Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imihlatshelo Yokudumisa Ejabulisa UJehova

Imihlatshelo Yokudumisa Ejabulisa UJehova

 Imihlatshelo Yokudumisa Ejabulisa UJehova

“Nethule imizimba yenu ingumhlatshelo ophilayo, ongcwele, owamukelekayo kuNkulunkulu.”—ROMA 12:1.

1. Lithini iBhayibheli ngenzuzo elinganiselwe yemihlatshelo ngaphansi koMthetho KaMose?

“NJENGOBA uMthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungelona kanye uqobo lwalezozinto, abantu ngemihlatshelo efanayo unyaka nonyaka abayinikela njalo abasoze benza labo abasondelayo baphelele.” (Heberu 10:1) Ngala mazwi acacile, umphostoli uPawulu uqinisekisa ukuthi yonke imihlatshelo eyayenziwa ngaphansi koMthetho KaMose yayingenayo inzuzo ehlala njalo ngokuphathelene nensindiso yabantu.—Kolose 2:16, 17.

2. Kungani kungelona ize ukuzama ukuqonda ukwaziswa okuningiliziwe okuseBhayibhelini mayelana neminikelo nemihlatshelo ngaphansi koMthetho?

2 Ingabe lokhu kusho ukuthi ukwaziswa okukuyiPentateuch ngokuphathelene neminikelo nemihlatshelo akusho lutho kumaKristu namuhla? Empeleni, muva nje abantu ababhalisé eSikoleni Senkonzo Esingokwasezulwini emabandleni oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke bathathe isikhathi esingaphezudlwana konyaka befunda izincwadi ezinhlanu zokuqala zeBhayibheli. Kwabanye bekunzima ukufunda futhi baqonde yonke imininingwane. Ingabe wonke umzamo wabo uye waba yize? Ngokuqinisekile akunakuba njalo, ngoba “zonke izinto ezalotshwa esikhathini esingaphambili zalotshelwa ukuba kufundiswe thina, ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu nangenduduzo evela emiBhalweni sibe nethemba.” (Roma 15:4) Umbuzo-ke uwukuthi, Yikuphi ‘ukufundiswa’ ‘nenduduzo’ esingakuthola kulokho kwaziswa okuseMthethweni ngokuphathelene neminikelo nemihlatshelo?

 Siyafundiswa Futhi Siduduzwe

3. Yisiphi isidingo esiyisisekelo esinaso?

3 Nakuba kungadingeki senze imihlatshelo engokoqobo njengokusho koMthetho, sisakudinga kakhulu lokho imihlatshelo eyayikwenzela ama-Israyeli ngezinga elithile, okuwukuthethelelwa kwezono zethu nokujabulela umusa kaNkulunkulu. Njengoba singasanikeli ngemihlatshelo engokoqobo, singazithola kanjani izinzuzo ezinjalo? Ngemva kokuveza izinto imihlatshelo yezilwane eyayingenakuzifeza, uPawulu uthi: “Lapho [uJesu] efika ezweni uthi: ‘Umhlatshelo nomnikelo awukufunanga, kodwa ungilungiselele umzimba. Awuyamukelanga iminikelo yokushiswa ephelele nomnikelo wesono.’ Khona-ke ngathi, ‘Bheka! Ngizile (emqulwini wencwadi kulotshiwe ngami) ukuba ngenze intando yakho, O Nkulunkulu.’”—Heberu 10:5-7.

4. UPawulu uwasebenzisa kanjani amaHubo 40:6-8 kuJesu Kristu?

4 Ecaphuna amaHubo 40:6-8, uPawulu uphawula ukuthi uJesu akezelanga ukuzoqhubekisela phambili “umhlatshelo nomnikelo,” “iminikelo yokushiswa ephelele nomnikelo wesono,” konke okwakungasamukelwa nguNkulunkulu ngesikhathi uPawulu ebhala. Kunalokho, uJesu weza enomzimba ayewulungiselelwe uYise wasezulwini, umzimba owawuhambelana ngazo zonke izici nalowo uNkulunkulu awenza lapho edala u-Adamu. (Genesise 2:7; Luka 1:35; 1 Korinte 15:22, 45) NjengeNdodana kaNkulunkulu ephelele, uJesu wayenendima ‘yenzalo’ yowesifazane, njengoba kubikezelwe kuGenesise 3:15. Wayeyothatha izinyathelo ‘zokuchoboza uSathane ekhanda,’ nakuba uJesu ngokwakhe ‘ayeyolinyazwa esithendeni.’ Kanjalo, uJesu waba yindlela elungiselelwe nguJehova yokusindiswa kwesintu, eyayilindelwe amadoda okholo kusukela ezinsukwini zika-Abela.

5, 6. Iyiphi indlela engcono yokusondela kuNkulunkulu etholakalayo kumaKristu?

5 Ekhuluma ngale ndima ekhethekile uJesu ayifeza, uPawulu uthi: “Lowo owayengasazi isono [uNkulunkulu] wamenza waba isono ngenxa yethu, ukuze ngaye sibe ukulunga kukaNkulunkulu.” (2 Korinte 5:21) Amazwi athi  “wamenza waba isono” angahunyushwa nangokuthi ‘wamenza waba njengomnikelo wesono.’ Umphostoli uJohane uthi: “Ungumhlatshelo oyisihlawulelo wezono zethu, nokho kungezona ezethu kuphela kodwa nezalo lonke izwe.” (1 Johane 2:2) Ngakho, nakuba ama-Israyeli ayenendlela yesikhashana yokusondela kuNkulunkulu ngemihlatshelo yawo, amaKristu anesisekelo esingcono sokuza kuNkulunkulu—umhlatshelo kaJesu Kristu. (Johane 14:6; 1 Petru 3:18) Uma sibonisa ukholo emhlatshelweni wesihlengo owalungiselelwa nguNkulunkulu futhi simlalela, nathi singathethelelwa izono zethu futhi sijabulele umusa nesibusiso sikaNkulunkulu. (Johane 3:17, 18) Akududuzi yini lokho? Nokho, singabonisa kanjani ukuthi sinokholo emhlatshelweni wesihlengo?

6 Ngemva kokuchaza ukuthi amaKristu anesisekelo esingcono sokusondela kuNkulunkulu, umphostoli uPawulu uveza izindlela ezintathu esingabonisa ngazo ukholo lwethu nokwazisa ngelungiselelo likaNkulunkulu lothando, njengoba sifunda kumaHeberu 10:22-25. Nakuba uPawulu ayebhekise iseluleko sakhe ngokuyinhloko kulabo ‘abanendlela yokungena endaweni engcwele’—okungukuthi, amaKristu agcotshiwe anobizo lwasezulwini—ngokuqinisekile sonke isintu kudingeka siwanake amazwi kaPawulu aphefumulelwe ukuze sizuze emhlatshelweni kaJesu ohlawulelayo.—Heberu 10:19.

Yenza Imihlatshelo Uhlanzekile Futhi Ungangcolile

7. (a) AmaHeberu 10:22 akubonisa kanjani okwakwenziwa emhlatshelweni? (b) Kwakudingeka kwenziweni ukuze kuqinisekiswe ukuthi umhlatshelo uyamukeleka kuNkulunkulu?

7 Okokuqala, uPawulu unxusa amaKristu: “Masisondeleni ngezinhliziyo eziqotho ngesiqinisekiso esigcwele sokholo, izinhliziyo zethu zifafaziwe kunembeza omubi nemizimba yethu igeziwe ngamanzi ahlanzekile.” (Heberu 10:22) Akungatshazwa ukuthi ulimi olusetshenziswe lapha lubonisa lokho okwakwenziwa emhlatshelweni ovamile ngaphansi koMthetho. Lokhu kuyafaneleka ngoba ukuze umhlatshelo wamukeleke, kwakumelwe wenziwe ngesisusa esifanele futhi ube ngowokuthile okuhlanzekile, okungangcolile. Isilwane somhlatshelo sasithathwa emhlanjini, okungukuthi ezilwaneni ezihlanzekile, futhi ‘sasingenasici.’ Uma umhlatshelo kungowenyoni, kwakudingeka kube ihobhe noma iphuphu lejuba. Uma kuhlangatshezwana nalezo zimfuneko, kwakufanele ‘wamukelwe ngenxa yakhe, enzelwe ukubuyisana.’ (Levitikusi 1:2-4, 10, 14; 22:19-25) Umnikelo wempuphu wawungenamvubelo, ewuphawu lokonakala; futhi wawungenakuba noju, cishe okubhekisela ojwini lwezithelo olubangela ukubila. Lapho kwenziwa imihlatshelo e-altare—kungaba eyesilwane noma eyempuphu—kwakunezelwa usawoti, oyisilondolozi.—Levitikusi 2:11-13.

8. (a) Kwakudingekani kumuntu owenza umnikelo? (b) Singaqiniseka kanjani ukuthi ukukhulekela kwethu kuyamukeleka kuJehova?

8 Kuthiwani ngomuntu owenza umnikelo? UMthetho wawuthi noma ubani oza phambi kukaJehova kwakudingeka abe ohlanzekile, ongangcolile. Umuntu owayebe ngongcolile nganoma yisiphi isizathu kwakudingeka aqale enze umnikelo wesono noma wecala ukuze aphinde abe ohlanzekile phambi kukaJehova ukuze umnikelo wakhe wokushiswa noma umhlatshelo wakhe wenhlanganyelo wamukeleke kuYe. (Levitikusi 5:1-6, 15, 17) Ngakho-ke, ingabe siyakubona ukubaluleka kokulondoloza ukuma okuhlanzekile njalo phambi kukaJehova? Uma sifuna ukukhulekela kwethu kwamukeleke kuNkulunkulu, kumelwe sisheshe ukulungisa noma yikuphi ukwephulwa kwemithetho kaNkulunkulu. Kufanele sisheshe ukucela usizo ngendlela uNkulunkulu ayilungiselele—“amadoda amadala ebandla” ‘nomhlatshelo oyisihlawulelo wezono zethu,’ uJesu Kristu.—Jakobe 5:14; 1 Johane 2:1, 2.

9. Yimuphi umehluko oyinhloko phakathi kwemihlatshelo eyayenzelwa uJehova naleyo eyayenzelwa onkulunkulu bamanga?

9 Empeleni, ukugcizelelwa kokuba bangangcoli nganoma iyiphi indlela abanikelayo kwakuwumehluko oyinhloko phakathi kwemihlatshelo eyayinikelwa kuJehova naleyo eyayinikelwa konkulunkulu bamanga yizizwe ezazizungeze u-Israyeli. Ikhuluma ngalesi sici esiphawulekayo semihlatshelo eMthethweni KaMose, enye incwadi ithi: “Singase siphawule ukuthi  akukho kuhlobana nokubhula noma ukuhlahla; akukho kuvukwa usinga okungokwenkolo, ukuzilimaza, noma ubufebe obungcwele, imigidi yenzalo evusa inkanuko negcwele ukuzitika yayinqatshelwe ngokuphelele; akukho mihlatshelo eyenziwa ngabantu; akukho mihlatshelo eyenzelwa abafileyo.” Konke lokhu kugcizelela into eyodwa: UJehova ungcwele, futhi akashalazeli noma avumele isono noma ukonakala kwanoma yiluphi uhlobo. (Habakuki 1:13) Ukukhulekela nemihlatshelo enzelwa yona kumelwe ihlanzeke, ingabi engcolile—ngokwenyama, ngokokuziphatha noma ngokomoya.—Levitikusi 19:2; 1 Petru 1:14-16.

10. Ngokuvumelana nokunxusa kukaPawulu kumaRoma 12:1, 2, yikuphi ukuzihlola okufanele sikwenze?

10 Ngenxa yalokhu, kufanele sizihlolisise kuzo zonke izici zokuphila ukuze siqiniseke ukuthi inkonzo yethu iyamukeleka kuJehova. Akufanele neze sicabange ukuthi uma nje sisaba nengxenye ethile emihlanganweni yobuKristu nasenkonzweni, akusho lutho ukuthi senzani ekuphileni kwethu kwangasese. Akufanele futhi sibe nomuzwa wokuthi ngandlela-thile ukuhlanganyela emisebenzini yobuKristu kwenza kungadingeki sinamathele emithethweni kaNkulunkulu kwezinye izici zokuphila kwethu. (Roma 2:21, 22) Asinakulindela isibusiso nomusa kaNkulunkulu uma sivumela noma yini engcolile emehlweni akhe ingcolise ukucabanga noma izenzo zethu. Khumbula amazwi kaPawulu: “Nginincenga ngobubele bukaNkulunkulu, bafowethu, ukuba nethule imizimba yenu ingumhlatshelo ophilayo, ongcwele, owamukelekayo kuNkulunkulu, uyinkonzo engcwele ngamandla enu okucabanga. Futhi niyeke ukulolongwa nifane nalesisimiso sezinto, kodwa maniguqulwe ngokushintsha ingqondo yenu, ukuze nizitholele ngokwenu intando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.”—Roma 12:1, 2.

Nikela Imihlatshelo Yokudumisa Ngenhliziyo Yonke

11. Ahlanganisani amazwi athi “ukulivuma kwasobala,” kumaHeberu 10:23?

11 Lapho ebhalela amaHeberu, uPawulu ube esedonsela ukunaka esicini esibalulekile sokukhulekela kweqiniso: “Masikubambeni ngokuqinile ukulivuma kwasobala ithemba lethu ngaphandle kokuntengantenga, ngoba ukholekile lowo owathembisa.” (Heberu 10:23) Ngokwezwi nezwi amazwi athi “ukulivuma kwasobala” asho “ukuvuma izono,” futhi uPawulu ukhuluma ‘ngomhlatshelo wokudumisa.’ (Heberu 13:15) Lokhu kusikhumbuza ngohlobo lomhlatshelo olwenziwa amadoda anjengo-Abela, uNowa no-Abrahama.

12, 13. Yini umIsrayeli ayeyivuma lapho enikela ngomhlatshelo wokushiswa, futhi yini esingayenza ukuze sibonise umoya ofanayo?

12 Lapho umIsrayeli enza umhlatshelo wokushiswa, wayewenza “ngokuzithandela phambi kukaJehova.” (Levitikusi 1:3, NW) Ngalowo  mhlatshelo, wayevuma obala ngokuzithandela izibusiso ezicebile zikaJehova nomusa wakhe wothando kubantu bakhe. Khumbula ukuthi isici esasenza umhlatshelo wokushiswa uhluke kwakuwukuthi wawushiswa wonke umnikelo e-altare—uphawu olufanelekayo lokuzinikela okuphelele nokuzinikezela. Ngokufanayo, sibonisa ukholo lwethu emhlatshelweni wesihlengo nokubonga kwethu ngalelo lungiselelo, lapho ngokuzithandela nangenhliziyo yonke, sinikela kuJehova “umhlatshelo wokudumisa, okuwukuthi, isithelo sezindebe.”

13 Nakuba amaKristu enganikeli ngemihlatshelo engokoqobo—eyezilwane noma eyemifino—anawo umthwalo wemfanelo wokufakaza ngezindaba ezinhle zoMbuso nowokwenza abafundi bakaJesu Kristu. (Mathewu 24:14; 28:19, 20) Ingabe uyawasebenzisa amathuba okuhlanganyela ekumemezeleni obala izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu ukuze abantu abaningi ngokwengeziwe bakwazi ukwazi izinto ezimangalisayo uNkulunkulu azigcinele isintu esilalelayo? Ingabe usebenzisa isikhathi namandla akho ngokuzithandela ufundisa abathakazelayo futhi ubasiza ukuba babe abafundi bakaJesu Kristu? Ukuhlanganyela kwethu ngentshiseko enkonzweni kuyajabulisa kuNkulunkulu, njengephunga elimnandi lomnikelo wokushiswa.—1 Korinte 15:58.

Jabulela Ubudlelwane NoNkulunkulu Nabantu

14. Amazwi kaPawulu kumaHeberu 10:24, 25 ahambisana kanjani nalokho okwakufezwa umhlatshelo wenhlanganyelo?

14 Ekugcineni, uPawulu udonsela ukunaka ebuhlotsheni bethu namaKristu esikanye nawo njengoba sikhulekela uNkulunkulu. “Masicabangelaneni ukuze sivuselelane othandweni nasemisebenzini emihle, singakuyeki ukubuthana kwethu ndawonye, njengoba abanye benaleyonkambiso, kodwa sikhuthazane, futhi ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela.” (Heberu 10:24, 25) Amazwi athi “sivuselelane othandweni nasemisebenzini emihle,” “ukubuthana kwethu ndawonye,” nathi “sikhuthazane” asikhumbuza lokho umnikelo wenhlanganyelo owawukwenzela abantu bakaNkulunkulu kwa-Israyeli.

15. Yikuphi ukufana esikubonayo phakathi komhlatshelo wenhlanganyelo nemihlangano yobuKristu?

15 Amazwi athi “iminikelo yenhlanganyelo” ngezinye izikhathi ahunyushwa ngokuthi “iminikelo yokuthula.” Igama lesiHeberu elisho “ukuthula” lapha lisebuningini, mhlawumbe okubonisa ukuthi ukuhlanganyela emihlatshelweni enjalo kuphumela ekuthuleni noNkulunkulu nokuthula nabanye abakhulekeli. Ngokuqondene nemihlatshelo yenhlanganyelo, esinye isazi sithi: “Ngempela, lena kwakuyinkathi yokuba nobudlelwane obujabulisayo noNkulunkulu weSivumelwano, [inkathi] ayezehlisa ngayo ukuze abe yisiHambeli sika-Israyeli esidlweni somhlatshelo,  njengoba kwakuhlale kunguye uMamukeli wabo.” Lokhu kusikhumbuza isithembiso sikaJesu: “Lapho kukhona khona ababili noma abathathu bebuthene ndawonye egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo.” (Mathewu 18:20) Njalo lapho siya emhlanganweni wobuKristu, siyazuza ebudlelwaneni obakhayo, emfundweni ekhuthazayo nangokwazi ukuthi iNkosi yethu uJesu Kristu ikanye nathi. Lokho kwenza umhlangano wobuKristu ube yisikhathi esijabulisayo nesiqinisa ukholo ngempela.

16. Uma sicabanga ngomhlatshelo wenhlanganyelo, yini eyenza imihlangano yobuKristu ijabulise ngokukhethekile?

16 Emhlatshelweni wenhlanganyelo, wonke amanoni—azungeze amathumbu, izinso, isixhanti esisesibindini, namanyonga, kanye nomsila wemvu ononile—kwakunikelwa kuJehova ngokushiswa, kushunqiswe e-altare. (Levitikusi 3:3-16) Amanoni ayebhekwa njengengxenye engcono kakhulu yesilwane. Ukunikela ngawo e-altare kwakufanekisela ukunikela okungcono kakhulu kuJehova. Okwenza imihlangano yobuKristu ijabulise kakhulu ukuthi asigcini ngokufundiswa kodwa futhi sidumisa uJehova. Lokhu sikwenza ngokuhlanganyela—ngemizamo yethu yokuthobeka kodwa eyikho konke esingakwenza—ekuculeni ngomdlandla, ekulalelisiseni nasekuphenduleni lapho kungenzeka khona. Umhubi wathi: “Haleluya! Hlabelelani kuJehova igama elisha, indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele.”—IHubo 149:1.

Silindelwe Yizibusiso Ezicebile Ezivela KuJehova

17, 18. (a) Yimuphi umhlatshelo omkhulu uSolomoni awenza lapho kunikezelwa ithempeli eJerusalema? (b) Umkhosi wokunikezelwa kwethempeli waphumela kuziphi izibusiso kubantu?

17 Lapho kunikezelwa ithempeli eJerusalema, ngenyanga yesikhombisa yonyaka ka-1026 B.C.E., iNkosi uSolomoni yanikela “ngomhlatshelo [“omkhulu,” NW] phambi kukaJehova,” owawuhlanganisa ‘umnikelo wokushiswa, nomnikelo wempuphu, namanoni [“emihlatshelo yenhlanganyelo,” NW].’ Ngaphandle kwalokho okwanikelwa eminikelweni yempuphu, kwanikelwa ngezinkomo ezingu-22 000 nezimvu ezingu-120 000 kuleso senzakalo.—1 AmaKhosi 8:62-65.

18 Cabanga nje ngezindleko nobukhulu bomsebenzi owawuhilelekile emkhosini omkhulu kangako! Kodwa izibusiso u-Israyeli azithola ngokusobala zazizidlula kude izindleko. Ekupheleni kwalo mkhosi, uSolomoni “wabamukisa abantu, bayibusisa inkosi, baya ematendeni abo bejabula, bethokoza ngenhliziyo ngakho konke okuhle uJehova akwenzile kuDavide inceku yakhe naku-Israyeli abantu bakhe.” (1 AmaKhosi 8:66) Ngempela, njengoba uSolomoni asho, “isibusiso sikaJehova siyacebisa; akenezeli usizi kuso.”—IzAga 10:22.

19. Yini esingayenza ukuze sithole izibusiso ezinkulu kuJehova manje naphakade?

19 Siphila esikhathini lapho ‘isithunzi sezinto ezinhle ezizayo’ siye sathathelwa indawo ‘yilona kanye uqobo lwalezozinto.’ (Heberu 10:1) UJesu Kristu, esendimeni yomPristi Ophakeme owafanekiselwa, usengenile kakade ezulwini uqobo lwalo futhi wanikela ngenani legazi lakhe ukuze ahlawulele bonke ababonisa ukholo emhlatshelweni wakhe. (Heberu 9:10, 11, 24-26) Ngesisekelo salowo mhlatshelo omkhulu nangokunikela kwethu ngenhliziyo yonke kuNkulunkulu imihlatshelo yethu yokudumisa ehlanzekile nengangcolile, nathi singaqhubeka ‘sijabula, sithokoza,’ sibheke phambili ezibusisweni ezicebile ezivela kuJehova.—Malaki 3:10.

Ungaphendula Kanjani?

• Iyiphi imfundiso enenduduzo esingayithola ekwazisweni okuseMthethweni mayelana nemihlatshelo neminikelo?

• Iyiphi into yokuqala efunekayo ukuze umhlatshelo wamukeleke, futhi lokho kusho ukuthini kithi?

• Yini esinganikela ngayo engase ifaniswe nomnikelo wokushiswa wokuzithandela?

• Yiziphi izindlela imihlangano yobuKristu engafaniswa ngazo nomnikelo wenhlanganyelo?

[Imibuzo Yesifundo]

[Isithombe ekhasini 18]

Umhlatshelo kaJesu wesihlengo walungiselelwa nguJehova ukuze kusindiswe isintu

[Isithombe ekhasini 20]

Ukuze inkonzo yethu yamukeleke kuJehova, kumelwe singabi abangcolile nganoma iyiphi indlela

[Isithombe ekhasini 21]

Lapho sihlanganyela enkonzweni sivuma obala ubuhle bukaJehova