Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukholo Lwabo Lwavuzwa

Ukholo Lwabo Lwavuzwa

 Abamemezeli BoMbuso Bayabika

Ukholo Lwabo Lwavuzwa

UMPHOSTOLI UPAWULU wayeyindoda enokholo olumangalisayo, futhi wakhuthaza ayekholwa nabo ukuba nabo baluhlakulele ukholo. Wathi: “Lowo osondela kuNkulunkulu kumelwe akholelwe ukuthi ukhona nokuthi uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho.” (Heberu 11:6) Okuhlangenwe nakho okulandelayo okuvela eMozambique kubonisa indlela uJehova aluvuza ngayo ukholo oluqinile futhi aphendule imithandazo eqotho.

• Udade ongumfelokazi esifundazweni saseNiassa esisenyakatho wayekhathazekile ngokuthi babezokuya kanjani yena nezingane zakhe eziyisithupha eMhlanganweni Wesigodi “Wendlela KaNkulunkulu Yokuphila.” Ukuphela kwemadlana ayeyithola yayivela ngokuthengisa emakethe yendawo, kodwa lapho kusondela izinsuku zomhlangano, wayenemali yokuba bagibele isitimela esiyayo kuphela. Noma kunjalo, wanquma ukwethembela emalungiselelweni kaJehova waqhubeka ehlela ukuya emhlanganweni.

Wagibela isitimela nezingane zakhe eziyisithupha. Phakathi nohambo umhloli-mathikithi weza kuye ezothatha ithikithi. Lapho ebona ibheji lakhe, wabuza ukuthi kwakungelani. Lo dade wamtshela ukuthi kwakungelokubonisa ukuthi uyisihambeli somhlangano wesigodi woFakazi BakaJehova. “Uzoba kuphi lo mhlangano?” kubuza umhloli-mathikithi. Lapho esetholé ukuthi umhlangano wawuzoba sesifundazweni saseNampula esingumakhelwane, esiqhele ngamakhilomitha angaba ngu-300, ngokungalindelekile wavele wambiza imali eyisigamu seyethikithi elivamile! Wabe esenika lo dade nomkhaya wakhe amathikithi okubuya. Yeka indlela ayejabule ngayo ngokuthi wayethembelé kuJehova!—IHubo 121:1, 2.

• Kwase kuyiminyaka engaba ngu-25 owesifazane othile oyithanda kakhulu inkolo ethandaza kuNkulunkulu ecela ambonise indlela okuyiyonayona yokumkhulekela. Isonto ayesonta kulo lalihlanganisa imikhosi engokwenkolo nemikhuba yamasiko, futhi wayengabaza ukuthi lolu hlobo lokukhulekela luyamjabulisa uNkulunkulu.

Uyalandisa: “Ngangihlale ngikhumbula amazwi kaJesu akuMathewu 7:7: ‘Qhubekani nicela, niyophiwa; qhubekani nifuna, niyothola; qhubekani ningqongqoza, niyovulelwa.’ Njengoba ngicabanga ngalo mbhalo, ngangithandaza njalo ngicela uNkulunkulu angiholele eqinisweni. Ngolunye usuku umfundisi wesonto lethu wacela bonke abasebenza emakethe yendawo ukuba bamlethele imali ethile kanye nezimpahla zabo ukuze ababusise. Lesi sicelo ngangisibheka njengesingesona esingokomBhalo, ngakho angilethanga lutho. Lapho umfundisi ebona ukuthi ngangingawulethanga ‘umnikelo,’ waqala ukungihlambalaza phambi kwawo wonke amalungu esonto. Ngalolo suku ngabona ukuthi lena kwakungeyona indlela uNkulunkulu afuna ukukhulekelwa ngayo, ngakho ngalishiya isonto. Ngaqhubeka ngithandazela ukuthola iqiniso.

“Ekugcineni, ngaqunga isibindi ngathinta isihlobo esingomunye woFakazi BakaJehova. Sanginika ipheshana, futhi lapho ngilifunda ngabona zibekwa nje ukuthi uNkulunkulu wayephendula imithandazo yami. Ngokuhamba kwesikhathi, isoka lami nalo laqala ukuwazisa amaqiniso eBhayibheli, futhi sabhalisa umshado wethu ngokomthetho. Nokho, kamuva umyeni wami wagula kakhulu. Kodwa, kuze kube sekufeni kwakhe wayelokhu engikhuthaza ukuba ngiphikelele endleleni yeqiniso ukuze siphinde sihlangane ePharadesi.

“Ngiyohlala ngimbonga njalo uJehova ngokuphendula imithandazo yami ngokungibonisa indlela efanele yokumkhulekela. Imithandazo yami iye yaphendulwa nangokuba ngibone zonke izingane zami ezingu-8 ziba yizinceku zikaJehova ezizinikezele.”