Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Nizoba Ofakazi Bami”

“Nizoba Ofakazi Bami”

“[UJesu] wathi kubo: ‘. . . Nizoba ofakazi bami . . . nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.’”—IZE. 1:7, 8.

1, 2. (a) Ubani ongufakazi kaJehova ovelele kunabo bonke? (b) Lisho ukuthini igama elithi Jesu, futhi iNdodana kaNkulunkulu yaphila kanjani ngokuvumelana negama layo?

“NGIZALELWE lokhu, futhi ngizele lokhu ezweni, ukuba ngifakazele iqiniso.” (Funda uJohane 18:33-37.) UJesu Kristu washo la mazwi kumbusi waseJudiya ongumRoma lapho kuqulwa icala elaphetha ngokufa kwakhe. Wayesanda kuzibiza ngenkosi. Eminyakeni eminingi kamuva, umphostoli uPawulu wabhekisela kulesi sibonelo sesibindi sikaJesu ngokuthi, “lowo njengofakazi, owavuma ukuvuma okuhle obala phambi kukaPontiyu Pilatu.” (1 Thim. 6:13) Ngempela, ngezinye izikhathi kudingeka isibindi esikhulu ukuba “ufakazi othembekile noqinisile” kuleli zwe likaSathane elinenzondo!—IsAm. 3:14.

2 Njengelungu lesizwe samaJuda, uJesu wazalwa engufakazi kaJehova. (Isaya 43:10) Nembala, waba ufakazi omkhulu kunabo bonke uNkulunkulu ake waba nabo ukuba bafakazele igama laKhe. Akazange ayithathe kancane incazelo yegama lakhe ayeliqanjwe uNkulunkulu. Lapho ingelosi itshela usingayise, uJosefa, ukuthi uMariya wayekhulelwe ngosizo lomoya ongcwele, yanezela: “[UMariya] uzozala indodana, futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi uJesu, ngoba iyosindisa abantu bakubo ezonweni zabo.” (Math. 1:20, 21) Cishe zonke izazi zeBhayibheli ziyavuma ukuthi igama elithi Jesu livela egameni lesiHebheru elithi, Jeshuwa, futhi liqukethe isifushaniso segama likaNkulunkulu; lisho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.” Ngokuvumelana nencazelo yegama lakhe,  uJesu wasiza ‘izimvu ezilahlekile zendlu ka-Israyeli’ ukuba ziphenduke ezonweni zazo ukuze uJehova aphinde azamukele. (Math. 10:6; 15:24; Luka 19:10) Ukuze afeze lokhu, uJesu wafakaza ngentshiseko ngoMbuso kaNkulunkulu. Umlobi weVangeli uMarku wabika: “UJesu waya eGalile, eshumayela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ethi: ‘Isikhathi esimisiwe sesigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani, nibe nokholo ezindabeni ezinhle.’” (Marku 1:14, 15) UJesu wabuye walahla abaholi benkolo bamaJuda ngesibindi, okwanezela ekuyaleni kwabo ukuba abulawe esigxotsheni.—Marku 11:17, 18; 15:1-15.

‘IZINTO EZINHLE KAKHULU ZIKANKULUNKULU’

3. Kwenzekani ngosuku lwesithathu ngemva kokufa kukaJesu?

3 Kodwa kwenzeka isimanga ezimangeni! Ngosuku lwesithathu ngemva kokubulawa kukaJesu ngesihluku, uJehova wamvusa, hhayi njengomuntu wenyama, kodwa njengesidalwa somoya esingasenakufa. (1 Pet. 3:18) Ukuze ifakazele lokhu, iNkosi uJesu yembatha umzimba wenyama futhi yanikeza ubufakazi bokuthi yayisivusiwe. Ngalo lolo suku eyavuswa ngalo, yabonakala okungenani izikhathi ezinhlanu kubafundi abahlukahlukene.—Math. 28:8-10; Luka 24:13-16, 30-36; Joh. 20:11-18.

4. Imuphi umhlangano wangosuku lokuvuka kwakhe uJesu awengamela, futhi imuphi umthwalo wemfanelo akwenza kwacaca ukuthi abafundi bakhe babenawo?

4 Ekubonakaleni kwakhe kwesihlanu, uJesu wavela phambi kwabaphostoli bakhe nabanye ababebuthene nabo. Ngaleso sikhathi esingayikulibaleka, kunjengokungathi wabaqhubela isifundo seZwi likaNkulunkulu. “Wavula izingqondo zabo ngokugcwele ukuze baqonde okushiwo imiBhalo.” Ngaleyo ndlela baqonda ukuthi ukufa kwakhe ebulawa izitha zikaNkulunkulu nokuvuswa kwakhe ngokuyisimangaliso kwakubikezelwe emiBhalweni. Lapho ephetha lowo mhlangano wangosuku lokuvuka kwakhe, uJesu wawenza wacaca umthwalo wemfanelo izilaleli zakhe ezazinawo. Wabatshela ukuthi “ngegama lakhe kuyoshunyayelwa ukuphenduka ngenjongo yokuthethelelwa kwezono kuzo zonke izizwe—kusukela eJerusalema.” Wanezela: “Kumelwe nibe ngofakazi balezi zinto.”Luka 24:44-48.

5, 6. (a) Kungani uJesu athi: “Nizoba ofakazi bami”? (b) Isiphi isici esisha senjongo kaJehova abafundi bakaJesu okwakuzomelwe basimemezele?

5 Ngakho, ezinsukwini ezingu-40 kamuva, ngesikhathi uJesu ebonakala okokugcina, kumelwe ukuba abaphostoli bakhe baqonda ukuthi wayesho ukuthini ngalo myalo awunikeza ngamazwi alula kodwa anamandla: “Nizoba ofakazi bami eJerusalema nakulo lonke elaseJudiya neSamariya nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.” (IzE. 1:8) Kungani uJesu athi: “Nizoba ofakazi bami,” hhayi abakaJehova? UJesu wayengase akusho nalokho, kodwa abantu ayekhuluma nabo babengama-Israyeli, ngakho base bengofakazi bakaJehova kakade.

Njengabafundi bakaJesu, siqhubeka simemezela injongo kaJehova ngekusasa (Bheka izigaba 5, 6)

6 Manje abafundi bakaJesu kwase kumelwe bamemezele ngesici esisha senjongo kaJehova—into enhle kakhulu ukudlula ukukhululwa kwama-Israyeli ebugqilini baseGibhithe nokukhululwa kwawo kamuva ekuthunjweni eBhabhiloni. Ukufa nokuvuswa kukaJesu Kristu kwanikeza isisekelo senkululeko ebugqilini obubi kunabo bonke, okungukuthi, ebugqilini besono nokufa. NgePhentekoste lika-33 C.E., abafundi bakaJesu ababesanda kugcotshwa bamemezela kubantu ‘izinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu’ futhi abaningi abazizwa basabela kahle. Ngakho, ehlezi ngakwesokunene sikaYise ezulwini, uJesu waqala ukubona lokho okushiwo igama lakhe kugcwaliseka ngendlela ethe xaxa njengoba izinkulungwane ziphenduka futhi ziba nokholo kuye njengendlela kaJehova yensindiso.—IzE. 2:5, 11, 37-41.

 “ISIHLENGO SABANINGI”

7. Izenzakalo zangosuku lwePhentekoste lika-33 C.E. zabonisani?

7 Izenzakalo zangosuku lwePhentekoste lika-33 C.E. zabonisa ukuthi uJehova ngomusa wayelamukele inani lomhlatshelo kaJesu njengomuntu ophelele njengesihlawulelo, noma isembozo, sezono. (Heb. 9:11, 12, 24) Njengoba uJesu achaza, wayengazelanga “ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokunikela umphefumulo wakhe ube yisihlengo sabaningi.” (Math. 20:28) “Abaningi” ababezozuza esihlengweni sikaJesu babengeke babe amaJuda aphendukayo kuphela. Kunalokho, kuyintando kaNkulunkulu ukuba “zonke izinhlobo zabantu zisindiswe,” njengoba isihlengo ‘sisusa isono sezwe!’1 Thim. 2:4-6; Joh. 1:29.

8. Abafundi bakaJesu bafakaza ngezinga elingakanani, futhi yini eyabasiza ukuba benze kanjalo?

8 Ingabe labo bafundi bokuqala bakaJesu baba nesibindi esasidingeka ukuze baqhubeke befakaza ngaye? Yebo, baba naso, kodwa abakwenzanga ngamandla abo. Umoya ongcwele onamandla kaJehova wabashukumisa futhi wabanika amandla okuqhubeka befakaza. (Funda izEnzo 5:30-32.) Eminyakeni engu-27 ngemva kwePhentekoste lika-33 C.E., kwakungase kushiwo ukuthi ‘ukushunyayelwa kweqiniso lezindaba ezinhle’ kwakufinyelele amaJuda nabeZizwe “kuyo yonke indalo engaphansi kwezulu.”—Kol. 1:5, 23.

9. Njengoba kwabikezelwa, yini eyenzeka ebandleni lobuKristu lokuqala?

9 Nokho, ngokudabukisayo ibandla lobuKristu lokuqala lonakaliswa kancane kancane. (IzE. 20:29, 30; 2 Pet. 2:2, 3; Jude 3, 4) Njengoba uJesu abonisa, lokho kuhlubuka, okwagqugquzelwa “omubi,” uSathane, kwakuyokhula futhi kusithe ubuKristu beqiniso kuze kube ‘sesiphelweni sesimiso sezinto.’ (Math. 13:37-43) Ngaleso sikhathi, uJehova uyobe esebeka uJesu njengeNkosi yezwe lesintu. Lokho kwenzeka ngo-October 1914, okwaphawula ukuqala ‘kwezinsuku zokugcina’ zalesi simiso esibi sikaSathane.—2 Thim. 3:1.

10. (a) Iluphi usuku olubalulekile amaKristu agcotshiwe anamuhla akhuluma ngalo kusengaphambili? (b) Yini eyenzeka ngo-October 1914, futhi lokho kuye kwaba sobala ngayiphi indlela?

10 AmaKristu agcotshiwe anamuhla asho kusengaphambili ukuthi u-October 1914 wayewusuku olubalulekile okumelwe luphawulwe. Asekela lokhu esiprofethweni sikaDaniyeli somuthi omkhulu owagawulwa futhi owawuyophinde ukhule ngemva  ‘kwezikhathi eziyisikhombisa.’ (Dan. 4:16) UJesu wabiza le nkathi efanayo ngokuthi “izikhathi ezimisiwe zezizwe” esiprofethweni sakhe sokuba khona kwakhe esikhathini esizayo “nesesiphelo sesimiso sezinto.” Kusukela ngalowo nyaka ophawuliwe ka-1914, “isibonakaliso sokuba khona” kukaKristu njengeNkosi entsha yomhlaba siye saba sobala kubo bonke abantu. (Math. 24:3, 7, 14; Luka 21:24) Ngakho, kusukela ngaleso sikhathi ‘izinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu’ ziye zahlanganisa nokubeka kukaJehova uJesu esihlalweni sobukhosi njengeNkosi yezwe lesintu.

11, 12. (a) Yini iNkosi entsha yomhlaba eyaqala ukuyenza ngonyaka ka-1919 ngemva kweMpi? (b) Isiphi esinye isenzakalo esaba sobala kusukela maphakathi nawo-1930 kuqhubeke? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

11 NjengeNkosi entsha yomhlaba, uJesu Kristu akapholisanga maseko waqala ukukhulula abalandeli bakhe abagcotshiwe ekuthunjweni ‘yiBhabhiloni Elikhulu.’ (IsAm. 18:2, 4) Unyaka ka-1919 ngemva kweMpi wavula ithuba lokuba kunikezwe ubufakazi emhlabeni wonke ngendlela yensindiso uNkulunkulu ayilungiselele nangezindaba ezinhle zoMbuso omisiwe. AmaKristu agcotshiwe alibamba leli thuba ukuze afakaze, futhi ngenxa yalokho kwabuthwa izinkulungwane ezengeziwe zabagcotshiweyo ukuze zibe izindlalifa kanye noKristu.

12 Kusukela maphakathi nawo-1930 kuqhubeke, kwaba sobala ukuthi uKristu wayeseqale ukubutha izigidi ‘zezinye izimvu’ zakhe, ezizokwakha “isixuku esikhulu.” Siqondiswa amaKristu agcotshiwe, lesi sixuku esikhulu naso silandela isibonelo sesibindi sikaJesu futhi simemezela obala ukuthi insindiso yaso ivela kuNkulunkulu nakuKristu. Ngokukhuthazela kulo msebenzi wokufakaza nangokuqhubeka sibonisa ukholo esihlengweni sikaKristu, lesi sixuku siyoba nelungelo lokusinda “osizini olukhulu,” oluyoqeda izwe likaSathane.—Joh. 10:16; IsAm. 7:9, 10, 14.

‘QUNGA ISIBINDI SOKUKHULUMA IZINDABA EZINHLE’

13. NjengoFakazi BakaJehova, yini esizimisele ukuyenza, futhi singaqiniseka kanjani ukuthi sizophumelela?

13 Kwangathi singaqhubeka silazisa ilungelo lethu lokuba oFakazi ‘bezinto ezinhle kakhulu’ uJehova uNkulunkulu azenzile futhi sifakaze nangalokho athembisa ukukwenza esikhathini esizayo. Yiqiniso, akulula ngaso sonke isikhathi ukunikeza lobo bufakazi. Abafowethu abaningi basebenza emasimini agcwele ukunganaki, ukukloloda noma ushushiso oluqondile. Singenza njengoba nje umphostoli uPawulu nabangane bakhe benza. UPawulu wathi: “[Saqunga] isibindi ngoNkulunkulu wethu ukuba sikhulume kini izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ngokushikashikeka okukhulu.” (1 Thes. 2:2) Ngakho, masingalokothi siphele amandla. Kunalokho, masizimisele ukuphila ngokuvumelana nokuzinikezela kwethu njengoba isimiso sikaSathane siwohloka. (Isaya 6:11) Asinakukwenza  lokhu ngamandla ethu, kodwa njengoba kwenza amaKristu okuqala, kumelwe sithandazele ukuba uJehova ngomoya wakhe asinike “amandla angaphezu kwavamile.”—Funda eyesi-2 Korinte 4:1, 7; Luka 11:13.

14, 15. (a) AmaKristu ayebhekwa kanjani ekhulwini lokuqala C.E., futhi yini umphostoli uPetru ayisho ngawo? (b) Kufanele sizizwe kanjani uma siphathwa kabi ngenxa yokuthi singoFakazi BakaJehova?

14 Namuhla, kunezigidi zabantu abangase bathi bangamaKristu, “kodwa bayamphika [uNkulunkulu] ngemisebenzi yabo, ngoba bayanengeka, abalaleli futhi abamukelekeli msebenzi omuhle wanoma iluphi uhlobo.” (Thithu 1:16) Kuhle sikhumbule ukuthi ekhulwini lokuqala, amaKristu eqiniso ayezondwa abaningi babantu ayephila nabo—uma kwakungebona bonke. Kungakho umphostoli uPetru abhala: “Uma nihlanjalazwa ngenxa yegama likaKristu, niyajabula, ngoba . . . umoya kaNkulunkulu . . . uhlezi phezu kwenu.”—1 Pet. 4:14.

15 Ingabe lawo mazwi aphefumulelwe angasebenza koFakazi BakaJehova namuhla? Yebo, angasebenza ngoba sifakaza ngobukhosi bukaJesu. Ngakho, ukuzondwa ngenxa yokuthi sibizwa ngegama likaJehova kuyafana ‘nokuhlanjalazwa ngenxa yegama likaJesu Kristu,’ owathi kubaphikisi bakhe: “Ngizé ngegama likaBaba, kodwa aningamukeli.” (Joh. 5:43) Ngakho, ngokuzayo lapho ubhekana nokuphikiswa emsebenzini wakho wokufakaza, yiba nesibindi. Ukuphathwa ngaleyo ndlela kuwubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyakwamukela nokuthi umoya wakhe ‘uhlezi phezu kwakho.’

16, 17. (a) Yini abantu bakaJehova abayijabulelayo ezingxenyeni eziningi zomhlaba? (b) Yini ozimisele ukuyenza?

16 Ngesikhathi esifanayo, khumbula ukuthi ezingxenyeni eziningi zomhlaba kunokwanda okuhle. Ngisho nasemasimini asetshenzwa njalo, sisabathola abantu abathanda ukulalela esingaxoxa nabo ngesigijimi sethu esimangalisayo sensindiso. Kwangathi singakukhuthalela ukuphindela kubantu abanesithakazelo futhi, uma kungenzeka, sibaqhubele izifundo zeBhayibheli, sibasize bathuthukele ekuzinikezeleni nasekubhapathizweni. Mhlawumbe, uzizwa njengoSarie walapha eNingizimu Afrika, osekuyiminyaka engaphezu kwengu-60 ekhuthele emsebenzini wokufakaza. Uthi: “Angive ngibonga ngokuthi ngenxa yomhlatshelo wesihlengo kaJesu, ngiyakwazi ukuba nobuhlobo obuhle noJehova, uMbusi wendawo yonke, futhi ngiyajabula ngokuthi nginelungelo lokumemezela igama lakhe elikhazimulayo.” Yena nomyeni wakhe, uMartinus, sebesize inqwaba yabantu, kuhlanganise nezingane zabo ezintathu, ukuba babe abakhulekeli bakaJehova. USarie uyanezela, “Awukho omunye umsebenzi oletha ukwaneliseka okukhulu kunalo, futhi uJehova, ngomoya wakhe ongcwele, usinika sonke amandla esiwadingayo ukuze siqhubeke senza lo msebenzi osindisa ukuphila.”

17 Kungakhathaliseki ukuthi singamaKristu abhapathiziwe noma sisebenzela kulowo mgomo, sinezizathu eziningi zokubonga ngelungelo esinalo lokuhlanganyela nebandla lomhlaba wonke loFakazi BakaJehova. Ngakho-ke, qhubeka unikeza ubufakazi obuphelele ngesikhathi esifanayo ulwele ukuhlale uhlanzekile ezweni likaSathane elingcolile. Ngokwenza kanjalo, uyoletha udumo kuBaba wethu osezulwini onothando, esinelungelo lokubizwa ngegama lakhe elikhazimulayo.