Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

‘Qinisekani Ngezinto Ezibaluleke Kakhulu’

‘Qinisekani Ngezinto Ezibaluleke Kakhulu’

“Niqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu.”—FIL. 1:10.

1, 2. Isiphi isiprofetho esiphathelene nezinsuku zokugcina okumelwe ukuba savusa ilukuluku kubafundi bakaJesu, futhi ngani?

UPETRU, uJakobe, uJohane no-Andreya sebebodwa neNkosi yabo. Bakhathazekile ngamazwi uJesu asanda kuwasho ngokuphathelene nokubhujiswa kwethempeli. (Marku 13:1-4) Ngakho, bayambuza: “Sitshele, Ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?” (Math. 24:1-3) UJesu ube eseqala ukubatshela ngezenzakalo noma izimo, ezazingeke zigcine ngokuletha ushintsho olukhulu ekuphileni, kodwa futhi ezaziyophawula izinsuku zokugcina zesimiso sezinto esibi sikaSathane. Kunesenzakalo esisodwa okumelwe ukuba sibathakazelisa ngokukhethekile abafundi bakaJesu. Ngemva kokubatshela ngezinto ezicindezelayo ezinjengezimpi, ukusweleka kokudla nokwanda kokungabi namthetho, uJesu ubikezela nokuthile okuhle okwakuyoba uphawu lwezinsuku zokugcina. Uthi: “Lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika.”—Math. 24:7-14.

2 Abafundi bakaJesu babekujabulele ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kanye noKristu. (Luka 8:1; 9:1, 2) Kungenzeka ukuthi bakhumbula ukuthi wathi: “Ngempela, ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zimbalwa. Ngakho-ke ncengani iNkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo.” (Luka 10:2) Kodwa babezoshumayela kanjani “emhlabeni wonke owakhiwe” futhi banikeze ‘ubufakazi ezizweni zonke’? Zazizovelaphi izisebenzi? Ukube nje babekwazi ukubheka esikhathini esizayo njengoba behlezi noJesu ngalolo suku! Ngokuqinisekile babeyomangala lapho bebona ukugcwaliseka kwalawo mazwi ambalwa manje esiwafunda kuMathewu 24:14.

3. ULuka 21:34 ugcwaliseka kanjani namuhla futhi yikuphi ukuzihlola okufanele sikwenze?

3 Siphila esikhathini sokugcwaliseka kwesiprofetho  sikaJesu. Izigidi zabantu zihlanganyela ekushumayeleni izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke. (Isaya 60:22) Nokho, uJesu wabonisa ukuthi abanye babeyokuthola kunzima ukuhlala begxilile ngokomoya kulezi zinsuku zokugcina. Babeyophazamiseka futhi ‘basindwe.’ (Funda uLuka 21:34.) Siyakubona nokugcwaliseka kwalawo mazwi. Abanye phakathi kwabantu bakaNkulunkulu bayathikamezeka. Lokhu kungabonakala ezinqumweni abazenzayo ngokuphathelene nomsebenzi wokuziphilisa, imfundo ephakeme, ukuqongelela izinto ezibonakalayo kanye nesikhathi abasichitha kwezemidlalo nakwezokuzijabulisa. Abanye baphelelwa amandla ngenxa yezingcindezi nezinkathazo zokuphila kwansuku zonke. Zibuze: ‘Mina ngenza kanjani kulokhu? Izinqumo zami zibonisa ukuthi ukuphila kwami kugxilephi?’

4. (a) Yini uPawulu akhuluma ngayo lapho ethandazela amaKristu aseFilipi, futhi kungani? (b) Yini esizoxoxa ngayo kulesi sihloko nakwesilandelayo, futhi ngamuphi umgomo?

4 AmaKristu ayephila ngekhulu lokuqala kwadingeka ukuba azikhandle ukuze agcine izinto ezingokomoya ziza kuqala. Umphostoli uPawulu wabona isidingo sokuthandazela abaseFilipi ukuba ‘baqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu.’ (Funda eyabaseFilipi 1:9-11.) Njengomphostoli uPawulu, abaningi ngaleso sikhathi ‘babebonisa isibindi esikhulu nangokwengeziwe sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi.’ (Fil. 1:12-14) Ngendlela efanayo, iningi lethu namuhla lishumayela iZwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ngaphezu kwalokho, ukucabangela lokho okufezwa inhlangano kaJehova manje akunakusisiza yini ukuba sigxile emsebenzini wokushumayela obaluleke kakhulu? Impela kungasisiza! Kulesi sihloko, ake sicabange ngelungiselelo elenziwe nguJehova ukuze kugcwaliseke uMathewu 24:14. Inhlangano yakhe igxile kuphi, futhi ukwazi lokho kungasishukumisa kanjani thina nemikhaya yethu? Esihlokweni esilandelayo sizoxoxa ngalokho okungasisiza sikhuthazele futhi sihlale sihambisana nenhlangano kaJehova.

INGXENYE ESEZULWINI YENHLANGANO KAJEHOVA IQHUBEKELA PHAMBILI

5, 6. (a) Kungani uJehova anikeza imibono yengxenye esezulwini yenhlangano yakhe? (b) Yini uHezekeli ayibona embonweni?

5 Ziningi izinto uJehova akhetha ukungazifaki eZwini lakhe elilotshiwe. Ngokwesibonelo, akazange achaze ukuthi ingqondo isebenza kanjani noma ukuthi indawo yonke isebenza kanjani, nakuba ukwaziswa okunjalo bekuyosithakazelisa kakhulu! Kunalokho, uJehova usinikeze ukwaziswa esikudingayo ukuze siqonde izinjongo zakhe futhi siphile ngokuvumelana nazo. (2 Thim. 3:16, 17) Yeka indlela okuthakazelisa ngayo ukwazi ukuthi iBhayibheli liyasinika amazwibela engxenye engabonakali yenhlangano kaJehova! Kuyasithakazelisa ukufunda incazelo yaleli lungiselelo likaJehova elisezulwini elotshwe u-Isaya, uHezekeli, uDaniyeli noJohane encwadini yesAmbulo. (Isaya 6:1-4; Hez. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; IsAm. 4:1-11) Kuba sengathi uJehova uvule ikhethini, wasivumela ukuba silunguze emazulwini. Kungani esinike lokhu kwaziswa?

6 UJehova ufuna ukuba singalokothi sikhohlwe ukuthi siyingxenye yenhlangano yendawo yonke. Kunokuningi okwenzekayo ekusekeleni izinjongo zikaJehova kunalokho esikubonayo. Ngokwesibonelo, uHezekeli wabona ingxenye engabonakali yenhlangano kaJehova efanekiselwa inqola enkulukazi yasezulwini. Le nqola yayikwazi ukuhamba ngesivinini esikhulu nokushintsha indlela ngokuphazima kweso. (Hez. 1:15-21) Ngokuphenduka okukodwa nje kwamasondo ayo, le nqola yayihamba ibanga elide. Embonweni, uHezekeli wamuthi shazi uMgibeli wale nqola. Wathi: “Ngabona okuthile okunjengokubengezela kwengxube yegolide nesiliva,  okwakubonakala kunjengomlilo nxazonke . . . Kwakubonakala kufana nenkazimulo kaJehova.” (Hez. 1:25-28) Kumelwe ukuba uHezekeli wabamba ongezansi lapho ebona lo mbono! Wabona uJehova eyiqondisa ngokuphelele inhlangano yakhe, eqondisa ukuhamba kwayo ngomoya wakhe ongcwele. Yeka ukubonakaliswa okumangalisayo kwengxenye esezulwini yenhlangano kaJehova eqhubekela phambili!

7. Umbono owanikwa uDaniyeli usenza kanjani ukuba sibe nethemba?

7 UDaniyeli naye wabona okuningi okusinika ithemba. Wavunyelwa ukubona uJehova efanekiselwa “oMdala Wezinsuku” ehlezi esihlalweni sobukhosi esivutha amalangabi. Leso sihlalo sobukhosi sasinamasondo. (Dan. 7:9) UJehova wayefuna ukuba uDaniyeli abone ukuthi inhlangano yaKhe iqhubekela phambili, ifeza injongo yaKhe. UDaniyeli waphinde wabona “othile onjengendodana yomuntu,” uJesu, enikwa ububusi phezu kwengxenye esemhlabeni yenhlangano kaJehova. Ububusi bukaKristu obuphelele akubona obeminyaka embalwa nje. Kunalokho “bungububusi obumi kuze kube nini nanini obungayikudlula, nombuso wakhe ungumbuso ongayikuchithwa.” (Dan. 7:13, 14) Sishukumiseleka ukuba sithembele kuJehova futhi sikuqaphele lokho akufezayo. Wanika iNdodana yakhe evivinyiwe nezibonakalise ifaneleka “ububusi nesithunzi nombuso.” UJehova uyayethemba iNdodana yakhe. Ngakho, nathi singakwethemba ukuhola kukaJesu.

8. Imibono evela kuJehova yamthinta kanjani uHezekeli no-Isaya, futhi thina kufanele isithinte kanjani?

8 Lo mbono wengxenye engabonakali  yenhlangano kaJehova kufanele usithinte kanjani? NjengoHezekeli, ngokuqinisekile izinto uJehova azifezayo zisenza simesabe futhi sithobeke. (Hez. 1:28) Ukuzindla ngenhlangano kaJehova kungasishukumisela esenzweni, njengo-Isaya. Lapho kuvela ithuba lokutshela abanye ngalokho uJehova akwenzayo, u-Isaya walisebenzisa ngaphandle kokunqikaza. (Funda u-Isaya 6:5, 8.) U-Isaya wayeqiniseka ukuthi ngokusekelwa uJehova, wayeyokwazi ukubhekana nanoma iyiphi inselele ngokuphumelelayo. Ngokufanayo, la mazwibela engxenye engabonakali yenhlangano kaJehova kufanele nathi asenze sikhexe futhi asishukumisele esenzweni. Yeka ukuthi kukhuthaza kanjani ukucabanga ngaleyo nhlangano, ehlale iqhubekela phambili futhi egxile ngokuphelele ekufezeni izinjongo zikaJehova!

INGXENYE ESEMHLABENI YENHLANGANO KAJEHOVA

9, 10. Kungani idingeka ingxenye ebonakalayo yenhlangano kaJehova?

9 Esebenzisa iNdodana yakhe, uJehova wenza ilungiselelo lapha emhlabeni elisebenza ngokuvumelana nengxenye engabonakali yenhlangano yakhe. Kungani kudingeka ilungiselelo elibonakalayo ekufezeni umsebenzi ochazwe kuMathewu 24:14? Cabangela izizathu ezintathu.

10 Esokuqala, uJesu wathi lo msebenzi wokushumayela wawuyokwenza abafundi bakhe bafinyelele ‘ezindaweni ezikude kakhulu zomhlaba.’ (IzE. 1:8) Esesibili, kwakuzodingeka ukuba kwenziwe amalungiselelo okunikeza ukudla okungokomoya nokunakekela labo abahlanganyela kulo msebenzi. (Joh. 21:15-17) Esesithathu, kwakuzodingeka kwenziwe amalungiselelo ukuze labo abashumayela izindaba ezinhle bahlangane ndawonye bakhulekele uJehova futhi bafundiswe indlela yokwenza umsebenzi. (Heb. 10:24, 25) Ukufinyelela le migomo kwakungeke nje kuzenzakalele. Ukuze abalandeli bakaKristu baphumelele, umsebenzi kwakuyodingeka uhlelwe kahle.

11. Sibonisa kanjani ukuthi siyawasekela amalungiselelo enziwe inhlangano kaJehova?

11 Sibonisa kanjani ukuthi siyawasekela amalungiselelo enziwe inhlangano kaJehova? Enye indlela ebalulekile esibonisa ngayo ukubethemba njalo labo uJehova noJesu ababaphathise ukuba basihole emsebenzini wokushumayela. Kunemisebenzi noma izinto eziningi ezweni namuhla ezingasiphazamisa ekulaleleni labo abaholayo phakathi kwethu. Noma kunjalo, ingxenye ebonakalayo yenhlangano kaJehova ibilokhu igxile kuphi?

IGXILE EZINTWENI “EZIBALULEKE KAKHULU”

12, 13. Abadala abangamaKristu basisingatha kanjani isabelo sabo, futhi kungani lokho kukukhuthaza?

12 Emhlabeni wonke, kuye kwamiswa abadala abangamaKristu abanokuhlangenwe nakho ukuze bengamele futhi bafake umfutho emsebenzini wokushumayela ngoMbuso emazweni abakhonza kuwo. Njengoba laba bazalwane benza izinqumo, bafuna isiqondiso eZwini likaNkulunkulu balenze libe ‘isibani onyaweni lwabo nokukhanya endleleni yabo,’ futhi bathandaza ngobuqotho bacele isiqondiso sakhe.—IHu. 119:105; Math. 7:7, 8.

13 Njengalabo ababehola ngekhulu lokuqala, abadala abangamaKristu abengamela umsebenzi wokushumayela namuhla bazinikele “enkonzweni yezwi.” (IzE. 6:4) Bajabula kakhulu ngentuthuko eyenziwayo ekushunyayelweni kwezindaba ezinhle endaweni abakuyo nasezweni lonke. (IzE. 21:19, 20) Ababeki imithetho engapheli nezinqubo. Kunalokho, balandela imiBhalo nokuhola komoya ongcwele kaNkulunkulu njengoba benza amalungiselelo adingekayo ukuze umsebenzi wokushumayela uqhubekele phambili. (Funda izEnzo  15:28.) Ngokwenza kanjalo, laba bazalwane abanemithwalo yemfanelo babekela bonke emabandleni abakuwo isibonelo esihle.—Efe. 4:11, 12.

14, 15. (a) Imaphi amalungiselelo akhona okusekela umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke? (b) Uzizwa kanjani ngengxenye onayo ekusekeleni umsebenzi wokushumayela ngoMbuso?

14 Kunemisebenzi eyenziwayo engabonwa abaningi, yokulungiselela ukudla okungokomoya esikuthola ezincwadini zethu, emihlanganweni yebandla nasemihlanganweni emikhulu. Izinkulungwane zezisebenzi zokuzithandela zisebenza ngokuzikhandla zihumusha lokhu kudla ngezilimi ezingaba ngu-600 ukuze abaningi ngangokunokwenzeka bakwazi ukufunda “ngezinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu” ngezilimi zabo. (IzE. 2:7-11) Ukuze kukhiqizwe izincwadi zethu, kunabazalwane nodade abasebasha abasebenza ngemishini yokunyathelisa nokuhlanganisa izincwadi enesivinini esikhulu. Lezi zincwadi zibe sezithunyelwa emabandleni ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu zomhlaba.

15 Kunamalungiselelo amaningi enziwe okusisiza sigxile ekushumayeleni izindaba ezinhle nebandla esikulo. Ngokwesibonelo, kunezinkulungwane zezisebenzi zokuzithandela ezisiza ekwakheni amaHholo OMbuso namaHholo OMhlangano, ezisiza labo ababhekene nezinhlekelele zemvelo nalabo ababhekene nezimo zempilo eziphuthumayo, ezihlela imihlangano emincane nemikhulu nezifundisa ezikoleni ezingokwasezulwini, uma nje sibala imisebenzi embalwa eyenziwayo engabonwa yiningi. Iyini injongo yawo wonke lo msebenzi? Ukuqondisa umsebenzi wokushunyayelwa kwezindaba ezinhle, ukuqinisa ingokomoya lalabo abenza lo msebenzi nokusekela ukukhulekela kweqiniso. Ingabe ingxenye esemhlabeni yenhlangano kaJehova iye yaqhubeka igxile ezintweni ezibaluleke kakhulu? Impela!

LANDELA ISIBONELO SENHLANGANO KAJEHOVA

16. Yini ongayenza wedwa noma nomkhaya wakho esifundweni senu seBhayibheli engaba ezuzisa kakhulu?

16 Ingabe siyazinika isikhathi sokucabanga ngemisebenzi eyenziwa yinhlangano kaJehova? Abanye baye bakhetha ukuhlela phakathi nokukhulekela komkhaya noma esifundweni somuntu siqu isikhathi sokucwaninga nokuzindla ngale misebenzi. Kujabulisa kakhulu ukufunda ngemibono eyanikwa u-Isaya, uHezekeli, uDaniyeli noJohane. Ungathola ukwaziswa okungakwenza uyiqonde le nhlangano encwadini ethi OFakazi BakaJehova—Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu nakwezinye izincwadi noma ama-DVD atholakala ngolimi lwakho.

17, 18. (a) Le ngxoxo ikuzuzise kanjani? (b) Yimiphi imibuzo okufanele siyicabangele?

17 Kuhle ukuzindla ngalokho uJehova akufeza ngenhlangano yakhe. Njengoba sihambisana nale nhlangano emangalisayo, kwangathi singazimisela ukuqhubeka sigxile ezintweni ezibaluleke kakhulu. Ukwenza kanjalo kuyosiqinisa kusenze sizimisele njengoPawulu owabhala: “Kungakho singayeki, ngoba sinale nkonzo ngokwesihe esaboniswa sona.” (2 Kor. 4:1) Waphinde wakhuthaza izisebenzi ayekanye nazo: “Ngakho masingayeki ukwenza okuhle, ngoba ngenkathi efanele siyovuna uma singakhathali.”—Gal. 6:9.

18 Ingabe kukhona ukulungisa okudingeka sikwenze njengabantu ngabanye noma njengemikhaya ukuze sikwazi ukuqiniseka ngezinto ezibaluleke kakhulu ekuphileni kwethu kwansuku zonke? Ingabe singakwazi ukwenza ukuphila kwethu kube lula noma ukunciphisa iziphazamiso ukuze sinake kakhulu umsebenzi wokushumayela obaluleke kunayo yonke? Esihlokweni esilandelayo, sizocabangela izinto ezinhlanu ezizosisiza sihambisane nenhlangano kaJehova.