Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Zazise Ngokugcwele Izimfanelo ZikaJehova

Zazise Ngokugcwele Izimfanelo ZikaJehova

“Yibani ngabalingisi bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandekayo.”—EFE. 5:1.

1. (a) Iziphi izimfanelo zikaJehova umKristu angase afunde ngazo? (b) Siyozuza kanjani ngokuhlola izimfanelo zikaNkulunkulu?

LAPHO ucabanga ngobuntu bukaJehova, iziphi izimfanelo ezifika engqondweni? Abaningi kithi bacabanga ngothando, ubulungisa, ukuhlakanipha namandla. Noma kunjalo, siyazi ukuthi uJehova unezimfanelo eziningi ezithandekayo. Eqinisweni, singabala izimfanelo zikaJehova ezingaba ngaphezu kuka-40 osekwake kwaxoxwa ngazo ezincwadini zethu. Ake ucabange ngengcebo yamaqiniso amangalisayo ngobuntu bukaJehova ongayithola ngesifundo somuntu siqu noma somkhaya! Ukufunda ngazo kungasizuzisa ngaziphi izindlela? Kungajulisa ukumazisa kwethu uBaba wethu osezulwini. Lapho kujula ukumazisa kwethu uJehova, siyojula nesifiso sethu sokusondela kuye nesokumlingisa.—Josh. 23:8; IHu. 73:28.

2. (a) Bonisa indlela esingajulisa ngayo ukwazisa kwethu izimfanelo zikaJehova. (b) Yini esizoyidingida?

2 Kodwa, kusho ukuthini “ukwazisa” into ethile? Njengoba sizolisebenzisa kulesi sihloko, leli gama lisho ukukuqaphela ngokufanele ukubaluleka kwento ethile. Ukwazisa kungajula kancane kancane. Ngokwesibonelo: Ukuthanda kwethu ukudla okuthile ebesingakaze sikudle kuyakhula njengoba siqala ukuzwa iphunga lako, sikunambitha futhi ekugcineni sikwazi ukuziphekela kona. Ngokufanayo, sijulisa ukwazisa kwethu ngemfanelo ethile kaJehova ngokufunda nangokuzindla ngayo, bese siyilingisa ekuphileni kwethu. (Efe. 5:1) Injongo yalesi sihloko nezimbili ezilandelayo iwukujulisa ukwazisa kwethu izimfanelo zikaNkulunkulu, okungenzeka asivamile ukucabanga ngazo uma ziqhathaniswa nezivelele. Emfanelweni ngayinye, sizocabangela lokhu: Isho ukuthini? UJehova uyibonisa kanjani? Singamlingisa kanjani uJehova ekuboniseni leyo mfanelo?

 UJEHOVA UYANGENEKA

3, 4. (a) Ungamchaza kanjani umuntu ongenekayo? (b) UJehova usiqinisekisa kanjani ukuthi uyangeneka?

3 Ake siqale ngemfanelo yokungeneka. Ungamchaza kanjani umuntu ongenekayo? Ungase uthi, ‘Umuntu onomusa, ozenza atholakale futhi okulula ukukhuluma naye.’ Ngokuvamile, uyakwazi ukubona ukuthi umuntu uyangeneka noma cha ngokulalela lokho akushoyo nangokubheka isimo sakhe somzimba—ukushukuma komzimba, isimo sobuso nezinye izimpawu.

4 UJehova ubonisa kanjani ukuthi uyangeneka? Nakuba enguMdali wendawo yonke futhi enguMninimandla onke, uyasiqinisekisa ukuthi uzimisele futhi uyakulangazelela ukulalela imithandazo yethu nokuyiphendula. (Funda iHubo 145:18; Isaya 30:18, 19.) Singakhuluma isikhathi eside noNkulunkulu nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi indawo. Singasondela kuye ngokukhululekile sazi ukuthi akasoze asisola ngokwenza kanjalo. (IHu. 65:2; Jak. 1:5) IZwi likaNkulunkulu limchaza ngendlela evamile kubantu okubonisa ukuthi ufuna sisondele kuye. Ngokwesibonelo, umhubi uDavide wabhala ukuthi “amehlo kaJehova” asibhekile nokuthi ‘isandla sakhe sokunene silokhu sisibambe ngokuqinile.’ (IHu. 34:15; 63:8) Umprofethi u-Isaya wafanisa uJehova nomalusi, ethi: ‘Ngengalo yakhe uyoqoqela ndawonye amawundlu; awathwale esifubeni sakhe.’ (Isaya 40:11) Cabanga nje! UJehova ufuna sisondelane naye njengewundlu eligone esifubeni sikamalusi okhathalelayo. Yeka ukuthi sinoBaba ongeneka kanjani! Singamlingisa kanjani uJehova kulesi sici?

IMFANELO EYAZISWA KAKHULU

5. Kungani kubalulekile ukuba abadala bangeneke?

5 Muva nje, oFakazi abashisekayo abahlala emazweni ahlukahlukene babuzwe lo mbuzo, “Iyiphi imfanelo oyithanda kakhulu kumdala?” Iningi liphendule ngokuthi, “Ukungeneka.” Kuyavunywa ukuthi  umKristu ngamunye kudingeka ayihlakulele ngokugcwele le mfanelo kodwa kubaluleke ngokukhethekile ukuba abadala bangeneke. (Isaya 32:1, 2) Echaza isizathu sokuba abe nomuzwa wokuthi le mfanelo ibaluleke kakhulu, udade othile wathi: “Singazuza kwezinye izimfanelo ezinhle umdala anazo uma kuphela engeneka.” Uyakubona ukuba nengqondo kwalokho? Yini eyenza umuntu angeneke?

6. Siyini isihluthulelo sokungeneka?

6 Isihluthulelo sokungeneka ukuba nesithakazelo esiqotho kwabanye. Uma umdala ebakhathalela abanye futhi ezimisele ukuzidela ngenxa yabo, abafowabo nodadewabo kuhlanganise nezingane, cishe bayosibona lesi simo sengqondo. (Marku 10:13-16) UCarlos oneminyaka engu-12 uthi: “Ngiye ngibone abadala ehholo bemomotheka futhi bebonisa umusa, futhi yilokho okwenza ngibathande.” Yebo, akwanele ukuba umdala amane athi uyangeneka; kufanele ayibonakalise leyo mfanelo. (1 Joh. 3:18) Angakwenza kanjani lokho?

7. Kungani ukufaka ibheji lomhlangano kuvame ukuqala ingxoxo, futhi isiphi isifundo esingasifunda kulokho?

7 Cabanga ngalesi sifaniso. Muva nje, umzalwane othile wayefake ibheji lomhlangano lapho egoduka ngendiza ngemva kokuba semhlanganweni wesigodi waphesheya. Lapho isisebenzi sasendizeni sibona ibheji elalibhalwe amazwi athi “UMbuso KaNkulunkulu Mawuze!” sathi kulo mzalwane, “Impela mawuze—kufanele sixoxe ngale ndaba.” Kamuva, baba nengxoxo futhi leso sisebenzi sakujabulela ukuthatha omagazini. Baningi kithi abaye baba nokuhlangenwe nakho okuthi akufane nalokhu. Kodwa kungani ibheji lomhlangano livame ukuqala ingxoxo? Yingoba ngandlela-thile libatshela lokhu abantu: “Zizwe ukhululekile ukusondela kimi. Ngibuze ukuthi ngiyaphi.” Ibheji liwuphawu olusobala olwenza abantu bazi ukuthi sizimisele ukuxoxa ngezinkolelo zethu. Nabadala abangamaKristu bafuna ukunikeza izimpawu ezisobala ezibatshela lokhu abafowabo: “Zizweni nikhululekile ukusondela kimi.” Iziphi ezinye zalezo zimpawu?

8. Abadala babonisa kanjani ukuthi banesithakazelo esiqotho kwabanye, futhi lokho kulithinta kanjani ibandla?

8 Amasiko angase ehluke emazweni ngamazwe, kodwa ngokuvamile lapho sibamomothekela ngothando abafowethu nodadewethu, sibaxhawula ngokufudumele, sibabingelela sikhululekile, sibanikeza izimpawu ezibatshela ukuthi sinesithakazelo esiqotho kubo. Obani okufanele bahole kulokhu? Phawula isibonelo uJesu asibeka. UMathewu ubika ukuthi komunye umhlangano aba nawo nabafundi bakhe, “uJesu wasondela wakhuluma nabo.” (Math. 28:18) Ngokufanayo, abadala namuhla bathatha isinyathelo kuqala sokusondela kwabakholwa nabo bakhulume nabo. Lokhu kungalithinta kanjani ibandla? Udade oyiphayona oneminyaka engu-88 ubudala wathi: “Ukumomotheka ngothando namazwi akhuthazayo ashiwo abadala lapho ngingena eHholo LoMbuso kungenza ngibathande.” Omunye udade othembekile wanezela: “Kungase kubhekwe njengento encane, kodwa lapho umdala engamukela emhlanganweni ngobuso obumomothekayo, kusho lukhulu kimi.”

BAYANGENEKA FUTHI BAZENZA BATHOLAKALE

9, 10. (a) Isiphi isibonelo esihle uJehova asibekayo? (b) Abadala bangazenza kanjani batholakale?

 9 Kusobala ukuthi abantu ngeke beze kithi uma singatholakali. UJehova ubeka isibonelo esihle kule ndaba. ‘Akakude kulowo nalowo kithi.’ (IzE. 17:27) Enye indlela abadala abazenza ngayo batholakale kwabanye iwukubekela eceleni isikhathi sokuxoxa nabafowabo nodadewabo—abasha nabadala—ngaphambi nangemva kwemihlangano. Umzalwane oyiphayona waphawula:  “Lapho umdala engibuza impilo futhi ame alalele lapho ngiphendula, wenza ngizizwe ngibalulekile.” Udade oseneminyaka ecishe ibe ngu-50 ekhonza uJehova wathi: “Abadala abazinika isikhathi sokukhuluma nami ngemva kwemihlangano bangenza ngibe nomuzwa wokuthi bayangazisa.”

10 Kuyaqondakala ukuthi abelusi abangamaKristu baneminye imisebenzi okudingeka bayinakekele. Nokho, umgomo wabo emihlanganweni kufanele kube ukunakekela izimvu kuqala.

UJEHOVA AKAKHETHI

11, 12. (a) Kuhlanganisani ukuba ongakhethi? (b) Mayelana nokungakhethi, uJehova uyisibonelo sethu ngayiphi indlela?

11 Ukungakhethi kungenye yezimfanelo zikaJehova ezithandekayo. Kusho ukuthini ukungakhethi? Kuhlanganisa ukungenzeleli, ukungabi nalo ubandlululo noma ukuphatha bonke abantu ngendlela efanayo. Ukungakhethi okuqotho kunezici ezimbili: isimo sengqondo nezenzo. Kungani zidingeka zombili? Ngoba umuntu uyoshukumiseleka ukuba aphathe bonke abantu ngokungakhethi kuphela uma enesimo sengqondo sokungakhethi. EmiBhalweni YamaKristu YesiGreki, inkulumo ethi “ukungakhethi” ngokwezwi nezwi isho “ukungakhethi ubuso,” okungukuthi, ukungathandi ubuso bothile ngaphezu kobomunye. (IzE. 10:34; Kingdom Interlinear) Ngakho, umuntu ongakhethi wazisa umuntu hhayi ngenxa yokubukeka kwakhe kwangaphandle noma izimo zakhe, kodwa ngenxa yalokho ayikho njengomuntu.

12 UJehova uyisibonelo esikhulu sokungakhethi. IZwi lakhe lithi “akakhethi” libuye lithi ‘akaphathi noyedwa umuntu ngokukhetha.’ (Funda izEnzo 10:34, 35; Duteronomi 10:17.) Isimo esavela osukwini lukaMose siyakubonisa lokhu.

Amadodakazi kaZelofehadi akwazisa ukungakhethi kukaNkulunkulu (Bheka izigaba 13, 14)

13, 14. (a) Amadodakazi amahlanu kaZelofehadi abhekana nasiphi isimo? (b) UJehova wakubonisa kanjani ukungakhethi?

 13 Ngaphambi nje kokuba ama-Israyeli angene eZweni Lesithembiso, amantombazane amahlanu ayizelamani angashadile azithola esenkingeni. Iyiphi leyo nkinga? Ayazi ukuthi umndeni wakubo njengayo yonke eminye imindeni yakwa-Israyeli wawuyothola umhlaba othile owawabelwe uyise. (Num. 26:52-55) Nokho, uyise uZelofehadi wesizwe sakwaManase, wayeseshonile. Ngokwenqubo eyayilandelwa, ilungelo lokuthola lowo mhlaba laliyodluliselwa emadodaneni kaZelofehadi, kodwa wayezele amadodakazi wodwa. (Num. 26:33) Njengoba ayengenandodana eyayizothatha lowo mhlaba, ingabe wawuyonikwa izihlobo futhi amadodakazi akhe asale engenalo ifa?

14 La madodakazi ayizelamani aya kuMose ambuza: “Kungani igama likababa kufanele lisuswe phakathi komndeni wakubo ngenxa yokuba engabanga nandodana?” Amncenga: “Sicela nisinike ifa phakathi kwabafowabo bakababa.” Ingabe uMose wasabela ngokuthi, ‘Umthetho awunakushintshwa’? Cha, “wethula udaba lwawo  phambi kukaJehova.” (Num. 27:2-5) Yaba yini impendulo? UJehova watshela uMose: “Amadodakazi kaZelofehadi akhuluma kahle. Kufanele nakanjani uwanike ifa phakathi kwabafowabo bakayise libe ngelawo, futhi kumelwe udlulisele ifa likayise kuwo.” UJehova akagcinanga lapho. Wenza leso simo esihlukile saba umthetho ngokuyala uMose: “Uma kwenzeka umuntu efa engenandodana, khona-ke kumelwe nidlulisele ifa lakhe endodakazini yakhe.” (Num. 27:6-8; Josh. 17:1-6) Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, bonke abesifazane bakwa-Israyeli ababezithola besenkingeni efanayo babeyovikeleka.

15. (a) UJehova ubaphatha kanjani abantu bakhe, ikakhulukazi labo abangenabani? (b) Ikuphi okunye ukulandisa okuseBhayibhelini okubonisa ukungakhethi kukaJehova?

15 Yeka ukuthi lokho kwaba isinqumo somusa nesingakhethi kanjani! UJehova wabaphatha ngenhlonipho laba besifazane ababengenabani, njengoba nje ayephatha wonke amanye ama-Israyeli okwakuwahambela kahle. (IHu. 68:5) Lokhu ukulandisa okukodwa kokuningi okuseBhayibhelini okubonisa leli qiniso elithinta inhliziyo: UJehova uziphatha ngokungakhethi zonke izinceku zakhe.—1 Sam. 16:1-13; IzE. 10:30-35, 44-48.

SINGAMLINGISA UJEHOVA

16. Singayihlakulela futhi siyiqinise kanjani imfanelo yokungakhethi?

16 Singakulingisa kanjani ukungakhethi kukaJehova? Khumbula ukuthi ukungakhethi kunezici ezimbili. Siyophatha abanye ngokungakhethi kuphela uma sinesimo sengqondo sokungakhethi. Yiqiniso, sonke sithanda ukucabanga ukuthi singabantu abanomqondo ovulekile nabangakhethi. Nokho, cishe uyovuma ukuthi akulula ngaso sonke isikhathi ukuyihlola ngobuqotho imizwa yethu. Ngakho, yini esingayenza ukuze sithole ukuthi abantu basibheka njengabangakhethi yini? Khumbula ukuthi lapho uJesu efisa ukwazi ukuthi abantu babethini ngaye, wabuza abangane bakhe ayebathemba: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” (Math. 16:13, 14) Kungani singalandeli isibonelo sikaJesu kule ndaba? Ungabuza umngane ozokuphendula ngobuqotho ukuthi ingabe waziwa njengomuntu ongakhethi yini. Uma ephawula ukuthi uneminonjana yokukhetha ngobuhlanga, isikhundla noma isimo somnotho, yini okufanele uyenze? Thandaza ngobuqotho kuJehova ngemizwa yakho, umnxuse ukuba akusize ulungise isimo sakho sengqondo ukuze ubonakalise ukungakhethi kwakhe ngezinga eligcwele.—Math. 7:7; Kol. 3:10, 11.

17. Singaphatha abanye ngokungakhethi ngaziphi izindlela?

 17 Ebandleni lobuKristu, sibonisa ukuthi sifisa ukulingisa ukungakhethi kukaJehova ngokuphatha bonke abafowethu nodadewethu ngenhlonipho nangomusa wothando. Ngokwesibonelo, endabeni yokubonisa umoya wokungenisa izihambi, sifuna ukumema zonke izinhlobo zabafowethu, kuhlanganise nalabo isizinda sabo esingefani nesethu, kanye nalabo abampofu, abayizintandane noma abangabafelwa nabafelokazi. (Funda eyabaseGalathiya 2:10; Jakobe 1:27.) Ngaphezu kwalokho, emsebenzini wokushumayela ngoMbuso, sihlanganyela izindaba ezinhle ngokungakhethi nabantu bazo zonke izizinda, kuhlanganise nalabo abavela kwamanye amazwe. Yeka ukuthi sijabula kanjani ngokuthi siyakwazi ukuthola izincwadi zeBhayibheli ngezilimi ezingaba ngu-600. Yeka ubufakazi obuqand’ ikhanda bokungakhethi!

18. Uyobonisa kanjani wena ukuthi uyakwazisa ukungeneka nokungakhethi kukaJehova?

18 Ngempela, njengoba sizinika isikhathi sokuzindla ngokungeneka nokungakhethi kukaJehova, ukumazisa kwethu kuyajula. Lokho kumazisa ngokujulile kufanele kusishukumisele ukuba silingise izimfanelo zakhe ngokugcwele, sizibonise ekusebenzelaneni kwethu nesikholwa nabo kanye nalabo esibashumayezayo.

“UJehova useduze nabo bonke abambizayo.”—IHu. 145:18 (Bheka isigaba 9)

‘UJehova uNkulunkulu wenu akaphathi noyedwa umuntu ngokukhetha.’—Dut. 10:17 (Bheka isigaba 17)