Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Sondelani Kunkulunkulu”

“Sondelani Kunkulunkulu”

 “Sondelani Kunkulunkulu”

“Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.”—JAKOBE 4:8.

1, 2. (a) Yini abantu abavame ukuyisho? (b) UJakobe wanikeza siphi isikhuthazo, futhi kungani sasidingeka?

“UNKULUNKULU unathi.” Lawo mazwi aye ahlobisa izimpawu zezizwe ngisho nenyumfomu yamasosha. Amazwi athi, “Sithembele kuNkulunkulu” aye aqoshwa emalini yanamuhla eyizinhlamvu neyiphepha. Kuvamile ngabantu ukuba bathi banobuhlobo obuseduze noNkulunkulu. Nokho, ubungeke yini uvume ukuthi ukuba nabo ngempela ubuhlobo obunjalo kudinga okungaphezulu kakhulu kokumane ukhulume ngabo noma ukhangise ngeziqubulo?

2 IBhayibheli libonisa ukuthi singakwazi ukuba nobuhlobo noNkulunkulu. Nokho kudinga umzamo. Ngisho namaKristu athile agcotshiwe ekhulwini lokuqala kwakudingeka aqinise ubuhlobo bawo noJehova uNkulunkulu. Umbonisi ongumKristu uJakobe kwadingeka axwayise athile mayelana nokuthambekela kwawo kwenyama nokungahlanzeki ngokomoya. Kuleso seluleko wanikeza lesi sikhuthazo esinamandla: “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.” (Jakobe 4:1-12) Wayesho ukuthini uJakobe lapho ethi “sondelani”?

3, 4. (a) Yini abanye babafundi bencwadi kaJakobe okungenzeka bayikhunjuzwa amazwi athi “sondelani kuNkulunkulu”? (b) Kungani singaqiniseka ukuthi kungenzeka ukusondela kuNkulunkulu?

3 UJakobe wasebenzisa inkulumo eyayiyoqondakala kwabaningi babafundi bakhe. UMthetho KaMose wanika abapristi iziyalezo eziqondile mayelana nendlela ‘yokusondela’ kuJehova bemelela abantu baKhe. (Eksodusi 19:22) Ngakho, abafundi bencwadi kaJakobe babengase bakhumbule ukuthi ukusondela kuJehova akuyona into yokuthathwa kalula. UJehova ungumuntu ophakeme kunabo bonke endaweni yonke.

4 Ngakolunye uhlangothi, njengoba kusho esinye isazi seBhayibheli, “lesi sikhuthazo [esikuJakobe 4:8] siveza ukuqiniseka okunamandla.” UJakobe wayazi ukuthi uJehova ubelokhu ngothando emema abantu abangaphelele ukuba basondele kuYe. (2 IziKronike 15:2) Umhlatshelo kaJesu wavula indlela yokusondela kuJehova ngomqondo ogcwele kakhudlwana. (Efesu 3:11, 12) Namuhla, ithuba lokusondela kuNkulunkulu livulekele izigidi! Nokho, singalisebenzisa kanjani leli thuba elihle kangaka? Sizohlola kafushane izindlela ezintathu esingasondela ngazo kuJehova uNkulunkulu.

Qhubeka ‘Ungenisa Ulwazi’ NgoNkulunkulu

5, 6. Isibonelo sikaSamuweli osemncane sikubonisa kanjani okuhilelekile ‘ekungeniseni ulwazi’ ngoNkulunkulu?

5 NgokukaJohane 17:3, uJesu wathi: “Lokhu kusho ukuphila okumi phakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo owamthuma, uJesu Kristu.” Izinguqulo eziningi ziyahluka kancane kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha kuleli vesi. Kunokuba zithi “ukungenisa ulwazi” ngoNkulunkulu, zivele zihumushe lesi senzo ngokuthi “ukwazi” uNkulunkulu. Nokho, izazi eziningana ziphawula ukuthi umqondo wegama elisetshenziswe esiGrekini sokuqala usho okungaphezu kwalokho—inqubo eqhubekayo, engase iholele nasekwazini othile ngokuseduze.

6 Ukwazi uNkulunkulu ngokuseduze kwakungeyona into entsha osukwini lukaJesu. Ngokwesibonelo, emiBhalweni YesiHeberu sifunda ukuthi lapho uSamuweli esengumfana “wayengakamazi uJehova.” (1 Samuweli 3:7) Ingabe lokhu kwakusho ukuthi uSamuweli wayenolwazi oluncane kakhulu ngoNkulunkulu wakhe? Phinde. Ngokuqinisekile, abazali bakhe nabapristi babemfundise okuningi. Nokho, ngokwesazi esithile, igama lesiHeberu elisetshenziswe kulelo vesi ‘lingasetshenziselwa ukwazana  okuseduze kakhulu.’ USamuweli wayengakamazi uJehova ngokuseduze, ngezinga ayeyomazi ngalo kamuva lapho esekhonza njengomkhulumeli wakhe. Njengoba uSamuweli eqhubeka ekhula, wamazi ngempela uJehova, waba nobuhlobo obuseduze nobomuntu siqu naye.—1 Samuweli 3:19, 20.

7, 8. (a) Kungani kungafanele zisithene amandla izimfundiso zeBhayibheli ezijulile? (b) Yimaphi amanye amaqiniso ajulile eZwi likaNkulunkulu okungakuhle siwatadishe?

7 Ingabe wena uyalungenisa ulwazi ngoJehova ngendlela eyokwenza umazi ngokuseduze? Ukuze wenze kanjalo, kudingeka ‘wakhe ukulangazelela’ ukudla okungokomoya okunikezwa nguNkulunkulu. (1 Petru 2:2) Unganeliswa izinto eziyisisekelo. Funa ukungenisa ezinye zezimfundiso ezijulile zeBhayibheli. (Heberu 5:12-14) Ingabe zikuthena amandla izimfundiso ezinjalo, zikwenze uzitshele ukuthi zinzima kakhulu? Uma kunjalo, khumbula ukuthi uJehova ‘unguMfundisi Omkhulu.’ (Isaya 30:20, NW) Uyakwazi ukudlulisela amaqiniso ajulile ezingqondweni zabantu abangaphelele. Futhi angayibusisa imizamo yakho eqotho yokuqonda lokho akufundisa kona.—IHubo 25:4.

8 Kungani ungazihloli ngokuphathelene nezinye ‘zezinto ezijulile zikaNkulunkulu’? (1 Korinte 2:10) Lezi akuzona izihloko ezingathakazelisi njengalezo izazi zemfundiso yenkolo nabefundisi abangase baphikisane ngazo. Ziyizimfundiso eziphilayo ezinika ukuqonda okuthakazelisayo mayelana nomqondo nemizwa kaBaba wethu onothando. Ngokwesibonelo, isihlengo, ‘imfihlo engcwele,’ nezivumelwano ezihlukahlukene uJehova aye wazisebenzisa ukuze abusise abantu bakhe futhi agcwalise izinjongo zakhe—lezi zindaba nezinye eziningi ezifuze lezi kumnandi futhi kuyavuza ukucwaninga nokutadisha ngazo.—1 Korinte 2:7.

9, 10. (a) Kungani ukuqhosha kuyingozi, futhi yini eyosisiza sikugweme? (b) Ngokuqondene nolwazi ngoJehova, kungani kufanele silwele ukuba ngabathobekile?

9 Njengoba lwanda ulwazi lwakho lwamaqiniso ajulile angokomoya, qaphela ingozi engase ihambisane nolwazi—ukuqhosha. (1 Korinte 8:1) Ukuqhosha kuyingozi, ngoba kuhlukanisa  abantu noNkulunkulu. (IzAga 16:5; Jakobe 4:6) Khumbula, akukho muntu onesizathu sokuqhosha ngolwazi analo. Ngokwesibonelo, cabanga ngala mazwi asesethulweni sencwadi ehlaziya intuthuko yabantu yamuva engokwesayensi: “Njengoba kwanda esikwaziyo, siqaphela nakakhulu ukuthi kuncane kanjani esikwaziyo. . . . Konke esikufundile kuwubala uma kuqhathaniswa nalokho esisazokufunda.” Ukuthobeka okunjalo kuyaqabula. Uma-ke kuziwa olwazini olubanzi kunalo lonke—ulwazi ngoJehova uNkulunkulu—sinesizathu esikhulu nakakhulu sokuhlala sithobekile. Ngani?

10 Phawula amanye amazwi eBhayibheli amayelana noJehova. “Imicabango yakho ijulile kakhulu.” (IHubo 92:5) “Ukuqonda [kukaJehova] akunakulinganiswa.” (IHubo 147:5) ‘Ukuqonda kukaJehova akunakuphenywa.’ (Isaya 40:28) “O ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nolwazi lukaNkulunkulu!” (Roma 11:33) Kusobala ukuthi asisoze sazi konke ngoJehova. (UmShumayeli 3:11) Uye wasifundisa izinto eziningi ezimangalisayo, kodwa kuyolokhu kunezinto eziningi ngokungenakulinganiswa esingazifunda. Ingabe ukucabanga ngalokho akukujabulisi kubuye futhi kukuthobise? Ngakho-ke, njengoba sifunda, ngaso sonke isikhathi masisebenzise ulwazi lwethu njengesisekelo sokusondela kuJehova nesokusiza abanye benze kanjalo—singalokothi silusebenzisele ukuziphakamisa kunabanye.—Mathewu 23:12; Luka 9:48.

Bonisa Ukuthi Uyamthanda UJehova

11, 12. (a) Ulwazi esilungenisayo ngoJehova kufanele lusithonye kanjani? (b) Yini enqumayo ukuthi uthando umuntu analo ngoNkulunkulu luqotho yini?

11 Ngokufanelekayo, umphostoli uPawulu wahlobanisa ulwazi nothando. Wabhala: “Yilokhu engiqhubeka ngikuthandazela, ukuba uthando lwenu luvame nakakhulu ulwazi olunembile nokuqonda okugcwele.” (Filipi 1:9) Kunokuba lisikhukhumeze siqhoshe, iqiniso ngalinye eliyigugu esilifundayo ngoJehova nezinjongo zakhe kufanele landise uthando lwethu ngoBaba wethu osezulwini.

12 Yebo, abaningi abathi bayamthanda uNkulunkulu abamthandi ngempela. Kungenzeka baqotho lapho bethi baba nemizwa enamandla esuka enhliziyweni. Imizwa enjalo mihle, futhi iyatuseka, uma ihambisana nolwazi olunembile. Kodwa yona ngokwayo ayisho ukuba nothando lwangempela ngoNkulunkulu. Ngani? Phawula ukuthi iZwi likaNkulunkulu liluchaza kanjani lolo thando: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe.” (1 Johane 5:3) Ngakho-ke uthando ngoJehova luqotho kuphela uma lubonakaliswa ngezenzo zokulalela.

13. Ukwesaba uNkulunkulu kuyosisiza kanjani ukuba sibonise uthando lwethu ngoJehova?

13 Ukwesaba uNkulunkulu kuyosisiza ukuba silalele uJehova. Lokhu kumesaba okukhulu nokumhlonipha ngokujulile uJehova kusuka ekungeniseni ulwazi ngaye, ekufundeni ngobungcwele, inkazimulo, amandla, ubulungisa, ukuhlakanipha nothando lwakhe, konke okungenakulinganiswa. Ukwesaba okunjalo kubalulekile ukuze sisondele kuye. Empeleni, phawula lokho iHubo 25:14 elikushoyo: “Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo.” Ngakho uma sesaba ngokunempilo ukudumaza uBaba wethu osezulwini onothando, singasondela kuye. Ukwesaba uNkulunkulu kuyosisiza ukuba silalele iseluleko esihlakaniphile esikuzAga 3:6 (NW): “Mqaphele kuzo zonke izindlela zakho, yena uyokwenza izindlela zakho ziqonde.” Kusho ukuthini lokho?

14, 15. (a) Yiziphi ezinye zezinqumo esibhekana nazo ekuphileni kwansuku zonke? (b) Singazenza kanjani izinqumo ngendlela ebonisa ukuthi siyamesaba uNkulunkulu?

14 Nsuku zonke kudingeka wenze izinqumo ezinkulu nezincane. Ngokwesibonelo, yini oyoxoxa ngayo nosebenza nabo, ofunda nabo nomakhelwane bakho? (Luka 6:45) Ingabe uyozikhandla emisebenzini okudingeka uyenze, noma uyofuna izindlela zokukhekheleza? (Kolose 3:23) Ingabe uyosondela kulabo abangabonisi thando olutheni ngoJehova noma abangalubonisi nhlobo, noma ingabe uyofuna ukuqinisa ubuhlobo bakho nabantu abangokomoya? (IzAga 13:20) Uyokwenzani, ngisho nasezintweni ezincane, ukuze uthuthukise uMbuso kaNkulunkulu?  (Mathewu 6:33) Uma izinqumo zakho zansuku zonke ziqondiswa izimiso zemiBhalo ezinjengalezi, kusho ukuthi uyamqaphela ngempela uJehova “kuzo zonke izindlela zakho.”

15 Kunjengokungathi, esinqumweni ngasinye esisenzayo, kufanele siqondiswe yilo mcabango: ‘Yini uJehova angathanda ngiyenze? Iyiphi inkambo engamjabulisa kakhulu?’ (IzAga 27:11) Ukubonisa ukwesaba uNkulunkulu ngale ndlela kuyindlela enhle yokuveza uthando ngoJehova. Ukwesaba uNkulunkulu kuyosishukumisela nokuba sihlale sihlanzekile—ngokomoya, ngokuziphatha nangokomzimba. Khumbula ukuthi evesini uJakobe akhuthaza kulo amaKristu ukuba ‘asondele kuNkulunkulu,’ uthi futhi: “Hlanzani izandla zenu, nina zoni, futhi nihlanze izinhliziyo zenu, nina enimanqikanqika.”—Jakobe 4:8.

16. Yini esingasoze sayifeza ngokupha uJehova, kodwa futhi yini esingaphumelela njalo ukuyenza?

16 Yebo, ukubonisa uthando lwethu ngoJehova kuhilela okungaphezu kakhulu kokugwema okubi. Uthando lusishukumisela nokuba senze okulungile. Ngokwesibonelo, sisabela kanjani emoyeni kaJehova wokupha kakhulu? UJakobe wabhala: “Zonke izipho ezinhle nazo zonke izipho eziphelele zivela phezulu, ngoba zehla zivela kuYise wezinkanyiso zasezulwini.” (Jakobe 1:17) Yiqiniso, lapho sipha uJehova izimpahla zethu, asimenzi acebe. Kakade zonke izimpahla nengcebo ekhona kungokwakhe. (IHubo 50:12) Futhi lapho sipha uJehova isikhathi namandla ethu, asigcwalisi isidingo abengeke akwazi ukusigcwalisa. Ngisho noma besingenqaba ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu, angenza amatshe amemeze! Pho, kungani kudingeka sinikele kuJehova ngengcebo, isikhathi nangamandla ethu? Ngokuyinhloko, ngoba ngokwenza kanjalo sibonisa ukuthi simthanda ngenhliziyo, umphefumulo, ingqondo namandla ethu onke.—Marku 12:29, 30.

17. Yini engasishukumisa ukuba simuphe ngokwenama uJehova?

17 Lapho sipha uJehova, kufanele simuphe ngenjabulo, “ngoba uNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo.” (2 Korinte 9:7) Isimiso esikuDuteronomi 16:17 singasisiza siphe ngokwenama: “Yilowo nalowo uyakunika njengamandla akhe, ngokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona.” Lapho sicabanga ngendlela uJehova aye asipha ngayo ngesandla esivulekile, sizizwa sifisa ukumupha ngokukhululekile. Ukupha okunjalo kuyayijabulisa inhliziyo yakhe, njengoba nesipho esincane sengane ethandekayo simjabulisa umzali. Ukubonisa kwethu uthando ngale ndlela kuyosisiza sisondele kuJehova.

Yakha Ubuhlobo Obuseduze Ngomthandazo

18. Kungani kukuhle ukucabanga ngendlela esingathuthukisa ngayo isimo semithandazo yethu?

18 Izikhathi zokuthandaza ngasese zisinikeza ithuba eliyigugu—izikhathi zokukhuluma noBaba wethu osezulwini sithulule isifuba kuye. (Filipi 4:6) Njengoba umthandazo uyindlela ebalulekile yokusondela kuNkulunkulu, kuhle ukuma sicabange ngesimo semithandazo yethu. Akusho ukuthi kumelwe ibe nobugagu nokuhleleka okukhulu kakhulu, kodwa kufanele ibe amazwi aqotho asuka enhliziyweni. Singasithuthukisa kanjani isimo semithandazo yethu?

19, 20. Kungani kufanele sizindle ngaphambi kokuba sithandaze, futhi iziphi izinto okufanelekayo ukuba sizindle ngazo?

19 Singase sizame ukuzindla ngaphambi kokuba sithandaze. Uma sizindla kusengaphambili singenza imithandazo yethu icace futhi ibe nengqondo, kanjalo sigweme umkhuba wokuphindaphinda inkulumo esiyijwayele nesheshe ifike engqondweni. (IzAga 15:28, 29) Mhlawumbe kungasiza ukuzindla ngezinye zezinto uJesu akhuluma ngazo emthandazweni wakhe oyisibonelo bese sicabanga ngendlela ezihlobana ngayo nezimo zethu. (Mathewu 6:9-13) Ngokwesibonelo, singase sizibuze ukuthi iyiphi ingxenyana esethemba ukuba nayo ekwenziweni kwentando kaJehova lapha emhlabeni. Singamtshela yini uJehova ngesifiso sethu sokusebenziseka kangangokunokwenzeka  kuye futhi sicele usizo lwakhe ekwenzeni noma ngabe isiphi isabelo asinika sona? Ingabe sikhathazwa ukukhathalela kwethu izidingo ezingokwenyama? Iziphi izono esidinga ukuthethelelwa zona, futhi obani okudingeka sibathethelele kakhudlwana? Iziphi izilingo ezisihluphayo, futhi ingabe siyaqaphela ukuthi sisidinga ngokuphuthuma kangakanani isivikelo sikaJehova kuzo?

20 Ngaphezu kwalokho, singase sicabange ngabantu esibaziyo abadinga usizo lukaJehova olukhethekile. (2 Korinte 1:11) Nokho, okungafanele sikukhohlwe, ukubonga. Uma sima sicabanga ngakho, nakanjani singazithola izizathu zokubonga uJehova futhi simdumise usuku ngalunye ngobuhle bakhe obukhulu. (Duteronomi 8:10; Luka 10:21) Ukwenza kanjalo kunenye inzuzo—kungasisiza sibheke ukuphila ngombono oqondile nonokwazisa okwengeziwe.

21. Ukufunda ziphi izibonelo ezisemiBhalweni okungasisiza lapho sisondela kuJehova ngomthandazo?

21 Ukutadisha nakho kungayithuthukisa imithandazo yethu. Kukhona imithandazo evelele yamadoda nabesifazane abathembekile eseZwini likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, uma sibona ukuthi sizobhekana nenselele kusenze sikhathazeke size sesabele nenhlalakahle yethu noma yabathandekayo bethu, singase sifunde umthandazo kaJakobe njengoba ayezohlangana nomfowabo u-Esawu owayefuna ukuziphindiselela. (Genesise 32:9-12) Noma singase sitadishe umthandazo weNkosi u-Asa lapho ibutho labaseTopiya abangaba isigidi lisongela abantu bakaNkulunkulu. (2 IziKronike 14:11, 12) Uma sikhathazwa inkinga engase ihlambalaze igama likaJehova elihle, khona-ke kungakuhle ukucabanga ngomthandazo ka-Eliya phambi kwabakhulekeli bakaBali eNtabeni YaseKarmeli, nangomthandazo kaNehemiya ngesimo esibi seJerusalema. (1 AmaKhosi 18:36, 37; Nehemiya 1:4-11) Ukufunda nokuzindla ngale mithandazo kungaqinisa ukholo lwethu kusinike nezindlela ezingcono esingasondela ngazo kuJehova ngezinkathazo ezisicindezelayo.

22. Uthini umbhalo wonyaka ka-2003, futhi yini esingalokhu sizibuza yona phakathi nonyaka?

22 Ngokusobala, alikho ilungelo elikhulu, futhi awukho umgomo ongcono, kunokulalela iseluleko sikaJakobe ‘sokusondela kuNkulunkulu.’  (Jakobe 4:8) Kwangathi lokho singakwenza ngokuthuthuka ekwazini kwethu uNkulunkulu, ngokufuna ukulubonisa nakakhulu uthando lwethu ngaye nangokwakha ubuhlobo obuseduze naye emithandazweni yethu. Kuwo wonke unyaka ka-2003, njengoba sikhumbula uJakobe 4:8 njengombhalo wonyaka, masiqhubeke sizihlola ukuthi siyasondela ngempela yini kuJehova. Nokho kuthiwani ngengxenye elandelayo yalawo mazwi? UJehova ‘usondela kithi’ ngamuphi umqondo, kusilethele ziphi izibusiso? Isihloko esilandelayo sizoxoxa ngale ndaba.

Uyakhumbula?

• Kungani ukusondela kuJehova kuyinto okungafanele ithathwe kalula?

• Imiphi eminye imigomo esingayibeka ekungeniseni ulwazi ngoJehova?

• Singabonisa kanjani ukuthi sinothando lwangempela ngoJehova?

• Singakwakha ngaziphi izindlela ukusondelana okukhudlwana noJehova ngomthandazo?

[Imibuzo Yesifundo]

[Amazwi acashunwe esihlokweni ekhasini 12]

Umbhalo wonyaka ka-2003 uzothi: “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.”—Jakobe 4:8.

[Isithombe ekhasini 8, 9]

Njengoba ekhula, uSamuweli waya emazi ngokuseduze uJehova

[Isithombe ekhasini 12]

Umthandazo owenziwa u-Eliya eNtabeni YaseKarmeli uyisibonelo esihle kithi