eBrazil ikuthola kunzima ukulwa nezifiso ezimbi. Ithi: “Ngangazi ukuthi imicabango yami yayingamthokozisi uJehova, kodwa nganginamahloni ukutshela abanye indlela engangizizwa ngayo.” Omunye umdala waqaphela ukuthi le nsizwa yayidinga usizo futhi wayikhuthaza ukuba ivumele abadala bayisize. Ithi: “Kwangimangaza ukubona indlela abadala ababenomusa ngayo kimi. Babenomusa futhi bebonisa ukuqonda okungaphezu kwalokho enganginomuzwa wokuthi kungifanele. Balalelisisa lapho ngibachazela izinkinga zami. Basebenzisa iBhayibheli ukuze bangiqinisekise ngokuthi uJehova usangithanda futhi bathandaza nami. Lokho kwenza kwaba lula ngami ukwamukela iseluleko seBhayibheli abanginika sona.” Ngemva kokuqinisa ubuhlobo bayo noJehova, ithi: “Manje ngiyaqaphela ukuthi kubaluleke kangakanani ukucela usizo kunokuzama ukuyithwala sodwa imithwalo yethu.”

17 Uma unomkhuba wokubuka izithombe ezingcolile zobulili, kufanele ulucele masinyane usizo. Uma uzindela ukulucela, iba nkulu ingozi yokuba uziphathe kabi ngokobulili. Kuleso simo, uyolimaza abanye futhi ungase wenze abantu bakhulume kabi ngoJehova. Abaningi baye bacela usizo lwabadala futhi basamukela iseluleko sabo ukuze bathokozise uJehova futhi baqhubeke besebandleni lobuKristu.—IHubo 141:5; Hebheru 12:5, 6; Jakobe 1:15.

ZIMISELE UKUHLALA UMSULWA!

18. Yini ozimisele ukuyenza?

18 Izwe likaSathane liya licwila ekuziphatheni okubi. Kodwa izinceku zikaJehova zisebenza kanzima ukuze zizigcine zimsulwa futhi zigcine imicabango yazo ihlanzekile. UJehova akeve eziqhenya ngalawa maKristu. Masihlale siseduze noJehova futhi silalele iseluleko esisithola eZwini lakhe nasebandleni lobuKristu. Uma senza lokhu, siyojabula futhi siyoba nonembeza ohlanzekile. (IHubo 119:5, 6) Esikhathini esizayo, lapho uSathane esesusiwe, siyohlala phakade ezweni elisha likaNkulunkulu elihlanzekile.