Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Amandla Omthandazo

Amandla Omthandazo

 Amandla Omthandazo

Ilanga seliya ngomutsha wendoda emzini waseNahori eMpumalanga Ephakathi. Indoda ethile yaseSiriya okuthiwa u-Eliyezeri ifika nohele lwamakamela ayishumi emthonjeni ngaphandle komuzi. Nakuba kungangabazeki ukuthi ukhathele futhi womile, u-Eliyezeri ukhathazeke kakhulu ngezidingo zabanye. Uvela ezweni elikude, uzofunela indodana yenkosi yakhe inkosikazi. Ngaphezu kwalokho, le nkosikazi kumelwe ayithole ezihlotsheni zenkosi yakhe. Uzowufeza kanjani lo msebenzi onzima?

U-ELIYEZERI uyakholelwa emandleni omthandazo. Enokholo oluphawulekayo nolunjengolomntwana, wenza lesi sicelo sokuthobeka: “Jehova, Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, ngiphumelelise kahle namuhla, uyenzele inkosi yami u-Abrahama umusa. Bheka, sengimi ngasemthonjeni wamanzi, amadodakazi abantu bomuzi eza ukukha amanzi. Makuthi intombazana engizakusho kuyo ukuthi: ‘Mawubeke phansi imbiza yakho, ngiphuze,’ ithi: ‘Phuza, ngizakuphuzisa namakamela akho,’ ibe yileyo-ke oyimisele inceku yakho u-Isaka; ngalokho ngizakwazi ukuthi wenzele inkosi yami umusa.”—Genesise 24:12-14.

Ukuthembela kuka-Eliyezeri emandleni omthandazo akulona ize. Phela, owesifazane wokuqala ngqá ofika emthonjeni kuba yindodakazi yomfowabo ka-Abrahama! Igama lakhe nguRebeka, futhi akashadile, uziphethe kahle futhi muhle. Okuphawulekayo ukuthi akagcini ngokuphuzisa u-Eliyezeri kodwa ngomusa uphuzisa nawo wonke amakamela akhe omile. Kamuva, ngemva kokuba umkhaya usuxoxile, uRebeka uvuma ngokuzithandela ukubuyela emuva no-Eliyezeri, aye ezweni elikude ayokuba inkosikazi yendodana ka-Abrahama, u-Isaka. Yeka ukuphendulwa okushukumisayo nokucacile komthandazo ka-Eliyezeri emuva ngesikhathi lapho uNkulunkulu ayengenela ngokuyisimangaliso ezenzakalweni ngezikhathi ezithile!

Singafunda okuningi emthandazweni ka-Eliyezeri. Ubonisa ukholo lwakhe oluphawulekayo, ukuthobeka nokukhathalela ngokungenabugovu izidingo zabanye. Umthandazo ka-Eliyezeri ubonisa nokuzithoba kwakhe endleleni kaJehova yokusebenzelana nesintu. Akungabazeki ukuthi wayeyiqaphela indlela uNkulunkulu ayesondelene ngayo ngokukhethekile no-Abrahama kanye nesithembiso saKhe sokuthi isintu sonke sasiyothola izibusiso ngo-Abrahama esikhathini esizayo. (Genesise 12:3) Ngakho, u-Eliyezeri waqala umthandazo wakhe ngamazwi athi: “Jehova, Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama.”

UJesu Kristu wayeyinzalo ka-Abrahama okwakuyobusiswa ngayo sonke isintu esilalelayo. (Genesise 22:18) Uma sifuna ukuba imithandazo yethu iphendulwe namuhla, kudingeka sikubonise ngokuthobeka ukuqaphela kwethu indlela uNkulunkulu asebenzelana ngayo nesintu ngeNdodana yakhe. UJesu Kristu wathi: “Uma nihlala nisebunyeni nami futhi amazwi ami ehlala kini, celani noma yini eniyifisayo futhi iyokwenzeka kini.”—Johane 15:7.

 Umlandeli kaKristu owakubona ukuba yiqiniso kwala mazwi kaJesu kwakungumphostoli uPawulu. Ukukholelwa kwakhe emandleni omthandazo ngokuqinisekile akuzange kube yize. Wakhuthaza amaKristu ayekanye nawo ukuba ayise konke ukukhathazeka kwawo kuNkulunkulu ngomthandazo, wabe esenikeza ubufakazi balokho: “Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo odlulisela amandla kimi.” (Filipi 4:6, 7, 13) Ingabe lokhu kusho ukuthi konke uPawulu akucela kuNkulunkulu ngomthandazo wakunikwa? Ake sibone.

Akukhona Konke Esikucelayo Esikunikwayo

Enkonzweni yakhe engenabugovu, uPawulu wahlushwa yilokho akuchaza ngokuthi “iva enyameni.” (2 Korinte 12:7) Lokhu kwakungaba ukucindezeleka okungokwengqondo nokungokomzwelo okwakubangelwa abaphikisi ‘nabafowabo bamanga.’ (2 Korinte 11:26; Galathiya 2:4) Noma kwakungaba ubuhlungu obungokomzimba ngenxa yokuhlushwa njalo yiso. (Galathiya 4:15) Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, leli “va enyameni” lalenza uPawulu abe buthakathaka. Wabhala: “Ngayincenga izikhathi ezintathu iNkosi ukuba lisuke kimi.” Nokho, uPawulu akazange akunikwe ayekucela. UPawulu wachazelwa ukuthi izinzuzo ezingokomoya ezivela kuNkulunkulu ayesezitholile kakade, njengamandla okukhuthazelela ukulingwa, zazanele. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wathi: “Amandla ami enziwa aphelele ebuthakathakeni.”—2 Korinte 12:8, 9.

Yini esiyifundayo esibonelweni sika-Eliyezeri nesikaPawulu? UJehova uNkulunkulu uyayilalela ngempela imithandazo yalabo abakufuna ngokuthobeka ukumkhonza. Kodwa lokhu akusho ukuthi uyabanika ngaso sonke isikhathi lokho abakucelayo, ngoba uNkulunkulu unombono obanzi wezinto. Wazi kangcono kunathi ukuthi yini engcono kakhulu eyosizuzisa. Okubaluleke nakakhulu, ngaso sonke isikhathi wenza izinto ngokuvumelana nenjongo yakhe ayisho eBhayibhelini.

Isikhathi Sokuphulukisa Okungokomoya

UNkulunkulu uthembisa ukwelapha zonke izifo zesintu ezingokomzimba, ezingokwengqondo nezingokomzwelo phakathi nokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane kweNdodana yakhe emhlabeni. (IsAmbulo 20:1-3; 21:3-5) AmaKristu aqotho alindele ngokulangazela ikusasa elithenjisiwe, enokholo oluphelele emandleni kaNkulunkulu okulenza lifike. Nakuba engalindeli ukwelashwa okunjalo okuyisimangaliso manje, ayathandaza kuNkulunkulu acele induduzo yakhe namandla okubhekana ngokuphumelelayo nokulingwa. (IHubo 55:22) Lapho ehlatshwa ukugula, angase athandazele isiqondiso sikaNkulunkulu ukuze athole ukwelashwa okungcono kakhulu okusemandleni awo angokwezimali.

Ezinye izinkolo zikhuthaza abagulayo ukuba bathandazele ukuba baphulukiswe manje, zikhomba ekuphulukiseni okuyisimangaliso okwenziwa uJesu nabaphostoli bakhe. Kodwa izimangaliso ezinjalo zazenzelwa injongo ekhethekile. Zazenzelwa ukufakazela ukuthi uJesu Kristu wayenguMesiya wangempela nokubonisa ukuthi isizwe samaJuda sasingasenawo umusa kaNkulunkulu kodwa wawususebandleni lamaKristu elalisafufusa. Emuva ngaleso sikhathi, izipho zokwenza izimangaliso zazidingeka ukuze kuqiniswe ukholo lwebandla lamaKristu elalisanda kumiswa. Lapho leli bandla elincane selikwazi ukuzimela, ngomqondo ongokomfanekiso, futhi selivuthiwe, izipho zokwenza izimangaliso ‘zayekwa.’—1 Korinte 13:8, 11.

Kulesi sikhathi esibucayi, uJehova uNkulunkulu uqondisa abakhulekeli bakhe emsebenzini obaluleke ngokwengeziwe wokwelapha ngokomoya. Njengoba besenesikhathi, abantu kudingeka basabele ngokuphuthumayo kulokhu kunxusa: “Mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu.”—Isaya 55:6, 7.

Lokhu kwelashwa okungokomoya kwezoni eziphendukayo kufezwa ngokushunyayelwa kwezindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. (Mathewu 24:14) Ngokunika izinceku zakhe amandla okwenza lo msebenzi osindisa ukuphila, uJehova uNkulunkulu usiza izigidi ezivela kuzo zonke izizwe ukuba ziphenduke ezonweni zazo futhi zingene ebuhlotsheni obuhle naye ngaphambi kokuphela kwalesi simiso esibi. Bonke abakuthandazela ngobuqotho ukwelashwa okungokomoya okunjalo nabo bonke abathandazela usizo lokwenza lo msebenzi wokwelapha, imithandazo yabo iyaphendulwa ngempela.

[Umthombo Wesithombe ekhasini 3]

Eliezer and Rebekah/The Doré Bible Illustrations/Dover Publications