Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ungalokothi ‘Ufuthekele UJehova’

Ungalokothi ‘Ufuthekele UJehova’

“Ngubuwula bomuntu wasemhlabeni obuhlanekezela indlela yakhe, bese inhliziyo yakhe ifuthekela uJehova.”—IZAGA 19:3.

1, 2. Kungani kungafanele sibeke uJehova icala ngezinkinga zesintu? Fanekisa.

AKE sithi sekuyiminyaka uyindoda eshadile nejabule emshadweni wayo. Kodwa ngolunye usuku lapho ubuya ekhaya, uthola yonke into endlini ibheke phezulu. Impahla yasendlini iphihliziwe, izitsha ziphukile, ukhaphethi udabukile. Kube nenhlekelele ethile emzini wakho owuthandayo. Ingabe ubungathi, “Umkami ukwenzeleni lokhu?” Noma ubuyothi, “Ubani owenze lokhu?” Akungabazeki ukuthi bekungafika umbuzo wesibili engqondweni. Kungani? Ngoba uyazi ukuthi umkakho omazisayo ubengeke awucekele phansi umuzi wenu.

2 Namuhla, sibona ikhaya lesintu lonakaliswe ukungcola, ubudlova nokuziphatha okubi. Njengabafundi beBhayibheli, siyazi ukuthi akunakuba uJehova oyimbangela yazo zonke lezi zinkinga. Wadala lo mhlaba ukuba ube ipharadesi elijabulisayo. (Gen. 2:8, 15) UJehova unguNkulunkulu wothando. (1 Joh. 4:8) Ukutadisha kwethu imiBhalo kuye kwasisiza ukuba sithole lowo oyimbangela yangempela yeziningi zezinkinga zomhlaba. NguSathane uDeveli, “umbusi wezwe.”—Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4.

3. Ukucabanga kwethu kungahlanekezelwa kanjani?

3 Nokho, asinakubeka uSathane icala ngazo zonke izinkinga zethu. Kungani? Ngenxa yokuthi ezinye izinkinga zethu zibangelwa amaphutha ethu siqu. (Funda uDuteronomi 32:4-6.) Nakuba singase silivume lelo qiniso, ukungapheleli kwethu kungahlanekezela ukucabanga kwethu kusenze sihambe endleleni eyogcina isiholele enhlekeleleni. (IzAga 14:12) Kanjani? Esikhundleni sokuzibeka icala noma sokubeka uSathane icala ngenkinga ethile, singase siqale ukubeka uJehova icala. Singase ngisho ‘simfuthekele uJehova.’—IzAga 19:3.

4, 5. UmKristu ‘angamfuthekela kanjani uJehova’?

4 Kungenzeka yini ngempela ukuba ‘sifuthekele uJehova’?  Ukwenza kanjalo kungaba ukuchitha isikhathi. (Isaya 41:11) Kuyosizuzisa ngani ukwenza kanjalo? Enye imbongi yake yathi: “Ingalo yakho imfushane kakhulu ukuba ungalwa noNkulunkulu.” Singase singakusho ngokuzwakalayo ukukhononda kwethu ngoJehova. Kodwa izAga 19:3 zithi ubuwula bomuntu “buhlanekezela indlela yakhe, bese inhliziyo yakhe ifuthekela uJehova.” Yebo, umuntu angamfuthekela uNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Lesi simo sengqondo singazibonakalisa ngezindlela ezicashile. Umuntu angase abambele uJehova igqubu ngomqondo othile. Ngenxa yalokho, lowo muntu angase ayeke ukuzihlanganisa nebandla noma ayeke ukuwasekela ngokugcwele amalungiselelo okukhulekela uJehova.

5 Yini engasenza ‘sifuthekele uJehova’? Singalugwema kanjani lolu gibe? Kubalulekile ukuba sazi izimpendulo zale mibuzo. Phela, le ndaba ihilela bona kanye ubuhlobo bethu noJehova uNkulunkulu!

YINI ENGASENZA UKUBA ‘SIFUTHEKELE UJEHOVA’?

6, 7. Kungani ama-Israyeli esikhathi sikaMose aqala ukukhononda ngoJehova?

6 Yini engenza ukuba inhliziyo yenceku kaJehova iqale ukukhononda ngoNkulunkulu wayo? Ake sicabangele izizathu ezinhlanu futhi sihlaziye izibonelo eziseBhayibhelini eziqokomisa indlela abanye esikhathini esidlule abawela ngayo kulolu gibe.—1 Kor. 10:11, 12.

Ukulalela inkulumo engakhi kungaba nethonya elibi kuwe (Bheka isigaba 7)

7 Inkulumo yabanye engakhi ingasithonya. (Funda uDuteronomi 1:26-28.) Ama-Israyeli ayesanda kukhululwa ebugqilini eGibhithe. UJehova wayeshaye ngokuyisimangaliso isizwe esasiwacindezela ngezinhlupho eziyishumi futhi kamuva wabhubhisa uFaro nebutho lakhe lempi oLwandle Olubomvu. (Eks. 12:29-32, 51; 14:29-31; IHu. 136:15) Abantu bakaNkulunkulu babemi ngomumo ukuba bangene eZweni Lesithembiso. Nokho, ngaleso sikhathi esibucayi ama-Israyeli aqala ukukhononda ngoJehova. Yini eyaholela kulokho kuntula ukholo? Afikelwa ukwesaba ezinhliziyweni zawo lapho ezwa umbiko ongakhi wabathile ababethunywe ukuyohlola izwe. (Num. 14:1-4) Waba yini umphumela? Isizukulwane sonke senqatshelwa ukungena kulelo “zwe elihle.” (Dut. 1:34, 35) Kungenzeka yini nathi ngezinye izikhathi sivumele inkulumo yabanye engakhi yenze buthaka ukholo lwethu futhi isibangele ukuba sikhononde ngendlela uJehova asebenzelana ngayo nathi?

8. Yini eyabangela abantu bakaNkulunkulu osukwini luka-Isaya ukuba baqale ukubeka uJehova icala ngesimo ababekuso?

8 Ubunzima nezinkinga kungase kusidikibalise. (Funda u-Isaya 8:21, 22.) Ngosuku luka-Isaya, isizwe sakwaJuda sazithola sisebunzimeni. Sasihaqwe izitha. Ukudla kwakuntuleka. Abaningi babelamba. Kodwa okwakubucayi nakakhulu ukuthi kwakunendlala engokomoya. (Amose 8:11) Nokho, esikhundleni sokucela usizo kuJehova lokubhekana nalobo bunzima, baqala ‘ukuqalekisa’ inkosi eyayibusa kanye noNkulunkulu wabo. Yebo, babeka uJehova icala ngalezo zinkinga. Uma sehlelwa inhlekelele ethile noma sivelelwa izinkinga ezithile zomuntu siqu, kungenzeka yini nathi ezinhliziyweni zethu sithi, ‘Ubekuphi uJehova ngesikhathi ngimdinga kakhulu?’

9. Kungani ama-Israyeli osuku lukaHezekeli aba nombono ongalungile?

9 Asiwazi wonke amaqiniso. Ngenxa yokuthi ayengawazi wonke amaqiniso, ama-Israyeli osuku lukaHezekeli aba nomuzwa wokuthi indlela kaJehova ‘yayingalungisiwe kahle.’ (Hez. 18:29) Kwakunjengokungathi ayezenze aba abahluleli bakaNkulunkulu, abeka izindinganiso zawo zobulungisa ngaphezu kwezikaJehova ayesesekela ukwahlulela kwawo ekuqondeni kwawo okulinganiselwe ngalezo zenzakalo. Uma ngezinye izikhathi singayiqondi ngokugcwele indaba ethile eseBhayibhelini noma indlela izinto ezenzeka ngayo ekuphileni  kwethu, kungenzeka yini nathi ezinhliziyweni zethu sibe nomuzwa wokuthi indlela kaJehova ayinabo ubulungisa, “ayilungisiwe kahle”?—Jobe 35:2.

10. Kungenzeka kanjani ukuba umuntu alandele isibonelo esibi sika-Adamu?

10 Sisola abanye ngezono nangamaphutha ethu. Ekuqaleni nje komlando wabantu, u-Adamu wasola uNkulunkulu ngesono ayesenzile. (Gen. 3:12) Nakuba aphula umthetho kaNkulunkulu ngamabomu futhi azi kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakuzoba namiphi imiphumela, wasola uJehova. Empeleni, wathi uJehova wayemnike umfazi omubi. Kusukela ngaleso sikhathi, abanye baye balandela isibonelo sika-Adamu sokubeka uNkulunkulu icala ngamaphutha abo. Kuhle ukuzibuza, ‘Kungenzeka yini ukuthi ukudunyazwa nokukhungathekiswa amaphutha ami kungenza ngingagculiseki ngezindinganiso zikaJehova?’

11. Isiphi isifundo esingasifunda kuJona?

11 Sizicabangela ngokweqile. Umprofethi uJona akasijabulelanga isinqumo sesihe uJehova asenza ngokuphathelene neNineve. (Jona 4:1-3) Kungani? Cishe wagxila kakhulu ekuphoxekeni kwakhe lapho isimemezelo sakhe sembubhiso singasenzeki. UJona wavumela ukukhathalela kwakhe idumela lakhe kwaba ngaphezu kwanoma iluphi uzwela okwakufanele abe nalo ngabaseNineve abaphenduka. Kungenzeka yini ukuba nathi sizicabangele ngokweqile size ‘sifuthekele uJehova’ ngokungasheshi ukuletha ukuphela? Uma kuwukuthi sekungamashumi eminyaka sishumayela ukuthi usuku lukaJehova luseduze, kungenzeka yini siqale ukuphelelwa isineke ngoJehova lapho abanye besigxeka ngokumemezela lokho iBhayibheli elikushoyo?—2 Pet. 3:3, 4, 9.

INDLELA ESINGAGWEMA NGAYO ‘UKUFUTHEKELA UJEHOVA’

12, 13. Uma siqala ukugxeka eminye yemisebenzi kaJehova ezinhliziyweni zethu, yini okumelwe siyinake?

12 Yini esingayenza uma inhliziyo yethu engaphelele iqala ukugxeka eminye yemisebenzi kaJehova? Khumbula ukuthi akuhlakaniphile ukwenza kanjalo. Enye inguqulo ihumusha izAga 19:3 kanje: “Ukungazi komuntu kuxova izindaba zakhe bese  evuthela uJehova.” (Byington) Sicabanga ngalokhu, ake manje sixoxe ngezizathu ezinhlanu eziyosisiza ukuba singalokothi sivumele izimo ezikhungathekisayo ekuphileni zisenze sisole uJehova.

13 Bunake ubuhlobo bakho noJehova. Singagwema ukuthambekela ekufuthekeleni uNkulunkulu okubangelwa ukungapheleli kwethu uma sihlale sinobuhlobo obuseduze naye. (Funda izAga 3:5, 6.) Kudingeka sithembele kuJehova. Kudingeka sigweme nokuba abahlakaniphile emehlweni ethu noma ukuzicabangela ngokweqile. (IzAga 3:7; UmSh. 7:16) Uma senza kanjalo ngeke sithambekele ekubekeni uJehova icala lapho kwenzeka izinto ezimbi.

14, 15. Yini eyosisiza ukuba singathonywa inkulumo yabanye engakhi?

14 Ungavumeli inkulumo engakhi ikuthonye. Ama-Israyeli osuku lukaMose ayenezizathu ezanele zokukholelwa ukuthi uJehova uyowangenisa eZweni Lesithembiso. (IHu. 78:43-53) Kodwa lapho ezwa umbiko omubi wezinhloli eziyishumi ezingathembekile, awazange “asikhumbule isandla sakhe.” (IHu. 78:42) Uma sizindla ngemisebenzi kaJehova, sikhumbula zonke izinto ezinhle asenzele zona, siyoqinisa ubuhlobo bethu naye. Ngenxa yalokho, ngeke sivumele imibono engakhi yabanye ukuba isihlukanise noJehova.—IHu. 77:11, 12.

15 Kuthiwani uma sinesimo sengqondo esingafanele ngabakhulekeli esikanye nabo? Uma kunjalo, lokho kungalimaza ubuhlobo bethu noJehova. (1 Joh. 4:20) Lapho ama-Israyeli engabaza ukumiswa kuka-Aroni nesikhundla sakhe, uJehova wabheka leso senzo njengokububula ngaYe. (Num. 17:10) Ngokufanayo, uma singase siqale ukukhononda nokububula ngalabo uJehova abasebenzisayo ekuqondiseni ingxenye esemhlabeni yenhlangano yakhe, kungase kufane nokuthi sikhononda ngoJehova.—Heb. 13:7, 17.

16, 17. Yini okudingeka siyikhumbule lapho sinezinkinga?

16 Khumbula ukuthi izinkinga zethu azibangelwa uJehova. Nakuba ama-Israyeli osuku luka-Isaya ayefulathele uJehova, wayesazimisele ukuwasiza. (Isaya 1:16-19) Kungakhathaliseki ukuthi sibhekene nayiphi inkinga, singathola induduzo ngokwazi ukuthi uJehova uyasinakekela futhi uzimisele ukusisiza. (1 Pet. 5:7) Eqinisweni, uthembisa ukusinika amandla esiwadingayo ukuze siqhubeke sikhuthazela.—1 Kor. 10:13.

17 Uma sibhekene nohlobo oluthile lokungabi nabulungisa—njengoba nje noJobe indoda ethembekile yabhekana nalo—kudingeka sizikhumbuze ukuthi akuyena uJehova oyimbangela yalokho kungaphathwa ngobulungisa. UJehova uyakuzonda ukungabi nabulungisa; uthanda ukulunga. (IHu. 33:5) Kwangathi njengo-Elihu, umngane kaJobe singavuma: “Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!” (Jobe 34:10) Kunokuba asilethele izinkinga, uJehova usinika “zonke izipho ezinhle nazo zonke izipho eziphelele.”—Jak. 1:13, 17.

18, 19. Kungani kungafanele silokothe singabaze uJehova? Fanekisa.

18 Ungalokothi ungabaze uJehova. UNkulunkulu uphelele, futhi imicabango yakhe iphakeme kuneyethu. (Isaya 55:8, 9) Ngakho ukuthobeka nesizotha kufanele kusisize ukuba sivume ukuthi ukuqonda kwethu kulinganiselwe. (Roma 9:20) Kuyaqabukela siba nawo wonke amaqiniso esimo esithile. Ngokungangabazeki uye wakubona ukuba iqiniso kwalesi saga: “Owethula kuqala uhlangothi lwakhe ecaleni ubonakala elungile, kuze kube yilapho kufika omunye amphenye ngemibuzo.”—IzAga 18:17, New International Version.

19 Uma umngane esimethembayo enza into ethile esingayiqondi ekuqaleni noma esinomuzwa wokuthi ayijwayelekile,  ingabe siyoshesha ukummangalela ngokuthi wenze into embi? Noma ingabe siyothambekela ekumethembeni umngane wethu, ikakhulu uma sekuyiminyaka simazi? Uma sisebenzelana ngaleyo ndlela enothando nabangane bethu abangaphelele, yeka ukuthi kufanele sithambekele ekumethembeni kangakanani uBaba wethu osezulwini, ozindlela nemicabango yakhe iphakeme kakhulu kuneyethu!

20, 21. Kungani kubalulekile ukusola lowo okufanele asolwe?

20 Sola lowo okufanele asolwe. Kungani kufanele senze kanjalo? Phela, kungenzeka ukuthi yithina esinecala ngezinye zezinkinga zethu. Uma kunjalo, kufanele silivume lelo qiniso. (Gal. 6:7) Ungalinge ubeke uJehova icala ngalezo zinkinga. Kungani kungenangqondo ukwenza kanjalo? Cabanga ngalesi sibonelo: Imoto ingase ikwazi ukuhamba ngejubane elikhulu. Ake sithi umshayeli weqa ijubane okufanele kuhanjwe ngalo emgwaqweni onejika elibi abese eshayisa. Ingabe kufanele kubekwe inkampane eyakha leyo moto icala ngaleyo ngozi? Lutho neze! Ngokufanayo, uJehova usidale sinelungelo lokuzikhethela. Kodwa usinike neziqondiso zokwenza izinqumo ezihlakaniphile. Ngakho, singambekelani uMdali wethu icala ngamaphutha ethu?

21 Yebo, akuzona zonke izinkinga esiba nazo ezibangelwa amaphutha nezenzo zethu ezingafanele. Ezinye zenzeka ngenxa yokuthi “isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke.” (UmSh. 9:11) Nokho, akufanele nanini sikhohlwe iqiniso lokuthi uSathane uDeveli uyimbangela eyinhloko yobubi. (1 Joh. 5:19; IsAm. 12:9) Nguye oyisitha—hhayi uJehova!—1 Pet. 5:8.

BAZISE UBUHLOBO BAKHO NOJEHOVA OBUYIGUGU

UJoshuwa noKalebi babusiswa ngokuthembela kwabo kuJehova (Bheka isigaba 22)

22, 23. Yini okufanele siyikhumbule uma izinkinga zethu zisidikibalisa?

22 Lapho ubhekene nezinkinga nobunzima, khumbula isibonelo sikaJoshuwa noKalebi. Ngokungafani nezinye izinhloli eziyishumi, la madoda amabili aletha umbiko omuhle. (Num. 14:6-9) Abonisa ukuthi ayenokholo kuJehova. Noma kunjalo, kwadingeka azulazule ehlane iminyaka engu-40 kanye nawo wonke amanye ama-Israyeli. Ingabe uJoshuwa noKalebi bakhononda noma baba nenhliziyo ebuhlungu ngokuthi lokho kwakungenabulungisa? Cha. Bamethemba uJehova. Ingabe babusiswa? Ngokuqinisekile! Nakuba sonke isizukulwane sabo safa ehlane, la madoda amabili wona agcina engenile eZweni Lesithembiso. (Num. 14:30) Nathi siyothola isibusiso sikaJehova uma “singakhathali” ekwenzeni intando yakhe.—Gal. 6:9; Heb. 6:10.

23 Kufanele wenzeni uma udikibaliswe izinkinga, amaphutha akho noma awabanye? Gxila ezimfanelweni zikaJehova ezinhle kakhulu. Libone ngeso lengqondo ithemba akunike lona. Zibuze, ‘Ngabe ngikuphi ngaphandle kukaJehova?’ Hlale useduze naye, futhi ungalokothi uvumele inhliziyo yakho ukuba imfuthekele!