Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Liyigugu Kangakanani Kuwe Iqiniso?

Liyigugu Kangakanani Kuwe Iqiniso?

 Liyigugu Kangakanani Kuwe Iqiniso?

“Niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.”—JOHANE 8:32.

1. Umqondo uPilatu asebenzisa ngawo igama elithi “iqiniso” ubonakala uhluke kanjani kokaJesu?

“LIYINI iqiniso?” Lapho uPilatu ebuza lo mbuzo, kubonakala sengathi wayebuza mayelana neqiniso ngomqondo ovamile nje. Nokho, uJesu wayesanda kuthi: “Ngizalelwe lokhu, futhi ngizele lokhu ezweni, ukuba ngifakazele iqiniso.” (Johane 18:37, 38) Ngokungafani noPilatu, uJesu wayekhuluma ngeqiniso laphezulu.

Isimo Sengqondo Sezwe Mayelana Neqiniso

2. Yimaphi amazwi kaJesu abonisa ukubaluleka kweqiniso?

2 UPawulu wathi: “Ukholo alulona olwabo bonke abantu.” (2 Thesalonika 3:2) Kungashiwo okufanayo nangeqiniso. Ngisho nalapho benikwa  ithuba lokwazi iqiniso elisekelwe eBhayibhelini, abantu abaningi balishalazela ngamabomu. Kodwa yeka ukuthi liyigugu kangakanani! UJesu wathi: “Niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.”—Johane 8:32.

3. Yisiphi isixwayiso esiphathelene nezimfundiso ezikhohlisayo okufanele sisilalele?

3 Umphostoli uPawulu wathi iqiniso alitholakali kumafilosofi namasiko abantu. (Kolose 2:8) Empeleni, izimfundiso ezinjalo ziyakhohlisa. UPawulu waxwayisa amaKristu ase-Efesu ngokuthi uma ayeba nokholo kuzo, ayeyoba njengezingane ezingokomoya ‘ezijikijeleka ngapha nangapha sengathi zijikijelwa amagagasi, zijikijelwa yiyo yonke imimoya yemfundiso ngokukhohlisa kwabantu, ngobuqili ekuklameni isiphambeko.’ (Efesu 4:14) Namuhla, ‘ukukhohlisa kwabantu’ kugqugquzelwa yinkulumo-ze yalabo abaphikisa iqiniso laphezulu. Inkulumo-ze enjalo ihlanekezela iqiniso ngobuqili ilenze libonakale lingamanga futhi ithuthukise amanga njengayiqiniso. Ukuze sithole iqiniso sibe sibhekene nezingcindezi ezicashile njengalezo, kumelwe sihlole imiBhalo ngenkuthalo.

AmaKristu Nezwe

4. Iqiniso lenziwa litholakalele obani, futhi labo abalamukelayo banasiphi isibopho?

4 Ekhuluma ngalabo abase bengabafundi bakhe, uJesu Kristu wathandaza kuJehova: “Bangcwelise ngeqiniso; izwi lakho liyiqiniso.” (Johane 17:17) Abanjalo babeyongcweliselwa noma bahlukaniselwe ukukhonza uJehova nokwenza igama lakhe noMbuso wakhe kwaziwe. (Mathewu 6:9, 10; 24:14) Nakuba kungebona bonke abantu abanalo, iqiniso likaJehova litholakala njengesipho samahhala kubo bonke abalifunayo, kungakhathaliseki ubuzwe babo, uhlanga noma isizinda sezinkambiso. Umphostoli uPetru wathi: “Ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu akakhethi, kodwa ezizweni zonke umuntu omesabayo futhi asebenze ukulunga uyamukeleka kuye.”—IzEnzo 10:34, 35.

5. Kungani amaKristu evame ukushushiswa?

5 AmaKristu ahlanganyela iqiniso leBhayibheli nabanye kodwa awamukelwa yonke indawo. UJesu waxwayisa: “Abantu bayoninikela osizini futhi banibulale, futhi niyoba izinto zokuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami.” (Mathewu 24:9) Ekhuluma ngaleli vesi, umfundisi wase-Ireland uJohn R. Cotter wabhala ngo-1817: “Imizamo yawo [amaKristu] yokushintsha ukuphila kwesintu ngokushumayela kwawo, yayingabenzi neze abantu babonge, kodwa empeleni yayibenza babazonde futhi babashushise abafundi ngenxa yokudalula kwabo ububi babo.” Abashushisi abanjalo ‘uthando ngeqiniso abalwamukeli ukuze basindiswe.’ Ngenxa yalokhu, ‘uNkulunkulu uyeka ukusebenza kwesiphambeko kuye kubo, ukuze bakholelwe amanga, ukuze bonke bahlulelwe ngenxa yokuthi abazange balikholelwe iqiniso kodwa bajabulela ukungalungi.’—2 Thesalonika 2:10-12.

6. Yiziphi izifiso okungafanele umKristu azihlakulele?

6 Umphostoli uJohane unxusa amaKristu aphila kuleli zwe elinobutha: “Ningathandi izwe noma izinto ezisezweni. . . . Konke okusezweni—isifiso senyama nesifiso samehlo nokugabisa ngokokuziphilisa komuntu—akusuki kuBaba, kodwa kusuka ezweni.” (1 Johane 2:15, 16) Uma uJohane ethi “konke,” akashiyi lutho. Ngenxa yalesi sizathu, asilokothi sihlakulele isifiso sanoma yini enikezwa yileli zwe engasiphambukisa eqinisweni. Ukulalela iseluleko sikaJohane kuyoba nethonya elinamandla ekuphileni kwethu. Kanjani?

7. Ukwazi iqiniso kubashukumisela ukuba benzeni abanhliziyo zilungile?

7 Phakathi nonyaka ka-2001, oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke baqhuba izifundo zeBhayibheli zasekhaya ezingaphezu kwezigidi ezine nengxenye inyanga ngayinye, befundisa abantu izimfuneko zikaNkulunkulu zokuphila. Ngenxa yalokho, kwabhapathizwa abantu abangu-263 431. Ukukhanya kweqiniso kwaba yigugu kulaba bafundi abasha, futhi bakulahla ukuzihlanganisa nababi nezindlela zokuziphatha okubi ezihlazisa uNkulunkulu ezidlangile kuleli zwe. Kusukela babhapathizwa, baye baqhubeka bephila ngezindinganiso uJehova azibekela wonke amaKristu. (Efesu 5:5) Ingabe iqiniso liyigugu ngaleyo ndlela kuwe?

 UJehova Uyasinakekela

8. UJehova usabela kanjani ekuzinikezeleni kwethu, futhi kungani kuhlakaniphile ‘ukufuna kuqala umbuso’?

8 Naphezu kokungapheleli kwethu, ngomusa uJehova uyakwamukela ukuzinikezela kwethu, azehlise ukuze asidonsele kuye. Kanjalo usifundisa ukuba nemigomo nezifiso eziphakeme. (IHubo 113:6-8) Ngesikhathi esifanayo, uJehova uyasivumela ukuba sibe nobuhlobo bomuntu siqu naye, futhi uthembisa ukusinakekela uma ‘siqhubeka sifuna kuqala umbuso nokulunga kwakhe.’ Uma sikwenza lokhu, sizilonda ngokomoya, uyathembisa: “Zonke lezi ezinye izinto ziyonezelwa kini.”—Mathewu 6:33.

9. Ubani “oyisigqila esikholekile nesiqondayo,” futhi uJehova usinakekela kanjani esebenzisa lesi “sigqila”?

9 UJesu Kristu wakhetha abaphostoli bakhe abangu-12 wayesebeka isisekelo sebandla lamaKristu agcotshiwe elabizwa ngokuthi ‘u-Israyeli kaNkulunkulu.’ (Galathiya 6:16; IsAmbulo 21:9, 14) Kamuva lachazwa ngokuthi “ibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nozime lweqiniso.” (1 Thimothewu 3:15) UJesu wabiza amalungu alelo bandla ngokuthi “yisigqila esikholekile nesiqondayo” nangokuthi “ngumphathi okholekile, oqondayo.” UJesu wathi leyo nceku ethembekile yayiyoba nomthwalo wokunika amaKristu ‘isilinganiso sawo sokudla ngesikhathi esifanele.’ (Mathewu 24:3, 45-47; Luka 12:42) Ngaphandle kokudla, singabulawa yindlala. Ngokufanayo, ngaphandle kokudla ukudla okungokomoya, siba buthaka bese sifa ngokomoya. Ngakho-ke, ukuba khona ‘kwesigqila esikholekile nesiqondayo’ kungobunye futhi ubufakazi bokuthi uJehova uyasinakekela. Kwangathi singawazisa njalo amalungiselelo angokomoya ayigugu esenzelwe wona ngaleso “sigqila.”—Mathewu 5:3.

10. Kungani kubalulekile ukuba sibe khona njalo emihlanganweni?

10 Ukudla ukudla okungokomoya kuhilela isifundo somuntu siqu. Kuhilela nokuzihlanganisa namanye amaKristu nokuba khona emihlanganweni yebandla. Usakhumbula kahle yini ukuthi wadlani ezinyangeni eziyisithupha ezidlule, noma-ke emasontweni ayisithupha adlule?  Cishe awusakhumbuli. Noma kunjalo, noma ngabe yini leyo owayidla yakunika umsoco owawuwudinga ukuze uphile. Futhi cishe usuye waphinda wadla ukudla okufanayo nowakudla ngalesiya sikhathi. Kunjalo nangokudla okungokomoya okunikezwa emihlanganweni yethu yobuKristu. Mhlawumbe asiyikhumbuli yonke imininingwane yalokho esiye sakuzwa emihlanganweni. Futhi cishe sekukaningana kunikezwa ukwaziswa okuthi akufane. Noma kunjalo, kuwukudla okungokomoya, okubalulekile enhlalakahleni yethu. Njalo imihlangano yethu isinika ukudla okunomsoco okungokomoya, okuphakwa ngesikhathi esifanele.

11. Yiziphi izibopho esinazo lapho sisemihlanganweni yobuKristu?

11 Ukuba khona emihlanganweni yobuKristu kusinika nomthwalo wemfanelo othile. AmaKristu anxuswa ukuba ‘akhuthazane,’ avuselele amanye amalungu ebandla “othandweni nasemisebenzini emihle.” Ukulungiselela kwethu, ukuba khona nokuhlanganyela kuyo yonke imihlangano yobuKristu kuqinisa ukholo lomunye nomunye wethu futhi kukhuthaze nabanye. (Heberu 10:23-25) Njengezingane ezincane okungenzeka ziyakukhetha ukudla, abanye bangase badinge ukukhuthazwa njalo ukuze badle ukudla okungokomoya. (Efesu 4:13) Kuwukubonisa uthando ukunikeza leso sikhuthazo lapho sidingeka ukuze abanjalo bakwazi ukukhula babe ngamaKristu avuthiwe, umphostoli uPawulu abhala ngawo wathi: “Ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.”—Heberu 5:14.

Ukuzinakekela Ngokomoya

12. Ubani ngokuyinhloko onomthwalo wemfanelo wokuba sihlale eqinisweni? Chaza.

12 Umngane wethu womshado noma abazali bethu bangasikhuthaza eqinisweni. Ngokufanayo, abadala bebandla bangaselusa njengengxenye yomhlambi abaphathiswe wona. (IzEnzo 20:28) Kodwa ubani onomthwalo wemfanelo oyinhloko wokuba siphikelele endleleni yokuphila esikuyo esekelwe eqinisweni? Iqiniso liwukuthi ngamunye wethu unalo mthwalo wemfanelo. Futhi kunjalo ngaphansi kwezimo ezivamile nasezikhathini ezinzima. Cabanga ngesenzakalo esilandelayo.

13, 14. Njengoba kubonisa isenzakalo sezinyane, singaluthola kanjani usizo olungokomoya esiludingayo?

13 EScotland, amazinyane athile ayeklabile edlelweni lapho elinye lawo linhlanhlatha liya ekupheleni kwegquma, lawa layothanqazeka onqenqemeni olungezansi. Alilimalanga, kodwa lalethukile futhi lingakwazi ukugibela liphindele emuva. Ngakho laqala ukukhala kalusizi. Unina walizwa, naye wayeseqala ukhala kwaze kweza umalusi wazolikhipha lelo zinyane.

14 Qaphela ukulandelana kwezenzakalo. Iwundlu lakhala lifuna usizo, unina walelekelela ekukhaleni, umalusi wayesephuthuma ethatha isinyathelo elihlenga ngemva kokuzwa lokhu kukhala. Uma isilwane esisesincane kakhulu kanye nonina zikwazi ukubona ingozi bese zifuna usizo ngokushesha, akufanele yini nathi senze okufanayo lapho sikhubeka ngokomoya noma sibhekana nezingozi esingazilindele ezivela ezweni likaSathane? (Jakobe 5:14, 15; 1 Petru 5:8) Kufanele, ikakhulu uma sintula okuhlangenwe nakho ngoba sisebancane noma ngoba sisebasha eqinisweni.

Ukulandela Isiqondiso SikaNkulunkulu Kuletha Injabulo

15. Omunye wesifazane wazizwa kanjani lapho eqala ukuhlanganyela nebandla lobuKristu?

15 Cabanga ngokubaluleka kokuqonda iBhayibheli nokuthula kwengqondo okukulethayo kulabo abakhonza uNkulunkulu weqiniso. Isalukazi esineminyaka engu-70 ubudala esasisonta eSheshi konke ukuphila kwaso savuma ukuba nesifundo seBhayibheli nomunye woFakazi BakaJehova. Ngokushesha sathola ukuthi igama likaNkulunkulu nguJehova futhi sahlanganyela ekutheni “Amen” emithandazweni yasobala esuka enhliziyweni eyenziwa eHholo LoMbuso. Ngemizwa enamandla, sathi: “Kunokuba niveze uNkulunkulu njengophakeme kakhulu  kunathi bantu abafayo, sengathi nimenza abe phakathi kwethu, abe njengomngane othandekayo. Yinto engingakaze ngiyizwe leyo.” Cishe lowo muntu othakazelayo othandekayo akasoze awukhohlwa umbono wokuqala aba nawo ngeqiniso. Kwangathi nathi singelokothe siyikhohlwe indlela elaliyigugu ngayo iqiniso kithi lapho silamukela.

16. (a) Kungenzekani uma senza ukuzuza imali kube umgomo wethu oyinhloko? (b) Singayithola kanjani injabulo yeqiniso?

16 Abaningi bakholelwa ukuthi ukube bebenemali eyengeziwe bebeyojabula kakhudlwana. Nokho, uma senza ukuzuza imali kube yiwona mgomo wethu oyinhloko ekuphileni, singase sithole ‘izinhlungu zengqondo ezingenakulinganiswa.’ (1 Thimothewu 6:10, Phillips) Cabanga indlela abaningi abathenga ngayo amathikithi e-lottery, bachithe imali kuma-casino, noma bahwebe ngokudebesela ezimakethe zamasheya, beziphupha bethola izizumbulu zemali. Bambalwa kakhulu abazitholayo lezo zimbulu abasuke bezithembise zona. Futhi ngokuvamile ngisho nalabo abazitholayo bathola ukuthi ukuceba kwabo ngokushesha akuyilethi injabulo. Kunalokho, injabulo ehlalayo ilethwa ukwenza intando kaJehova, ukusebenza nebandla lobuKristu ngesiqondiso somoya ongcwele kaJehova nosizo lwezingelosi zakhe. (IHubo 1:1-3; 84:4, 5; 89:15) Lapho senza lokhu, singathola izibusiso esingazilindele. Ingabe iqiniso liyigugu ngokwanele kuwe ukuba likulethele izibusiso ezinjalo?

17. Ukuhlala kukaPetru noSimoni, umshuki, kwembulani ngesimo sengqondo salo mphostoli?

17 Cabanga ngalokho okwenzeka kumphostoli uPetru. Ngonyaka ka-36 C.E., waya eThafeni LaseSharoni njengesithunywa sevangeli. Wama eLida, lapho elapha khona u-Eneya owayekhubazekile wayeseqhubeka eya emzini waseJopha onetheku. Lapho, wavusa uDorka. IzEnzo 9:43 zithi: “Izinsuku eziningana wahlala eJopha noSimoni othile, umshuki.” La mazwi anganakekile embula isimo sengqondo sikaPetru sokungabandlululi njengoba ayekhonza abantu bakulowo muzi. Kanjani? Isazi seBhayibheli uFrederic W. Farrar siyabhala: “Akukho mlandeli ongagunci woMthetho [KaMose] Odluliselwa Ngomlomo owayengathanda ukuhlala endlini yomshuki. Ukuba phakathi kwezikhumba nezidumbu zezilwane ezihlukahlukene nsuku zonke ngenxa yalo msebenzi, nezinto zokusebenza ezazidingeka kuwo, kwakuwenza ube ongcolile nonengekayo kubo bonke abagcini bomthetho abaqinile.” Ngisho noma ‘indlu kaSimoni engasolwandle’ yayingasondelene nendawo ayeshukela kuyo, uSimoni wayenza ‘umsebenzi owawubhekwa njengonengekayo futhi ngenxa yalokho wehlisa ukuzihlonipha kwabo bonke ababewenza,’ kusho uFarrar.—IzEnzo 10:6.

18, 19. (a) Kungani umbono uPetru awuthola wamsambathekisa? (b) Yisiphi isibusiso esingalindelekile uPetru asithola?

18 UPetru owayengabandlululi wawamukela umoya kaSimoni wokungenisa izihambi, futhi wathola isiqondiso saphezulu ayengasilindele elapho. Wabona umbono ayalwa kuwo ukuba adle izilwane ezingcolile ngokomthetho wamaJuda. UPetru wenqaba ethi akakaze ‘adle noma yini engcolile nengahlanzekile.’ Kodwa watshelwa kathathu ukuthi: “Yeka ukubiza izinto uNkulunkulu azihlanzile ngokuthi zingcolile.” Ngokuqondakalayo, ‘wasambatheka kakhulu ngaphakathi kwakhe ngokuthi umbono ayewubonile ungase usho ukuthini.’—IzEnzo 10:5-17; 11:7-10.

19 UPetru wayengazi ukuthi ngayizolo eKesariya, emakhilomitheni angu-50, oweZizwe okuthiwa uKorneliyu naye wayethole umbono.  Ingelosi kaJehova yayiyale uKorneliyu ukuba athume izinceku ziyofuna uPetru endlini kaSimoni umshuki. UKorneliyu wazithumela izinceku zakhe endlini kaSimoni, uPetru wayesephindela nazo eKesariya. Lapho, washumayela kuKorneliyu, ezihlotsheni nakubangane bakhe. Ngenxa yalokho, baba ngamakholwa okuqala angabeZizwe abangasokile ukuthola umoya ongcwele njengezindlalifa zoMbuso. Nakuba amadoda ayengasokile, bonke labo abezwa amazwi kaPetru babhapathizwa. Lokhu kwavulela abantu bazo zonke izizwe, amaJuda ayebabheka njengabangcolile, ithuba lokuba ngamalungu ebandla lobuKristu. (IzEnzo 10:1-48; 11:18) Yeka ilungelo elingavamile uPetru aba nalo—ngenxa yokuthi iqiniso laliyigugu kuye futhi lamholela ekulaleleni isiqondiso esivela kuJehova wathatha isinyathelo sokholo!

20. Yiluphi usizo lwaphezulu esinikwa lona lapho senza iqiniso lize kuqala ekuphileni kwethu?

20 UPawulu uyanxusa: “Sikhuluma iqiniso, masikhuleni ngothando kuzo zonke izinto kuye oyinhloko, uKristu.” (Efesu 4:15) Yebo, iqiniso liyosilethela injabulo engenakulinganiswa manje uma silibeka kuqala ekuphileni kwethu futhi sivumela uJehova ukuba aqondise izinyathelo zethu ngomoya wakhe ongcwele. Futhi khumbula ukusekela kwezingelosi ezingcwele umsebenzi wethu wokushumayela ivangeli. (IsAmbulo 14:6, 7; 22:6) Yeka indlela esinelungelo ngayo ngokuba nalokho kusekelwa emsebenzini uJehova asinike wona! Ukulondoloza ubuqotho kuyosenza simdumise phakade uJehova, uNkulunkulu weqiniso. Ikhona yini into engaba yigugu ngaphezu kwalokho?—Johane 17:3.

Sifundeni?

• Kungani abaningi bengalamukeli iqiniso?

• AmaKristu kufanele azibheke kanjani izinto zezwe likaSathane?

• Kufanele sibe nasiphi isimo sengqondo ngemihlangano, futhi ngani?

• Sinamuphi umthwalo wemfanelo wokuzinakekela ngokomoya?

[Imibuzo Yesifundo]

[Ibalazwe/Isithombe ekhasini 18]

(Ukuze ubone ukuthi indaba ihlelwe kanjani, bheka encwadini)

ULWANDLEOLUKHULU

IKesariya

ITHAFA LASESHARONI

IJopha

ILida

IJerusalema

[Isithombe]

UPetru walandela isiqondiso saphezulu, wathola izibusiso ayengazilindele

[Umthombo]

Map: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Isithombe ekhasini 13]

UJesu wafakazela iqiniso

[Isithombe ekhasini 15]

Njengokudla okungokoqobo, ukudla okungokomoya kubalulekile enhlalakahleni yethu