Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Indalo Yembula UNkulunkulu Ophilayo

Indalo Yembula UNkulunkulu Ophilayo

“Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo . . . ngoba wadala zonke izinto.”—ISAM. 4:11.

1. Yini okumelwe siyenze ukuze siqinisekise ukuthi ukholo lwethu luhlala luqinile?

ABANINGI bathi bakholelwa ezintweni abazibona ngamehlo kuphela. Singabasiza kanjani abantu abanjalo ukuba bakhe ukholo kuJehova? Phela, iBhayibheli lithi “Akekho umuntu oye wabona uNkulunkulu noma nini.” (Joh. 1:18) Singaqinisekisa kanjani-ke ukuthi ukholo lwethu ‘kuNkulunkulu ongabonakali,’ uJehova, luhlala luqinile? (Kol. 1:15) Isinyathelo sokuqala ukubona izimfundiso ezifihla iqiniso ngoJehova. Ngemva kwalokho kumelwe sisebenzise iBhayibheli ngekhono ukuze sigumbuqele noma yimiphi imicabango “ephakanyiswe yamelana nolwazi ngoNkulunkulu.”—2 Kor. 10:4, 5.

2, 3. Yiziphi izimfundiso ezimbili eziphuphuthekisa abantu ukuba bangaliboni iqiniso ngoNkulunkulu?

2 Enye imfundiso yamanga eyandile ephuphuthekisa abantu ukuba bangaliboni iqiniso ngoNkulunkulu, eyokuziphendukela kwemvelo. Lokhu kucabanga kwabantu kuphambene neBhayibheli futhi kwenza abantu bangabi nalo ithemba. Imfundiso yokuziphendukela kwemvelo ngokuyinhloko igomela ngokuthi zonke izinto eziphilayo zazivelela; ngaleyo ndlela isikisela ukuthi ukuphila komuntu akunanjongo.

3 Ngakolunye uhlangothi, abanye beLobukholwa abathatha iBhayibheli njengoba linjalo ngokwezwi nezwi ngendlela eyeqisayo bafundisa ukuthi indawo yonke, kuhlanganise nomhlaba nazo zonke izinto eziphila kuwo, ineminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa kuphela ikhona. Labo abafundisa le mfundiso ngendalo, kungenzeka ukuthi balihlonipha kakhulu iBhayibheli, kodwa bagomela ngokuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto ngezinsuku eziyisithupha zamahora angu-24 eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa nje edlule. Bayabenqaba ubufakazi besayensi obuqand’ ikhanda obuphikisana nombono wabo. Ngenxa yalokho, imfundiso yabo ngendalo ilulaza iBhayibheli, ilenze libonakale lingenangqondo futhi linganembile. Abantu abagqugquzela imibono enjalo basikhumbuza abathile ekhulwini lokuqala ababeshisekela uNkulunkulu, “kodwa hhayi ngokolwazi olunembile.” (Roma 10:2) Singalisebenzisa kanjani iZwi likaNkulunkulu ukuze sigumbuqele lezi zimfundiso “ezimbelwe ngokuqinile,” eyokuziphendukela kwemvelo nethi indalo yaba khona  ngezinsuku eziyisithupha nje? * Singalisebenzisa kuphela uma thina ngokwethu sizikhandla ekutholeni ulwazi olunembile ngalokho iBhayibheli elikufundisayo.

UKHOLO LUSEKELWA EBUFAKAZINI NASEZIZATHWINI EZINENGQONDO

4. Ukholo lwethu kufanele lusekelwe kuphi?

4 IBhayibheli lisifundisa ukuba sibheke ulwazi njengento eyigugu. (IzAga 10:14) UJehova ufuna ukuba ukholo lwethu kuye lusekelwe ebufakazini nasezizathwini ezinengqondo, hhayi kumafilosofi abantu noma emasikweni enkolo. (Funda amaHebheru 11:1.) Ukuze sakhe ukholo oluqinile kuNkulunkulu, kumelwe siqale ngokukholiseka ukuthi uJehova ukhona. (Funda amaHebheru 11:6.) Ngeke sikholelwe ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba nje sifisa sengathi kungaba njalo kodwa kudingeka sihlole amaqiniso futhi sisebenzise ‘amandla ethu okucabanga.’—Roma 12:1.

5. Isiphi esinye isizathu esingasenza sikholelwe ukuthi uNkulunkulu ukhona?

5 Umphostoli uPawulu usinikeza esinye isizathu esingasenza sikholelwe ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngisho noma singenakumbona. UPawulu wathi ngoJehova: “Izimfanelo zakhe ezingabonakali zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe, ngisho namandla akhe angunaphakade nobuNkulunkulu bakhe.” (Roma 1:20) Ungamsiza kanjani umuntu ongabazayo ukuthi uNkulunkulu ukhona ukuba abone ukuthi la mazwi kaPawulu aphefumulelwe ayiqiniso? Ungaxoxa naye ngobunye bobufakazi obulandelayo obuvela endalweni, obembula amandla nokuhlakanipha koMdali.

AMANDLA KANKULUNKULU ABONAKALA ENDALWENI

6, 7. Izivikelo ezimbili zomhlaba ziwembula kanjani amandla kaJehova?

6 Amandla kaJehova embulwe ezivikelweni ezimbili ezisigcina siphephile—umkhathi nozibuthe womhlaba. Ngokwesibonelo, umkhathi awusiniki umoya esiwuphefumulayo kuphela. Ubuye usivikele ezintweni ezintweza esibhakabhakeni. Amadwala aqhephukayo angabangela umonakalo omkhulu ngokuvamile asha aphele lapho efika emkhathini, kwakheke imisebe emihle ekhanya esibhakabhakeni ebusuku.

7 Uzibuthe womhlaba nawo uyasivikela ezintweni ezingasilimaza. Lesi sivikelo sisuka phakathi ekujuleni komhlaba. Ingaphandle lomnyombo womhlaba, ingxenye enkulu yalo esansimbi encibilikisiwe, liphehla uzibuthe onamandla ozungeza umhlaba futhi amandla awo afinyelela kude emkhathini. Lo zibuthe usivikela emisebeni ephuma ezinhlansini ezigqamuka elangeni nasezintweni eziqhumayo ezingaphandle kwelanga. Ngenxa yamandla kazibuthe womhlaba, lezi zinhlansi azikwazi ukushisa izinto eziphilayo ziphele emhlabeni. Kunalokho uzibuthe womhlaba uyazibamba bese uzichilizela kude. Ubufakazi bokusebenza kwalesi isivikelo sethu esiwuzibuthe sibubona ekukhanyeni okumibalabala okubonakala esibhakabhakeni ngasemachosheni omhlaba, eliseNyakatho neliseNingizimu. Ngempela, uJehova “unamandla amakhulu.”—Funda u-Isaya 40:26.

UKUHLAKANIPHA KUKANKULUNKULU OKWEMBULWA INDALO

8, 9. Ukuhlakanipha kukaJehova kwembulwa kanjani emijikelezweni esekela ukuphila?

8 Ukuhlakanipha kukaJehova kwembulwa imijikelezo esekela ukuphila emhlabeni. Ngokwesibonelo, zicabange uhlala edolobheni elinenqwaba yabantu futhi elibiyelwe ngezindonga kodwa lingenayo indlela yokungenisa amanzi ahlanzekile noma yokuthutha imfucumfucu. Ngokushesha lelo dolobha lingaxathuka ukungcola futhi kungabe kusahlaleka kulo. Ngezinga elithile, umhlaba wethu unjengalelo dolobha elibiyelwe ngezindonga. Unamanzi ahlanzekile alinganiselwe futhi asikwazi ukukhiphela imfucumfucu ngaphandle komhlaba. Nokho, leli “dolobha elibiyelwe ngezindonga,”  liyakwazi ukusekela ukuphila kwezigidigidi zezidalwa, izizukulwane ngezizukulwane. Kungani? Kungenxa yokuthi linekhono lokubuye lizisebenzise noma lizenane izinto ezibalulekile ekuphileni.

9 Cabanga ngomjikelezo womoya-mpilo. Izigidigidi zezidalwa ziphefumula umoya-mpilo zikhiphe isikhutha. Noma kunjalo, umoya-mpilo awupheli nhlobo futhi umkhathi akwenzeki nhlobo ucinaniswe “umoya ongcolile” noma isikhutha. Kungani? Kungenxa yenqubo emangalisayo yezitshalo yokukhiqiza ukudla okuthiwa i-photosynthesis. Zisebenzisa le nqubo, izitshalo eziluhlaza zithatha isikhutha, amanzi, ukukhanya kwelanga nomsoco zikhiqize ngakho ama-carbohydrate nomoya-mpilo. Lapho siphefumula umoya-mpilo, sisuke siphelelisa le nqubo. Ngamanye amazwi, uJehova usebenzisa izitshalo azidala ukuze aphe “bonke abantu ukuphila nomoya.” (IzE. 17:25) Yeka ukuhlakanipha okumangalisayo!

10, 11. Ukukhalipha kukaJehova kwembulwa kanjani uvemvane okuthiwa i-monarch nojekamanzi?

10 Ukukhalipha kukaJehova kwembulwe nasezidalweni eziningi ezihlala emhlabeni wethu oyingqayizivele. Kulinganiselwa ukuthi izinhlobo zezinto eziphilayo emhlabeni zisukela ezigidini ezimbili kuya kweziyikhulu. (Funda iHubo 104:24.) Ake sibheke ezimbalwa nje zalezi zinto eziphilayo ukuze sibone ukuhlakanipha okubonakala endleleni eziklanywe ngayo.

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kuyabonakala ekwakhekeni kweso likajekamanzi; isithombe esiphakathi sikhulisiwe (Bheka isigaba 11)

11 Ngokwesibonelo, uvemvane okuthiwa i-monarch lunobuchopho obucishe bulingane nesihloko sepeni. Nokho, lolo vemvane luyakwazi ukuthutha luhambe amakhilomitha angaba ngu-3 000 lusuka eCanada luye ehlathini elithile laseMexico, luqondiswa yilanga. Lwenzenjani uma ilanga selikolunye uhlangothi? UJehova waklama ubuchoshana balo ngendlela yokuthi lukwazi ukuqhubeka noma ilanga selikolunye uhlangothi. Cabanga nangeso likajekamanzi. Lesi sinambuzane sinamehlo amabili abona nxazonke. Iso ngalinye linama-lens angaba ngu-30 000. Noma kunjalo, ubuchoshana bukajekamanzi bukwazi ukuhlaziya imiyalezo evela kuwo wonke lawo ma-lens futhi bubone ngisho nomnyakazo omncane osendaweni ewuzungezile.

12, 13. Yini ekuhlaba umxhwele ngendlela uJehova aklame ngayo amangqamuzana akha umzimba wakho?

12 Okuhlaba umxhwele nakakhulu indlela uJehova aklama ngayo amangqamuzana akha zonke izinto eziphilayo. Ngokwesibonelo, umzimba wakho wakhiwe yilawo mangqamuzana angaba yizigidi eziyizigidi eziyikhulu. Engqamuzaneni ngalinye kunohlaka olumise okwentambo okuthiwa i-DNA (deoxyribonucleic acid). Lugcina ukwaziswa okuningi kakhulu okudingekayo ukuze kwakhiwe umzimba wakho wonke.

13 Kungakanani ukwaziswa okuqukethwe i-DNA? Qhathanisa umthamo wokwaziswa ongaqukathwa igremu elilodwa le-DNA nowe-CD. I-CD ingamumatha konke ukwaziswa okusesichazamazwini, okuyinto ephawulekayo uma ucabangela ukuthi i-CD iwucwephe oluncane lwepulasitiki. Nokho, igremu elilodwa nje le-DNA lingagcina ukwaziswa okungamumathwa ama-CD  ayizigidi eziyisigidi! Ngamanye amazwi, ithispuni le-DNA eyomisiwe lingamumatha ukwaziswa okungakha abantu abaphinda inani labantu abakhona emhlabeni namuhla izikhathi ezingu-350!

14. Izinto eziye zatholwa ososayensi zikwenza uzizwe kanjani ngoJehova?

14 INkosi uDavide yachaza ukwaziswa okudingekayo ukuze kwakhiwe umzimba womuntu njengokungathi kulotshwe encwadini engokomfanekiso. Ikhuluma ngoJehova uNkulunkulu yathi: “Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho, ngokuqondene nezinsuku ezabunjwa ngazo kodwa kwakungakabi bikho neyodwa phakathi kwazo.” (IHu. 139:16) Kuyaqondakala ukuthi uDavide washukumiseleka ukuba adumise uJehova lapho ecabanga ngendlela umzimba wakhe owadalwa ngayo. Izinto eziye zatholwa ososayensi eminyakeni yamuva zisenza sikhexe ngokwengeziwe lapho sicabanga ngendlela uJehova asenza ngayo. Lezi zinto ezitholakele zisinika esinye isizathu sokuvumelana nalo mhubi owathi ngoJehova: “Ngizokudumisa ngoba ngenziwe ngokumangalisayo ngendlela eyesabekayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa, njengoba nje umphefumulo wami ukuqaphela kahle.” (IHu. 139:14) Kwenziwa yini ngempela ukuba abantu bangaboni ukuthi indalo yembula ukuba khona kukaNkulunkulu ophilayo?

SIZA ABANYE UKUBA BADUMISE UNKULUNKULU OPHILAYO

15, 16. (a) Izincwadi zethu ziye zakukhulisa kanjani ukwazisa kwethu ikhono likaJehova lokudala? (b) Isiphi isihloko kwezithi ‘Ingabe Kwaklanywa’ owasijabulela ngokukhethekile?

15 Sekungamashumi eminyaka umagazini i-Phaphama! usiza izinkulungwane zabantu ukuba bazise lokho okwembulwa indalo ngoNkulunkulu wethu ophilayo. Ngokwesibonelo, i-Phaphama! ka-September 2006 yayinesihloko esithi “Ingabe Ukhona UMdali?” Yagxila ngokuphelele ekuvuleni amehlo alabo abaphuphuthekiswe imfundiso yokuziphendukela kwemvelo neyokuthi uNkulunkulu wadala konke ngezinsuku eziyisithupha ezingamahora angu-24. Ngokuphathelene naleyo Phaphama! ekhethekile, omunye udade wabhalela ihhovisi legatsha lase-United States: “Umkhankaso wokuhambisa lo magazini okhethekile waphumelela ngendlela emangalisayo. Omunye wesifazane wacela amakhophi angu-20. Ufundisa isayensi yezinto eziphilayo futhi wayefuna ukuba abafundi bekilasi lakhe babe namakhophi abo.” Omunye umzalwane wabhala: “Bengilokhu ngiyishisekela inkonzo yasensimini kusukela ngawo-1940 futhi sengizohlanganisa iminyaka engu-75 ubudala, kodwa angikaze ngijabulele inkonzo yasensimini ngendlela engiyijabulele ngayo kule nyanga, njengoba ngihambisa lo magazini okhethekile we-Phaphama!”

16 Eminyakeni yamuva, omagazini abaningi be-Phaphama! baye baba nezihloko ezithi ‘Ingabe Kwaklanywa?’ Lezi zihloko ezimfushane ziqokomisa umklamo omangalisayo obonakala endalweni futhi zichaze izindlela umuntu aye wazama ngazo ukukopela kuMklami Omkhulu. Ukukhululwa kwencwajana ethi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa? ngo-2010 kuye kwasinikeza ukwaziswa okwengeziwe okusisiza ukuba sidumise uNkulunkulu. Izithombe ezinhle namashadi okufundisa okukuleyo ncwajana kuklanyelwe ukuba kusisize sazise ikhono likaJehova uNkulunkulu lokudala. Imibuzo esekugcineni kwengxenye ngayinye isiza umfundi ukuba acabange ngokwaziswa asanda kukufunda. Ingabe ukujabulele ukusebenzisa le ncwajana lapho ufakaza endlini ngendlu, obala noma ngokwethukela?

17, 18. (a) Bazali, ningakukhulisa kanjani ukuzethemba kwezingane zenu ekumeleleni ukholo lwazo? (b) Uzisebenzise kanjani izincwajana ezikhuluma ngendalo ekukhulekeleni komkhaya wakho?

17 Bazali, seniye nayihlola yini le ncwajana emibalabala nezingane zenu ekukhulekeleni kwenu komkhaya? Uma nikwenza, nizisiza ukuba zakhe ukwazisa ngoNkulunkulu wethu ophilayo. Mhlawumbe unezingane ezisanda kweva eminyakeni eyishumi nambili ezifunda esikoleni samabanga aphakeme. Yizona ngokukhethekile eziyizisulu zemfundiso yamanga yokuziphendukela kwemvelo.  Ososayensi, othisha, izinhlelo zezendalo, ngisho nezokuzijabulisa nezinhlelo zazo zethelevishini namabhayisikobho kukhuthaza imfundiso yokuziphendukela kwemvelo njengeyiqiniso. Ungasiza izingane zakho ezisanda kweva eminyakeni eyishumi nambili ukuba zinqobe le nkulumo-ze ngokusebenzisa enye incwajana ethi, The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, nayo eyakhululwa ngo-2010. Njengencwajana ethi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa?, le ncwajana ikhuthaza abasha ukuba bathuthukise ‘ikhono labo lokucabanga.’ (IzAga 2:10, 11) Ibafundisa ukuba bahlole ukuthi kunengqondo yini lokho abakufundiswa esikoleni.

Bazali, lungiselelani izingane zenu ukuba zivikele ukholo lwazo (Bheka isigaba 17)

18 Incwajana ethi Origin of Life iklanyelwe ukusiza abafundi ukuba bahlole imibiko yezindaba eke ivele ethi ososayensi bathole imivubukulo yobufakazi obabuntuleka. Ibakhuthaza ukuba bazihlolele bona ukuthi ingabe leyo mibiko ibonisa ukuthi abantu bavela ezilwaneni ngempela yini. Iphinde ibafundise ukuthi bangaphendula kanjani lapho kuthiwa ososayensi bakuhlole ezindaweni zokucwaninga ukuthi ukuphila kwamane kwazivelela. Bazali, uma nizisebenzisa lezi zincwajana, ningenza lukhulu ekukhuliseni ukuzethemba ezinganeni zenu ngekhono lazo lokuphendula labo abafuna ngenkani isizathu sazo sokukholelwa kuMdali.—Funda eyoku-1 Petru 3:15.

19. Yiliphi ilungelo sonke esinalo?

19 Ukwaziswa okucwaningisisiwe esikuthola ngenhlangano kaJehova kusisiza ukuba siqonde izimfanelo zakhe ezinhle ezisemhlabeni esiphila kuwo. Lobu ubufakazi obunamandla obusenza simdumise singaphezi uNkulunkulu wethu. (IHu. 19:1, 2) Yeka ilungelo esinalo lokunika uJehova, uMdali wazo zonke izinto, udumo nenkazimulo akufanelekela kakhulu!—1 Thim. 1:17.

^ isig. 3 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngokuthi ungabonisana kanjani nalabo abagqugquzela imfundiso yokuthi indalo yaba khona ngezinsuku eziyisithupha nje, bheka amakhasi 24 kuya ku-28 encwajaneni ethi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa?