Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukusekela Abafowabo BakaKristu Ngobuqotho

Ukusekela Abafowabo BakaKristu Ngobuqotho

“Ngezinga enikwenze ngalo komunye wabancane kunabo bonke walaba bafowethu, nikwenzile nakimi.”—MATHEWU 25:40.

1, 2. (a) Imiphi imizekeliso uJesu ayixoxela abangane bakhe abaseduze? (Bheka isithombe esisekuqaleni.) (b) Yini okudingeka siyazi ngomzekeliso wezimvu nezimbuzi?

UJESU wayexoxa nabangane bakhe abaseduze, uPetru, u-Andreya, uJakobe noJohane ngendaba ethakazelisa kakhulu. Ngemva kokubaxoxela umzekeliso wenceku ethembekile neqondayo, owezintombi eziyishumi nowamathalenta, uJesu walandisa abangane bakhe omunye umzekeliso. Kuwo, wakhuluma ngesikhathi lapho “iNdodana yomuntu” iyokwahlulela “zonke izizwe.” Wathi “iNdodana yomuntu” iyohlukanisa abantu babe amaqembu amabili, elinye alibiza ngokuthi izimvu elinye walibiza ngokuthi izimbuzi. Wabe esekhuluma ngeqembu lesithathu elibalulekile, ‘abafowabo’ beNkosi.—Funda uMathewu 25:31-46.

2 Njengabaphostoli, izinceku zikaJehova esikhathini sethu nazo bezilokhu zinesithakazelo kulo mzekeliso ngoba kuhileleke ukuphila kwabantu. UJesu wathi abanye bayothola ukuphila okuphakade kanti abanye bayobhujiswa. Yingakho  kubalulekile ukuba sazi ukuthi usho ukuthini lo mzekeliso nokuthi yini okumelwe siyenze ukuze sithole ukuphila okuphakade. Ngakho, kulesi sihloko, sizophendula le mibuzo: UJehova uye wasisiza kanjani ukuba siwuqonde lo mzekeliso? Sazi kanjani ukuthi lo mzekeliso ugcizelela umsebenzi wokushumayela? Obani okufanele bashumayele? Kungani kubalulekile manje ukuba abantu babe qotho ‘enkosini’ ‘nakubafowabo’ beNkosi?

UJEHOVA USISIZE KANJANI UKUBA SIWUQONDE LO MZEKELISO?

3, 4. (a) Yini okudingeka siyazi ukuze siwuqonde lo mzekeliso? (b) Ngo-1881, INqabayokulinda yesiNgisi yawuchaza kanjani lo mzekeliso?

3 Ukuze sikuqonde lokho okushiwo umzekeliso wezimvu nezimbuzi, kudingeka sazi ukuthi (1) ingubani “iNdodana yomuntu,” noma “inkosi,” zingobani izimvu nezimbuzi futhi bangobani ‘abafowabo’ beNkosi? (2) “iNdodana yomuntu” izihlukanisa, noma izahlulela, nini izimvu nezimbuzi? nokuthi (3) kungani abanye bebizwa ngezimvu abanye babizwe ngezimbuzi?

4 Ngo-1881, INqabayokulinda yesiNgisi yathi “iNdodana yomuntu,” noma “inkosi,” nguJesu. Yachaza nokuthi ‘abafowabo’ beNkosi kwakungebona kuphela labo abayobusa noJesu ezulwini kodwa bahlanganisa nabo bonke abantu abayophila emhlabeni lapho sebephelele. Le Nqabayokulinda yachaza ukuthi abantu babeyohlukaniswa phakathi nokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane nokuthi labo ababelingise uthando lukaNkulunkulu kukho konke abakwenzayo babeyobizwa ngokuthi bayizimvu.

5. Ngo-1923, abantu bakaNkulunkulu bawuqonda kanjani lo mzekeliso?

5 Kamuva, uJehova wasiza abantu bakhe ukuba bawuqonde ngokucace kakhudlwana lo mzekeliso. Ngo-1923, INqabayokulinda yesiNgisi ka-October 15 yathi “iNdodana yomuntu” inguJesu. Kodwa yabe isisebenzisa amavesi athile eBhayibheli ukuze ichaze ukuthi ‘abafowabo’ bakaJesu emzekelisweni yilabo kuphela abayobusa naye nokuthi bonke bayobe besezulwini phakathi nokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane. Yathi futhi izimvu yilabo abayophila emhlabeni lapho sekubusa uJesu nabafowabo. Njengoba umzekeliso uthi izimvu zisiza abafowabo beNkosi, ukuhlukaniswa, noma ukwahlulelwa kwazo, kuyomelwe kwenzeke abafowabo bakaJesu abagcotshiwe besesemhlabeni, ngaphambi kokuqala kokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane. Lesi sihloko sathi futhi izimvu kuyoba yilabo abakholelwa kuJesu futhi abakholelwa ukuthi uMbuso uyoletha ukuphila okungcono.

6. Ngo-1995, indlela esiqonda ngayo lo mzekeliso yashintsha kanjani?

6 Kwaphela iminyaka eminingi sicabanga ukuthi abantu babahlulelwa ngomsebenzi wokushumayela kulesi sikhathi sokuphela. Babebhekwa njengezimvu uma besamukela isigijimi sethu, babhekwe njengezimbuzi uma besenqaba. Kodwa ngo-1995, indlela esasiqonda ngayo lo mzekeliso yashintsha. INqabayokulinda yabonisa ukufana phakathi kukaMathewu 24:29-31 (funda) noMathewu 25:31, 32 (funda), yayisichaza ukuthi uJesu uyokwahlulela abantu phakathi nosizi olukhulu lapho iNdodana yomuntu “ifika  enkazimulweni yayo.” *—Bheka umbhalo waphansi.

Sibonga kakhulu ngokuthi uJehova uye wasisiza ukuba siqonde imizekeliso kaJesu

7. Usho ukuthini lo mzekeliso?

7 Namuhla, siwuqonda ngokucacile umzekeliso wezimvu nezimbuzi. Siyazi ukuthi “iNdodana yomuntu,” noma “inkosi,” inguJesu. ‘Abafowabo’ beNkosi yilabo abagcotshwe ngomoya ongcwele futhi abayobusa noJesu ezulwini. (Roma 8:16, 17) “Izimvu” ‘nezimbuzi’ zingabantu bazo zonke izizwe. Bayokwahlulelwa ngasekupheleni kosizi olukhulu oluzoqala maduze. Siyazi nokuthi uJesu uyokwahlulela abantu ngokwendlela abaye baphatha ngayo abagcotshiweyo abasesemhlabeni. Sibonga kakhulu ngokuthi uJehova uye wasisiza njengoba iminyaka ihamba ukuba siwuqonde lo mzekeliso neminye ekuMathewu izahluko 24 no-25!

LO MZEKELISO USIFUNDISA UKUTHI UMSEBENZI WOKUSHUMAYELA UBALULEKE KAKHULU

8, 9. Kungani uJesu abiza izimvu ngokuthi ‘zilungile’?

8 UJesu akazange asebenzise amazwi athi “shumayela” noma “umsebenzi wokushumayela” emzekelisweni wezimvu nezimbuzi. Pho, sazi kanjani ukuthi lo mzekeliso usifundisa ukuthi umsebenzi wokushumayela ubaluleke kakhulu?

9 Ukuze sithole impendulo, kudingeka siqale sikhumbule ukuthi uJesu wayefundisa isifundo esithile ngalo mzekeliso. Wayengakhulumi ngezimvu nezimbuzi ezingokoqobo. Ngokufanayo, wayengasho neze ukuthi wonke umuntu oyokwahlulelwa njengemvu kufanele aphe abagcotshiweyo ukudla noma izingubo, abanakekele lapho begula, noma abavakashele etilongweni. Cha, uJesu wachaza izimvu ngokuthi ‘zilungile’ ngenxa yokuthi zibheka abagcotshiweyo njengabafowabo bakaJesu nangenxa yokuthi ziqotho kubo phakathi nalezi zinsuku zokugcina ezinzima.—Mathewu 10:40-42; 25:40, 46; 2 Thimothewu 3:1-5.

10. Izimvu zingabasiza kanjani abafowabo bakaKristu?

10 Lapho uJesu elandisa umzekeliso wezimvu nezimbuzi, wayekade ekhuluma ngalokho okuyokwenzeka esikhathini sokuphela. (Mathewu 24:3) Ngokwesibonelo, wathi: “Lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe.” (Mathewu 24:14) Ngaphambi nje kokuba akhulume ngezimvu nezimbuzi, walandisa umzekeliso wamathalenta. Walandisa lo mzekeliso ukuze afundise abagcotshiweyo ukuthi kumelwe basebenze kanzima emsebenzini wokushumayela. Kodwa yinani elincane kuphela labo elisele emhlabeni, kanti umsebenzi okufanele wenziwe mkhulu! Abagcotshiweyo batshelwe ukuba bashumayele “ezizweni zonke” ngaphambi  kokufika kokuphela. Njengoba sifunda emzekelisweni wezimvu nezimbuzi, “izimvu” zisiza abafowabo bakaJesu. Enye yezindlela ezingcono kakhulu ezingakwenza ngayo lokhu iwukubasiza ngomsebenzi wokushumayela. Kodwa ingabe kwanele ukumane zinikele ngemali yokwenza lo msebenzi noma ukubakhuthaza ukuba bawenze?

OBANI OKUFANELE BASHUMAYELE?

11. Abanye bangase babuze muphi umbuzo, futhi kungani?

11 Namuhla, abafundi bakaJesu bayizigidi ezingu-8, futhi iningi labo aligcotshiwe. UJesu akazange abanike amathalenta. Wawanika abafowabo abagcotshiwe. (Mathewu 25:14-18) Ngakho, abanye bangase babuze, ‘Uma uJesu engabanikanga amathalenta, kuyadingeka ngempela yini ukuba bashumayele?’ Yebo. Ake sibone isizathu.

12. Yini esiyifundayo emazwini kaJesu akuMathewu 28:19, 20?

12 UJesu wayala bonke abafundi bakhe ukuba bashumayele. Ngemva kokuvuswa kwakhe, watshela abalandeli bakhe ukuba ‘benze abafundi’ futhi babafundise “konke” ayebayale ngakho. Ngakho, laba bafundi nabo kwakudingeka balalele umyalo kaJesu wokushumayela. (Funda uMathewu 28:19, 20.) Kucacile ukuthi sonke kumelwe sishumayele, kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuphila ezulwini noma emhlabeni.—IzEnzo 10:42.

Sonke kumelwe sishumayele, kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuphila ezulwini noma emhlabeni

13. Yini esiyifundayo embonweni owabonwa uJohane?

13 Encwadini yesAmbulo, sifunda ukuthi umsebenzi wokushumayela wawuyokwenziwa abagcotshiweyo nabanye. UJesu wanika umphostoli uJohane umbono ‘womlobokazi’ obiza abantu ukuba beze bazophuza amanzi anikeza ukuphila. Umlobokazi ungabagcotshiweyo abangu-144 000 abayobusa noJesu ezulwini. (IsAmbulo 14:1, 3; 22:17) Amanzi abhekisela emhlatshelweni wesihlengo kaJesu ozosiza abantu ukuba babe nokuphila okungenasono nokufa. (Mathewu 20:28; Johane 3:16; 1 Johane 4:9, 10) Abagcotshiweyo bafundisa abantu ngentshiseko ngesihlengo nangendlela abangazuza ngayo kuso. (1 Korinte 1:23) Kodwa lo mbono ukhuluma nangelinye iqembu labantu abangagcotshiwe kodwa abanethemba lokuphila emhlabeni. Nabo banikwa umyalo wokuba bathi kwabanye: “Woza!” Bayawulalela lowo myalo ngokufundisa abanye izindaba ezinhle. Ngakho, lo mbono ubonisa ukuthi bonke abamukela isigijimi sezindaba ezinhle kumelwe bashumayele kwabanye.

14. Siwulalela kanjani “umthetho kaKristu”?

14 Bonke abalalela “umthetho kaKristu” kumelwe bashumayele. (Galathiya 6:2) UJehova ulindele ukuba bonke abamkhulekelayo balalele imithetho efanayo. Esikhathini esidlule, wayelindele ukuba ama-Israyeli kanye nabafokazi ababehlala nawo bonke balalele imithetho yakhe. (Eksodusi 12:49; Levitikusi 24:22) Yiqiniso, namuhla  akudingeki silalele yonke imithetho eyanikwa ama-Israyeli. Kunalokho, kungakhathaliseki ukuthi sigcotshiwe noma cha, kumelwe silalele “umthetho kaKristu.” Enye yezinto ezibaluleke kakhulu uJesu asifundisa zona ukuba nothando. (Johane 13:35; Jakobe 2:8) Kumelwe sithande uJehova, uJesu nabantu. Indlela engcono kakhulu esilubonisa ngayo lolo thando iwukutshela abantu izindaba ezinhle zoMbuso.—Johane 15:10; IzEnzo 1:8.

15. Kungani singase sithi uJesu wayala bonke abafundi bakhe ukuba bashumayele?

15 Lokho uJesu akusho kwabambalwa babafundi bakhe ngezinye izikhathi kungasebenza kwabaningi. Ngokwesibonelo, uJesu wenza isivumelwano nabangu-11 kuphela babafundi bakhe wabathembisa nokuthi bayobusa eMbusweni wakhe. Kodwa bangu-144 000 abayobusa naye. (Luka 22:29, 30; IsAmbulo 5:10; 7:4-8) Ngemva kokuvuswa kukaJesu, bambalwa kuphela abafundi bakhe ababekhona lapho enikeza umyalo wokushumayela. (IzEnzo 10:40-42; 1 Korinte 15:6) Kodwa bonke abafundi bakaJesu ekhulwini lokuqala bawulalela lowo myalo. (IzEnzo 8:4; 1 Petru 1:8) Nanamuhla, siyazi ukuthi kumelwe sishumayele, nakuba singazange sizwe izwi likaJesu lisitshela ukuba senze lo msebenzi. Empeleni, siyizigidi ezingu-8 esenza lo msebenzi wokushumayela. Siyazi ukuthi ukushumayela kwethu kubonisa ukuthi  sinokholo ngempela kuJesu.—Jakobe 2:18.

MANJE YISIKHATHI SOKUBA QOTHO

16-18. Singabasiza kanjani ngobuqotho abafowabo bakaKristu, futhi kungani kufanele sikwenze manje lokhu?

16 USathane uqinisa impi yakhe ngokumelene nabafowabo bakaKristu abagcotshiwe abasesemhlabeni, futhi uyazi ukuthi usalelwe ‘isikhathi esifushane’ kuphela. (IsAmbulo 12:9, 12, 17) Kodwa naphezu kokuhlasela kukaSathane, abagcotshiweyo bayaqhubeka behola emsebenzini wokushumayela futhi abantu abaningi kunanini ngaphambili bezwa izindaba ezinhle. Kusobala ukuthi uJesu ukanye nabagcotshiweyo, futhi uyabaqondisa.—Mathewu 28:20.

Kuyilungelo ukusiza abafowabo bakaKristu

17 Sikubheka njengelungelo ukusiza abafowabo bakaKristu ngokushumayela. Sisiza nangokunikela ngezimali nokusebenza kanzima ekwakheni amaHholo OMbuso, amaHholo OMhlangano nezakhiwo zamagatsha. Lapho sibalalela ngobuqotho abadala nabanye abazalwane abamiswe “inceku ethembekileyo neqondayo,” sibonisa ukuthi sifuna ukusiza abafowabo bakaKristu.—Mathewu 24:45-47; Hebheru 13:17.

18 Maduze, insali yabagcotshiweyo izobekwa uphawu okokugcina. Ngemva kwalokho, izingelosi zizodedela “imimoya emine yomhlaba,” bese kuqala usizi olukhulu. (IsAmbulo 7:1-3) Ngaphambi kokuba kuqale i-Armagedoni, uJesu uzothatha abagcotshiweyo abayise ezulwini. (Mathewu 13:41-43) Ngakho uma sifuna ukwahlulelwa njengabayizimvu lapho uJesu efika, manje yisikhathi sokuba qotho kubafowabo bakaKristu abagcotshiwe.

Sibasiza ngezindlela eziningi abafowabo bakaKristu (Bheka isigaba 17)

^ isig. 6 Ukuze uthole ingxoxo eningiliziwe ephathelene nalo mzekeliso, bheka isihloko esithi “Siyoba Yini Isimo Sakho Phambi Kwesihlalo Sokwahlulela?” nesithi “Liyoba Yini Ikusasa Lezimvu Nezimbuzi?” kuyi-Nqabayokulinda ka-October 15, 1995.