Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Bheka Izinto Ngombono KaNkulunkulu

Bheka Izinto Ngombono KaNkulunkulu

 Bheka Izinto Ngombono KaNkulunkulu

NGO-SEPTEMBER 14, 2002 kwakuwusuku olufudumele nolubalele eNew York, e-U.S.A. Ngalolo suku, isixuku sabangu-6 521 abavela emhlabeni wonke sasihlangene ePatterson Educational Center nakwezinye izakhiwo ezimbili zoFakazi BakaJehova ezikule ndawo. Lesi sixuku sasizothamela ukuthweswa kweziqu kwekilasi le-113 le-Watchtower Bible School of Gilead. Abafundi babevela emazweni angu-14 futhi babezilungiselele izinyanga ezinhlanu ukuze bayokhonza njengezithunywa zevangeli emazweni angu-19 ababelwe kuwo.

UCarey Barber, osezohlanganisa iminyaka engu-98 futhi oyilungu LeNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, wayengusihlalo. Wakhuluma ngeminyaka ecishe ibe ngu-60 yefa eliyiSikole SaseGileyadi, esiye sahlomisa izinkulungwane ukuba ziye enkonzweni yezithunywa zevangeli. UMfoweth’ uBarber wathi: “Akulona ihaba ukuthi lokhu kuqeqeshwa kwabo okwengeziwe kuye kwaba nemiphumela emihle kakhulu. Amakhulu ezinkulungwane zabantu abathobekile emhlabeni wonke aye anikezela ukuphila kwawo kuJehova futhi amukela ukukhulekelwa kweqiniso nenkonzo yakhe engcwele ngenxa yosizo alunikwe izithunywa zevangeli eziqeqeshiwe.”

Ngaphambi kokuyoqeqeshwa eGileyadi, abaningi kulaba bafundi babebonise isithakazelo sokwandisa inkonzo yabo. Omunye umbhangqwana wawuchithe isikhathi esingaphezu konyaka ufunda isiMandarin ukuze ufinyelele abantu abaningi bomdabu baseChina endaweni yakubo eCanada. Omunye waqala ukuzifundisa isi-Albania ekugcineni wathuthela e-Albania ukuze usize labo abanesithakazelo eBhayibhelini. Abanye ekilasini beza eGileyadi bevela eHungary, eGuatemala naseDominican Republic, amazwe ababethuthele kuwo ukuze bakhonze lapho kunendingeko enkulu khona yabafundisi beZwi likaNkulunkulu.

Manje, ngaphambi kokuba baye ezabelweni zabo e-Afrika, eMpumalanga Yurophu, eMelika ePhakathi neseNingizimu, naseMpumalanga Ekude, bonke abafundi ababethweswa iziqu bakhuthazwa ukuba bakhumbule uNkulunkulu kukho konke abakwenzayo.

Bheka Izinto Ngombono KaNkulunkulu

Ngemva kwamazwi akhe okuvula uMfoweth’ uBarber wethula uMaxwell Lloyd, ilungu leKomiti Yegatsha Lase-United States. Wakhuluma ngesihloko esithi “Bheka Zonke Izinto Ngombono KaNkulunkulu.” UMfoweth’ uLloyd waqokomisa isibonelo sikaDavide neseNdodana kaNkulunkulu, uJesu. (1 Samuweli 24:6; 26:11; Luka 22:42) Ngemva kokukhumbuza abafundi ukuthi ukutadisha kwabo iBhayibheli izinyanga ezinhlanu kubaqeqeshele ukuba babheke izinto ngombono kaNkulunkulu, isikhulumi sabuza: “Lapho niqhubela abantu izifundo zeBhayibheli ezabelweni zenu ezintsha, ingabe nizobasiza ukuba bacabange izinto ngombono kaNkulunkulu?” Ngokuqondene nokweluleka abanye, wacebisa abafundi wathi: “Ningasho ukuthi, ‘Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi . . . ’ Kunalokho,  basizeni babone ukuthi uyini umbono kaNkulunkulu. Ngokusebenzisa le ndlela, niyoba isibusiso sangempela kulabo enihlangana nabo ezabelweni zenu.”

Owalandela esimisweni kwakunguGerrit Lösch, ilungu leNdikimba Ebusayo. Ekhuluma ngesihloko esithi “Nginawe,” waqokomisa izikhathi eziningi lapho uJehova athi khona ezincekwini zakhe ezithembekile, “Nginawe.” (Genesise 26:23, 24; 28:15; Joshuwa 1:5; Jeremiya 1:7, 8) Osukwini lwethu, nathi singathembela kuJehova ngendlela efanayo uma sihlala sithembekile. UMfoweth’ uLösch wathi: “Ingabe ukhathazeka ngokuthi uzobathola yini abantu ozotadisha nabo iBhayibheli? Khumbula, uJehova uthe, ‘Nginawe.’ Ingabe ukhathazeka ngokuthi uzoba nazo yini izinto ezanele ezingokwenyama? UJehova uthe: ‘Angisoze ngakushiya noma ngikulahle nganoma iyiphi indlela.’” (Heberu 13:5) UMfoweth’ uLösch waphetha ngokukhumbuza abafundi ukuthi uJesu wathembisa ukuba nabalandeli bakhe abathembekile emsebenzini wokwenza abafundi.—Mathewu 28:20.

Isihloko sikaLawrence Bowen ofundisa eGileyadi sasithi “Uyokuthola Yini Ukulondeka Lapho Usemlilweni?” Waphawula ukuthi ngenxa yezimpikiswano ezavela e-Edene, bonke abafuna  ukuzinikela kuJehova kuphela baye babhekana nobunzima, futhi ngezinye izikhathi, novivinyo olunjengomlilo. Wakhuthaza abafundi abethweswa iziqu ukuba balandele isibonelo sikaJesu, owathola ukulondela kwangempela ngokuthembela ngokuphelele kuJehova nangokwamukela uvivinyo olunjengomlilo uJehova aluvumela ukuze luphelelise ukulalela kweNdodana yakhe. (Heberu 5:8, 9) UJehova angafaniswa nomcwengi wegolide osebenzisa isilinganiso esifanele sokushisa ukuze akhiphe amanyela. Yiqiniso, ukholo oluvivinywe ngomlilo lunikeza ukulondeka okukhulu kakhulu kunegolide elicwengiwe. Ngani? “Ngoba ukholo olucwengiwe lungamelana nanoma ikuphi ukucindezela,” kusho uMfoweth’ uBowen, “futhi lusihlomisela ukuba sibekezele kuze kube ‘sekupheleni.’”—Mathewu 24:13.

Omunye ofundisa eGileyadi, uMark Noumair, wabuza: “Ingabe Uzothandeka?” Isihloko sakhe sasigxile emazwini eyoku-1 Samuweli 2:26, ethi uSamuweli ‘wayethandeka kuJehova nakubantu.’ Ngemva kokuxoxa ngesibonelo sikaSamuweli, uMfoweth’ uNoumair, owakhonza iminyaka engaphezu kweyishumi njengesithunywa sevangeli e-Afrika, wathi: “Nawe ungathandeka kakhulu emehlweni kaNkulunkulu ngokunamathela ngokwethembeka emsebenzini uNkulunkulu akunike wona. Ukunikeze isabelo esiyigugu sokuba isithunywa sevangeli.” UMfoweth’ uNoumair wabe esekhuthaza ikilasi elithweswa iziqu ukuba libheke izabelo zalo njengento engcwele eliyiphathiswe uNkulunkulu futhi lihlakulele ukucabanga njengoNkulunkulu lapho lifeza izabelo zalo.

Besesesikoleni, abafundi baba namathuba amaningi ngezimpelasonto okuxoxa nabantu bendawo “ngezinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu” ezivezwe eBhayibhelini. (IzEnzo 2:11) Empeleni, bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngezilimi eziyishumi. UWallace Liverance, omunye ofundisa eGileyadi, waxoxa neqembu labafundi elalandisa okuhlangenwe nakho kwalo esihlokweni esithi “‘Izinto Ezinhle Kakhulu ZikaNkulunkulu’ Zishukumisela Abantu Esenzweni.” Waphawula: “Umoya washukumisa labo ababesekamelweni eliphezulu ngePhentekoste ukuba bakhulume ‘ngezinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu.’ Wona lowo moya usasebenza nanamuhla kuzo zonke izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile.” Abanye baye bashukumiseleka ngisho nokuba bafunde ulimi olusha ngenjongo yokushumayela kubantu abengeziwe.

Amacebiso Asebenzisekayo Okubheka Izinto Ngombono KaNkulunkulu

Ngemva kwezinkulumo zokuvula, uGary Breaux noWilliam Young, amalungu egatsha lase-United States, baxoxa namalungu amakomiti amagatsha ahlukahlukene alapho kukhonza khona izithunywa zevangeli babuye baxoxa nombhangqwana owakhonza iminyaka engu-41 njengezithunywa zevangeli. Okunye okwashiwo yilokhu: “Labo abangafuni izinto eziningi bahlala isikhathi eside. Bagxila kulokho abakuzela. Bayazi ukuthi bezela ukuzoshumayela izindaba ezinhle nokusiza abantu bazi uJehova.”

UDavid Splane elinye ilungu leNdikimba Ebusayo laphetha isimiso ngenkulumo ethi “Aniyi Kude!” Wayesho ukuthini, njengoba laba abathole iziqu abangu-46 manje bethunyelwa emazweni akuwo wonke umhlaba? Wachaza: “Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi emhlabeni, uyohlale usendlini kaNkulunkulu uma nje usathembekile.” Yebo, wonke amaKristu athembekile kungakhathaliseki ukuthi akuphi, akhonza engxenyeni yethempeli likaNkulunkulu elikhulu elingokomoya, noma endlini yakhe, elaba khona lapho uJesu ebhapathizwa ngekhulu lokuqala. (Heberu 9:9) Akuve kwabaduduza ababekhona ukwazi ukuthi uJehova useduze nazo zonke izinceku zakhe ezithembekile emhlabeni! Njengoba nje uJehova ayenesithakazelo kuJesu lapho esemhlabeni, unesithakazelo kithi sonke nasenkonzweni esiyinikela kuYe, kungakhathaliseki ukuthi sikuphi. Ngakho ezindabeni zokukhulekela, asikude komunye nomunye nakuJehova noJesu.

Ngemva kokwamukela imikhonzo evela emhlabeni wonke, ukumenyezelwa kwezabelo nokufundwa kwencwadi yekilasi yokubonga ngokuqeqeshwa elikuthole eGileyadi, usihlalo waphetha isimiso. Wakhuthaza izithunywa zevangeli ezintsha ukuba ziqhubeke nomsebenzi wazo omuhle futhi zijabule enkonzweni kaJehova.—Filipi 3:1.

[Ibhokisi ekhasini 23]

IMINININGWANE YEKILASI

Inani lamazwe amelelwe: 14

Inani lamazwe ababelwe kuwo: 19

Inani labafundi: 46

Isilinganiso seminyaka yobudala: 35,0

Isilinganiso seminyaka beseqinisweni: 17,2

Isilinganiso seminyaka besenkonzweni yesikhathi esigcwele: 13,7

[Isithombe ekhasini 24]

Ikilasi Le-113 Elithweswa Iziqu E-Watchtower Bible School of Gilead

Ohlwini olungezansi, imigqa ibalwa kusukela phambili kuya emuva, futhi amagama ahlelwe ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla emgqeni ngamunye

(1) Ligthart, M.; Hosoi, S.; Berktold, A.; Liem, C.; Aoki, J. (2) Baglyas, J.; Bouqué, S.; Bossi, A.; Alton, J.; Escobar, I.; Escobar, F. (3) Stoica, A.; Stoica, D.; Freimuth, S.; Karlsson, M.; LeBlanc, R. (4) Bianchi, R.; Bianchi, S.; Kaminski, L.; Joseph, L.; Paris, S.; LeBlanc, L. (5) Paris, M.; Skidmore, B.; Horton, J.; Horton, L.; Skidmore, G. (6) Liem, B.; Alton, G.; Quirici, E.; Langlois, M.; Steininger, S.; Aoki, H. (7) Langlois, J.; Steininger, M.; Bossi, F.; Kaminski, J.; Bouqué, J.; Ligthart, E.; Hosoi, K. (8) Baglyas, J.; Quirici, M.; Karlsson, L.; Freimuth, C.; Berktold, W.; Joseph, R.