Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukuphila ‘Neva Enyameni’

Ukuphila ‘Neva Enyameni’

 Ukuphila ‘Neva Enyameni’

“Umusa wami ongafanelwe ukwanele.”—2 KORINTE 12:9.

1, 2. (a) Kungani kungafanele kusikhungathekise ukuthi sibhekana novivinyo nezinkinga? (b) Kungani singaba nethemba naphezu kokulingwa?

“BONKE labo abafisa ukuphila ngokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu ebuhlotsheni noKristu Jesu nabo futhi bayoshushiswa.” (2 Thimothewu 3:12) Kungani kunjalo? Ngoba uSathane ugomela ngokuthi umuntu ukhonza uNkulunkulu ngenxa yezizathu zobugovu kuphela, futhi uzimisele ukukubonisa lokho. UJesu wake waxwayisa abaphostoli bakhe abathembekile: “USathane ufune ngenkani ukuba anihlunge nina madoda njengokolweni.” (Luka 22:31) UJesu wayazi kahle ukuthi uNkulunkulu uvumela uSathane ukuba asivivinye ngezinkinga ezibuhlungu. Yebo, lokho akusho ukuthi zonke izinkinga esibhekana nazo ekuphileni zibangelwa nguSathane noma amademoni ngokuqondile. (UmShumayeli 9:11) Kodwa uSathane uzimisele ukusebenzisa noma yini angayisebenzisa ukuze ephule ubuqotho bethu.

2 IBhayibheli lisitshela ukuthi ukulingwa kwethu akumelwe kusikhungathekise. Noma yini engase isehlele ayiyona into eyinqaba noma engalindelekile. (1 Petru 4:12) Empeleni, “izinto ezifanayo eziyizinhlupheko ziyafezwa kuyo yonke inhlangano [yabafowethu] ezweni.” (1 Petru 5:9) Namuhla, uSathane uzicindezela kakhulu zonke izinceku zikaNkulunkulu. UDeveli uyakujabulela ukusibona sihlushwa yizinkinga ezinjengameva eziningi ngangokunokwenzeka. Ukuze enze lokho, usebenzisa isimiso sakhe sezinto ngendlela eyenza sinezele kunoma yimaphi ‘ameva enyameni yethu,’ noma sandise ubuhlungu bawo. (2 Korinte 12:7) Nokho, ukuhlasela kukaSathane akudingekile kwephule ubuqotho bethu. Njengoba nje uJehova ‘eyosenzela indlela yokuphuma’ ukuze sikhuthazelele izilingo, uyokwenza okufanayo nalapho sibhekene nezinkinga ezinjengameva enyameni yethu.—1 Korinte 10:13.

Indlela Yokuphila Neva

3. UJehova waphendula wathini lapho uPawulu emcela ukuba akhiphe iva elalisenyameni yakhe?

3 Umphostoli uPawulu wancenga uNkulunkulu ukuba alikhiphe iva elalisenyameni yakhe. “Ngenxa yalokhu ngayincenga izikhathi ezintathu iNkosi ukuba lisuke kimi.” Waphendula wathini uJehova esicelweni sikaPawulu sentshiseko? “Umusa wami ongafanelwe ukwanele; ngoba amandla ami enziwa aphelele ebuthakathakeni.” (2 Korinte 12:8, 9)  Ake siyihlaziye le mpendulo, sibone ukuthi ingasisiza kanjani ukuba siphile nanoma yiziphi izinkinga ezinjengeva ezisizwisa ubuhlungu.

4. UPawulu wayezuze ngaziphi izindlela emseni kaJehova ongafanelwe?

4 Phawula ukuthi uNkulunkulu wakhuthaza uPawulu ukuba azise umusa ongafanelwe ayesewubonisiwe kakade ngoKristu. Ngempela, uPawulu wayebusiswe kakhulu ngezindlela eziningi. Ngothando uJehova wamnika ilungelo lokuba ngumfundi, yize ayekade engumphikisi oshisekayo wabalandeli bakaJesu. (IzEnzo 7:58; 8:3; 9:1-4) Ngemva kwalokho, ngomusa uJehova wanika uPawulu izabelo namalungelo amaningi ajabulisayo. Isifundo esisitholayo sicacile. Ngisho nangezikhathi ezinzima kunazo zonke, sisenezibusiso eziningi zokubongwa. Akufanele neze ukulingwa kwethu kusenze sikhohlwe ubuhle bukaJehova obuchichimayo.—IHubo 31:19NW.

5, 6. (a) UJehova wamfundisa kanjani uPawulu ukuthi amandla aKhe “enziwa aphelele ebuthakathakeni”? (b) Isibonelo sikaPawulu sakufakazela kanjani ukuthi uSathane ungumqambimanga?

5 Umusa kaJehova ongafanelwe uba owanele nangenye futhi indlela. Amandla kaNkulunkulu angaphezu kokwanele ukusisiza sibhekane nokulingwa kwethu. (Efesu 3:20) UJehova wafundisa uPawulu ukuthi amandla kaNkulunkulu “enziwa aphelele ebuthakathakeni.” Kanjani? Ngothando, wanika uPawulu wonke amandla ayewadinga ukuze abhekane nokulingwa kwakhe. Ngokufanayo, ukukhuthazela kukaPawulu nokwethembela kwakhe ngokuphelele kuJehova kwenza kwabona wonke umuntu ukuthi amandla kaNkulunkulu ayenqoba kulo muntu obuthakathaka nonesono. Manje cabanga ngomphumela kuDeveli, yena othi abantu bakhonza uNkulunkulu lapho benethezekile kuphela futhi bengenazinkinga. Ukwethembeka kukaPawulu kwakunjengokushaywa ngempama kwalowo mnyundeli!

6 Nangu uPawulu, owayekade esohlangothini lukaSathane ekulweni noNkulunkulu, engumshushisi wamaKristu odelelayo nomFarisi oshisekayo, ngokungangabazeki owayekade enethezekile ngoba ezalwa emkhayeni ocebile. Manje uPawulu wayesekhonza uJehova noKristu, ‘engomncane kunabo bonke kubaphostoli.’ (1 Korinte 15:9) Njengoba ayenjalo, wayezithoba egunyeni lendikimba ebusayo yamaKristu yekhulu lokuqala. Futhi wayekhuthazela ngokwethembeka naphezu kweva ayenalo enyameni. USathane wajabha impela ngoba izilingo zokuphila aziyinciphisanga intshiseko kaPawulu. UPawulu akazange alokothe akhohlwe yithemba lakhe lokuhlanganyela eMbusweni kaKristu wasezulwini. (2 Thimothewu 2:12; 4:18) Kwakungekho liva elalinganciphisa intshiseko yakhe, kungakhathaliseki ukuthi libuhlungu kangakanani. Kwangathi neyethu intshiseko ingaqhubeka ivutha! Ngokusisekela ekulingweni kwethu, uJehova uyasiphakamisa asinike ilungelo lokusiza ekufakazeleni ukuthi uSathane ungumqambimanga.—IzAga 27:11.

Amalungiselelo KaJehova Abaluleke Kakhulu

7, 8. (a) UJehova uziqinisa ngaziphi izindlela izinceku zakhe namuhla? (b) Kungani ukufunda iBhayibheli nsuku zonke nokulitadisha kubaluleke kangaka ekuphileni neva enyameni yethu?

7 Namuhla, uJehova unika amaKristu athembekile amandla ngomoya wakhe ongcwele, iZwi lakhe nobuzalwane bethu bobuKristu. Njengomphostoli uPawulu, singaphonsa imithwalo yethu kuJehova ngomthandazo. (IHubo 55:22) Nakuba uNkulunkulu engase angakususi ukulingwa kwethu, angasinika ukuhlakanipha kokuphila nakho, ngisho nalokho okunzima ngokukhethekile ukukuthwala. UJehova angasenza futhi siqine—asinike “amandla angaphezu kwavamile”—ukuze asisize sikhuthazele.—2 Korinte 4:7.

8 Siluthola kanjani usizo olunjalo? Kumelwe sitadishe iZwi likaNkulunkulu ngenkuthalo, ngoba siyoyithola kulo induduzo yakhe eqinisekile. (IHubo 94:19) EBhayibhelini, sifunda amazwi athinta imizwelo ezinceku zikaNkulunkulu zinxusa usizo lwakhe. Ukusabela kukaJehova, ngokuvamile okuhilela amazwi aduduzayo, kufanele sizindle ngako. Ukutadisha kuyosiqinisa ukuze “amandla angaphezu kwavamile abe ngakaNkulunkulu futhi angabi ngavela  kithi.” Njengoba nje kudingeka sidle ukudla okungokwenyama nsuku zonke ukuze sondleke futhi sibe namandla, kumelwe futhi zidle njalo emazwini kaNkulunkulu. Siyakwenza yini lokhu? Uma sikwenza, siyobona ukuthi ukuthola kwethu “amandla angaphezu kwavamile” kusisiza ukuba sikhuthazelele noma yimaphi ameva angokomfanekiso angase asihluphe manje.

9. Abadala bangabasekela kanjani labo ababhekene nezinkinga?

9 Abadala abangamaKristu abesaba uNkulunkulu bangaba ‘njengendawo yokucashela umoya’ oyizinkathazo “nesivikelo esivunguvungwini” esiyizinkinga. Njengoba befuna ukufanelwa yileyo ncazelo ephefumulelwe, abadala bacela uJehova ngokuthobeka nangobuqotho ukuba abanike “ulimi lwabafundi” ukuze bakwazi ukuphendula abahluphekayo ngamazwi afanele. Amazwi abadala angaba njengemvula ezothile epholisa futhi iduduze umoya wethu kulezi zikhathi zokuphila ezinzima. Ngokukhuluma “ngokududuzayo nemiphefumulo ecindezelekile,” abadala babasekela ngempela abafowabo nodadewabo abangokomoya okungenzeka bayakhathala noma bayadangala ngenxa yeva elithile enyameni yabo.—Isaya 32:2; 50:4; 1 Thesalonika 5:14.

10, 11. Izinceku zikaNkulunkulu zingabakhuthaza kanjani abanye ababhekene novivinyo olukhulu?

10 Zonke izinceku zikaJehova ziyingxenye yomkhaya wakhe wamaKristu onobunye. Yebo, “singamalungu angawelinye nelinye,” futhi “singaphansi kwesibopho sokuthandana.” (Roma 12:5; 1 Johane 4:11) Sisifeza kanjani lesi sibopho? Ngokweyoku-1 Petru 3:8, senza kanjalo ‘ngokubonisa ukuzwelana, sibe nokusondelana kobuzalwane nobubele besisa’ kubo bonke abahlobene nathi okholweni. Labo abaneva elibuhlungu ngokukhethekile enyameni, abancane noma abadala, singabanaka ngokukhethekile sonke. Kanjani?

11 Kufanele sizame ukuzwelana nokuhlupheka kwabo. Uma singenakuzwelana, singakhathaleli, noma singenandaba, singase senze ukuhlupheka kwabo kube kubi nakakhulu singaqondile. Ukuqaphela ukulingwa kwabo kufanele kusishukumisele ukuba siqaphe esikushoyo, indlela esikusho ngayo nendlela esenza ngayo. Ukuba nesimo sengqondo esiqondile nokubakhuthaza kungasiza ekunciphiseni ubuhlungu obukhulu banoma yiliphi iva elibahluphayo. Kanjalo singaba usizo oluqinisayo kubona.—Kolose 4:11.

Indlela Abanye Abaye Baphumelela Ngayo

12-14. (a) Wenzani omunye umKristu ukuze abhekane nomdlavuza? (b) Abafowabo nodadewabo abangokomoya balona wesifazane bamsekela futhi bamkhuthaza kanjani?

12 Njengoba sisondela ekupheleni kwalezi zinsuku zokugcina, ‘imihelo yokucindezeleka’ iyanda nsuku zonke. (Mathewu 24:8) Ngakho, ukulingwa cishe kuyokwehlela wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izinceku zikaJehova  ezithembekile, ezifuna ukwenza intando yakhe. Ngokwesibonelo, cabanga ngomKristu owayekhonza enkonzweni yesikhathi esigcwele. Watholakala enomdlavuza kwadingeka ahlinzwe akhishwe izindlala zamathe nezoketshezi lomzimba i-lymph. Lapho yena nomyeni wakhe bethola ukuthi lo dade unalesi sifo, bathandaza ngokushesha kuJehova isikhathi eside, bemnxusa. Kamuva wathi bazizwa befikelwa ukuthula okungakholakali. Noma kunjalo, waba nezikhathi eziningi ezinhle nezimbi, ikakhulu lapho ebhekana nemiphumela yokwelashwa kwakhe.

13 Ukuze abhekane nesimo sakhe, lo dade wazama ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ngomdlavuza. Wathintana nodokotela bakhe. Kuyi-Nqabayokulinda, i-Phaphama! nezinye izincwadi zobuKristu, wathola izindaba ezibonisa indlela abantu abathile ababebhekane ngayo nalesi sifo ngokomzwelo. Wafunda nezindima zeBhayibheli ezibonisa indlela uJehova abasekela ngayo abantu bakhe ezinkingeni, nokunye ukwaziswa okuwusizo.

14 Esinye isihloko esikhuluma ngokubhekana nokuphelelwa yithemba sacaphuna la mazwi ahlakaniphile: “Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso.” (IzAga 18:1) Ngakho-ke, leso sihloko sanikeza lesi seluleko: ‘Ungabi unkom’ idla yodwa.’ * Lo dade uthi: “Abaningi bángitshela ukuthi bayangithandazela; abanye babengishayela ucingo. Abadala ababili babeshaya ucingo njalo befuna ukuzwa ukuthi nginjani. Ngathola izimbali nenqwaba yamakhadi. Abanye babengiphekela ngisho nokudla. Abaningi futhi babecela ukungihambisa bona lapho ngiyokwelashwa.”

15-17. (a) UmKristu othile wabhekana kanjani nezinkinga ezabangelwa yizingozi zemoto? (b) Labo abasebandleni bamsekela kanjani?

15 Inceku kaJehova esinesikhathi eside eNew Mexico, e-U.S.A., yahileleka ezingozini ezimbili zemoto. Lo dade walimala intamo namahlombe, okwenza ukuqaqamba kwathambo ayeseneminyaka engaphezu kwengu-25 enakho kwaba kubi nakakhulu. Uyalandisa: “Kwaba nzima kakhulu kimi ukuphakamisa ikhanda nokuphatha noma yini esinda ngaphezu kwamakhilogremu amabili. Kodwa ukuthandaza ngentshiseko kuJehova kuye kwangisekela kakhulu. Ngokufanayo, izihloko ze-Nqabayokulinda esiye sazitadisha nazo zangisekela. Esinye sakhulumela uMika 6:8, saphawula ukuthi ukuthobeka ekuhambeni noNkulunkulu kusho ukwazi ukulinganiselwa kwakho. Lokhu kwangisiza ngaqaphela ukuthi naphezu kwesimo sami, akufanele ngidikibale, yize isikhathi engisisebenza enkonzweni sisincane kunalokho engikufisayo. Ukumkhonza ngezisusa ezimsulwa yikhona okubaluleke kakhulu.”

16 Uthi futhi: “Abadala babehlale bengincoma ngemizamo yami yokuba khona emihlanganweni neyokuphuma ngiye enkonzweni yasensimini. Izingane zazingibingelela ngokunganga. Amaphayona ayengibekezelela kakhulu futhi evamile ukushintsha izinhlelo zawo ngezinsuku engingazizwa kahle ngazo. Lapho isimo sezulu sisibi, ayengithatha ngomusa ahambe nami ezimpindelweni noma angimeme ukuba ngihambe nawo lapho eyoqhuba izifundo zawo zeBhayibheli. Futhi njengoba ngangingakwazi ukuphatha isikhwama sezincwadi, abanye abamemezeli babengiphathela izincwadi zami ezikhwameni zabo lapho ngiya emsebenzini wokushumayela.”

17 Phawula indlela abadala bebandla namanye amaKristu ababasiza ngayo lab’ odade ababili ukuba baphile nokugula kwabo okunjengameva. Ngomusa banikeza usizo olungokoqobo oluhloselwe ukuhlangabezana nezidingo eziqondile ezingokomoya, ezingokwenyama nezingokomzwelo. Akukukhuthazi yini lokho ukuba usize abanye abazalwane nodade ababhekene nezinkinga? Nani zingane ningabasiza labo abashikashikana nameva enyameni ebandleni lenu.—IzAga 20:29.

18. Yisiphi isikhuthazo esingasithola ezindabeni zokuphila ezinyatheliswa komagazini i-Phaphama! ne-Nqabayokulinda?

18 Omagazini INqabayokulinda ne-Phaphama! baye banyathelisa izindaba eziningi zokuphila kanye nokuhlangenwe nakho koFakazi  abaye baphila nezinkinga nabasaphila nazo namanje. Njengoba uzifunda njalo lezo zihloko, uzobona ukuthi abafowenu nodadewenu abaningi abangokomoya emhlabeni wonke baye bakhuthazelela izinkinga zezomnotho, ukulahlekelwa abathandekayo ezinhlekeleleni kanye nezikhathi zempi eziyingozi. Abanye baphila nezifo ezigogayo. Abaningi abakwazi ukwenza ezinye zezinto ezilula ekuphileni ezithathwa kalula yilabo abaphile kahle. Ukugula kwabo kubavivinya kakhulu, ikakhulu lapho behluleka ukuhlanganyela emisebenzini yobuKristu ngezinga abangathanda ngalo. Yeka indlela abalwazisa ngokujule ngayo usizo nokusekela abakuthola kubafowabo nodadewabo abancane nabadala!

Ukukhuthazela Kuletha Injabulo

19. Kungani uPawulu akwazi ukujabula naphezu kokulingwa nobuthakathaka bakhe obunjengameva?

19 UPawulu wakujabulela ukubona indlela uNkulunkulu ayemqinisa ngayo. Wathi: “Ngokuthokoza okukhulu ngingamane ngiziqhayise ngokuqondene nobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami njengetende. Ngakho-ke ngiyajabula ngobuthakathaka, ngokwethukwa, ngokuswela, ngokushushiswa nangobunzima, ngenxa kaKristu. Ngoba lapho ngibuthakathaka, kulapho-ke nginamandla.” (2 Korinte 12:9, 10) Ngenxa yezinto ezazimehlele, uPawulu wayengasho ngokuqiniseka ukuthi: “Akukhona ukuthi ngikhuluma ngokuqondene nokuthi ngiyaswela, ngoba ngiye ngafunda ukuba owanelisekile kungakhathaliseki ukuthi ngikuziphi izimo. Ngempela ngiyakwazi ukuphelelwa ukudla, ngempela ngiyakwazi ukuba nensada. Kuzo zonke izinto nakuzo zonke izimo ngiye ngayifunda imfihlo yakho kokubili ukuthi kunjani ukusutha nokuthi kunjani ukulamba kokubili ukuba nensada nokuswela. Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo odlulisela amandla kimi.”—Filipi 4:11-13.

20, 21. (a) Kungani singathola injabulo ekuzindleni ‘ngezinto ezingabonwayo’? (b) Yiziphi ezinye ‘zezinto ezingabonwayo’ onethemba lokuzibona ePharadesi lasemhlabeni?

20 Ngakho-ke, ngokukhuthazelela noma yiliphi iva elingokomfanekiso elisenyameni yethu, singathola injabulo enkulu ekuboniseni wonke umuntu ukuthi amandla kaJehova enziwa aphelele ebuthakathakeni bethu. UPawulu wabhala: “Asiyeki . . . Ngokuqinisekile umuntu esinguye ngaphakathi wenziwa musha usuku nosuku. Ngoba nakuba usizi lungolomzuzwana futhi lulula, lusivezela inkazimulo yesisindo esidlulele ngokwengeziwe futhi emi phakade; kuyilapho sigcina amehlo ethu esezintweni ezingabonwayo. . . . Ngoba izinto . . . ezingabonwayo zimi phakade.”—2 Korinte 4:16-18.

21 Iningi labantu bakaJehova namuhla linethemba lokuphila ePharadesi lakhe lasemhlabeni lijabulele izibusiso azithembisile. Izibusiso ezinjalo zingabhekwa ‘njengezingabonakali’ kithi namuhla. Nokho, isikhathi sisondela ngokushesha lapho siyozibona ngamehlo lezo zibusiso, yebo, sizijabulele phakade. Esinye sezibusiso ezinjalo kuyoba yimpumuzo yokuba kungaphinde kudingeke ukuba siphile nenkinga enjengeva! INdodana kaNkulunkulu ‘iyobhidliza imisebenzi kaDeveli’ ‘imenze ize lowo onendlela yokubangela ukufa.’—1 Johane 3:8; Heberu 2:14.

22. Yini okufanele siqiniseke ngayo futhi sizimisele ukuyenza?

22 Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi yiliphi iva elisizwisa ubuhlungu enyameni namuhla, masiqhubeke siphila nalo. NjengoPawulu, siyoba namandla okwenza kanjalo ngenxa kaJehova, osinika amandla ngobuningi. Lapho sesiphila ePharadesi lasemhlabeni, siyombonga nsuku zonke uJehova uNkulunkulu wethu ngazo zonke izinto ezimangalisayo asenzela zona.—IHubo 103:2.

[Umbhalo waphansi]

^ par. 14 Bheka isihloko esithi “Umbono WeBhayibheli: Indlela Yokubhekana Nokuphelelwa Yithemba,” kuyi-Phaphama! ka-May 8, 2000.

Ungaphendula Kanjani?

• Kungani uDeveli ezama ukuphula ubuqotho bamaKristu eqiniso, futhi uzama kanjani?

• ‘Amandla kaJehova enziwa aphelele ebuthakathakeni’ ngayiphi indlela?

• Abadala nabanye bangabakhuthaza kanjani labo abahlushwa yizinkinga?

[Imibuzo Yesifundo]

[Isithombe ekhasini 18]

Kathathu uPawulu wathandazela ukuba uNkulunkulu akhiphe iva enyameni yakhe