Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Lazise Ilungelo Lakho Lokusebenza NoJehova!

Lazise Ilungelo Lakho Lokusebenza NoJehova!

“Siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu.”1 KOR. 3:9.

1. UJehova uzizwa kanjani ngomsebenzi, okumenza ukuba enzeni?

UJEHOVA uyisisebenzi esikujabulelayo esikwenzayo. (IHu. 135:6; Joh. 5:17) Ukuze enze izidalwa zakhe ezihlakaniphile zithole umuzwa ofanayo wenjabulo nowokwaneliswa ezikufezile, uJehova uye wazinika umsebenzi ojabulisayo nowanelisayo. Ngokwesibonelo, umsebenzi wakhe wokudala wawenza neNdodana yakhe eyizibulo. (Funda eyabaseKolose 1:15, 16.) IBhayibheli lisitshela ukuthi ngaphambi kokuba eze emhlabeni, uJesu wayeseceleni kukaNkulunkulu ezulwini ‘njengesisebenzi esiyingcweti.’IzAga 8:30.

2. Yini ebonisa ukuthi izidalwa zomoya bezilokhu zinomsebenzi obalulekile nowanelisayo?

2 Kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, iBhayibheli liqukethe izibonelo ezibonisa ukuthi uJehova ubelokhu abela amadodana akhe omoya umsebenzi. Ngemva kokuba u-Adamu no-Eva bonile futhi baxoshwa ekhaya eliyiPharadesi, uNkulunkulu “wamisa empumalanga yensimu yase-Edene amakherubi nenkemba eyayiziphendukela njalo futhi ivutha amalangabi ukuba aqaphe indlela eya emthini wokuphila.” (Gen. 3:24) Futhi isAmbulo 22:6 sembula ukuthi uJehova “wathuma ingelosi yakhe ukuba ibonise izinceku zakhe izinto okumelwe zenzeke ngokushesha.”

 KUTHIWANI NGABANTU?

3. Ngesikhathi esemhlabeni, uJesu wasilandela kanjani isibonelo sikaYise?

3 Ngesikhathi esemhlabeni njengomuntu ophelele, uJesu wawenza ngenjabulo umsebenzi ayewunikwe uJehova. Elandela isibonelo sikaYise, naye wabela abafundi bakhe umsebenzi obalulekile. Wavusa kubo ilukuluku lalokho ababengakufeza, wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, obonisa ukholo kimi, lowo uyokwenza nemisebenzi engiyenzayo; futhi uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngoba ngiyahamba ngiya kuBaba.” (Joh. 14:12) Ukuze aqokomise ukuphuthuma kwale misebenzi, uJesu wachaza: “Kumelwe senze imisebenzi yalowo ongithumileyo kusesemini; buyeza ubusuku lapho kungekho muntu ongasebenza khona.”Joh. 9:4.

4-6. (a) Kungani singabonga ngokuthi uNowa noMose bazifeza izabelo zabo ezivela kuJehova? (b) Zifana ngani zonke izabelo zomsebenzi uNkulunkulu azinike abantu?

4 Ngisho nangaphambi kosuku lukaJesu, abantu babenikwe umsebenzi owanelisayo. Nakuba u-Adamu no-Eva bahluleka ukwenza isabelo ababesinikiwe, abanye benza njengoba nje uNkulunkulu ayebayalile. (Gen. 1:28) UNowa wanikwa iziqondiso ezicacile zokwakha umkhumbi ukuze kulondolozwe ukuphila ngesikhathi sikaZamcolo omkhulu. Wakwenza ngokucophelela lokho uJehova ayemcele ukuba akwenze. Ukuthi siyaphila namuhla, kungenxa yokuzilandela kwakhe ngokucophelela lezo ziqondiso!Gen. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.

5 UMose wanikwa iziqondiso ezicacile zokwakha itabernakele nokuhlela abapristi, wazilandela ngokucophelela. (Eks. 39:32; 40:12-16) Ngisho nanamuhla, siyazuza ngokwethembeka kwakhe ekufezeni leso sabelo. Kanjani? Umphostoli uPawulu wachaza ukuthi lezo zici zoMthetho zaziwumfuziselo ‘wezinto ezinhle ezaziseza.’Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Umsebenzi uNkulunkulu awunika izinceku zakhe uyashintshashintsha njengoba isikhathi siqhubeka, uhambisane nokugcwaliseka kwenjongo yakhe. Noma kunjalo, umsebenzi eziwabelwe ubulokhu ukhazimulisa uJehova futhi uzuzisa isintu esinokholo. Kunjalo nangezinto uJesu azifeza, kokubili ngesikhathi esesezulwini nalapho esesemhlabeni. (Joh. 4:34; 17:4) Ngokufanayo, umsebenzi esiwabelwe namuhla ukhazimulisa uJehova. (Math. 5:16; funda eyoku-1 Korinte 15:58.) Kungani kunjalo?

UKULONDOLOZA UMBONO OFANELE NGEMISEBENZI ESIYABELWE

7, 8. (a) Chaza umsebenzi amaKristu anelungelo lokuwenza namuhla. (b) Kufanele sisabele kanjani esiqondisweni sikaJehova?

7 Uzovuma ukuthi kuyamangaza ukuthi uJehova umeme abantu abangaphelele ukuba babe nelungelo lokukhonza njengezisebenzi ezikanye naye. (1 Kor. 3:9) Labo abahileleke emsebenzini wokwakha amaHholo Omhlangano, amaHholo OMbuso nezakhiwo zamagatsha banengxenye ohlelweni lomsebenzi wokwakha okungokoqobo njengoba kwakunjalo ngoNowa nangoMose. Kungakhathaliseki ukuthi unengxenye emsebenzini wokulungisa iHholo LoMbuso langakini noma ekwakhiweni kwendlunkulu yethu yomhlaba wonke eWarwick, eNew York, lazise ilungelo onalo. (Bheka isithombe esisekuqaleni.) Liyinkonzo engcwele. Noma kunjalo, ezikhathini eziningi, amaKristu amenywa ukuba ahlanganyele ohlelweni lokwakha okungokomoya. Nalo luklanyelwe ukukhazimulisa uJehova nokuzuzisa abantu abalalelayo. (IzE. 13:47-49) Isiqondiso esifanele sendlela engcono yokwenza lo msebenzi sitholakala ngenhlangano kaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi lokhu kungasho nokuthola izabelo ezintsha zomsebenzi.

8 Izinceku ezithembekile zikaJehova bezilokhu zizimisele ukuzithoba esiqondisweni esingokwasezulwini. (Funda eyamaHebheru 13:7, 17.) Ekuqaleni kungenzeka  singaqondi ngokugcwele ukuthi kungani isabelo esithile kufanele senziwe ngendlela ethile. Noma kunjalo, siziqaphela ngokugcwele izinzuzo zokubambisana noJehova kunoma yikuphi ukulungisa akubona kufanele.

9. Isiphi isibonelo abadala abasibekela ibandla endabeni yokusebenza?

9 Isifiso esinamandla sokufeza intando kaJehova sibonakala endleleni abadala abahola ngayo ebandleni. (2 Kor. 1:24; 1 Thes. 5:12, 13) Babonisa ukuzimisela ukusebenza kanzima nokuhambisana nezimo ezishintshayo. Ngokuzimisela bazivumelanisa nezindlela ezintsha zokwenza umsebenzi wethu wokushumayela ngoMbuso kaNkulunkulu omisiwe. Nakuba abanye kungenzeka ekuqaleni babemathintanyawo ukuhlela ukufakaza ngocingo, ukufakaza emathekwini noma ukufakaza obala, ngokushesha babona imiphumela emihle. Ngokwesibonelo, amaphayona amane aseJalimane anquma ukuyosebenza insimu yamabhizinisi eyayingasanakiwe. UMichael uyabika: “Kwase kuyiminyaka singahlanganyeli kulolu hlobo lwenkonzo, ngakho sasethukile. Kumelwe ukuba uJehova wayekwazi lokhu ngoba wasenza saba nesikhathi esimnandi enkonzweni ngalolo suku. Yeka indlela esasijabule ngayo ngokuthi salandela iziqondiso ezivela kuyi-Nkonzo Yethu YoMbuso futhi sancika kuJehova!” Ingabe uyakulangazelela ukuzama izindlela ezintsha zokufakaza eziye zaqalwa ensimini yenu?

10. Yiluphi ushintsho oluphathelene nendlela okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni oluye lwenziwa ezikhathini zamuva?

10 Ngezinye izikhathi, kuba nesidingo sokwenza ushintsho endleleni okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni. Eminyakeni yamuva, amagatsha amaningana aye ahlanganiswa. Nakuba ushintsho olunjalo lubizela ukuba abazalwane nodade abakhonza kula magatsha benze izinguquko ezithile, kungakabiphi izinzuzo zazo ziba sobala kubo bonke abahilelekile. (UmSh. 7:8) Yeka injabulo okuba yiyo kulezo zisebenzi zokuzithandela ukuba nengxenye emlandweni oqhubekayo wabantu bakaJehova!

11-13. Iziphi izinselele abanye ababhekane nazo ngenxa yoshintsho endleleni okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni?

11 Singafunda izifundo ezibalulekile kulabo ababehileleke ngokuqondile ekuhlanganisweni kwamagatsha. Abanye base benamashumi eminyaka bekhonza isikhathi esigcwele emakhaya aseBethel asemazweni akubo. Umbhangqwana owawukhonza emkhayeni omncane waseBethel eMelika Ephakathi wacelwa ukuba uyokhonza emkhayeni waseBethel owawumkhulu kakhulu eMexico. URogelio uthi: “Ukushiya umndeni nabangane kwakunzima kakhulu.” UJuan, omunye umzalwane owacelwa ukuba athuthele eMexico, uthi: “Kunjengokungathi uzalwa okwesibili, kumelwe wakhe abangane abasha. Kudinga ukuzivumelanisa namasiko amasha nezindlela ezintsha zokucabanga.”

12 Izikhonzi zaseBethel ezivela emazweni athile aseYurophu ezacelwa ukuba zithuthele egatsheni laseJalimane nazo zabhekana nezinselele. Noma ubani ojabulela ukubuka izintaba angaqonda ukuthi kwakunzima kanjani ngalezo zikhonzi ukusuka eSwitzerland nokushiya izintaba zakhona ezinhle. Kanti nezikhonzi ezivela e-Austria ekuqaleni zaziyikhumbula impilo yakhona elula.

13 Kulabo abathuthela kwelinye izwe, lokhu kwasho ukujwayela izindawo ezintsha zokuhlala, ukusebenza nabazalwane nodade abangabazi, mhlawumbe ngisho nokufunda uhlobo olusha lomsebenzi. Kwasho ukuzijwayeza ibandla elisha nensimu entsha, mhlawumbe nolimi olusha. Ukwenza izinguquko ezinjalo kungaba nzima. Nokho, izikhonzi zaseBethel eziningi ziyamukele leyo nselele. Kungani?

14, 15. (a) Abaningi baye babonisa kanjani ukuthi bayalazisa ilungelo lokusebenza noJehova kunoma imuphi umsebenzi? (b) Bayisibonelo esihle ngayiphi indlela kithi sonke?

14 UGrethel uthi: “Isimemo ngasamukela  ngoba kwakuyindlela engangibonisa ngayo uJehova ukuthi uthando engimthanda ngalo lungaphezu kothando engithanda ngalo izwe, isakhiwo noma ilungelo elithile.” UDayska uthi: “Lapho ngikhumbula ukuthi isimemo sasivela kuJehova, ngasamukela ngentokozo.” U-André noGabriela bathi: “Lokhu sakubona njengethuba elengeziwe lokukhonza uJehova ngokuthi sibekele eceleni izifiso zethu. Sazitshela lokhu, ‘Uma umoya kaJehova usiholela oshintshweni oluthile, kungcono ukuhambisana nawo kunokuzama ukumelana nesiqondiso sawo.’ ”

Ilungelo lethu elikhulu kunawo wonke—ukwenza umsebenzi kaJehova!

15 Ngenxa yokuhlanganiswa kwamagatsha, ezinye izikhonzi zaseBethel zabelwa ukuba ziyokhonza njengamaphayona. Yilokhu okwenzeka ngezikhonzi zaseBethel eziningana lapho igatsha laseDenmark, elaseNorway nelaseSweden ehlanganiswa ukuba akhe ihhovisi legatsha laseScandinavia. Phakathi kwazo kwakunoFlorian no-Anja, abathi: “Isabelo sethu esisha sisibheka njengenselele ejabulisayo. Kithina, kuyinjabulo ukusetshenziswa uJehova nomaphi lapho sikhonza khona. Singasho kugcwal’ umlomo ukuthi sibusiswe ngokucebile!” Nakuba iningi lethu kungase kungadingeki lenze ushintsho olunjalo, asinakukulingisa yini ukuzimisela kwalaba bazalwane nodade ukubeka izithakazelo zoMbuso kuqala? (Isaya 6:8) UJehova uyababusisa njalo labo abalazisayo ilungelo labo lokusebenza naye, kungakhathaliseki ukuthi basebenza kuphi.

QHUBEKA UJABULELA ILUNGELO LAKHO LOKUSEBENZA NOJEHOVA!

16. (a) EyabaseGalathiya 6:4 isitshela ukuba senzeni? (b) Iliphi ilungelo elikhulu kunawo wonke umuntu angaba nalo?

16 Abantu abangaphelele bathambekele ekuqhathaniseni kodwa iZwi likaNkulunkulu lisitshela ukuba sigxile kulokho esikwazi ukukwenza. (Funda eyabaseGalathiya 6:4.) Iningi lethu alikho ezikhundleni zokwengamela enhlanganweni. Ngaphezu kwalokho, akuthina sonke esingaba amaphayona, izithunywa zevangeli noma izikhonzi zaseBethel. Asingabazi ukuthi amalungelo amahle kakhulu lawa! Kodwa masingalokothi sikhohlwe ukuthi ilungelo elikhulu kunawo wonke noma ubani angaba nalo yilelo sonke esinalo. Yilungelo lokuba  isisebenzi esikanye noJehova enkonzweni yobuKristu. Leli lungelo kumelwe silazise!

17. Yiliphi iqiniso okumelwe silamukele uma nje izwe likaSathane lisekhona, kodwa kungani lokhu kungafanele kusithene amandla ngokungenasidingo?

17 Uma nje izwe likaSathane lisekhona, esikwazi ukukwenza ekukhonzeni uJehova kungase kulinganiselwe. Singase singakwazi ukulawula imithwalo yemfanelo yomkhaya, impilo yethu noma ezinye izimo. Kodwa lokhu akufanele kusithene amandla ngokungenasidingo. Ungalokothi ulibukele phansi iqiniso lokuthi ungakwazi ukusebenza noNkulunkulu ekufakazeleni igama lakhe nasekumemezeleni uMbuso wakhe ngawo wonke amathuba avelayo. Okubaluleke kakhulu ukuthi wenza konke ongakwenza ukuze usebenze naye nokuthi uthandazela ukuba abusise abafowenu abanethuba lokwenza okungaphezu kwalokho okwazi ukukwenza. Khumbula, wonke umuntu odumisa igama likaJehova uyigugu emehlweni akhe!

18. Yini okufanele sizimisele ukuyihlehlisa, futhi ngani?

18 Nakuba sibuthakathaka futhi singaphelele, uJehova uyakujabulela ukusisebenzisa njengezisebenzi ezikanye naye. Yeka indlela esilazisa ngayo ilungelo lokusebenza noNkulunkulu wethu kulezi zinsuku zokugcina! Ngakho-ke, kufanele sizimisele ukuhlehlisa ukuphishekela izinto eziningi esizithandayo, sazi ukuthi ezweni lakhe elisha uJehova uyosivumela ukuba sijabulele “ukuphila kwangempela”—ukuphila okuphakade ngaphansi kwezimo ezijabulisayo nezinokuthula.1 Thim. 6:18, 19.

Ingabe uyalazisa ilungelo lakho lokukhonza? (Bheka izigaba 16-18)

19. Yini uJehova asibekele yona esikhathini esizayo?

19 Njengoba sesisonqenqemeni lwezwe elisha, cabanga ngalokho uMose akutshela ama-Israyeli ngaphambi nje kokuba angene eZweni Lesithembiso: “UJehova uNkulunkulu wakho impela uyokwenza ube nokungaphezu kokwanele kuwo wonke umsebenzi wesandla sakho.” (Dut. 30:9) Lapho isidlulile i-Armagedoni, labo ababematasa besebenza noNkulunkulu bayodla ifa lomhlaba abathembise lona. Ngaleso sikhathi, siyogxila esabelweni esisha somsebenzi—ukwenza umhlaba ube ipharadesi elihle!