Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho Linikeza Ithemba Ngekusasa

Izwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho Linikeza Ithemba Ngekusasa

 Izwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho Linikeza Ithemba Ngekusasa

NGENXA yeZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli Elingcwele, amaKristu eqiniso abheka ikusasa ngokholo, ngethemba nangombono omuhle. Enobuhlobo obulondekile noJehova uNkulunkulu, abheka phambili esikhathini esizayo. Kunjengoba inkulumo yokuqala eMhlanganweni Wesigodi ‘Wezwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho’ yachaza, oFakazi BakaJehova sebeneminyaka eminingi bengabafundi besiprofetho seBhayibheli. Ngakho, yini uJehova ayeyilungiselele abantu bakhe kule mihlangano? Bephethe amaBhayibheli, bonke ababekhona babemagange ukuthola lokho. Ngosuku ngalunye lomhlangano kwakukhulunyelwa isihlokwana esihlukile.

USUKU LOKUQALA: Ukuhamba Ekukhanyeni KweZwi LikaNkulunkulu

Inkulumo ethi “IZwi LikaNkulunkulu Liye Lasihola” yachaza ukuthi abantu bakaJehova banjengendoda ethatha uhambo ezinzulwini zobusuku. Lapho ilanga lisaphuma, ibona izithunzi, kodwa lapho ilanga lihlaba okhakhayini, ibona yonke into ngokucacile. Njengoba kubikezelwe kuyizAga 4:18, abantu bakaJehova baye bayibona ngokucacile indlela yabo ekukhanyeni okugqamile kwelanga leqiniso elisezwini likaNkulunkulu lesiprofetho. Abayekwanga nje ukuba badavuze ebumnyameni obungokomoya.

Inkulumo eyisihluthulelo ethi, “Lalelisisa Izwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho,” yakhumbuza izilaleli ukuthi labo abathembela kuJehova bayavikeleka ekudumaleni nasekusangulukeni abantu abalandela omesiya nabaprofethi bamanga ababhekana nako. Ngokuphambene kakhulu nalokho, ubufakazi bokufaneleka kukaMesiya weqiniso, uJesu Kristu, buningi ngokumangalisayo! Ngokwesibonelo, ukuguqulwa kukaJesu ngokuyisimangaliso kwanikeza kusengaphambili umbono wakhe njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu esesihlalweni sobukhosi. Kusukela aba semandleni oMbuso ngo-1914, uJesu futhi ‘uyikhwezi’ okukhulunywa ngalo kweyesi-2 Petru 1:19. Isikhulumi sathi: “NjengeKhwezi ElinguMesiya, umemezela usuku noma inkathi entsha eqala ukubonwa yiso sonke isintu esilalelayo.”

 Iqalisa isimiso santambama, inkulumo ethi “Ukukhanya Njengezinkanyiso” yagxila ku-Efesu 5:8, lapho umphostoli uPawulu eseluleka khona ukuba ‘siqhubeke sihamba njengabantwana bokukhanya.’ AmaKristu ayizinkanyiso, hhayi ngokuhlanganyela iZwi likaNkulunkulu nabanye kuphela kodwa nangokusebenzisa iBhayibheli ekuphileni kwawo elingisa uJesu.

Ukuze sibe yilolu hlobo lwenkanyiso, kumelwe ‘Sithole Injabulo Ekufundeni IZwi LikaNkulunkulu.’ Lesi sihloko sakhanyiswa ngokwengeziwe ngochungechunge lwezinkulumo ezintathu. Ngemva kokucaphuna u-Abraham Lincoln, owabiza iBhayibheli ngokuthi “isipho esihle kunazo zonke uNkulunkulu ake asipha isintu,” isikhulumi sokuqala sabuza izilaleli ukuthi umkhuba wazo wokufunda uye wembulani ngokujula kokwazisa kwazo iZwi likaJehova. Izilaleli zakhuthazwa ukuba zilifunde ngokucophelela iBhayibheli, zizinika isikhathi sokwakha umbono wokulandisa okungokomBhalo bese zihlobanisa amaphuzu amasha nalokho esezikwazi kakade.

Ingxenye eyalandela yalolu chungechunge yagcizelela isidingo sokungamane sifunde nje, kodwa sitadishe ukuze sigxilise “ukudla okuqinile.” (Heberu 5:13, 14) Isikhulumi sathi ukutadisha kusakha kakhulu uma ‘silungisa izinhliziyo zethu’ kusengaphambili, njengoba kwenza umpristi wakwa-Israyeli u-Ezra. (Ezra 7:10, NW) Kodwa kungani kubaluleke kangaka ukutadisha? Kungoba kuhlobene ngokuqondile nobuhlobo bethu noJehova. Ngenxa yalokho, ukutadisha iBhayibheli kufanele kube yigugu, kujabulise futhi kuqabule, ngisho noma kuhilela umzamo nokulawula ingqondo. Singasithola kanjani isikhathi sokutadisha ngokunenjongo? Isikhulumi sokugcina salolu chungechunge sathi singasithola ‘ngokuzithengisisela ithuba’ ezintweni ezingabalulekile kakhulu. (Efesu 5:16) Yebo, isihluthulelo sokuthola isikhathi siwukusisebenzisa kahle kakhulu isikhathi esinaso.

Inkulumo ethi “UNkulunkulu Unika Okhatheleyo Amandla” yavuma ukuthi abantu abaningi bakhathele kulezi zinsuku. Ukuze sibe ‘namandla angaphezu kwavamile,’ kudingeka sincike kuJehova, ‘opha oyethileyo amandla.’ (2 Korinte 4:7; Isaya 40:29) Izinto ezinika amandla zihlanganisa iZwi likaNkulunkulu, umthandazo, ibandla lobuKristu, ukuhlanganyela njalo enkonzweni, ababonisi abangamaKristu kanye nezibonelo zokwethembeka zabanye. Isihloko esithi “Yibani Ngabafundisi Ngenxa Yesikhathi” saqokomisa isidingo sokuba amaKristu abe abafundisi nabashumayeli futhi asebenze kanzima ukuze athuthukise ‘ubuciko bokufundisa.’—2 Thimothewu 4:2.

Inkulumo yokugcina yangalolo suku ethi, “Abalwa NoNkulunkulu Ngeke Banqobe,” yasho imizamo yamuva nje edukisayo yakwamanye amazwe yokwenza oFakazi BakaJehova babhekwe njengehlelo eliyingozi. Kodwa akudingekile sesabe, ngoba u-Isaya 54:17 uthi: “Asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela, nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa; lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova.”

USUKU LWESIBILI: Izinto Ezenziwe Zaziwa NgemiBhalo Eyisiprofetho

Ngemva kwengxoxo yetekisi leBhayibheli losuku, labo ababehlangene bajabulela uchungechunge  lwesibili lomhlangano, olunesihloko esithi “Ukukhazimulisa UJehova Njengabaphathi Bokukhanya.” Inkulumo yokuqala yabonisa ukuthi umgomo wamaKristu uwukukhazimulisa uJehova ngokushumayela yonke indawo. Ingxenye eyalandela yaveza isidingo sokuqondisa abathakazelayo enhlanganweni kaNkulunkulu. Kanjani? Ngokusebenzisa imizuzu emihlanu noma eyishumi ngaphambi noma ngemva kwesifundo seBhayibheli sasekhaya ngasinye ukubonisa indlela inhlangano kaNkulunkulu esebenza ngayo. Inkulumo yesithathu yochungechunge yagcizelela isidingo sokukhazimulisa uNkulunkulu ngemisebenzi emihle.

Inkulumo ethi “Zithande Kakhulu Izikhumbuzo ZikaJehova” yahlanganisa amavesi athile akumaHubo 119. Ngokuqinisekile, siyazidinga izikhumbuzo, ngoba sonke sithambekele ekukhohlweni. Khona-ke, njengoba kwenza umhubi, yeka ukuthi kubaluleke kanjani ukuzithanda izikhumbuzo zikaJehova!

Kwabe sekulandela isenzakalo esivelele—inkulumo yobhapathizo enesihloko esithi “Ukulalela Izwi Lesiprofetho Kuholela Obhapathizweni.” Ababezobhapathizwa bakhunjuzwa ukuthi abalingisi uKristu ngokubhapathizwa nje kuphela kodwa nangokulandela izinyathelo zakhe eduze. (1 Petru 2:21) Yeka ilungelo laba abasha abanalo lokuhlanganyela ekugcwalisekeni kukaJohane 10:16, lapho uJesu abikezela ukuthi wayezoqoqa “ezinye izimvu” ezizokhonza kanye nabafundi bakhe abagcotshwe ngomoya!

Iqalisa isimiso santambama, inkulumo ethi “Yizwa Lokho Umoya Okushoyo” yachaza ukuthi umoya kaJehova ukhuluma nathi ngeBhayibheli, ‘ngesigqila esikholekile nesiqondayo’ nangonembeza bethu abaqeqeshwe ngeBhayibheli. (Mathewu 24:45) Ngakho, akudingekile ukuba amaKristu ezwe izwi elingokoqobo elivela ezulwini ukuze azi ukuthi angamjabulisa kanjani uNkulunkulu. Inkulumo eyalandela ethi, “Masiyisekele Ngokuqinile Imfundiso Evumelana Nokuzinikela Kokuhlonipha UNkulunkulu,” yanxusa amaKristu ukuba angacubunguli imibono eyonakalisayo ekhuthazwa yileli zwe. Ngempela, ilukuluku lokufuna ukwazi elingalawuliwe lingasichaya ekwazisweni okulimazayo kwezihlubuki namanye amanxusa kaSathane. Yeka ukuthi kungcono kanjani ukufunda njalo iBhayibheli nazo zonke izihloko ze-Nqabayokulinda ne-Phaphama!

Inkulumo eyalandela eyayinesihloko esithi “Qhubeka Ubambe Isibonelo Samazwi Anempilo,” yagcizelela ukubaluleka kokujwayelana kakhulu ‘nesibonelo,’ noma isisekelo, seqiniso. (2 Thimothewu 1:13) Ukujwayelana nalesi sibonelo akugcini ngokuba isihluthulelo sokuba nokuzinikezela kokuhlonipha uNkulunkulu kuphela kodwa kuyisihluthulelo sokubona nokuthi yini engavumelani neqiniso.

Cabanga nje ukubhekwa nguJehova njengonxanelekayo. Yeka ilungelo! Isekelwe esiprofethweni sikaHagayi, inkulumo ethi “‘Okunxanelekayo’ Kugcwalisa Indlu KaJehova” yayikhuthaza kakhulu ngoba yaqinisekisa izilaleli ngokuthi ilungu ngalinye ‘lesixuku esikhulu’ lingelinxanelekayo ngempela kuJehova. (IsAmbulo 7:9) Ngakho-ke, uJehova uyobalondoloza ‘ekuzanyazanyisweni’ kokugcina kwezizwe phakathi ‘nosizi olukhulu’ oluzayo. (Hagayi 2:7, 21, 22; Mathewu 24:21) Nokho, singakafiki leso sikhathi abantu bakaJehova kumelwe baqhubeke beqaphile ngokomoya, njengoba kwachazwa engxenyeni ethi “ImiBhalo Eyisiprofetho Isenza Siqaphe Ukuze Sihlale Silindile.” Isikhulumi sacaphuna amazwi kaJesu athi: “Ngakho-ke, hlalani nilindile ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.” (Mathewu 24:42) Singahlala kanjani siqaphile ngokomoya? Ngokuba matasa enkonzweni kaJehova, ngokuthandaza njalo nangokuhlala silindele usuku lukaJehova olukhulu.

Inkulumo yokugcina yalolo suku yayinesihloko esithi “Izwi Lesiprofetho Esikhathini Sokuphela.” Iyokhunjulwa iminyaka eminingi ezayo. Ngani? Ngoba isikhulumi samemezela ukukhululwa kwencwadi entsha ethi Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! Isikhulumi sathi: “Le ncwadi enemifanekiso emihle enamakhasi angu-320 ihlanganisa yonke incwadi kaDaniyeli.” Yeka ubufakazi obuqinisa ukholo bokuthi uJehova ukhanyisa iZwi lakhe eliyisiprofetho!

USUKU LWESITHATHU: Izwi LikaNkulunkulu Lesiprofetho Ngeke Nanini Lihluleke

Usuku lokugcina lomhlangano lwaqala ngochungechunge oluthi “Amazwi Esiprofetho Esikhathini  Esimisiwe.” Lezo zingxenye ezintathu zahlola izimemezelo ezintathu zomprofethi uHabakuki zokukhishwa kwezahlulelo zikaJehova. Esokuqala sasibhekiswe kuJuda ophambukile futhi esesibili sibhekiswe eBabiloni elicindezelayo. Esokugcina, esisazogcwaliseka, sisebenza embubhisweni ezayo yabo bonke abantu ababi. Ekhuluma nge-Armagedoni, umzalwane wokugcina ochungechungeni wavusa ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu okufanelekile ezilalelini zakhe lapho ethi: “Ngempela, kuyoba okwesabekayo lapho uJehova ededela wonke amandla akhe amakhulu.”

Isihloko sedrama yeBhayibheli eshukumisayo yalowo mhlangano sasithi “Ukwazisa Ifa Lethu Elingokomoya.” Le drama yokuzihlola yaqhathanisa isimo sengqondo sikaJakobe nesika-Esawu ngokuqondene nezinto ezingokomoya. U-Esawu wadelela ifa lakhe elingokomoya kangangokuthi lanikwa uJakobe owayelazisa. Ababesemhlanganweni babuzwa: “Yiliphi [ifa elingokomoya] uJehova aye wasinika lona?” Isikhulumi saphendula: “Iqiniso leZwi lakhe, iBhayibheli; ithemba lokuphila okumi phakade; nelungelo lokummelela njengabamemezeli bezindaba ezinhle.”

Ingxenye eyalandela yayinesihloko esithi “Lisho Ukuthini Kuwe Ifa Lethu Eliyigugu?” Sibonisa isimo sengqondo esihle ngefa lethu elingokomoya ngokubeka inkonzo kaJehova namalungelo angokomoya ngaphambi kwezithakazelo zethu nezezinto ezibonakalayo. Ngale ndlela senza ukuphila kwethu kugxile ebuhlotsheni bethu noJehova, okuphambene kakhulu nobuka-Adamu, u-Esawu nama-Israyeli angathembekile.

Inkulumo yeningi ethi, “Ukwenza Zonke Izinto Zibe Zintsha—Njengoba Kwabikezelwa,” yahlanganisa ndawonye iziprofetho ezine eziyinhloko ngokuphathelene ‘namazulu amasha’ kanye “nomhlaba omusha.” (Isaya 65:17-25; 66:22-24; 2 Petru 3:13; IsAmbulo 21:1, 3-5) Ngokusobala, uJehova wayecabanga ngokugcwaliseka kwalezi ziprofetho okukhulu kakhulu kunalokho okwenzeka kubantu bakhe ababuyiselwe ngo-537 B.C.E. Yebo, wayecabanga ngohulumeni wakhe woMbuso (“amazulu amasha”) kanye nabayobuswa yiwo abasemhlabeni (‘umhlaba omusha’), abayohlala epharadesi elikhazimulayo lomhlaba wonke.

Inkulumo eyaphetha lo mhlangano ngendlela ejabulisayo neshukumisayo yayinesihloko esithi “Amathemba Ethu Njengoba Siqondiswa YiZwi LikaNkulunkulu.” Yakhumbuza bonke ababekhona ukuthi “isikhathi esesisele” sokuqedela umsebenzi wokumemezela ngoMbuso “sinciphile.” (1 Korinte 7:29) Yebo, simi kulo kanye unqenqema lokugcwaliseka kwesahlulelo sikaJehova ngokumelene noSathane naso sonke isimiso sakhe esibi. Kwangathi singaba nomuzwa onjengowomhubi owahlabelela: “Umphefumulo wethu ulindela uJehova; ungukusiza kwethu nesihlangu sethu.” (IHubo 33:20) Yeka ithemba elikhazimulayo elilindele labo abanamathemba asekelwe ezwini likaNkulunkulu lesiprofetho!

[Isithombe ekhasini 7]

Idrama eshukumisayo yandisa ukwazisa ngefa elingokomoya lezinceku zikaJehova

[Isithombe ekhasini 7]

Kwabhapathizwa abaningi abalalela izwi likaNkulunkulu lesiprofetho