Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe UngumKristu ‘Okhule Ngokugcwele’?

Ingabe UngumKristu ‘Okhule Ngokugcwele’?

 Ingabe UngumKristu ‘Okhule Ngokugcwele’?

“NGESIKHATHI ngiseyingane, ngangikhuluma njengengane, ngicabanga njengengane, ngisebenzisa ingqondo njengengane.” Wabhala kanjalo umphostoli uPawulu. Ngempela, sonke sake saba izingane ezingenakuzisiza. Nokho, asizange sihlale siyizo unomphela. UPawulu waphawula: “Njengoba sengiyindoda, sengiziyekile izici zengane.”—1 Korinte 13:11.

Ngendlela efanayo, wonke amaKristu aqala eyizingane ezingokomoya. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, wonke ‘angafinyelela ebunyeni okholweni nasolwazini olunembile ngeNdodana kaNkulunkulu, ekubeni amadoda akhule ngokugcwele, esilinganisweni sobukhulu esingesokugcwala kukaKristu.’ (Efesu 4:13) Kweyoku-1 Korinte 14:20, siyanxuswa: “Bafowethu, ningabi abantwana abancane emandleni okuqonda . . . Nibe abakhule ngokugcwele emandleni okuqonda.”

Ukuba khona kwamaKristu avuthiwe, akhule ngokugcwele kuyisibusiso kubantu bakaNkulunkulu namuhla, ikakhulukazi njengoba kunabaningi kangaka abasha. AmaKristu akhule ngokugcwele enza ibandla lizinze. Anethonya elihle esimweni sanoma iliphi ibandla ahlanganyela kulo.

Nakuba ukukhula okungokomzimba cishe kuzenzakalela, ukukhula okungokomoya kutholakala kuphela ngomzamo nangokuhamba kwesikhathi. Akumangalisi ukuthi emuva osukwini lukaPawulu, amanye amaKristu ahluleka ‘ukuphokophelela ekuvuthweni,’ yize ayesekhonze uNkulunkulu iminyaka eminingi. (Heberu 5:12; 6:1) Kuthiwani ngawe? Kungakhathaliseki ukuthi usukhonze uNkulunkulu iminyaka eminingi noma isikhathi esifushane, kungaba okufanelekile  ukuba uzihlole ngobuqotho. (2 Korinte 13:5) Ingabe uphakathi kwalabo abangabizwa ngempela ngokuthi amaKristu avuthiwe, noma akhule ngokugcwele? Uma kungenjalo, ungaba kanjani umKristu onjalo?

‘Ukukhula Ngokugcwele Emandleni Okuqonda’

Ingane engokomoya ‘ijikijeleka [kalula] ngapha nangapha sengathi ijikijelwa amagagasi futhi iyiswa lé nalé yiyo yonke imimoya yemfundiso ngokukhohlisa kwabantu, ngobuqili ekuklameni isiphambeko.’ Ngakho uPawulu wanxusa: “Masikhuleni ngothando kuzo zonke izinto kuye oyinhloko, uKristu.” (Efesu 4:14, 15) Umuntu ukwenza kanjani lokho? EyamaHeberu 5:14 ithi: “Ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.”

Phawula ukuthi abantu abavuthiwe baye baqeqesha amandla abo okuqonda ngokuwasebenzisa, noma ngokuhlangenwe nakho ekusebenziseni izimiso zeBhayibheli. Khona-ke, kusobala ukuthi umuntu akavuthwa ngokushesha; kuthatha isikhathi ukukhula ngokomoya. Noma kunjalo, ungenza lukhulu ekusheshiseni ukukhula kwakho okungokomoya ngesifundo somuntu siqu—ikakhulukazi sezinto ezijule kakhudlwana zeZwi likaNkulunkulu. Muva nje INqabayokulinda iye yaxoxa ngezihloko eziningi ezijulile. Abavuthiwe abazigwemi izihloko ezinjalo ngenxa yokuthi ziqukethe “izinto ezithile . . . okunzima ukuziqonda.” (2 Petru 3:16) Kunalokho, akudla ngentshiseko ukudla okunjalo okuqinile!

Abashumayeli Nabafundisi Abashisekayo

UJesu watshela abafundi bakhe: “Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina zonke izinto enginiyale ngazo.” (Mathewu 28:19, 20) Ukuhlanganyela ngentshiseko emsebenzini wokushumayela kungakhuthaza nokukhula kwakho okungokomoya. Kungani ungalweli ukuba nengxenye egcwele kuwo ngokuvumelana nezimo zakho?—Mathewu 13:23.

Ngezinye izikhathi, izingcindezi zokuphila zingenza kube inselele ukuthola isikhathi sokushumayela. Nokho, ‘ngokuzikhandla ngamandla’ njengomshumayeli, ubonisa indlela ozibheka njengezibaluleke ngayo ‘izindaba ezinhle.’ (Luka 13:24; Roma 1:16) Ngaleyo ndlela, ungase ubhekwe ‘njengesibonelo kwabakholekileyo.’—1 Thimothewu 4:12.

Abagcini Bobuqotho

Ukukhulela ekuvuthweni kuhilela nokwenza umzamo wokugcina ubuqotho. Njengoba kulotshwe kumaHubo 26:1, uDavide wathi: “Ngahlulele, Jehova, ngokuba ngihamba ekulungeni kwami.” Ubuqotho buwukuba oziphethe kahle, ophelele. Nokho, abusho ukungabi nacala. UDavide ngokwakhe wenza izono eziningi ezinkulu. Kodwa ngenxa yokuthi wakwamukela ukusolwa futhi walungisa izindlela zakhe, wabonisa ukuthi inhliziyo yakhe yayisenothando oluqotho ngoJehova uNkulunkulu. (IHubo 26:2, 3, 6, 8, 11) Ubuqotho buhlanganisa nokuzinikela ngenhliziyo yonke. UDavide watshela indodana yakhe uSolomoni: “Yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo epheleleyo.”—1 IziKronike 28:9.

Ukugcina ubuqotho kuhilela ‘ukungabi ingxenye yezwe,’ ukungahileleki ezindabeni zezombangazwe zezizwe nasezimpini zazo. (Johane 17:16) Kumelwe ugweme nemikhuba eyonakele, njengobufebe, ukuphinga nokusebenzisa kabi izidakamizwa. (Galathiya 5:19-21) Nokho, ukugcina ubuqotho kusho okungaphezu kokugwema lezo zinto. USolomoni waxwayisa: “Yizimpukane  ezifile ezibangela amafutha omenzi wamafutha okugcoba ukuba anuke kabi, ukuba aphuphume. Benza kanjalo nobuwula obuncane koyigugu ngokuhlakanipha nodumo.” (UmShumayeli 10:1, NW) Yebo, ngisho “nobuwula obuncane,” njengokuntela ngendlela engafanele noma ukuziphatha njengokungathi unesithakazelo kumuntu wobulili obuhlukile kube kungenjalo, kungonakalisa idumela lalowo “oyigugu ngokuhlakanipha.” (Jobe 31:1) Ngakho-ke bonisa ukuvuthwa kwakho ngokufuna ukuba isibonelo kukho konke ukuziphatha kwakho, ugwema ngisho nalokho “okubonakala kukubi.”—1 Thesalonika 5:22, IBhayibheli lesiZulu elivamile.

Abathembekile

UmKristu okhule ngokugcwele uthembekile futhi. Njengoba sifunda eyabase-Efesu 4:24, umphostoli uPawulu unxusa amaKristu: “Nigqoke ubuntu obusha obadalwa ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso nokwethembeka.” EmiBhalweni YesiGreki, igama lolimi lokuqala elihunyushwa ngokuthi “ukwethembeka” linomqondo wobungcwele, ukulunga, ukwesaba. Umuntu othembekile uyazinikela, uhlonipha uNkulunkulu; uyifeza ngokucophelela yonke imithwalo yakhe kuNkulunkulu.

Iziphi ezinye zezindlela ongaba ngazo nalokho kwethembeka? Enye iwukubambisana nabadala bebandla lendawo. (Heberu 13:17) Eqaphela ukuthi uKristu uyiNhloko emisiwe yebandla lobuKristu, amaKristu avuthiwe ayathembeka kulabo abamiselwe ‘ukwalusa ibandla likaNkulunkulu.’ (IzEnzo 20:28) Yeka ukuthi kungaba okungafaneleki kanjani ukubekela inselele noma ukudelela igunya labadala abamisiwe! Kufanele futhi uthembeke ‘nasesigqileni esikholekile nesiqondayo’ kanye nalabo esibasebenzisayo ukuze babe ‘ukudla [okungokomoya] ngesikhathi esifanele.’ (Mathewu 24:45) Kufunde ngokushesha futhi ukusebenzise ukwaziswa okukuyi-Nqabayokulinda nezinye izincwadi ezihambisana nayo.

Ukubonisa Uthando Ngezenzo

UPawulu wabhalela amaKristu aseThesalonika: ‘Uthando lwenu nonke luyanda omunye komunye.’ (2 Thesalonika 1:3) Ukukhula othandweni kuyisici esibaluleke ngokukhethekile ekukhuleni okungokomoya. Njengoba kulotshwe kuJohane 13:35, uJesu wathi: “Bonke bayokwazi ngalokhu ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu.” Uthando olunjalo lobuzalwane alulona olomzwelo noma lwemizwa nje. I-Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words ithi: “Uthando lungaziwa kuphela ngezenzo oluzibangelayo.” Yebo, uphokophelela ekuvuthweni ngokubonakalisa izenzo zothando ngale ndlela!

Ngokwesibonelo, kweyabaseRoma 15:7, siyafunda: “Yamukelanani.” Enye indlela yokubonisa uthando iwukubingelela okholwa nabo nabantu abaqala ukuza emihlanganweni yebandla—ngemfudumalo nangentshiseko! Bazi ngabanye. Yiba ‘nesithakazelo somuntu siqu’ kwabanye. (Filipi 2:4) Mhlawumbe ungabonisa ngisho nomoya wokungenisa izihambi ngokumemela abahlukahlukene kwakho. (IzEnzo 16:14, 15) Ngezinye izikhathi ukungapheleli kwabanye kungavivinya ukujula kothando lwakho, kodwa lapho ufunda ‘ukubabekezelela ngothando,’ ubonisa ukuthi uba okhule ngokugcwele.—Efesu 4:2.

Ukusebenzisa Impahla Yethu Ukuze Sithuthukise Ukukhulekela Okumsulwa

Endulo, akubona bonke abantu bakaNkulunkulu abayifeza imithwalo yabo yemfanelo yokusekela ithempeli likaJehova. Ngakho uNkulunkulu wathumela abaprofethi abanjengoHagayi noMalaki, ukuba bakhuthaze abantu baKhe ukuba benze kanjalo. (Hagayi 1:2-6; Malaki 3:10) AmaKristu avuthiwe namuhla ayisebenzisa ngenjabulo  impahla yawo ekusekeleni ukukhulekelwa kukaJehova. Lingisa abanjalo ngokulandela isimiso esikweyoku-1 Korinte 16:1, 2, ‘ubeke eceleni’ okuthile njalo ukuze unikele ebandleni nasemsebenzini womhlaba wonke woFakazi BakaJehova. IZwi likaNkulunkulu liyathembisa: “Ohlwanyela kakhulu uyovuna kakhulu futhi.”—2 Korinte 9:6.

Ungayibukeli phansi nenye impahla onayo, njengesikhathi namandla. Zama ‘ukuthengisisa ithuba’ ezintweni ezingabalulekile kakhulu. (Efesu 5:15, 16; Filipi 1:10) Funda ukusisebenzisa kahle isikhathi. Ukwenza kanjalo kungase kukwenze ukwazi ukuhlanganyela emisebenzini yokulungisa iHholo LoMbuso nakweminye imisebenzi enjalo ethuthukisa ukukhulekelwa kukaJehova. Ukusebenzisa impahla yakho ngale ndlela kuyonikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi uba umKristu okhule ngokugcwele.

Phokophelela Ekuvuthweni!

Bayisibusiso esikhulu abesilisa nabesifazane abakhuthalele ukufunda nabanolwazi, abangabashumayeli abashisekayo, abangenasici ebuqothweni babo, abathembekile, abanothando nabazimisele ukusekela ngamandla nangezinto zabo ezibonakalayo emsebenzini woMbuso. Khona-ke, akumangalisi ukuthi umphostoli uPawulu wanxusa: “Njengoba sesiyishiyile imfundiso yokuqala ephathelene noKristu, masiphokopheleleni ekuvuthweni”!—Heberu 6:1.

Ingabe ungumKristu ovuthiwe, okhule ngokugcwele? Noma ingabe usafana nengane engokomoya ngandlela-thile? (Heberu 5:13) Kunoma ikuphi, zimisele ukuzikhandla esifundweni somuntu siqu, ekushumayeleni nasekuboniseni abazalwane bakho uthando. Yamukela noma isiphi iseluleko noma isiyalo esinikezwa abavuthiwe. (IzAga 8:33) Yifeze ngokugcwele imithwalo yakho yemfanelo yobuKristu. Ngokuhamba kwesikhathi nangokwenza umzamo, nawe “[ungafinyelela] ebunyeni okholweni nasolwazini olunembile ngeNdodana kaNkulunkulu, ekubeni indoda ekhule ngokugcwele, esilinganisweni sobukhulu esingesokugcwala kukaKristu.”—Efesu 4:13.

[Amazwi acashunwe esihlokweni ekhasini 27]

AmaKristu akhule ngokugcwele enza ibandla lizinze. Anethonya elihle esimweni salo esiyinhloko

[Izithombe ekhasini 29]

Abavuthiwe bayasiza emoyeni webandla ngokuba nesithakazelo kwabanye