Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

U-Elisha Wabona Izinqola Zomlilo—Ingabe Nawe Uyazibona?

U-Elisha Wabona Izinqola Zomlilo—Ingabe Nawe Uyazibona?

Inkosi yaseSiriya yayimfuna la u-Elisha, umprofethi kaNkulunkulu, futhi yamfuna yaze yathola ukuthi usemzini waseDothani owawusegqumeni, obiyelwe ngezindonga. Ebusuku, umbusi waseSiriya wathumela amahhashi, izinqola zempi namabutho eDothani. Kwathi kusa ibutho lempi lase liwuzungezile umuzi.—2 AmaKh. 6:13, 14.

Lapho isikhonzi sika-Elisha sivuka futhi siphumela ngaphandle, sawabona la mabutho ayezobamba lo mprofethi. Sakhala: “Maye nkosi yami! Sizokwenzenjani?” U-Elisha wathi: “Ungesabi, ngoba baningi abanathi kunabanabo.” Umprofethi wabe esethandaza: “O Jehova, ngicela uvule amehlo akhe, ukuze abone.” Ukulandisa kuqhubeka kuthi: “Masinyane uJehova wawavula amehlo alesi sikhonzi, kangangokuthi sabona; bheka! isifunda sezintaba sasigcwele amahhashi nezinqola zempi zomlilo nxazonke zika-Elisha.” (2 AmaKh. 6:15-17) Yini esingayifunda kulesi senzakalo nakwezinye ezenzeka ekuphileni kuka-Elisha?

U-Elisha waqhubeka ezolile nalapho evinjezelwe abaseSiriya ngoba wayethembele kuJehova futhi wawabona amandla kaNkulunkulu emvikela. Asilindele zimangaliso namuhla, kodwa siyaqaphela ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe njengeqembu. Ngomqondo ongokomfanekiso, nathi sizungezwe amahhashi nezinqola zomlilo. Uma ‘sizibona’ ngamehlo ethu okholo futhi sincika kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ‘sizohlala ngokulondeka’ futhi uJehova uyosibusisa. (IHu. 4:8) Ake sihlole indlela esingazuza ngayo kwezinye izenzakalo ezenzeka ekuphileni kuka-Elisha.

U-ELISHA UQALA UKUKHONZA U-ELIYA

Ngolunye usuku, u-Elisha wayelima lapho kufika umprofethi u-Eliya futhi emphonsela isembatho sakhe sabaprofethi. U-Elisha wayazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Wenza idili, wavalelisa uyise nonina, wabe esehamba ekhaya eyoba isikhonzi sika-Eliya. (1 AmaKh. 19:16, 19-21) Ngenxa yokuthi u-Elisha akazange anqikaze ukukhonza uNkulunkulu ngokugcwele ngangokunokwenzeka, uJehova wamsebenzisa futhi wagcina esekhonza njengomprofethi ngemva kuka-Eliya.

Mhlawumbe u-Elisha waba isikhonzi sika-Eliya iminyaka eyisithupha. Phakathi naleso sikhathi, u-Elisha  “wayethela amanzi ezandleni zika-Eliya.” (2 AmaKh. 3:11) Ngalezo zinsuku, abantu babedla ngezandla, kungekho zimfoloko namimese, noma ezinye izinto okudliwa ngazo. Ngemva kokudla, inceku yayithelela inkosi yayo amanzi ezandleni ukuze izigeze. Ngakho eminye yemisebenzi ka-Elisha yayiphansi. Noma kunjalo, wayekubheka njengelungelo ukuba isikhonzi sika-Eliya.

Nanamuhla amaKristu amaningi angenela imikhakha ehlukahlukene yenkonzo yesikhathi esigcwele. Ukholo lwawo nesifiso anaso kuwashukumisela ukuba asebenzise amandla awo ngokugcwele ngangokunokwenzeka ekukhonzeni uJehova. Ezinye zezabelo zidinga ukuba ashiye amakhaya ayosebenza—eBethel, emisebenzini yokwakha nakweminye—abaningi abangase bayibheke njengephansi. Akekho umKristu okufanele abheke inkonzo enjalo njengengabalulekile noma elulazayo, ngoba uJehova uyazisa kakhulu.—Heb. 6:10.

U-ELISHA WANAMATHELA ESABELWENI SAKHE

Ngaphambi kokuba uNkulunkulu ‘anyusele u-Eliya emazulwini ngesivunguvungu,’ wathuma lo mprofethi ukuba aye eBethele esuka eGiligali. U-Eliya wacela umngane wakhe ukuba asale, kodwa u-Elisha wathi: “Ngeke ngikushiye.” Njengoba beqhubeka nohambo, u-Eliya wamncenga kabili u-Elisha ukuba asale kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya. (2 AmaKh. 2:1-6) U-Elisha wanamathela ku-Eliya, njengoba nje noRuthe anamathela kuNawomi. (Ruthe 1:8, 16, 17) Kungani? Kusobala ukuthi kungenxa yokuthi u-Elisha wayelazisa ilungelo lakhe ayelinikwe uNkulunkulu lokukhonza u-Eliya.

U-Elisha wasishiyela isibonelo esihle. Uma sithola ilungelo elithile le nkonzo enhlanganweni kaNkulunkulu, siyolazisa kakhulu uma sihlale sikhumbula ukuthi sikhonza uJehova. Alikho ilungelo elidlula lelo.—IHu. 65:4; 84:10.

“CELA OFUNA NGIKWENZELE KONA”

Njengoba la madoda amabili ehamba, u-Eliya wathi ku-Elisha: “Cela ofuna ngikwenzele kona ngaphambi kokuba ngisuswe kuwe.” Isicelo sika-Elisha sabonisa ukuvuthwa ngokomoya, njengoba sasinjalo nesikaSolomoni ayesenze eminyakeni eminingi ngaphambili. Wacela ‘ukuba izingxenye ezimbili zomoya wakhe zize kuye.’ (1 AmaKh. 3:5, 9; 2 AmaKh. 2:9) Kwa-Israyeli, izibulo kwakumelwe linikwe izingxenye ezimbili zefa. (Dut. 21:15-17) Empeleni, u-Elisha wayecela ukuba abhekwe njengendlalifa ka-Eliya engokomoya. Ngaphezu kwalokho, kusobala ukuthi u-Elisha wayefuna ukuba nesibindi esifana nesika-Eliya, ‘owayenomhawu ngokuphelele ngoJehova.’—1 AmaKh. 19:13, 14.

U-Eliya wasabela kanjani esicelweni sesikhonzi sakhe? Lo mprofethi wathi: “Ucele into elukhuni. Uma ungibona lapho ngisuswa kuwe, kuzokwenzeka kuwe ngaleyo ndlela; kodwa uma ungangiboni, ngeke kwenzeke.” (2 AmaKh. 2:10) Cishe impendulo ka-Eliya yayiqukethe amaphuzu amabili. Elokuqala, ukuthi uNkulunkulu kuphela owayenganquma ukuthi u-Elisha uzokuthola yini lokho ayekucelile. Elesibili, ukuthi ukuze u-Elisha akuthole, kwakudingeka anamathele esinqumweni sakhe sokungamshiyi u-Eliya, kumnyama kubomvu.

LOKHO U-ELISHA AKUBONA

UNkulunkulu wasibheka kanjani isicelo sika-Elisha sokunikwa izingxenye ezimbili zomoya ka-Eliya? Ukulandisa kuthi: “Kwathi njengoba babehambisana, behamba bekhuluma, bheka! inqola evuthayo namahhashi avuthayo, kwabahlukanisa phakathi; u-Eliya wenyukela emazulwini ngesivunguvungu. Sonke leso sikhathi u-Elisha wayekubona.” * UJehova wasiphendula ngaleyo ndlela isicelo sika-Elisha. U-Elisha wambona u-Eliya lapho esuswa kuye, wamukela izingxenye ezimbili zomoya ka-Eliya futhi waba indlalifa yalo mprofethi engokomoya.—2 AmaKh. 2:11-14.

U-Elisha wacosha isembatho sabaprofethi esasiwe ku-Eliya wasigqoka. Leso sembatho sasibonakalisa ukuthi u-Elisha usengumprofethi kaNkulunkulu. Ubufakazi obengeziwe bokumiswa kwakhe baba sobala lapho kamuva enza isimangaliso sokuhlukanisa amanzi oMfula iJordani.

Akungabazeki ukuthi lokho u-Elisha akubona lapho u-Eliya ekhuphuka ngesivunguvungu kwaba nethonya elikhulu kuye. Phela kwakuyisimanga ukubona inqola yempi evuthayo namahhashi avuthayo! Kwaba ubufakazi bokuthi uJehova usamukele isicelo sika-Elisha. Lapho uNkulunkulu ephendula imithandazo yethu, akasibonisi umbono wenqola yempi yomlilo namahhashi avuthayo. Kodwa singaqaphela ukuthi uNkulunkulu usebenzisa amandla amakhulu ukuqinisekisa ukuthi intando yakhe iyenziwa. Lapho siqaphela  nokuthi uJehova uyayibusisa ingxenye esemhlabeni yenhlangano yakhe, empeleni “sibona” inqola yakhe yasezulwini isempini.—Hez. 10:9-13.

U-Elisha waba nokuhlangenwe nakho okuningi okwamqinisekisa ngokuthi uJehova unamandla amakhulu kakhulu. Eqinisweni, umoya ongcwele kaNkulunkulu wasiza lo mprofethi ukuba enze izimangaliso ezingu-16—eziziphinda kabili ezenziwa u-Eliya. * U-Elisha wabona amahhashi nezinqola zempi okwesibili ngesikhathi sesimo esibucayi eDothani esichazwe esethulweni salesi sihloko.

U-ELISHA WATHEMBELA KUJEHOVA

Nakuba ayezungezwe izitha eDothani, u-Elisha waqhubeka ezolile. Kungani? Ngoba wayenokholo oluqinile kuJehova. Nathi kudingeka sibe nokholo olunjalo. Ngakho-ke, masicele ukuba uNkulunkulu asinike umoya wakhe ukuze sibonise ukholo nezinye izimfanelo ezivezwa umoya.—Luka 11:13; Gal. 5:22, 23.

Isenzakalo saseDothani senza ukuba u-Elisha abe nesinye isizathu esihle sokuthembela kuJehova nasemabuthweni akhe avikelayo angabonakali. Lo mprofethi wabona ukuthi uNkulunkulu wayesebenzise amabutho ezingelosi ukuba azungeze umuzi nalabo ababewuvimbezele. UNkulunkulu wamsindisa ngokuyisimangaliso u-Elisha nesikhonzi sakhe ngokushaya izitha ngobumpumputhe. (2 AmaKh. 6:17-23) Ngaleso sikhathi esibucayi, u-Elisha wabonisa ukholo futhi wathembela ngokuphelele kuJehova njengoba enza nangezinye izikhathi.

Njengo-Elisha, masithembele kuJehova uNkulunkulu. (IzAga 3:5, 6) Uma senza kanjalo, “uNkulunkulu uyosibonisa umusa asibusise.” (IHu. 67:1) Yiqiniso, asizungeziwe ngokoqobo izinqola zomlilo namahhashi. Nokho, phakathi ‘nosizi olukhulu,’ oluzayo, uJehova uyosivikela njengeqembu labazalwane bomhlaba wonke. (Math. 24:21; IsAm. 7:9, 14) Kuze kube yileso sikhathi, masikhumbule njalo ukuthi “uNkulunkulu uyisiphephelo sethu.”—IHu. 62:8.

^ isig. 16 U-Eliya akazange akhuphukele ezulwini eliyindawo yokuhlala kaJehova namadodana akhe ayizingelosi. Bheka INqabayokulinda ka-September 15, 1997, ikhasi 15.

^ isig. 19 Bheka INqabayokulinda ka-August 1, 2005, ikhasi 10.