Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Abantu BakaJehova ‘Bayakulahla Ukungalungi’

Abantu BakaJehova ‘Bayakulahla Ukungalungi’

“Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.”—2 THIM. 2:19.

1. Yini enendawo ekhethekile ekukhulekeleni kwethu?

WAKE walibona yini igama likaJehova liqoshwé esakhiweni somphakathi noma entweni ethile emnyuziyamu? Ngokuqinisekile wajabula kakhulu futhi kwavusa nelukuluku kuwe. Phela igama likaNkulunkulu linendawo ekhethekile ekukhulekeleni kwethu—singoFakazi BakaJehova! Emhlabeni wonke, alikho elinye iqembu labantu namuhla elihlotshaniswa kakhulu negama likaNkulunkulu njengathi. Noma kunjalo, siyazi ukuthi ilungelo lokubizwa ngegama likaNkulunkulu lihambisana nomthwalo wemfanelo.

2. Ilungelo lethu lokubizwa ngegama likaNkulunkulu lihambisana namuphi umthwalo wemfanelo?

2 Ukusebenzisa kwethu igama likaNkulunkulu ngokwako akusiletheli umusa kaJehova. Kumelwe siphile ngezindinganiso zakhe zokuziphatha. Ngenxa yaleso sizathu iBhayibheli lisikhumbuza ukuthi abantu bakaJehova kumelwe ‘bafulathele okubi.’ (IHu. 34:14) Umphostoli uPawulu wasisho ngokucacile lesi simiso lapho ebhala: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.” (Funda eyesi-2 Thimothewu 2:19.) Ngempela, njengoFakazi bakhe saziwa ngokubiza igama likaJehova. Kodwa kufanele sikulahle kanjani ukungalungi?

 ‘QHELA’ EBUBINI

3, 4. Imuphi umBhalo osekuyisikhathi eside izazi zeBhayibheli zifisa ukuwuqonda, futhi kungani?

3 Cabangela isizinda esingokomBhalo samazwi kaPawulu àkweyesi-2 Thimothewu 2:19. Leli vesi likhuluma ‘ngesisekelo esiqinile sikaNkulunkulu’ bese lisitshela imiyalezo emibili eqoshwe kuso. Umyalezo wokuqala othi, “UJehova uyabazi abangabakhe,” cishe ucashunwe kuNumeri 16:5. (Bheka isihloko esandulele.) Sekuyisikhathi eside izazi zeBhayibheli zifisa ukuqonda umyalezo wesibili othi, “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.” Kungani?

4 Indlela uPawulu awabeke ngayo la mazwi isikisela ukuthi wayecaphuna kwenye incwadi. Nokho, akubonakali kunevesi emiBhalweni YesiHebheru elinala mazwi engcaphuno kaPawulu. Ngakho, lo mphostoli wayekhuluma ngani lapho ethi: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi”? Ngaphambi nje kokusho la mazwi, uPawulu wayecaphune encwadini kaNumeri isahluko 16, elandisa ngendaba yokuvukela kukaKhora. Kungenzeka yini ukuthi nalo myalezo wesibili uhlobene nezenzakalo eziphathelene nalokho kuvukela?

5-7. Iziphi izenzakalo zangosuku lukaMose eziyisizinda samazwi kaPawulu akweyesi-2 Thimothewu 2:19? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

5 IBhayibheli lithi uDathani no-Abhiramu, amadodana ka-Eliyabe, bahlanganyela noKhora bahola ekuvukeleni uMose no-Aroni. (Num. 16:1-5) Bamedelela isidanasi uMose futhi abaligqizanga qakala igunya lakhe ayelinikwe uNkulunkulu. Lezo zihlubuki zaqhubeka zihlala phakathi kwabantu bakaJehova, zifaka ingokomoya lalabo ababethembekile engozini. Lapho kufika usuku lokuba uJehova ahlukanise phakathi kwabakhulekeli bakhe abaqotho nalezo zihlubuki, wakhipha umyalo ocacile.

6 Ukulandisa kuthi: “UJehova wakhuluma noMose, wathi: ‘Khuluma nenhlangano, uthi, “Sukani eduze kwamatabernakele kaKhora, noDathani no-Abhiramu!”’ Ngemva kwalokho uMose wasuka waya kuDathani no-Abhiramu, amadoda amadala akwa-Israyeli ahamba naye. Khona-ke wakhuluma nenhlangano, wathi: ‘Sizani, niqhele phambi kwamatende alaba bantu ababi, futhi ningathinti lutho olungolwabo, ukuze ningakhukhulwa esonweni sabo sonke.’ Basuka masinyane phambi kwetabernakele likaKhora, uDathani no-Abhiramu, nhlangothi zonke.” (Num. 16:23-27) UJehova wabe esebabulala bonke labo ababevukele. Abakhulekeli abaqotho—abalahla ukungalungi ngokuqhela—bona abazange babulawe.

7 UJehova ufunda izinhliziyo! Uyabubona ubuqotho balabo abangabakhe. Noma kunjalo, abaqotho bakhe kwadingeka ukuba bathathe isinyathelo esiwujuqu, bazihlukanise nabantu abangalungile. Kungenzeka-ke ukuthi uPawulu wayebhekisela ekulandiseni okukuNumeri 16:5, 23-27 lapho ebhala: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova makalahle ukungalungi.” Ukuphetha ngale ndlela kuyoba okuvumelana nokusho kukaPawulu la mazwi: “UJehova uyabazi abangabakhe.”—2 Thim. 2:19.

“UNGAYAMUKELI IMIBUZO EWUBUWULA NEYOKUNGAZI”

8. Kungani kunganele ukusebenzisa igama likaJehova noma ukuba ilungu lebandla lobuKristu?

8 Ngokubhekisela kulezo zenzakalo zosuku lukaMose, uPawulu wayekhumbuza uThimothewu ukuthi kwakudingeka athathe isinyathelo esiwujuqu ukuze avikele ubuhlobo bakhe noJehova obuyigugu. Ukuba ilungu lebandla lobuKristu ngokwako kwakunganele, njengoba nje nokumane ubize igama likaJehova kwakunganele osukwini lukaMose. Abakhulekeli abathembekile kumelwe bathathe isinyathelo esiwujuqu sokulahla ukungalungi. Lokhu kwakusho ukuthini kuThimothewu? Iziphi izifundo abantu bakaJehova namuhla abangazithola eselulekweni sikaPawulu esiphefumulelwe?

9. “Imibuzo ewubuwula neyokungazi” yalithinta kanjani ibandla lobuKristu lokuqala?

 9 IZwi likaNkulunkulu linikeza iseluleko esiqondile ngokuqondene nezinhlobo zokungalungi amaKristu okumelwe azilahle noma azenqabe. Ngokwesibonelo, emavesini omongo weyesi-2 Thimothewu 2:19, sithola uPawulu etshela uThimothewu ukuthi “angalwi ngamazwi” nokuthi ‘axwaye izinkulumo ezingenangqondo.’ (Funda eyesi-2 Thimothewu 2:14, 16, 23.) Amanye amalungu ebandla ayethuthukisa izimfundiso zezihlubuki. Kubonakala sengathi abanye base beqala ukungenisa imibono edala ukuphikisana. Ngisho noma leyo mibono edala ukuphikisana yayingangqubuzani ngokuqondile nemiBhalo, yayibangela ukwahlukana. Yayibangela ukuxabana nokuphikisana ngamagama, idala isimo esiyingozi ngokomoya. Yingakho uPawulu agcizelela ukuthi kwakudingeka ‘bangayamukeli imibuzo ewubuwula neyokungazi.’

10. Kufanele sisabele kanjani lapho sichayeka ezimfundisweni zezihlubuki?

10 Akuvamile namuhla ukuba abantu bakaJehova bachayeke ezimfundisweni zezihlubuki phakathi ebandleni. Noma kunjalo, lapho bechayeka ezimfundisweni ezingqubuzana nemiBhalo, kungakhathaliseki ukuthi zivelaphi, kumelwe bathathe isinyathelo esiwujuqu sokuzenqaba. Kungaba ubuwula ukuphikisana nezihlubuki, kungakhathaliseki ukuthi kwenziwa ngokuxoxa nazo ngokuqondile, ngokuphendula ezikushilo ezingosini zazo noma ngezinye izindlela zokuxhumana. Ngisho noma kwenziwa ngenhloso yokusiza lowo muntu, ukuba nengxoxo enjalo kungaba okuphambene nesiqondiso semiBhalo esisanda kuxoxa ngaso. Kunalokho, njengabantu bakaJehova, sizigwema ngokuphelele, yebo siyazenqaba izimfundiso zezihlubuki.

Gwema ukuphikisana nezihlubuki (Bheka isigaba 10)

11. Yini engabangela ‘imibuzo ewubuwula,’ futhi abadala bebandla bangasibekela kanjani isibonelo esihle?

11 Kunezinye izinto ngaphandle kwezimfundiso zezihlubuki ezingaphazamisa ukuthula kwebandla. Ngokwesibonelo, ukungaboni ngaso linye kwezokuzijabulisa kungaholela ‘emibuzweni ewubuwula neyokungazi.’ Yiqiniso, lapho abathile ebandleni bekhuthaza ukuzijabulisa okwephula izindinganiso zikaJehova, abadala bebandla akufanele bakubekezelele ukuziphatha okunjalo ukuze nje bagweme impikiswano. (IHu. 11:5; Efe. 5:3-5) Noma kunjalo, abadala bayaqikelela ukuba bangafundisi imibono yabo siqu. Banamathela ngobuqotho eselulekweni esingokomBhalo esinikezwe ababonisi abangamaKristu: “Yalusani umhlambi kaNkulunkulu eniwuphathisiwe, . . . kungabi ngokuzenza izingqongqo phezu kwalabo abayifa likaNkulunkulu, kodwa ngokuba yizibonelo emhlambini.”—1 Pet. 5:2, 3; funda eyesi-2 Korinte 1:24.

12, 13. (a) Uyini umbono woFakazi BakaJehova ngokuphathelene nokukhetha ezokuzijabulisa, futhi iziphi izimiso zeBhayibheli ezisebenzayo? (b) Izimiso okuxoxwa ngazo esigabeni 12 zisebenza kanjani ezindabeni ezihlukahlukene zomuntu siqu?

12 Endabeni yokuzijabulisa, inhlangano yethu ayibukezi amabhayisikobho athile, imidlalo ye-computer, izincwadi noma izingoma ukuze inqume ukuthi ikuphi okufanele sikugweme. Kungani? IBhayibheli likhuthaza umuntu ngamunye ukuba aqeqeshe ‘amandla akhe okuqonda ukuze ahlukanise kokubili okulungile nokungalungile.’ (Heb. 5:14) ImiBhalo inikeza izimiso eziyisisekelo umKristu angazicabangela lapho ekhetha ezokuzijabulisa. Kuzo zonke izici zokuphila, umgomo wethu kufanele kube ‘ukuqhubeka siqinisekisa ukuthi kuyini okwamukelekayo eNkosini.’ (Efe. 5:10) IBhayibheli lifundisa ukuthi izinhloko zemikhaya zinikezwé igunya elithile, ngakho zingakhetha ukungakuvumeli ukuzijabulisa okuthile emizini yazo. *1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.

 13 Izimiso zeBhayibheli okuxoxwe ngazo ngenhla azisebenzi ekukhetheni ezokuzijabulisa kuphela. Imibono ephathelene nokugqoka nokuzilungisa, impilo nezinhlobo zokudla nezinye izindaba zomuntu siqu nayo ingabangela ukuphikisana. Ngakho, uma singekho isimiso esingokomBhalo esephulwayo, abantu bakaJehova babonisa ukuhlakanipha ngokugwema ukuphikisana ngezindaba ezinjalo, ngoba “inceku yeNkosi akufanele ilwe, kunalokho kufanele ibe mnene [ibe nesu lokungacunuli] kubo bonke.”—2 Thim. 2:24.

GWEMA ABANGANE ABABI!

14. Imuphi umfanekiso uPawulu awusebenzisa ukuze aqokomise isidingo sokugwema abangane ababi?

14 Iyiphi enye indlela labo ‘ababiza igama likaJehova abakulahla ngayo ukungalungi’? Ngokugwema ukuzihlanganisa nabantu abakwenza umkhuba ukungalungi. Kuyaphawuleka ukuthi uPawulu walandelisa umfanekiso wakhe ‘wesisekelo esiqinile sikaNkulunkulu’ ngomunye umfanekiso. Wabhala ‘ngendlu enkulu’ “[engenazitsha] zegolide nezesiliva kuphela kodwa futhi nezokhuni nezobumba, ezinye ezenjongo enodumo kodwa ezinye ezenjongo engenalo udumo.” (2 Thim. 2:20, 21) Wabe eseyala amaKristu ukuba ‘azigcine ekude,’ noma azihlukanise nezitsha ezisetshenziselwa injongo ‘engenalo udumo.’

15, 16. Yini esingayifunda emfanekisweni ‘wendlu enkulu’?

15 Usho ukuthini lo mfanekiso? UPawulu ufanisa ibandla lobuKristu ‘nendlu enkulu,’ bese kuthi amalungu ngamanye ebandla awafanise ‘nezitsha,’ noma izinto ezisetshenziswa endlini. Endlini kuyenzeka ukuba izitsha ezithile zingcoliswe izinto ezithile ezinobuthi noma ezingahlanzekile. Umninindlu uyozihlukanisa lezo zitsha zingahlangani nezihlanzekile, ezinjengalezo ezisetshenziselwa ukupheka.

16 Ngokufanayo, abantu bakaJehova namuhla abalwela ukuphila ukuphila okuhlanzekile, kufanele bakugweme ukusondelana nabantu abathile ebandleni abazishaya indiva ngokuphindaphindiwe izimiso zikaJehova. (Funda eyoku-1 Korinte 15: 33.) Uma kumelwe sigweme abantu abathile abangaphakathi ebandleni, kufanele sikugweme kakhulu kangakanani ukusondelana nalabo abangaphandle kwebandla, abaningi babo ‘abathanda imali, abangalaleli abazali, abangathembeki, abanyundeli, abanolaka, abangenalo uthando lokuhle, abangabakhapheli nabathandi benjabulo kunokuba abathandi bakaNkulunkulu’!—2 Thim. 3:1-5.

UJEHOVA UYAKUBUSISA UKUNGANQIKAZI KWETHU

17. Ama-Israyeli aqotho abubonisa ngokuphelele kangakanani ubuqotho bawo lapho emelana nokungalungi?

17 IBhayibheli liyisho ngokuqondile indlela ama-Israyeli enza ngokunganqikazi ngayo lapho etshelwa ukuba “[asuke] eduze kwamatabernakele kaKhora, noDathani no-Abhiramu.” Ukulandisa kuthi “asuka masinyane.” (Num. 16:24, 27) Awazange anqikaze noma azindele. UmBhalo ubuye ubonise nezinga eligcwele asabela ngalo kulo myalo. “Asuka . . . nhlangothi zonke.” Ama-Israyeli aqotho ayibalekela ngokuphelele ingozi. Alalela ngokugcwele hhayi ngenhliziyo engaphelele. Akwenza kwacaca ukuthi ayengakuJehova nokuthi ayemelene nokungalungi. Iziphi izifundo esingazithola kulesi sibonelo?

18. Wayeqonde ukuthini uPawulu lapho eyala uThimothewu ukuba ‘abalekele izifiso zobusha’?

18 Ngokuphathelene nokuvikela ubungane bethu noJehova, kumelwe sithathe isinyathelo ngokushesha nangokunganqikazi. Yilokho okuqondwe uPawulu lapho eyala uThimothewu ukuba ‘abalekele izifiso zobusha.’ (2 Thim. 2:22) Ngaleso sikhathi, uThimothewu wayesemdala, cishe esevile eminyakeni engu-30 ubudala. Noma kunjalo “izifiso zobusha” eziwubuwula aziyi ngobudala ngaso sonke isikhathi. Lapho efikelwa yilezo zifiso, uThimothewu kwakufanele ‘azibalekele.’ Ngamanye amazwi, uThimothewu kwakumelwe ‘alahle ukungalungi.’ UJesu wadlulisela umyalezo ofanayo lapho ethi: “Uma iso lakho likukhubekisa, likhiphe ulilahle kude.” (Math. 18:9) Namuhla, amaKristu asisebenzisayo lesi seluleko athatha isinyathelo ngokunganqikazi lapho ebhekene nezimo ezisongela ingokomoya lawo, awangabazi noma azindele.

19. Abanye namuhla baye bathatha isinyathelo esiwujuqu kanjani ukuze bazivikele ezingozini ezingokomoya?

19 Abanye ababenenkinga yotshwala ngaphambi kokuba babe oFakazi baye banquma ukungabe besabuthi mbibi utshwala. Abanye bagwema izinhlobo ezithile zokuzijabulisa ngokwazo ezingezimbi kodwa ezingavusa ubuthakathaka babo ngokokuziphatha. (IHu. 101:3) Ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba abe uFakazi, umzalwane othile wayekujabulela ukuziphatha okubi okwakuba khona emicimbini yokudansa ayeyihamba. Kodwa ngemva kokufunda iqiniso, uye wakugwema ngokuphelele ukudansa ngisho nasemibuthanweni yoFakazi ngoba esaba ukuvusa izifiso noma imicabango engafanele yesikhathi esidlule. Yiqiniso, akudingeki ukuba amaKristu abugweme ngokuphelele utshwala, ukudansa noma ezinye izinto ezingezimbi ngokwazo. Nokho, sonke kulindeleke ukuba sithathe isinyathelo esiwujuqu nesinganqikazi ukuze sizivikele ezingozini ezingokomoya.

20. Nakuba kungase kungabi lula ‘ukulahla ukungalungi,’ yini esenza siduduzeke futhi siqiniseke?

20 Ilungelo lokubizwa ngegama likaNkulunkulu lihambisana nomthwalo wemfanelo. Kumelwe ‘silahle ukungalungi’ futhi ‘sifulathele okubi.’ (IHu. 34:14) Yiqiniso, akulula ngaso sonke isikhathi ukwenza kanjalo. Kodwa yeka ukuthi kududuza kanjani ukwazi ukuthi uJehova uyohlale ebathanda labo “abangabakhe” futhi abanamathela ezindleleni zakhe zokulunga!—2 Thim. 2:19; funda eyesi-2 IziKronike 16:9a.

^ isig. 12 Bheka isihloko esisengosini yethu ethi esithi “Ingabe OFakazi BakaJehova Bayawenqabela Amabhayisikobho, Izincwadi Noma Izingoma Ezithile?” ngaphansi kwengxenye ethi MAYELANA NATHI > IMIBUZO EVAME UKUBUZWA.