Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  October 2013

“Yibani Izigqila ZikaJehova”

“Yibani Izigqila ZikaJehova”

“Ningavilaphi emsebenzini wenu. . . . Yibani izigqila zikaJehova.”—ROMA 12:11.

1. Qhathanisa umbono ovamile ngobugqila nalowo okhuthazwa kumaRoma 12:11.

UKUBA isigqila esingumKristu kuhluke kakhulu kulokho abantu abaningi abakucabangayo ngokuba isigqila. Bacabanga ukuthi ukuba isigqila kusho ukuphathwa ngonya, ukucindezelwa nokuphathwa ngokungenabulungisa. Kodwa iZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe likhuluma ngobugqila obuhilela ukukhonza iNkosi enothando ngokuzithandela. Eqinisweni, lapho umphostoli uPawulu eyala amaKristu ekhulu lokuqala ukuba abe “izigqila zikaJehova,” wayekhuthaza inkonzo engcwele eshukunyiswa uthando ngoNkulunkulu. (Roma 12:11) Lolu hlobo lobugqila luhilelani? Singakugwema kanjani ukugqilazwa uSathane nezwe lakhe? Futhi ziyini izinzuzo zenkonzo yokwethembeka njengezigqila zikaJehova?

“NGIYAYITHANDA NGEMPELA INKOSI YAMI”

2. (a) Yini eyayingashukumisa isigqila esingumIsrayeli ukuba sidele ilungelo laso lokukhululeka? (b) Yini ephawulekayo ngokubhotshozwa kwendlebe yesigqila esizithandelayo?

2 EMthethweni uNkulunkulu awunika u-Israyeli sifunda ngohlobo lwezigqila uJehova afuna sibe yilo. Isigqila esingumHebheru kwakufanele sikhululwe ngonyaka wesikhombisa ebugqileni baso. (Eks. 21:2) Nokho, kunelungiselelo elihle uJehova ayelenzele isigqila esiyithanda ngempela inkosi yaso futhi esasifisa ukuqhubeka siyikhonza. Inkosi yaso kwakumelwe isincikise emnyango noma ensikeni yomnyango bese ibhoboza indlebe yaso ngosungulo. (Eks. 21:5, 6) Kuyaphawuleka ukuthi le nqubo yayihilela indlebe. Olimini lwesiHebheru ukulalela kuchazwa ngamagama ahlobene nokuzwa. Isigqila esizithandelayo sasifisa ukuqhubeka silalela inkosi yaso. Lokhu kusenza siqonde ukuthi yini ehilelekile ekuzinikezeleni kwethu kuJehova—ukumlalela ngokuzithandela okushukunyiswa uthando ngoNkulunkulu.

3. Siyini isisekelo sokuzinikezela kwethu kuNkulunkulu?

3 Lapho sibhapathizwa njengamaKristu sasesinqumile ukukhonza uJehova noma ukuba izigqila zakhe. Ukuzinikezela kwethu kwakusuka esifisweni sethu sokulalela  uJehova nokwenza intando yakhe. Akekho owasiphoqa ukuba senze lokho. Ngisho nentsha ebhapathizwayo ikwenza lokhu kuphela ngemva kokuzinikezela kuJehova, hhayi ngoba ifuna ukujabulisa abazali bayo. Isisekelo sokuzinikezela kobuKristu siwuthando ngeNkosi yethu esezulwini uJehova. Umphostoli uJohane wabhala: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe.”—1 Joh. 5:3.

SIKHULULEKILE NAKUBA SIYIZIGQILA

4. Yini edingekayo ukuze sibe “izigqila zokulunga”?

4 Yeka indlela esimbonga ngayo uJehova ngokwenza ilungiselelo lokuba izigqila zakhe! Ukukholelwa kwethu emhlatshelweni wesihlengo kaKristu kusenza siphume ngaphansi kwejoka lesono. Nakuba namanje singaphelele, siye saba ngaphansi kwegunya likaJehova noJesu ngokuzithandela. UPawulu wakuchaza ngokucacile lokhu kwenye yezincwadi zakhe eziphefumulelwe: “Zibaleni njengabafileyo ngempela ngokuqondene nesono kodwa njengabaphilayo ngokuqondene noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Wabe esexwayisa: “Anazi yini ukuthi uma niqhubeka nizinikela kunoma ubani njengezigqila ukuba nimlalele, niyizigqila zakhe ngoba niyamlalela, kungaba ezesono ngombono wokufa noma ezokulalela ngombono wokulunga? Kodwa makabongwe uNkulunkulu ngokuthi naniyizigqila zesono kodwa nalulalela ngokusuka enhliziyweni lolo hlobo lwemfundiso enanikelwa kulo. Yebo, njengoba nakhululwa esonweni, naba yizigqila zokulunga.” (Roma 6:11, 16-18) Phawula ukuthi lo mphostoli ukhuluma ‘ngokulalela okusuka enhliziyweni.’ Ngempela ukuzinikezela kwethu kuJehova kusenza “izigqila zokulunga.”

5. Iyiphi impi yangaphakathi esibhekene nayo sonke, futhi kungani?

5 Noma kunjalo, kunezithiyo okumelwe sizinqobe ukuze siphile ngokuvumelana nokuzinikezela kwethu. Sibhekene nempi ekabili. Eyokuqala, yimpi uPawulu abhekana nayo. Wabhala: “Ngiyajabula ngempela ngomthetho kaNkulunkulu ngokomuntu enginguye ngaphakathi, kodwa ngibona emalungwini ami omunye umthetho olwa nomthetho wengqondo yami futhi ongithumbela emthethweni wesono osemalungwini ami.” (Roma 7:22, 23) Ukungapheleli esikuzuze njengefa kuyaphikelela nakithi. Ngenxa yalokho, silwa njalo nokuthambekela kwenyama yethu. Umphostoli uPetru wasinxusa: “Yibani njengabantu abakhululekile, kodwa nokho ningaphathi inkululeko yenu njengesembozo sobubi, kodwa njengezinceku zikaNkulunkulu.”—1 Pet. 2:16.

6, 7. USathane ulenza kanjani leli zwe ukuba libonakale likhanga?

6 Kukhona nempi yesibili okumelwe siyilwe, ukumelana naleli lizwe elingaphansi kwethonya lamademoni. USathane, umbusi waleli zwe uqondisa amagalelo akhe kithi efuna ukuphula ubuqotho bethu kuJehova nakuJesu. Ufuna ukusenza izigqila ngokusenza siwele esilingweni sethonya lakhe elonakalisayo. (Funda eyabase-Efesu 6:11, 12.) Enye indlela uSathane akwenza ngayo lokhu ukwenza izwe lakhe libonakale likhanga noma liheha. Umphostoli uJohane waxwayisa: “Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba alukho kuye; ngoba konke okusezweni—isifiso senyama nesifiso samehlo nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho—akuveli kuBaba, kodwa kuvela ezweni.”—1 Joh. 2:15, 16.

7 Isifiso sokuchuma ngokwezinto ezibonakalayo sigcwele izwe lonke. USathane ukhuthaza inkolelo yokuthi kufanele ube nemali ukuze ujabule. Izitolo ezinkulu zithé chithi saka. Abezokukhangisa bakhuthaza indlela yokuphila egxile ekubeni nezinto nasekunethezekeni. Abezokuvakasha bakhangisa ngamathuba okuya ezindaweni zamaholide eziphambili, ngokuvamile uphakathi kwabantu abanombono wezwe. Yebo, izimo esiphila ngaphansi kwazo  zikhuthaza “ukuzithuthukisa”—kodwa ngokwezindinganiso zezwe.

8, 9. Iyiphi ingozi enkulu ekhona, futhi kungani?

8 Ebhekisela kulabo ababesebandleni lobuKristu ekhulwini lokuqala ababamukele umbono wezwe, uPetru waxwayisa: “Bakubheka njengenjabulo ukuphila ngokunethezeka esikhathini sasemini. Bangamabala nezisihla, bethola injabulo echichimayo ezimfundisweni zabo zokukhohlisa kuyilapho bedla emadilini kanye nani. Ngoba bakhuluma izinkulumo zokuzikhukhumeza ezingenambuyiselo, futhi ngezifiso zenyama nangemikhuba emibi bahunga labo abasanda kuphunyuka kubantu abaziphatha ngokuphambukile. Nakuba bebathembisa inkululeko, bona ngokwabo baphila njengezigqila zokonakala. Ngoba noma ubani onqotshwa omunye ugqilazwa nguye lowo.”—2 Pet. 2:13, 18, 19.

9 Ukwanelisa ‘isifiso samehlo’ akumkhululi umuntu. Kunalokho uba yisigqila senkosi yaleli zwe engabonakali, uSathane uDeveli. (1 Joh. 5:19) Kunengozi enkulu ekubeni isigqila sezinto ezibonakalayo—ubugqila okunzima ukuphuma kubo.

UMSEBENZI OWANELISAYO

10, 11. Obani namuhla ngokukhethekile abayizisulu zikaSathane, futhi imfundo yaleli zwe ingababangela kanjani ubunzima?

10 Nanamuhla, uSathane uhlasela abangenakho okuhlangenwe nakho njengoba enza e-Edene. Abantu abasha yibo ngokukhethekile abayizisulu zakhe azithandayo. USathane akajabuli lapho umuntu osemusha, nanoma imuphi omunye umuntu, ezikhethela ukuba isigqila sikaJehova. Lesi sitha sikaNkulunkulu sifuna ukuba bonke abanikezela ukuphila kwabo kuJehova bahluleke ukuhlale bethembekile futhi bezinikele kuye.

11 Ake sibuyele esibonelweni sesigqila esavuma ukubhotshozwa indlebe. Lesi sigqila kumelwe ukuba sasibuzwa ubuhlungu lapho sibhotshozwa; kodwa babusheshe buphele, kusale uphawu olungasuki lobugqila baso. Ukukhetha inkambo ehlukile kontanga nakho kungaba nzima, kuze ngisho kube buhlungu, kumuntu osemusha. USathane ukhuthaza umbono wokuthi umsebenzi osezweni lakhe uyomanelisa umuntu, kodwa amaKristu kufanele akhumbule ukubaluleka kokwanelisa isidingo sawo esingokomoya. UJesu wafundisa: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.” (Math. 5:3) AmaKristu azinikezele aphilela ukwenza intando kaNkulunkulu, hhayi kaSathane. Injabulo yawo isemthethweni kaJehova futhi azindla ngawo ubusuku nemini. (Funda iHubo 1:1-3.) Nokho, ngokuvamile imfundo yanamuhla ayiyinikezi inceku kaJehova isikhathi esanele sokuba izindle  futhi yanelise isidingo sayo esingokomoya.

12. Yikuphi ukukhetha abantu abasha abangakwenza namuhla?

12 Inkosi engamkhulekeli uNkulunkulu enesigqila esingumKristu ingase yenze ukuphila kwaso kube nzima. Encwadini yakhe yokuqala ayibhalela abaseKorinte, uPawulu wabuza: “Ingabe wabizwa uyisigqila?” Wabe esebeluleka: “Makungakukhathazi; kodwa uma futhi ungase ukwazi ukukhululeka, kungcono ulibambe lelo thuba.” (1 Kor. 7:21) Kwakungcono ukukhululeka ebugqileni. Namuhla, emazweni amaningi, kuwumthetho ukuba umuntu afunde aze afike eminyakeni ethile. Ngemva kwalokho usengazikhethela. Ukwenezela imfundo ukuze athuthukise umsebenzi kuleli lizwe kunganciphisa inkululeko yomuntu yokuba aphishekele inkonzo yesikhathi esigcwele.—Funda eyoku-1 Korinte 7:23.

Iyiphi inkosi oyoba isigqila sayo?

UZOKHETHA IMFUNDO EPHAKEME NOMA EPHAKEME KUNAYO YONKE?

13. Hlobo luni lwemfundo eyozuzisa izinceku zikaJehova kakhulu?

13 UPawulu waxwayisa amaKristu aseKolose: “Xwayani: mhlawumbe kungase kube khona oyomuka nani njengezisulu zakhe ngefilosofi nangenkohliso eyize ngokwesiko labantu, ngokwezinto zokucathula zezwe hhayi ngokukaKristu.” (Kol. 2:8) ‘Ifilosofi nenkohliso eyize ngokwesiko labantu’ iyabonakala namuhla endleleni yezwe yokucabanga ekhuthazwa ongqondongqondo abaningi. Njengoba imfundo ephakeme igxile kakhulu ekunikezeni ulwazi ngokuvamile ikhiqiza abafundi abanamakhono ambalwa noma abangenawo nhlobo, okubenza bangakulungeli ukubhekana nokuphila. Ngokuhlukile, izinceku zikaJehova zikhetha imfundo ezisiza ukuba zibe namakhono adingekile ukuze zikwazi ukuphila ukuphila okulula ekukhonzeni uNkulunkulu. Zisithatha ngokungathí sina iseluleko uPawulu asinikeza uThimothewu: “Empeleni, kuyindlela yokuthola inzuzo enkulu, lokhu kuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu kanye nokwaneliswa. Ngakho, uma sinokudla nokokwembatha, siyokwaneliswa yilezi zinto.” (1 Thim. 6:6, 8) Kunokuthola iziqu zemfundo yezwe ukuze amagama awo alandelwe amaqhuzu, amaKristu eqiniso agxila ekutholeni “izincwadi zokutusa” ngokuhlanganyela ngokugcwele ngangokunokwenzeka enkonzweni yasensimini.—Funda eyesi-2 Korinte 3:1-3.

14. NgokweyabaseFilipi 3:8, uPawulu walibheka kanjani ilungelo lakhe lokuba isigqila sikaNkulunkulu nesikaKristu?

14 Cabanga ngomphostoli uPawulu. Wafundiswa ezinyaweni zomfundisi woMthetho  ongumJuda, uGamaliyeli. Imfundo uPawulu ayithola ingafaniswa neyaseyunivesithi namuhla. Kodwa uPawulu wakubheka kanjani lokhu uma kuqhathaniswa nelungelo lakhe lokuba isigqila sikaNkulunkulu nesikaKristu? Wabhala: “Zonke izinto ngizishaya indiva ngenxa yenzuzo edlula zonke izinto, yolwazi ngoKristu Jesu iNkosi yami.” Wabe esenezela: “Ngenxa yakhe ngiye ngamukela ukulahlekelwa yizo zonke izinto futhi ngizibheka njengenqwaba yezibi, ukuze ngizuze uKristu.” (Fil. 3:8) Ukubheka izinto ngaleyo ndlela, kusiza amaKristu asemasha nabazali bawo abesaba uNkulunkulu ukuba banqume ngokuhlakanipha endabeni yemfundo. (Bheka izithombe.)

ZUZA EMFUNDWENI EPHAKEME KUNAYO YONKE

15, 16. Iyiphi imfundo inhlangano kaJehova eyinikezayo, futhi igxilephi?

15 Namuhla unjani umoya ezikhungweni eziningi zemfundo ephakeme zaleli zwe? Azizona yini ngezinye izikhathi izidleke zeziyaluyalu zezombusazwe nezenhlalo? (Efe. 2:2) Ngokuphambene nalokho, inhlangano kaJehova isinika imfundo ephakeme kunayo yonke ebandleni lobuKristu elinokuthula. Ngamunye kithi unethuba lokuzuza eSikoleni Senkonzo Esingokwasezulwini esiqhutshwa masonto onke. Siphinde sibe nemfundo ekhethekile yabazalwane abangashadile abangamaphayona (ISikole SeBhayibheli Sabazalwane Abangashadile) nemibhangqwana engamaphayona (ISikole SeBhayibheli Semibhangqwana EngamaKristu). Imfundo enjalo engokwasezulwini isisiza ukuba silalele uJehova, iNkosi yethu esezulwini.

16 Singathola ingcebo engokomoya enhle kakhulu ngokusebenzisa i-Watch Tower Publications Index noma i-Watchtower Library kuyi-CD-ROM. Le mfundo igxile ekukhulekeleni uJehova. Isifundisa indlela esingasiza ngayo abanye ukuba babuyisane noNkulunkulu. (2 Kor. 5:20) Lokhu kuyobasiza nabo ukuba bafundise abanye.—2 Thim. 2:2.

UMVUZO WESIGQILA

17. Imiphi imivuzo elethwa ukukhetha imfundo ephakeme kunayo yonke?

17 Emfanekisweni kaJesu wamathalenta, izinceku ezimbili ezithembekile zanconywa futhi zahlanganyela enjabulweni yenkosi yazo ngokuthi ziphathiswe umsebenzi owengeziwe. (Funda uMathewu 25:21, 23.) Ukukhetha imfundo ephakeme kunayo yonke namuhla kuletha injabulo nemivuzo eminingi. Cabanga ngesibonelo sikaMichael. Wenza kahle kakhulu esikoleni kangangokuthi othisha bakhe bambizela emhlanganweni ukuze kuxoxwe ngamathuba ayenawo okuya eyunivesithi. Bamangala lapho uMichael ekhetha ukwenza izifundo zesikhashana zomsebenzi ezamsiza ukuba asheshe akwazi ukuzondla njengoba ekhonza njengephayona elivamile. Ingabe uMichael unomuzwa wokuthi uye walahlekelwa ngokwenza kanjalo? Uyalandisa: “Imfundo engokwasezulwini engiyitholile njengephayona—nengiyitholayo manje njengomdala ebandleni—ingizuzise ngendlela engenakuqhathaniswa. Izibusiso namalungelo engiwajabulelayo kuyidlula kude noma iyiphi imali ebengingase ngiyithole. Ngijabula ngempela ngokuthi ngakhetha ukungaphishekeli imfundo ephakeme.”

18. Yini ekwenza ukhethe imfundo ephakeme kunayo yonke?

18 Imfundo ephakeme kunayo yonke isifundisa intando kaNkulunkulu futhi isisiza ukuba sibe izigqila zikaJehova. Isinika ithemba ‘lokukhululwa ekugqilazweni ukonakala’ futhi ekugcineni sithole ‘inkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu.’ (Roma 8:21) Ngaphezu kwakho konke, sifunda indlela engcono kakhulu esingabonisa ngayo ukuthi simthanda ngempela uJehova, iNkosi yethu esezulwini.—Eks. 21:5.