Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Kungani Ukhonza UNkulunkulu?

Kungani Ukhonza UNkulunkulu?

 Kungani Ukhonza UNkulunkulu?

Inkosi eyesaba uNkulunkulu yake yeluleka indodana yayo kanje: “Yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo.” (1 IziKronike 28:9) Kusobala ukuthi uJehova ufuna izinceku zakhe zimkhonze ngezinhliziyo ezibongayo nezinokwazisa.

NJENGOFAKAZI BAKAJEHOVA, sivuma ngaphandle kokunqikaza ukuthi lapho siqala ukuchazelwa ngezithembiso zeBhayibheli, izinhliziyo zethu zagcwala ukwazisa. Usuku ngalunye sasifunda okuthile okusha ngezinjongo zikaNkulunkulu. Lapho sifunda okuningi ngoJehova, kwakuyilapho isifiso sethu sokumkhonza “ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo” naso sasiya siqina.

Abaningi ababa oFakazi BakaJehova bayaqhubeka bekhonza uJehova ngenjabulo engenakulinganiswa ukuphila kwabo konke. Nokho, amanye amaKristu aqala kahle, kodwa ngokuhamba kwesikhathi alahlekelwa yizizathu ezicindezelayo ezisishukumisela ukuba sikhonze uNkulunkulu. Kuye kwenzeka lokho kuwe? Uma kuye kwenzeka, ungaphelelwa ithemba. Injabulo elahlekile ingabuye itholakale. Kanjani?

Bala Izibusiso Zakho

Okokuqala, zindla ngezibusiso zansuku zonke ozithola kuNkulunkulu. Cabanga ngezipho zikaJehova ezinhle: intilibathwa yemisebenzi yakhe yendalo—etholwa yibo bonke, kungakhathaliseki isimo sabo senhlalo noma sezomnotho—amalungiselelo akhe angokwemvelo okudla nokuphuza, impilo oyijabulelayo, ulwazi lwakho lweqiniso leBhayibheli, ngaphezu kwakho konke, isipho seNdodana yakhe. Ukufa kwayo kwakuvulela indlela yokuba ukhonze uNkulunkulu ngonembeza ohlanzekile. (Johane 3:16; Jakobe 1:17) Lapho uzindla kakhulu ngobuhle bukaNkulunkulu yilapho nokumazisa kwakho kuyokhula khona. Inhliziyo yakho iyobe isikushukumisela ukuba umkhonze ngenxa yokubonga ngakho konke akwenzile. Akungabazeki ukuthi uyophinde uzizwe njengomhubi owabhala: “Jehova Nkulunkulu wami, ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo, nezizindlo zakho ngathi; akukho okungafaniswa nawe; . . . miningi kunokuba ibalwe.”—IHubo 40:5.

La mazwi abhalwa uDavide, indoda ekuphila kwayo kwakunezinkinga. Eseyinsizwa, uDavide wachitha isikhathi sakhe esiningi ebaleka njengoba inkosi embi uSawule nabantu bayo babefuna ukumbulala. (1 Samuweli 23:7, 8, 19-23) UDavide wayenobuthakathaka bobuntu okwakudingeka alwisane nabo. Wakuvuma lokhu esahlukweni 40 samaHubo: “Ngoba izinhlekelele zangihaqa kwaze kwangabikho ukuzibala. Ngaficwa yiziphambeko zami eziningi ngaphezu kwengingakwazi ukuzibona; Zaba ziningi kunezinwele zekhanda lami.” (IHubo 40:12, NW) Yebo, uDavide wayenezinkinga, kodwa zazingamkhungathekisi ngokuphelele. Naphezu kwezinkinga zakhe, wagxila endleleni uJehova ayembusisa ngayo, futhi wathola ukuthi lezo zibusiso zizidlula kude lé lezo zinkinga.

Lapho uzizwa ungcwatshwa yizinkinga zakho siqu noma imizwa yokungafaneleki, kuhle ukuma ubale izibusiso zakho njengoba kwenza uDavide. Akungabazeki ukuthi ukwazisa kwakho izibusiso ezinjalo kwakushukumisela ukuba uzinikezele kuJehova; imicabango enjalo ingakusiza  ukuba uvuselele injabulo elahlekile futhi ukhonze uNkulunkulu ngenhliziyo enokwazisa.

Imihlangano Yebandla Ingasiza

Ngaphandle kokuzindla ngasese ngobuhle bukaJehova, kudingeka sizihlanganise namaKristu esikanye nawo. Kuyakhuthaza ukuhlangana njalo namadoda, abesifazane nabantu abasha abathanda uNkulunkulu futhi abazimisele ukumkhonza. Isibonelo sabo singasishukumisela emsebenzini womphefumulo wonke enkonzweni kaJehova. Ukuba khona kwethu eHholo LoMbuso kungabakhuthaza nabo.

Kuyavunywa ukuthi lapho sifika ekhaya ngemva komsebenzi onzima wosuku, noma lapho sidumazekile ngenxa yenkinga ethile noma ubuthakathaka, kungase kungabi lula ukucabanga ngokuya emhlanganweni eHholo LoMbuso. Ezikhathini ezinjalo, kungase kudingeke singazitotosi, njengokungathi ‘siyayituba imizimba yethu,’ ukuze silalele umyalo wokuhlangana namaKristu esikanye nawo.—1 Korinte 9:26, 27; Heberu 10:23-25.

Uma lokho kudingeka, ingabe kumelwe siphethe ngokuthi asimthandi ngempela uJehova? Nakancane. AmaKristu avuthiwe esikhathi esidlule aluthando lwawo ngoNkulunkulu lwalungenakungatshazwa, kwadingeka azabalaze kanzima ukuze enze intando kaNkulunkulu. (Luka 13:24) Umphostoli uPawulu wayengomunye walawo maKristu. Wayichaza ngokukhululekile imizwa yakhe ngale ndlela: “Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, okuwukuthi, enyameni yami, akuhlali lutho oluhle; ngoba amandla okufisa akhona kimi, kodwa amandla okwenza okuhle awekho. Ngoba okuhle engikufisayo angikwenzi, kodwa okubi engingakufisi yikho engikwenza umkhuba.” (Roma 7:18, 19) Futhi watshela abaseKorinte: “Manje, uma mina ngimemezela izindaba ezinhle, akusona isizathu sokuba ngiziqhayise, ngoba kubekwé isidingo phezu kwami. . . . Uma lokhu ngikwenza ngokuzithandela, nginomvuzo; kodwa uma ngikwenza ngokumelene nentando yami, noma kunjalo nginobuphathi engiphathiswe bona.”—1 Korinte 9:16, 17.

Njengabaningi bethu, uPawulu wayenokuthambekela kwesono okwakukhinyabeza isifiso sakhe sokwenza okulungile. Nokho, walwa kanzima nalokho kuthambekela, futhi ezikhathini eziningi wayephumelela. Yiqiniso, uPawulu akakwenzanga lokhu ngawakhe amandla. Wabhala: “Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo odlulisela amandla kimi.” (Filipi 4:13) UJehova, lowo owadlulisela amandla kuPawulu, uzokunika nawe amandla okwenza okulungile uma ucela usizo kuye. (Filipi 4:6, 7) Ngakho ‘lulwele kanzima ukholo,’ futhi uJehova uyokubusisa.—Jude 3.

Akudingeki uyilwe wedwa le mpi. Emabandleni oFakazi BakaJehova, abadala abavuthiwe abangamaKristu nabo abaphikelelayo ‘ekulweleni ukholo’ bakulungele ukukusiza. Uma uya kumdala ucela usizo, uyozama ‘ukukhuluma ngokududuzayo’ nawe. (1 Thesalonika 5:14) Umgomo wakhe uyoba ukuba “yindawo yokucashela umoya nesivikelo esivunguvungwini.”—Isaya 32:2.

“UNkulunkulu uluthando” futhi ufuna ukuba izinceku zakhe zimkhonze ngothando. (1 Johane 4:8) Uma uthando lwakho ngoNkulunkulu ludinga ukuvuselelwa, thatha izinyathelo ezifanelekile zokwenza kanjalo, njengoba kuboniswe ngenhla. Uyojabula ngokuthi ukwenzile lokho.