Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Anive Nilazi IBhayibheli”

“Anive Nilazi IBhayibheli”

 Abamemezeli BoMbuso Bayabika

“Anive Nilazi IBhayibheli”

LAPHO uJesu oneminyaka engu-12 ubudala ekhuluma ngesibindi nabaholi benkolo eJerusalema, “bonke labo ababemlalele babelokhu bemangele ukuqonda kwakhe nezimpendulo zakhe.” (Luka 2:47) Ngokufanayo nanamuhla, izinceku eziningi zikaJehova ezisencane ziqunga isibindi zikhulume nothisha bazo nabanye abafundi ngoNkulunkulu nangeBhayibheli, futhi ngokuvamile zithola imiphumela ejabulisayo njengekaJesu.

UTiffany, oneminyaka engu-14 ubudala, wayesekilasini lapho enye yezingxoxo yayimayelana nesiprofetho seBhayibheli samasonto angu-70 eminyaka, esitholakala kuDaniyeli 9:24-27. Uthisha washo amaqiniso ambalwa mayelana nala mavesi wayesewanyazisa edlula ngokushesha kule ndaba.

Ekuqaleni, uTiffany waba manqikanqika ukuphakamisa isandla. Uthi: “Kodwa kwavele kwangikhathaza ukuthi la mavesi awachazwanga ngokugcwele. Ngokushesha, ngabe sengisiphakamisile isandla.” Uthisha wamangala ukuthi kukhona umuntu owayefuna ukusho okuthile ngale ndaba, njengoba yayinzima kubafundi abaningi.

Lapho esenikwe ithuba lokuchaza lesi siprofetho, uTiffany wasukuma wakhuluma engafundi ndawo. Lapho eqeda, kwase kuthule kuthé cwaka ekilasini. UTiffany washaywa uvalo kancane. Ikilasi labe selishaya ihlombe isikhathi eside.

“Kuhle kakhulu, Tiffany, kuhle impela,” kusho uthisha elokhu ephindaphinda. Wavuma ukuthi wayazi ukuthi kumelwe ukuba la mavesi anencazelo eyengeziwe, kodwa uTiffany wayengumuntu wokuqala ngqá ukumchazela wona ngokucace kangaka. Ngemva kwesifundo sekilasi, uthisha wabuza uTiffany ukuthi kwenzeka kanjani ukuba alazi kangaka iBhayibheli.

“Ukuthi ngingomunye woFakazi BakaJehova,” ephendula. “Abazali bami kwadingeka bangichazele kaningi lesi siprofetho ngaphambi kokuba ngisiqonde.”

Nabafundi akanye nabo kwabamangaza ukwazi kwakhe iBhayibheli kangaka. Omunye umfundi wathi kuTiffany: “Sengiyabona ukuthi kungani nina boFakazi BakaJehova nihamba ningena imizi; yingoba anive nilazi iBhayibheli.” Abanye bathembisa ukuthi babengeke baphinde bamchukuluze ngezinkolelo zakhe.

Lapho uTiffany exoxela abazali bakhe ngalesi senzakalo, basikisela ukuba ahambisele uthisha wakhe incwadi ethi Ulwazi Oluholela Ekuphileni Okumi Phakade. Lapho ekwenza lokho futhi ebonisa uthisha ingxenye echaza isiprofetho sikaDaniyeli, uthisha wavumela phezulu, wayithatha futhi wambonga.

Ngempela, lapho intsha engamaKristu ikhuluma ngesibindi ngalokho abazali bayo abaye bayifundisa kona ngoNkulunkulu nangeBhayibheli, iyisa udumo kuJehova futhi izilethela izibusiso.—Mathewu 21:15, 16.