Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Hlalani Nilindile”

“Hlalani Nilindile”

 “Hlalani Nilindile”

“Ngakho-ke, hlalani nilindile ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.”—MATHEWU 24:42.

1. Izinceku zikaJehova esezingomakad’ ebona zizizwa kanjani ngokumkhonza iminyaka eminingi zizinikezele? Caphuna isibonelo.

IZINCEKU zikaJehova eziningi esezingomakad’ ebona zafunda iqiniso ziseyizinsizwa nezintombi. Njengomthengisi owathola iparele lenani elikhulu wayesethengisa konke ayenakho ukuze alithenge, labo bafundi beBhayibheli abakhuthele bazidela futhi banikezela ukuphila kwabo kuJehova. (Mathewu 13:45, 46; Marku 8:34) Bazizwa kanjani ngokuthi kuye kwadingeka balinde isikhathi eside kunaleso mhlawumbe ababesilindele ngaphambi kokubona izinjongo zikaNkulunkulu zifezeka emhlabeni? Abazisoli ngalutho! Bavumelana noMfoweth’ u-A. H. Macmillan, okwathi ngemva kweminyaka ecela ku-60 ezinikezele ekukhonzeni uNkulunkulu, wathi: “Ngizimisele kunanini ngaphambili ukuqhubeka okholweni lwami. Luye lwenza ukuphila kwaba nenjongo kimi. Lusangisiza namanje ukuba ngingalesabi ikusasa.”

2. (a) Yisiphi iseluleko esihambisana nesikhathi uJesu asinika abalandeli bakhe? (b) Yimiphi imibuzo esizoyicabangela kulesi sihloko?

2 Kuthiwani ngawe? Kungakhathaliseki ubudala bakho, cabanga ngamazwi kaJesu: “Ngakho-ke, hlalani nilindile ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.” (Mathewu 24:42) Lawo mazwi alula aneqiniso elijulile. Asazi ukuthi iNkosi iyofika ngaluphi usuku izokhipha isahlulelo kulesi simiso esibi, futhi akudingekile ukuba sazi. Kodwa kudingeka siphile ngendlela yokuthi lapho ifika, singazisoli ngalutho. Yiziphi izibonelo eziphathelene nalokhu esizithola eBhayibhelini eziyosisiza sihlale silindile? UJesu wafanekisa ngani ukuze abonise isidingo sokwenza lokhu? Futhi sinabuphi ubufakazi namuhla bokuthi siphila ezinsukwini zokugcina zaleli zwe elingamhloniphi uNkulunkulu?

Isibonelo Esiyisixwayiso

3. Abantu abaningi namuhla bafana kanjani nabangosuku lukaNowa?

3 Ngezici eziningi, abantu namuhla bafana nabesilisa nabesifazane ababephila osukwini lukaNowa. Ngaleso sikhathi umhlaba wawugcwele ubudlova, futhi inhliziyo yomuntu yayithambekele ‘kokubi njalo.’ (Genesise 6:5) Abaningi babengene shí eminakweni yokuphila yansuku zonke. Nokho, ngaphambi kokuba alethe uZamcolo omkhulu, uJehova wanika abantu ithuba lokuphenduka. Wathuma uNowa ukuba ashumayele, futhi uNowa walalela—waba ‘ngumshumayeli wokulunga’ mhlawumbe iminyaka engu-40 noma 50 noma ngaphezulu. (2 Petru 2:5) Nokho, abantu bawushaya indiva umyalezo kaNowa oyisixwayiso. Babengalindile.  Ngakho-ke, ekugcineni kwasinda uNowa nomkhaya wakhe kuphela lapho uJehova ekhipha isahlulelo sakhe.—Mathewu 24:37-39.

4. Kungashiwo ngamuphi umqondo ukuthi inkonzo kaNowa yaphumelela, futhi kungashiwo kanjani okufanayo ngomsebenzi wakho wokushumayela?

4 Ingabe inkonzo kaNowa yaphumelela? Unganqumi ngokuthi kwasabela abambalwa. Empeleni, ukushumayela kukaNowa kwayifeza injongo yako kungakhathaliseki ukuthi kwasabela abangaki. Ngani? Ngoba kwanikeza abantu ithuba elanele lokukhetha ukuthi babeyomkhonza yini uJehova noma cha. Kuthiwani ngensimu oshumayela kuyo? Ngisho noma kungekho kusabela okuhle okutheni, uyaphumelela impela. Ngani? Ngoba ngokushumayela, umemezela isixwayiso sikaNkulunkulu, futhi kanjalo ufeza umsebenzi uJesu awunika abalandeli bakhe.—Mathewu 24:14; 28:19, 20.

Ukunganakwa Kwabaprofethi BakaNkulunkulu

5. (a) Zazinjani izimo kwaJuda osukwini lukaHabakuki, futhi abantu basabela kanjani emyalezweni wakhe oyisiprofetho? (b) Abantu bakwaJuda babahlukumeza kanjani abaprofethi bakaJehova?

5 Emakhulwini eminyaka ngemva kukaZamcolo, umbuso wakwaJuda wabhekana nesimo esinzima. Ukukhonza izithombe, ukungabi nabulungisa, ukucindezelwa kwabanye ngisho nokubulala kwakuvamile. UJehova wasebenzisa uHabakuki ukuze axwayise abantu ngokuthi uma bengaphenduki, babezokwehlelwa yinhlekelele evela kumaKaledi, noma abaseBabiloni. (Habakuki 1:5-7) Kodwa abantu abafunanga ukulalela. Mhlawumbe babezitshela ukuthi, ‘Ingani nomprofethi u-Isaya wamemezela isixwayiso esifanayo eminyakeni engaphezu kweyikhulu edlule, kodwa namanje akukenzeki lutho!’ (Isaya 39:6, 7) Iningi lezikhulu zakwaJuda lalingagcini nje ngokungawunaki lo myalezo kodwa futhi lalihlukumeza nezithunywa. Kokunye, zazama ukubulala umprofethi uJeremiya, futhi zazizophumelela ukube u-Ahikamu akangenelanga. Ithukutheliswé ukuthola omunye futhi umyalezo oyisiprofetho, iNkosi uJehoyakimi yabulala umprofethi u-Uriya.—Jeremiya 26:21-24.

6. UJehova wamqinisa kanjani uHabakuki?

6 Umyalezo kaHabakuki wawunamandla futhi ungathandeki njengokaJeremiya, owayephefumulelwe ngokwaphezulu ukuba abikezele ukuchithwa kukaJuda okwakuzothatha iminyaka engu-70. (Jeremiya 25:8-11) Ngakho-ke, singakuqonda ukukhathazeka kukaHabakuki lapho ekhala ethi: “Ngiyakukuncenga kuze kube nini, Jehova, ungezwa, ngikhala ngendluzula, ungasindisi, na?” (Habakuki 1:2) Ngomusa, uJehova waphendula uHabakuki ngala mazwi aqinisa ukholo: “Umbono usengowesikhathi esimisiweyo; uphuthuma ekupheleni, awuyikukhohlisa; noma ulibala, wulindele, ngokuba uyakufika nokufika, awuyikwephuza.” (Habakuki 2:3) Ngakho uJehova ‘wayenesikhathi esimisiweyo’ sokuqeda ukungabi nabulungisa nokucindezelwa. Uma kwakubonakala kwephuza, kwakungafanele uHabakuki adumale, futhi kwakungafanele ehlise umfutho. Kunalokho, kwakufanele ‘alinde,’ aphile usuku  ngalunye ngomuzwa wokuphuthuma. Usuku lukaJehova lwalungeke lwephuze!

7. Kungani iJerusalema laphinde laphawulelwa ukubhujiswa ekhulwini lokuqala C.E.?

7 Ngemva kweminyaka engaba ngu-20 uJehova ekhulume noHabakuki, inhloko-dolobha yakwaJuda, iJerusalema, yabhujiswa. Kamuva yaphinde yakhiwa, futhi izinto eziningi ezingalungile ezazikhathaza uHabakuki zalungiswa. Nokho, ekhulwini lokuqala C.E., umuzi waphinda waphawulelwa ukubhujiswa ngenxa yokungathembeki kwezakhamuzi zawo. Ngesihe, uJehova wahlela ukuba abanhliziyo zilungile basinde. Kulokhu, wasebenzisa umprofethi onguJesu Kristu uqobo ukuze alethe umyalezo. Ngo-33 C.E., uJesu watshela abalandeli bakhe: “Lapho nibona iJerusalema lihaqwe amabutho akanisile, khona-ke yazini ukuthi ukuchithwa kwalo sekusondele. Khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni.”—Luka 21:20, 21.

8. (a) Yini okungenzeka yenzeka kwamanye amaKristu ngokuhamba kwesikhathi ngemva kokufa kukaJesu? (b) Agcwaliseka kanjani amazwi kaJesu esiprofetho aphathelene neJerusalema?

8 Njengoba iminyaka yayidlula, kungenzeka amanye amaKristu aseJerusalema azibuza ukuthi kazi siyogcwaliseka nini isiprofetho sikaJesu. Cabanga ngezinto amanye awo ayezidelile. Mhlawumbe ayenqabe amathuba amahle ebhizinisi ngoba ezimisele ukuhlala elindile. Njengoba isikhathi sihamba, ingabe adikibala? Ingabe aphetha ngokuthi ayechitha isikhathi sawo, azitshela ukuthi amazwi kaJesu ayebhekisele esizukulwaneni esasiseza, hhayi kwesawo? Ngo-66 C.E., isiprofetho sikaJesu saqala ukugcwaliseka lapho amabutho amaRoma ehaqa iJerusalema. Labo ababehlezi belindile basiqaphela lesi sibonakaliso, babaleka emzini, futhi basinda ekubhujisweni kweJerusalema.

Umfanekiso Obonisa Isidingo Sokuqapha

9, 10. (a) Ungawufingqa kanjani umfanekiso kaJesu wezigqila ezazilinde inkosi yazo ukuba ibuye emshadweni wayo? (b) Kungani kungenzeka kwakunzima ngezigqila ukulindela inkosi yazo? (c) Kungani kwakuyozizuzisa izigqila ukuba nesineke?

9 Lapho egcizelela isidingo sokuqapha, uJesu wafanisa abafundi bakhe nezigqila ezazilindele inkosi yazo ukuba ibuye emshadweni wayo. Zazibazi ubusuku eyayizobuya ngabo—kodwa ngaliphi ihora? Ngomlindo wokuqala wobusuku? Ngowesibili? Ngowesithathu? Zazingazi. UJesu wathi: “Uma [inkosi yazo] ifika ngomlindo wesibili, ngisho noma ngowesithathu, futhi izithole [ziqaphile], ziyajabula!” (Luka 12:35-38) Cabanga nje ukulangazela kwalezi zigqila. Yonke imisinjwana nezithunzana nakanjani kwakuyozenza zilindele ngokulangazela okukhudlwana: ‘Ingabe sekuyiyo yini lena inkosi yethu?’

10 Kuthiwani ukube inkosi yazo yayifika ngomlindo wesibili wobusuku, owawuqala cishe ngo-9 uze uphele phakathi kwamabili? Ingabe zonke izigqila, kuhlanganise nalezo ezazisebenze kanzima kusukela ekuseni kakhulu, zaziyobe zikulungele ukuyamukela, noma ingabe ezinye zaziyobe sezilele? Kuthiwani ukube inkosi yazo yayifika ngomlindo wesithathu wobusuku—inkathi eqala phakathi kwamabili kuze kube cishe yihora lesithathu ekuseni? Ingabe ezinye zezigqila zaziyobe sezidikibele, noma sezihluthukile imbala ngenxa yalokho okubonakala kuwukwephuza kwenkosi yazo? * Okwakuyothiwa ziyajabula yilezo kuphela ezaziyotholakala zilindile lapho kufika inkosi yazo. Amazwi ezAga 13:12 ayeyosebenza nakanjani kuzo: “Ithemba elilitshazisiweyo ligulisa inhliziyo; isifiso esigcwalisiweyo singumuthi wokuphila.”

11. Umthandazo ungasisiza kanjani ukuba sihlale silindile?

11 Phakathi nenkathi yalokho okwakuyobonakala kuwukwephuza, yini eyayiyosiza abalandeli bakaJesu ukuba bahlale belindile? Ngenkathi esensimini yaseGetsemane ngaphambi nje kokuba aboshwe, uJesu watshela abaphostoli bakhe abathathu: “Lindani‚ nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni.” (Mathewu 26:41) Ngemva kweminyaka, uPetru, owayekade ekhona kuleso senzakalo, wanikeza amaKristu ayekanye nawo iseluleko esithi asifane. Wabhala: “Ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho-ke, yibani abahluzekile engqondweni, futhi nibe abaqaphile ngokuqondene nemithandazo.”  (1 Petru 4:7) Kusobala ukuthi umthandazo wentshiseko kufanele ube yingxenye yenqubo yethu yobuKristu. Ngempela, kudingeka simnxuse njalo uJehova ukuba asisize sihlale silindile.—Roma 12:12; 1 Thesalonika 5:17.

12. Uyini umehluko phakathi kokuqagela nokuqapha?

12 Phawula ukuthi Petru wathi futhi: “Ukuphela kwezinto zonke sekusondele.” Kusondele kangakanani? Ayikho indlela abantu abangalwazi ngayo usuku nehora eliqondile. (Mathewu 24:36) Kodwa kunomehluko phakathi kokuqagela izikhathi, okuyinto iBhayibheli eliyilahlayo, nokuhlala silindele ukuphela, into eliyikhuthazayo. (Qhathanisa neyesi-2 Thimothewu 4:3, 4; Thithu 3:9.) Iyiphi enye yezindlela esingahlala ngayo sikulindele ukuphela? Ukunakisisa ubufakazi bokuthi ukuphela kuseduze. Ngakho-ke masibukeze imikhakha eyisithupha yobufakazi obubonisa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina zaleli zwe elingamhloniphi uNkulunkulu.

Imikhakha Eyisithupha Yobufakazi Obukholisayo

13. Isiprofetho sikaPawulu esikweyesi-2 Thimothewu isahluko 3 sikukholisa kanjani ukuthi manje siphila “ezinsukwini zokugcina?”

13 Okokuqala, sikubona ngokucacile ukugcwaliseka kwesiprofetho somphostoli uPawulu esiphathelene ‘nezinsuku zokugcina.’ UPawulu wabhala: “Ezinsukwini zokugcina kuyofika izikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo. Ngoba abantu bayoba abazithandayo, abathandi bemali, abazazisayo, abazidlayo, abahlambalazi, abangalaleli abazali, abangabongiyo, abangathembekile, abangenakho ukusondelana ngokomzwelo okungokwemvelo, abangafuni sivumelwano, abanyundeli, abangenakho ukuzithiba, abanolaka, abangenalo uthando ngobuhle, abakhapheli, abanenkani, abakhukhumele ngokuziqhenya, abathandi bezinjabulo kunokuba abathandi bakaNkulunkulu, benesimo sokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu kodwa bezibonakalisa bengathembekile emandleni ako; futhi bafulathele laba. Kodwa abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa.” (2 Thimothewu 3:1-5, 13) Asisiboni yini lesi siprofetho sigcwaliseka osukwini lwethu? Yilabo abashalazela amaqiniso kuphela abangaphika! *

14. Amazwi esAmbulo 12:9 aphathelene noDeveli agcwaliseka kanjani namuhla, futhi yini ezokwenzeka kuye maduze nje?

14 Okwesibili, sibona imiphumela yokuxoshwa kukaSathane namademoni akhe ezulwini, okugcwalisa isAmbulo 12:9. Kulowo mbhalo siyafunda: “Wajikijelwa phansi udrako omkhulu, inyoka yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane, odukisa umhlaba wonke owakhiwe; wajikijelwa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zajikijelwa phansi kanye naye.” Lokhu kuye kwabangela ukuhlupheka okukhulu emhlabeni. Ngempela, kuye kwaba nokuhlupheka okuningi esintwini, ikakhulukazi kusukela ngo-1914. Kodwa isiprofetho esikusAmbulo sinezela ukuthi lapho uDeveli ephonswa phansi emhlabeni, uyazi ukuthi “unenkathi yesikhathi emfushane.” (IsAmbulo 12:12) Phakathi nale nkathi, uSathane ulwa nabalandeli bakaKristu abagcotshiwe. (IsAmbulo 12:17) Ngokuqinisekile siye sayibona imiphumela yokuhlasela kwakhe esikhathini sethu. * Nokho, maduze nje uSathane uzovalelwa kwalasha ukuze “angabe esazidukisa izizwe.”—IsAmbulo 20:1-3.

15. IsAmbulo 17:9-11 sibunikeza kanjani ubufakazi bokuthi siphila esikhathini sokuphela?

15 Okwesithathu, siphila esikhathini ‘senkosi’ yesishiyagalombili futhi engeyokugcina eshiwo esiprofethweni esikusAmbulo 17:9-11. Lapha umphostoli uJohane ukhuluma ngamakhosi ayisikhombisa, amelela imibuso yomhlaba eyisikhombisa—iGibithe, i-Asiriya, iBabiloni, amaMede NamaPheresiya, iGrisi, iRoma nombuso wezwe ombaxa-mbili wamaNgisi NamaMelika. Ubona ‘nenkosi yesishiyagalombili, evela kulawa ayisikhombisa.’ Le nkosi yesishiyagalombili—engeyokugcina ebonwa nguJohane embonweni—manje imelela iZizwe Ezihlangene. UJohane  uthi le nkosi yesishiyagalombili “iya ekubhujisweni,” okuthi ngemva kwako kungabe kusaba namakhosi asemhlabeni okukhulunywa ngawo. *

16. Amaqiniso okugcwaliseka kombono wasephusheni likaNebukadinesari abonisa kanjani ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina?

16 Okwesine, siphila enkathini efanekiselwa yizinyawo zomfanekiso wasephusheni likaNebukadinesari. Umprofethi uDaniyeli wahumusha leli phupho eliyisimangaliso lomfanekiso omkhulu womuntu. (Daniyeli 2:36-43) Izingxenye ezine zalo mfanekiso eziyizinsimbi ezihlukahlukene zimelela imibuso ehlukahlukene yomhlaba, kusukela ekhanda (uMbuso WaseBabiloni) kuze kuyoshaya ezinyaweni nasezinzwaneni (ohulumeni ababusa namuhla). Yonke imibuso yomhlaba emelelwa kulowo mfanekiso seyibonakele. Siphila enkathini efanekiselwa yizinyawo zalo mfanekiso. Ayikho eminye imibuso okukhulunywa ngayo ezolandela. *

17. Umsebenzi wethu wokushumayela ngoMbuso ubunikeza kanjani ubufakazi obengeziwe bokuthi siphila esikhathini sokuphela?

17 Okwesihlanu, sibona kufezwa umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke, okuyinto uJesu athi iyokwenzeka ngaphambi nje kokuphela kwalesi simiso. UJesu wathi: “Lezizindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiweyo ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika.” (Mathewu 24:14) Namuhla, leso siprofetho sigcwaliseka ngezinga esingakaze sigcwaliseke ngalo. Yiqiniso, asekhona amasimu angakathintwa, futhi kungenzeka ukuthi ngesikhathi sikaJehova esifanele kuvuleke umnyango omkhulu oholela emsebenzini owengeziwe. (1 Korinte 16:9) Nokho, iBhayibheli alisho ukuthi uJehova uyolinda kuze kube yilapho umuntu ngamunye emhlabeni esethole ubufakazi mathupha. Kunalokho, izindaba ezinhle kumelwe zishunyayelwe ngezinga eliyokwanelisa uJehova. Khona-ke ukuphela kuyofika.—Qhathanisa noMathewu 10:23.

18. Ngokusobala, siyobe siyini isimo ngabanye babagcotshiwe lapho kuqala usizi olukhulu, futhi kubonakala kanjani lokhu?

18 Okwesithupha, inani labafundi bakaKristu abagcotshwe ngempela liyancipha, nakuba kubonakala sengathi abanye bayobe besesemhlabeni lapho kuqala usizi olukhulu. Iningi lensali selikhulile impela, futhi phakathi neminyaka edlule inani lalabo abagcotshwe ngempela belilokhu lincipha. Nokho, ekhuluma ngosizi olukhulu, uJesu wathi: “Ukuba lezozinsuku azifinyezwanga, akukho nyama ebiyosinda; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezozinsuku ziyofinyezwa.” (Mathewu 24:21, 22) Khona-ke, kunezinkomba zokuthi abanye ‘babakhethiweyo’ bakaKristu bayobe besesemhlabeni lapho kuqala usizi olukhulu. *

Yini Esazokwenzeka?

19, 20. Kungani manje kuphuthuma kunanini ngaphambili ukuba sihlale siphapheme futhi silindile?

19 Lisiphatheleni ikusasa? Kuseza izikhathi ezivusa amadlingozi. UPawulu waxwayisa ngokuthi “usuku lukaJehova luza ngokufana ncamashí nesela ebusuku.” Ebhekisela kubantu ababonakala behlakaniphile ngokwezwe, uthi: “Noma nini lapho bethi khona: ‘Ukuthula nokulondeka!’ khona-ke imbubhiso engazelelwe iyofika  ngaso lesosikhathi phezu kwabo.” Ngakho-ke, uPawulu wanxusa abafundi bencwadi yakhe: “Masingalali njengoba kwenza bonke abanye, kodwa masihlale siphapheme futhi sihlale sisangulukile.” (1 Thesalonika 5:2, 3, 6) Ngempela, labo abalindele ukuba izinhlangano zabantu zilethe ukuthula nokulondeka bashalazela amaqiniso. Abantu abanjalo balele ubuthongo!

20 Ukubhujiswa kwalesi simiso sezinto kuzofika ngokukhulu ukuzuma. Ngakho-ke, hlala ululindele usuku lukaJehova. UNkulunkulu uqobo watshela uHabakuki: ‘Aluyikwephuza’! Yebo, akukaze kuphuthume kunamanje ukuba sihlale silindile.

[Imibhalo yaphansi]

^ par. 10 Inkosi nezigqila zayo babengabekelananga sikhathi. Ngakho, kwakungekho sidingo sokuba ilandise ngezenzo zayo, futhi yayingenasibopho sokuchazela izigqila zayo ngalokho okwakubonakala kuwukwephuza.

^ par. 13 Ukuze uthole incazelo eningiliziwe yalesi siprofetho, bheka isahluko 11 sencwadi Ulwazi Oluholela Ekuphileni Okumi Phakade, enyatheliswa yi-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 14 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka amakhasi 180-6 encwadi IsAmbulo—Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze!, enyatheliswa yi-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 15 Bheka IsAmbulo—Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze!, amakhasi 251-4.

^ par. 16 Bheka isahluko 4 sencwadi ethi Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli!, enyatheliswa yi-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 18 Emfanekisweni wezimvu nezimbuzi, iNdodana yomuntu ifika ngenkazimulo yayo phakathi nosizi olukhulu bese ihlala ukuze yahlulele. Yahlulela abantu ngokusekelwe ekutheni baye babasekela yini abafowabo bakaKristu abagcotshiwe. Le ndinganiso yokwahlulela ibiyoba engenangqondo ukube ngesikhathi sokwahlulelwa, bekuyobe sekukudala abafowabo bakaKristu bonke bahamba emhlabeni.—Mathewu 25:31-46.

Ingabe Uyakhumbula?

• Yiziphi izibonelo ezingokomBhalo ezingasisiza sihlale silindile?

• UJesu wasibonisa kanjani isidingo sokuqapha?

• Yimiphi imikhakha eyisithupha yobufakazi ebonisa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina?

[Imibuzo Yesifundo]

[Izithombe ekhasini 9]

U-A. H. Macmillan wakhonza uJehova ngokwethembeka iminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisithupha

[Isithombe ekhasini 10]

UJesu wafanisa abafundi bakhe nezigqila ezihlala zilindile