Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe Uyakwazisa Ukusiqapha KukaJehova?

Ingabe Uyakwazisa Ukusiqapha KukaJehova?

“Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo, aqapha ababi nabahle.”IZAGA 15:3.

1, 2. Ukusiqapha kukaJehova kuhluke kanjani kokwamakhamera okuqapha?

EMAZWENI amaningi, kuyanda ukusetshenziswa kwamakhamera aqapha ukuhamba kwezimoto naveza izingozi ezenzekile. Uma amakhamera ethwebula ingozi eyenzekile umshayeli wabe esebaleka, okuthwetshuliwe kungasiza iziphathi-mandla ukuba zithole futhi zibophe lowo mshayeli obalekile. Ngempela, amehlo ezobuchwepheshe agcwele yonke indawo, futhi kuya kuba nzima ngabantu ukuba babalekele imiphumela yezenzo zabo.

2 Nokho, ingabe ukusetshenziswa kabanzi kwamakhamera okuqapha kufanele sikuhlobanise noBaba wethu onothando, uJehova? IBhayibheli liyasho ukuthi amehlo akhe “akuyo yonke indawo.” (IzAga 15:3) Kodwa ingabe lokhu kusho ukuthi uhlale ebhekisisa konke esikwenzayo? Ingabe uNkulunkulu usiqapha ngenjongo yokuqinisekisa ukuthi siyayigcina yini imithetho yakhe, bese esijezisa uma singayigcini? (Jer. 16:17; Heb. 4:13) Lutho neze! UJehova usibheka ngenxa yokuthi uyasithanda sonke futhi uyayikhathalela inhlalakahle yethu.1 Pet. 3:12.

3. Iziphi izici ezinhlanu zokunakekela kothando kukaNkulunkulu esizoxoxa ngazo?

3 Yini eyosisiza siqonde ukuthi uNkulunkulu usiqapha ngoba esithanda? Ake sixoxe ngendlela akubonisa ngayo lokhu.  Ukwenza lokhu (1) ngokusixwayisa lapho sibonisa ukuthambekela okubi, (2) ngokusiqondisa lapho siphambuka, (3) ngokusiqondisa ngezimiso ezitholakala eZwini lakhe, (4) ngokusisiza lapho sibhekana nezilingo ezihlukahlukene (5) nangokusivuza lapho ebona okuhle kithi.

UNKULUNKULU OQAPHILE UYASIXWAYISA

4. Yayiyini injongo kaNkulunkulu lapho exwayisa uKhayini ngokuthi isono ‘sasicathama emnyango’?

4 Okokuqala, ake sixoxe ngendlela uJehova asixwayisa ngayo lapho sibonisa ukuthambekela okubi. (1 IziKr. 28:9) Ukuze usiqonde lesi sici sikaNkulunkulu sokusiqapha, cabanga ngendlela asebenzelana ngayo noKhayini, ‘owavutha ngentukuthelo’ lapho uNkulunkulu engamamukeli. (Funda uGenesise 4:3-7.) UJehova wanxusa uKhayini ukuba ‘aphendukele ekwenzeni okuhle.’ Wabe esemxwayisa ukuthi uma engaphenduki, kukhona isono “esicathama emnyango.” UNkulunkulu wambuza: “Ingabe uzosihlula?” Wayefuna uKhayini asamukele isixwayiso futhi ‘aphinde aphakanyiswe.’ Ukuphakanyiswa kwakhe uNkulunkulu kwakuyolondoloza ubuhlobo bakhe naye.

5. UJehova usixwayisa ngaziphi izindlela ngokuthambekela kokubi esingase sibe nakho?

5 Kuthiwani ngathi namuhla? Amehlo kaJehova abuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu; asinakumfihlela ukuthambekela nezisusa zethu zangempela. UBaba wethu onothando ufuna sihambe ezindleleni zokulunga; nokho, akasiphoqi ukuba sishintshe indlela esihamba ngayo. NgeZwi lakhe iBhayibheli, uyasixwayisa lapho sithatha indlela engalungile. Kanjani? Lapho sifunda iBhayibheli nsuku zonke, sivame ukuthola amavesi asisiza ukuba sinqobe ukuthambekela kokubi. Ngaphezu kwalokho, izincwadi zethu zobuKristu zingase zisikhanyisele ngenkinga ethile okungenzeka silwa nayo futhi zisibonise indlela yokuyinqoba. Emihlanganweni yethu yebandla, sonke sithola iseluleko esifika ngesikhathi!

6, 7. (a) Kungani kungase kuthiwe ukwaziswa okulungiselwa izigidi kuwubufakazi bokuthi uNkulunkulu ukunakekela ngothando? (b) Ungazuza kanjani ekunakekeleni kukaJehova umuntu ngamunye?

6 Empeleni zonke izixwayiso ezinjalo ziwubufakazi bokusiqapha kukaJehova ngothando njengabantu ngabanye. Kuyiqiniso ukuthi amazwi aseBhayibhelini asenamakhulu eminyaka ekhona futhi izincwadi ezilungiselelwa inhlangano kaNkulunkulu zibhalelwe izigidi zabantu neseluleko esitholakala emihlanganweni yebandla singesalo lonke ibandla. Noma kunjalo, kuzo zonke lezi zimo, uJehova wakuqondisa eZwini lakhe ukuze ulungise ukuthambekela kwakho. Ngakho kungashiwo ukuthi lokhu kuwubufakazi bokukunakekela kukaJehova ngothando.

Unembeza wethu oqeqeshwe ngeBhayibheli usisiza ukuba siqaphe izingozi ezisizungezile (Bheka izigaba 6, 7)

7 Ukuze sizuze ezixwayisweni zikaNkulunkulu, kumelwe siqale ngokuqaphela ukuthi uyasikhathalela ngempela. Ngemva kwalokho, kumelwe senze ngokuvumelana neZwi lakhe, silwele ukususa noma yimiphi imicabango engamjabulisi uNkulunkulu. (Funda u-Isaya 55:6, 7.) Uma sizilalela izixwayiso esizinikezwayo, siyogwema izinsizi eziningi. Nokho, ake sithi sinqotshwa ukuthambekela kwethu kokubi. UBaba wethu onothando ube esesinika luphi usizo?

UBABA WETHU ONAKEKELAYO UYASIQONDISA

8, 9. Iseluleko sikaJehova esisithola ngezinceku zakhe sikubonisa kanjani ukujula kokunakekela kwakhe? Bonisa.

8 Singase sikubone ukunakekela kukaJehova ikakhulu lapho sithola iseluleko. (Funda amaHebheru 12:5, 6.) Kuyiqiniso ukuthi akumnandi ukuthola iseluleko noma isiyalo. (Heb. 12:11) Kodwa ake ucabange ngalokho okumelwe kucatshangelwe yilowo onikeza iseluleko. Kudingeka akwazi esikwenzayo okungalimaza ubuhlobo  bethu noJehova uNkulunkulu, kumelwe akhathalele imizwa yethu futhi akulungele ukunikela ngesikhathi sakhe futhi azikhandle ukuze asibonise ngeBhayibheli indlela esingalungisa ngayo inkambo yethu ukuze ijabulise uNkulunkulu. UJehova onguMthombo waleso seluleko naye uyakukhathalela lokhu.

9 Ake sicabangele isibonelo sendlela abeluleki abangabantu abangabonisa ngayo ukukhathalela kukaNkulunkulu. Ngaphambi kokuba athole iqiniso, umzalwane othile wayebuka njalo izithombe zobulili ezingcolile kodwa wawunqoba lo mkhuba. Noma kunjalo, ukuthambekela kwakhe okudala kwasala, kulokhu kulokoza. Lapho ethola umakhalekhukhwini omusha, lo mkhuba wavuka. (Jak. 1:14, 15) Wayesebenzisa lo makhalekhukhwini ukuze angene ezingosini zezithombe zobulili ezingcolile. Ngelinye ilanga, ngesikhathi beshumayela ngocingo, waboleka umdala umakhalekhukhwini wakhe ukuze afune amakheli ngawo. Lapho umdala eqala ukuwusebenzisa, kwavela izingosi ezingabazekayo. Lokho kwaba isibusiso kulo mzalwane wethu owayesengozini engokomoya. Wathola iseluleko ayesidinga, wazuza esiyalweni asithola futhi ekugcineni wakunqoba lokhu kuthambekela okubi. Yeka ukuthi sijabula kanjani ngoBaba wethu osezulwini onakekelayo, obona ngisho nezono zethu ezifihliwe futhi asiqondise kungakephuzi kakhulu!

SIYAZUZA NGOKUSEBENZISA IZIMISO ZEBHAYIBHELI

10, 11. (a) Ungasifuna ngayiphi indlela isiqondiso kuNkulunkulu? (b) Umndeni othile wakubona kanjani ukuhlakanipha kokulandela isiqondiso sikaJehova?

10 Umhubi wahlabelelela uJehova: “Uyongihola ngeseluleko sakho.” (IHu. 73:24) Noma nini lapho sidinga isiqondiso, ‘singamqaphela’ uJehova ngokufunda iZwi lakhe ukuze sithole umbono wakhe ngendaba. Ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli akusizuzisi ngokomoya kuphela kodwa ngezinye izikhathi kusisiza ukuba sinakekele nezidingo zethu ezingokwenyama.IzAga 3:6.

11 Isibonelo sendlela uJehova aye waqondisa ngayo abathile singabonakala kulokho okwenzeka kumuntu othile owayeqashe epulazini esifundeni esinezintaba saseMasbate ePhilippines. Yena nomkakhe babebe amaphayona avamile ngesikhathi esifanayo bekhulisa izingane eziningi. Ngelinye ilanga, bethuka boma lapho bethola incwadi evela kumnikazi wepulazi ethi baphume baphele epulazini. Sasiyini  isizathu? Babeye baqanjelwa amanga kwathiwa bangabantu abangathembekile. Nakuba umzalwane ayekhathazekile ngokuthi bazoyitholaphi indawo yokuhlala nomndeni wakhe, wathi: “UJehova uzosisiza. Uzinakekela njalo izidingo zethu, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani.” Ukwethembela kwalo mzalwane kuNkulunkulu akubanga ize. Ngemva kwezinsukwana, wajabula lo mndeni lapho uthola ukuthi akusadingeki uthuthe. Kwakwenzekeni? Umnikazi wepulazi wayephawulile ukuthi naphezu kwalezo zinsolo, lo mndeni woFakazi oqondiswa izimiso zeBhayibheli, waqhubeka ubonisa inhlonipho nomoya wokuthula. Umnikazi wepulazi wakuthanda kakhulu lokho kangangokuba akagcinanga nje ngokubavumela ukuba bahlale, kodwa wabanika nendawo eyengeziwe yokulima. (Funda eyoku-1 Petru 2:12.) Yebo, uJehova usiqondisa ngeZwi lakhe ukuze asisize sibhekane nezinkinga zokuphila.

UMNGANE OSISIZA SIKHUTHAZELE EBUNZIMENI

12, 13. Kungaphansi kwaziphi izimo lapho abanye bengase bazibuze khona ukuthi uNkulunkulu uyakubona yini ukuhlupheka kwabo?

12 Nokho, ngezinye izikhathi ubunzima buye buqhubeke isikhathi eside. Kungenzeka sinesifo esingamahlalakhona, sekuyisikhathi eside siphikiswa amalungu omndeni noma sibhekene noshushiso. Kuthiwani futhi ngezinkinga eziye zibe khona phakathi kwethu nothile ebandleni ngenxa yokuba nobuntu obungafani?

13 Ngokwesibonelo, ungase uphathwe kabi amazwi othile owabona engenamusa. Ungase uzitshele, ‘Akufanele kwenzeke enhlanganweni kaNkulunkulu lokhu!’ Kodwa bese ubona lowo mzalwane okuphathe kabi ethola amalungelo ebandleni futhi kubonakala ehlonishwa abanye. Ungase uzibuze, ‘Kungenzeka kanjani lokhu? Kungani uJehova engaboni? Akasithathi ngani isinyathelo?’IHu. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Singaba yini esinye sezizathu ezenza uNkulunkulu angangeneli axazulule izinkinga zethu?

14 Kungenzeka ukuthi uJehova unezizathu ezizwakalayo zokuba angangeneli. Ngokwesibonelo, nakuba kungenzeka wena unomuzwa wokuthi akuwena osephutheni kakhulu, kodwa mhlawumbe uNkulunkulu ubheka izinto ngendlela ehlukile. Ngokubona kwakhe, kungenzeka uwena onephutha kakhulu ngaphezu kokuba ucabanga. Amazwi owabone elimaza, kungenzeka empeleni, ayiseluleko esihle okumelwe ucabangisise ngaso. Endabeni yakhe yokuphila, uMfoweth’ uKarl Klein, owayeyilungu leNdikimba Ebusayo, wathi wake wathola iseluleko esingagunci sivela kuMfoweth’ uJ. F. Rutherford. Kamuva, uMfoweth’ uRutherford wabingelela uMfoweth’ uKlein ngomusa wathi: “Sawubona, Karl!” Nokho, uMfoweth’ uKlein, esaphatheke kabi ngenxa yeseluleko esintinyelayo ayesitholile, wavuma engundaza. Lapho uMfoweth’ uRutherford ebona ukuthi uMfoweth’ uKlein usabambe igqubu, wamxwayisa ukuba angaweli ogibeni lukaDeveli. Kamuva uMfoweth’ uKlein wabhala: “Uma siqhubeka sithukuthelele umfowethu, ikakhulukazi ngoba esho into anelungelo lokuyisho ngenxa yomsebenzi wakhe, sizichaya ezingibeni zikaDeveli.” *

15. Ukuqaphela ini okungakusiza ugweme ukuphelelwa isineke sokulinda uJehova ukuba akusize esimweni esivivinyayo?

15 Noma kunjalo, singase siphelelwe isineke uma isimo esivivinyayo sibonakala singapheli. Singenzenjani? Ake sithi ushayela imoto emgwaqweni omkhulu bese uthola isiminyaminya sezimoto. Awazi ukuthi uzobambezeleka lapho kuze kube nini. Uma ucikeka futhi uzama ukuthola enye indlela, ungase ulahleke. Ungase ugcine usuthathe isikhathi eside kunaleso obuyosithatha ukube ubube nesineke sokulinda. Ngendlela efanayo, uma unamathela ezindleleni  eziseZwini likaNkulunkulu, ngokuhamba kwesikhathi uyofika lapho uya khona.

16. Isiphi esinye isizathu esingenza uJehova akhethe ukungangeneli ezilingweni zethu?

16 UJehova angase angangeneli ezilingweni zethu ngoba efuna ukuba sithole ukuqeqeshwa okubalulekile. (Funda eyoku-1 Petru 5:6-10.) Yiqiniso, uNkulunkulu akazibangeli izilingo. (Jak. 1:13) ‘Isitha sethu, uDeveli,’ yisona esibangela izinkathazo eziningi. Nokho, uNkulunkulu angasisebenzisa isimo esinzima ukuze asisize sikhule ngokomoya. Uyakubona ukuhlupheka kwethu futhi ‘ngenxa yokuthi uyasikhathalela,’ uzoqinisekisa ukuthi kuba ‘okwesikhashana.’ Uyakwazisa yini ukusiqapha kukaJehova lapho ubhekene nezilingo, uqiniseke nokuthi uyokwenzela indlela yokuphunyuka?2 Kor. 4:7-9.

BUSISWA NGOKWAMUKELWA UNKULUNKULU

17. UJehova uhlola izinhliziyo zobani, futhi kungani?

17 Okokugcina, uNkulunkulu uhlola izinhliziyo zethu ngenxa yesizathu esiqinisayo ngempela. Esebenzisa uHanana umboni, uJehova wathi eNkosini u-Asa: “Amehlo [kaJehova] aqalaza kuwo wonke umhlaba ukuze abonise amandla akhe ngenxa yalabo abanhliziyo yabo iphelele kuye.” (2 IziKr. 16:9) Nakuba uNkulunkulu engayitholanga inhliziyo ephelele ku-Asa, wena ‘uyokubonisa amandla akhe’ uma uqhubeka wenza okulungile.

18. Uma uzizwa sengathi awaziswa, yini okufanele uyikhumbule ngoJehova? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

18 UNkulunkulu ufuna ukuba ‘sifune okuhle,’ ‘sithande okuhle’ futhi ‘senze okuhle’ ukuze ‘asibonise umusa.’ (Amose 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) UJehova uyabaqaphela abalungile futhi uyababusisa. (IHu. 34:15) Ngokwesibonelo, cabanga ngababelethisi abangamaHebheru uShifira noPhuwa. Ngesikhathi ama-Israyeli eyizigqila eGibhithe, laba besifazane ababili besaba uNkulunkulu ukwedlula uFaro, owayebayale ukuba bazibulale zonke izingane zabafana ezingamaHebheru lapho zizalwa. Ngokusobala, unembeza wabo owesaba uNkulunkulu wabashukumisela ukuba bangazibulali lezo zingane. Kamuva uShifira noPhuwa baphiwa imikhaya. (Eks. 1:15-17, 20, 21) Amehlo kaJehova azulazulayo azibona izenzo zabo ezinhle. Ngezinye izikhathi, singase sibe nomuzwa wokuthi akekho onendaba nezinto ezinhle esizenzayo. Kodwa uJehova unendaba. Ubona zonke izenzo ezinhle ezenziwayo, futhi uyosivuza.Math. 6:4, 6; 1 Thim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Udade othile wabona kanjani ukuthi uJehova uyazinaka izenzo ezinhle?

19 Udade othile e-Austria wabona ukuthi uNkulunkulu wayekubonile ukuzikhandla kwakhe. Ngenxa yokuthi ungumHungary ngokuzalwa, wanikezwa ikheli lomuntu okhuluma isiHungary ukuze amfundele. Waya khona ngokushesha, kodwa akatholanga muntu. Wayelokhu ebuyela. Ngezinye izikhathi, wayeba nomuzwa wokuthi ukhona umuntu ongaphakathi kodwa akavuli. Wayeshiya izincwadi zethu, abhale izincwadi, imininingwane yakhe nokunye. Ngemva konyaka nezinyanga eziyisithupha elokhu ebuyela, ekugcineni umnyango wavuleka! Lo dade wabingelelwa owesifazane othile onobungane, owathi: “Ngicela ungene. Ngizifunde zonke izincwadi ozishiyile futhi bengilokhu ngikulindile.” Lo mninikhaya wayelashelwa umdlavuza ngamakhemikhali ngakho wayengekho esimweni sokuhlangana nabantu. Kwaqalwa isifundo seBhayibheli. Yebo, uNkulunkulu wamvuza lo dade ngemizamo yakhe yenkuthalo!

20. Uzizwa kanjani ngokusiqapha kukaJehova?

20 UJehova ubona konke okwenzayo futhi uyokuvuza ekugcineni. Lapho uqaphela ukuthi amehlo kaNkulunkulu akubhekile, ungabi nomuzwa wokuthi ubhekwe ngekhamera. Kunalokho, kwangathi ungazizwa usondelene kakhulu noNkulunkulu okhathalelayo onendaba ngempela nawe!

^ isig. 14 Indaba yokuphila kaMfoweth’ uKlein yanyatheliswa kuyi-Nqabayokulinda yesiNgesi ka-October 1, 1984.