Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Inzondo Efanelekile Nengafanelekile

Inzondo Efanelekile Nengafanelekile

 Inzondo Efanelekile Nengafanelekile

IBHAYIBHELI liyamlahla umuntu ozonda omunye. Ngakolunye uhlangothi, likhuluma ngenzondo okumelwe izinceku zikaNkulunkulu ziyihlakulele.

Ukuze umuntu awuqonde ngokugcwele umbono kaNkulunkulu ngenzondo, kumelwe aqonde ukuthi emiBhalweni igama elithi “inzondo” linezincazelo eziningana. Lingase lisho ubutha obukhulu, igqubu elingapheli ngokuvamile elihambisana nesifiso sokukhipha isibhongo. Inzondo enjalo ingase ibe umzwelo obusa umuntu, afune ukumlimaza lowo amzondayo. “Inzondo” ingase futhi isho ukungayifuni nakancane into ethile, kodwa ungabi nanhloso yokuyilimaza, kunalokho ufune ukuyigwema ngenxa yokuyenyanya. IBhayibheli liyalisebenzisa igama “inzondo” nalapho lisho ukuthanda kancane kunokunye.—Genesise 29:31, 33; Duteronomi 21:15, 16.

Inzondo Engafanelekile

Umthetho kaNkulunkulu ku-Israyeli wathi: “Ungazondi umfowenu enhliziyweni yakho.” (Levitikusi 19:17) Enye yezimfuneko kumuntu oziletha njengombulali owayengahlosile futhi ofuna ukuphephela emizini yesiphephelo yayiwukuba kube ukuthi wayengamzondi lowo ayembulele.—Duteronomi 19:4, 11-13.

Iseluleko sikaJesu sokuthanda izitha zakho sivumelana ngokugcwele nomoya wemiBhalo YesiHeberu. (Mathewu 5:44) UJobe othembekile waqaphela ukuthi noma yimuphi umuzwa wenjabulo osuka enhliziyweni embi, obangelwa yinhlekelele yomuntu omzonda kakhulu wawuyoba ongalungile. (Jobe 31:29) UMthetho KaMose wanika ama-Israyeli umthwalo wemfanelo wokusiza amanye ama-Israyeli ayengase awabheke njengezitha zawo. (Eksodusi 23:4, 5) Kunokuba zijatshuliswe yinhlekelele yesitha, izinceku zikaNkulunkulu ziyayalwa: “Uma okuzondayo elambile, mnike ukudla, adle; uma omile, muphe amanzi, aphuze.”—IzAga 25:21.

Umqondo wokuthi izitha kwakufanele zizondwe wawungenye yezinto ezanezelwa abafundisi bamasiko abangamaJuda emthethweni kaNkulunkulu. Njengoba uMthetho wawuyala ama-Israyeli ukuba athande omakhelwane bawo, laba bafundisi bazinqumela ukuthi lokhu kusikisela ukuba azonde izitha zawo. (Levitikusi 19:18) Elithi “umngane” nelithi “umakhelwane” abhekwa njengasebenza kumaJuda kuphela, bonke abanye babhekwa njengezitha. Isiko labo lalibenza baliqonde ngale ndlela igama elithi “umakhelwane” futhi benelinye elalivuna ukuba nobutha kwabeZizwe, kubonakala kalula ukuthi kungani banezela amazwi angagunyaziwe athi “futhi uzonde isitha sakho” emazwini omthetho kaNkulunkulu.—Mathewu 5:43.

Ngokuhlukile, umKristu unesibopho sokuthanda izitha zakhe, okungukuthi labo abazenza izitha zakhe siqu. Uthando olunjalo (ngesiGreki i-a·gaʹpe) alukhona ukweqisa okungokomzwelo, alusekelwe nje ekusondelaneni nalowo muntu, njengoba ngokuvamile  kucatshangwa kanjalo, kodwa luwuthando olunezimiso zokuziphatha olusekelwe ekuvumeni ngamabomu ukukwenza njengento eyisimiso, isibopho nefanelekile, olufunela omunye okuhle ngobuqotho ngokwalokho okulungile.

I-a·gaʹpe (uthando) ayivinjelwa ubutha phakathi kwabantu, ayilokothi ibuvumele ukuba benze umuntu alahle izimiso ezilungile futhi aziphindiselele ngokufanayo. Mayelana nalabo abaphikisana nenkambo yayo yobuKristu futhi bayishushise, benza kanjalo ngokungazi, inceku kaNkulunkulu iyobathandazela nokubathandazela abanjalo ukuze amehlo abo avuleke, babone iqiniso mayelana noNkulunkulu nezinjongo zaKhe.—Mathewu 5:44.

Gwema Inzondo Engafanelekile

Lapho beba ngamaKristu, abantu ababezondana bayayeka ukuzondana. (Thithu 3:3) Lowo ozonda umfowabo usahamba ebumnyameni, futhi noma yikuphi ukuzisholo kwakhe ukuthi uyamthanda uNkulunkulu empeleni kungaba amanga. Ukuzonda umfowenu kuyafana nokubulala.—1 Johane 4:20; 3:15.

Imizwa eyeqisayo ingabangela ukuba umbono womuntu ngothando nenzondo ungabi nakulinganisela, njengoba kubonakala sengathi kwakunjalo ngoDavide mayelana nendodana yakhe u-Abisalomu. (2 Samuweli 18:33; 19:1-6) Ngokufanayo, “oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe, kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke.”—IzAga 13:24.

Ngokuhlonipha ilungelo labanye lokuba nokuphila kwabo kwangasese nangokubonisa ukubacabangela ngothando, umuntu angagwema ukuzenza ngokungadingekile ukuba azondwe. Yingakho kunalesi seluleko: “Unyawo lwakho malungavami endlini yomakhelwane wakho, funa adinwe nguwe, abuye akuzonde.”—IzAga 25:17.

Inzondo Efanelekile

Ngaphansi kwezimo ezithile nangezikhathi ezithile kufanelekile ukuzonda. ‘Kunesikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda.’ (UmShumayeli 3:1, 8) Ngisho noJehova kuthiwa wayemzonda u-Esawu. (Malaki 1:2, 3) Kodwa lokhu akunakuthiwa kwabangelwa ukuthi uNkulunkulu wavele wakhetha ukumzonda. U-Esawu wazibonakalisa engalufanelekele uthando lukaJehova ngokwedelela ubuzibulo bakhe nangokuthengisa ngabo, kanjalo ethengisa nangezithembiso zaphezulu nezibusiso ezazihambisana nalobo buzibulo. Ngaphezu kwalokho, wayehlela ukubulala umfowabo uJakobe.—Genesise 25:32-34; 27:41-43; Heberu 12:14-16.

Njengoba ziqotho ngempela kuJehova, izinceku zakhe ziyakuzonda lokho akuzondayo nalabo abazondayo. Umhubi wabhala: “Jehova, angibazondi abakuzondayo na? Anginengwa ngabakuvukelayo na? Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo; bayizitha kimi.”—IHubo 139:21, 22.

Kodwa le nzondo ayifuni ukulimaza abanye futhi ayilona unya noma inhliziyo embi. Kunalokho, izibonakalisa ngokukwenyanya ngokuphelele okubi, igweme okubi nalabo abamzonda kakhulu uJehova. (Roma 12:9, 17, 19) AmaKristu abazonda ngokufanelekile labo abayizitha zikaNkulunkulu, njengoDeveli namademoni akhe, kanye nanoma yibaphi abantu abaye bamelana noJehova ngamabomu futhi bazi.

Nakuba amaKristu engabathandi labo abaphendula umusa kaNkulunkulu ongafanelwe bawenze izaba zokuziphatha okuxekethile, awabazondi abantu abahileleka ekuziphatheni okubi kodwa abafanelwe ukuboniswa isihe. Kunokuba azonde umenzi wokubi ophendukile, azonda isenzo esibi, yebo, “ngisho nengubo yangaphakathi enindwe inyama.”—Jude 4, 23.