Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

 Imibuzo Evela Kubafundi

AmaKristu eqiniso kufanele awubheke kanjani umkhuba ovamile wokunika abanye amakhophi ama-program athengiswayo e-computer?

Abanye bangase bazame ukuthethelela lo mkhuba ngokungeyikho ngokubhekisela emazwini kaJesu athi: “Namukelé mahhala, yiphani mahhala.” Yebo, uJesu wayengakhulumi ngokuphana mahhala ngamakhophi ezincwadi noma ama-program e-computer anamalungelo agodliwe, futhi akusetshenziswa kwawo kulawulwa umthetho. Wayesho ukupha okuyingxenye yenkonzo. UJesu watshela abaphostoli ababeya emizini nasemizaneni ehlukahlukene ukuthi kwakufanele bashumayele ngoMbuso, belaphe abagulayo, baxoshe namademoni. Kunokuba bakhokhise ngalokhu, abaphostoli kwakufanele ‘baphe mahhala.’—Mathewu 10:7, 8.

Njengoba landa inani lama-computer abantu ngabanye nawomsebenzi, abantu abaningi baye badinga ama-program awo. Ngokuvamile kudingeka athengwe. Kuyavunywa, abanye abantu babhala ama-program bawenze atholakale ngesihle futhi basho ukuthi kulungile ukuwakopisha nokuwanika abanye. Kodwa iningi lama-program e-computer liyathengiswa. Kungakhathaliseki ukuthi bazozisebenzisela wona ekhaya noma emsebenzini, abasebenzisa la ma-program kulindeleke ukuba bawathenge, bawakhokhele. Uma othile engathatha noma akopishe i-program ethile ngaphandle kokukhokha, lokho kungaba ukwephula umthetho, njengoba kungaba njalo nokwenza amakhophi enqwaba yezincwadi, yize zizonikwa abanye mahhala.

Iningi lama-program e-computer (kuhlanganise  nemidlalo) lihambisana nelayisense, okufuneka umnikazi noma osebenzisa leyo program avumelane nemibandela nemingcele yayo eqondile. Amalayisense amaningi anjalo athi uyedwa kuphela umuntu ongayifaka (install) futhi ayisebenzise leyo program—ngokuvamile ayifake kuyi-computer eyodwa kuphela, kungakhathaliseki ukuthi eyasekhaya, eyasemsebenzini noma eyasesikoleni. Amanye amalayisense athi osebenzisa i-program angazenzela ikhophi egciniwe (backup), kodwa akumelwe enzele abanye amakhophi ayo. Uma umnikazi efuna ukuphana ngayo yonke i-program (kuhlanganise nelayisense nezincwadi zayo), angakwenza lokho. Nokho, ngokwenza kanjalo uyalinqamula ilungelo lakhe lokuyisebenzisa. Amalayisense ayahlukahlukana, ngakho umuntu othenga i-program noma ophiwa yona kufanele athole ukuthi ithini leyo layisense ngokukhethekile.

Amazwe amaningi anomthetho wamalungelo okukopisha ovikela “umkhiqizo wengqondo,” njengama-program e-computer, futhi ayazama ukuqiniseka ukuthi uyagcinwa lowo mthetho. Ngokwesibonelo, i-New York Times ka-January 14, 2000, yabika ukuthi “amaphoyisa aseJalimane nawaseDenmark abophe amalungu alokho akuchaze ngokuthi yiqembu elikhulu lokweba ama-program [e-computer]” elalikopisha futhi lisakaze ama-program nemidlalo ye-computer, lize ngisho lidayise okunye kwalokhu kuyi-Internet.

Ibandla lobuKristu limiphi maqondana nalokhu? UJesu wathi: “Buyiselani izinto zikaKesari kuKesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.” (Marku 12:17) Lokho kwenza amaKristu kudingeke alalele imithetho yezwe engangqubuzani nomthetho kaNkulunkulu. Ngokuqondene nawohulumeni, umphostoli uPawulu wabhala: “Yonke imiphefumulo mayizithobe emagunyeni aphakeme . . . Lowo ophikisa igunya uthathé ukuma ngokumelene nohlelo lukaNkulunkulu; labo abathathé ukuma ngokumelene nalo bayokwamukela isahlulelo.”—Roma 13:1, 2.

Akukhona okwabadala bebandla lobuKristu ukuhlola ama-computer abanye, njengokungathi bagunyazwé ukuchaza imithetho yokukopisha nokuqikelela ukuthi iyagcinwa. Kodwa bakholelwa futhi bafundisa ukuthi amaKristu kufanele agweme ukuthatha okungekhona okwawo futhi kufanele azame ukugcina umthetho. Lokhu kuvikela amaKristu ekubeni ajeziswe njengezephula-mthetho, futhi kuwenza akwazi ukuba nonembeza omuhle phambi kukaNkulunkulu. UPawulu wabhala: “Ngakho-ke kukhona isizathu esicindezelayo sokuba nizithobe, hhayi kuphela ngenxa yalololulaka kodwa futhi nangenxa kanembeza wenu.” (Roma 13:5) Ngokufanayo, uPawulu waveza isifiso samaKristu eqiniso ngamazwi athi: “Sithemba ukuthi sinonembeza othembekile, njengoba sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke.”—Heberu 13:18.

[Ibhokisi ekhasini 29]

Ezinye izinkampani nezikole zithenga amalayisense angase asetshenziswe abantu abaningi, anikeza inani labantu abavunyelwe ukusebenzisa leyo program. Ngo-1995, amabandla oFakazi BakaJehova axoxa ngesihloko esashicilelwa kuyi-Nkonzo Yethu YoMbuso (uhlelo lwase-United States) esasinalesi seluleko:

“Iningi lezinkampani ezibhala futhi zidayise ama-program e-computer ziyawagodla amalungelo awo, futhi zinikeza ilayisense ebonisa indlela lawo ma-program angase asetshenziswe ngayo ngokuvumelana nomthetho. Ngokuvamile ilayisense ithi umnikazi [we-program] akanakunika abanye amakhophi aleyo program; eqinisweni, imithetho yomhlaba wonke yamalungelo okukopisha ikwenza kube ukwephula umthetho ukwenza kanjalo. . . . Ezinye izinkampani ezinkulu zithengisa ama-computer anama-program asefakiwe kakade futhi anamalayisense akhona. Nokho, ezinye izitolo zama-computer aziwanikezi amalayisense ngoba ama-program eziwafakayo angamakhophi angekho emthethweni, okusho ukuthi umthengi wephula umthetho ngokusebenzisa lawo ma-program. Okuhlobene nalokhu, amaKristu kufanele agweme ukufaka emabhodini ezaziso kuma-computer, noma ukukopisha, ukwaziswa okunamalungelo okukopisha agodliwe (njengoba zinjalo nezincwadi zeNhlangano) futhi okukopishwa ngaphandle kwemvume engokomthetho evela kubanikazi bako.”