Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Hlakulela Ukusondelana NoJehova

Hlakulela Ukusondelana NoJehova

 Hlakulela Ukusondelana NoJehova

“SONDELANI kuNkulunkulu, naye uyosondela kini,” kubhala umfundi uJakobe. (Jakobe 4:8) Futhi umhubi uDavide wahlabelela: “Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo.” (IHubo 25:14) Ngokusobala, uJehova uNkulunkulu ufuna sibe nobuhlobo obuseduze naye. Nokho, akuwona wonke umuntu okhonza uNkulunkulu nolalela imithetho yakhe onomuzwa wokusondelana naye.

Kuthiwani ngawe? Ingabe unobuhlobo obuseduze bomuntu siqu noNkulunkulu? Ngokungangabazeki ufuna ukuba seduze naye. Singakuhlakulela kanjani ukusondelana noNkulunkulu? Lokhu kuyosho ukuthini ngathi? Isahluko sesithathu sencwadi yeBhayibheli yezAga sisinikeza izimpendulo.

Bonisa Umusa Wothando Neqiniso

INkosi uSolomoni yakwa-Israyeli wasendulo yaqalisa isahluko sesithathu sezAga ngala mazwi: “Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami, ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku, neminyaka yokuphila, nokuthula.(IzAga 3:1, 2) Njengoba uSolomoni aloba ephefumulelwé ngokwaphezulu, lesi seluleko esinjengesikababa sivela kuJehova uNkulunkulu ngempela futhi siqondiswe kithi. Lapha selulekwa ukuba sigcine izikhumbuzo zikaNkulunkulu—imithetho noma izimfundiso zakhe nemiyalo yakhe—ezilotshwe eBhayibhelini. Uma senza lokho, ‘iyakwenezela kithi ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula.’ Yebo, ngisho namanje singajabulela ukuphila okunokuthula futhi sigweme imisebenzi engasenza sivulekele engozini yokufa ngaphambi kwesikhathi ngokuvamile eyehlela abenzi bokubi. Ngaphezu kwalokho, singajabulela ithemba lokuphila phakade ezweni elisha elinokuthula.—IzAga 1:24-31; 2:21, 22.

Eqhubeka, uSolomoni uthi: “Isihe neqiniso makungakushiyi; kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu.IzAga 3:3, 4.

Igama lezilimi zakuqala elithi “umusa wothando” ngamanye amazwi lisho “uthando oluqotho” futhi liveza ukwethembeka, ubumbano nobuqotho. Ingabe sizimisele ukunamathela kuJehova kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani? Ingabe sibonisa umusa wothando ebuhlotsheni bethu nesikholwa nabo? Ingabe sisebenzela ukuhlala siseduze nabo? Ekusebenzelaneni kwethu nabo kwansuku zonke, ingabe sigcina ‘umthetho womusa usolimini lwethu’ ngisho nangaphansi kwezimo ezivivinyayo?—IzAga 31:26.

Ngomusa wothando, uJehova ‘ungothethelelayo.’ (IHubo 86:5) Uma siye saphenduka ezonweni zethu zangesikhathi esidlule futhi saqondisa izindlela zethu, siyaqiniseka ukuthi “izinkathi zokuqabuleka” zizofika zivela kuJehova. (IzEnzo 3:19) Ingabe akufanele yini silingise uNkulunkulu wethu ngokuthethelela abanye iziphambeko zabo?—Mathewu 6:14, 15.

UJehova ‘unguNkulunkulu othembekayo,’  futhi ufuna ‘iqiniso’ kulabo abafuna ukusondelana naye. (IHubo 31:5) Singalindela yini ukuba uJehova abe uMngane wethu uma siphila ukuphila okumbaxa-mbili—senza okunye uma siphakathi kwamaKristu bese senza okunye uma engasiboni—‘njengabantu bamanga’ abayizimbulu? (IHubo 26:4) Yeka ukuthi lokho kungubuwula kanjani, njengoba “zonke izinto zíze futhi zenekwe obala emehlweni” kaJehova!—Heberu 4:13.

Umusa wothando neqiniso kubaluleke njengomgexo wenani elikhulu ‘oboshwa entanyeni yethu,’ ngoba zisisiza ukuba ‘sithole umusa emehlweni kaNkulunkulu nabantu.’ Asidingi kuphela ukubonisa lezi zimfanelo ngaphandle kodwa sizilobe ‘ezibhebheni zezinhliziyo zethu,’ sizenze zibe izici eziyingxenye yobuntu bethu.

Hlakulela Ukwethemba UJehova Ngokuphelele

Inkosi ehlakaniphile iyaqhubeka: “Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho.”IzAga 3:5, 6.

Ngokuqinisekile uJehova uyakufanelekela ukuba simethembe ngokuphelele. NjengoMdali, ‘unezikhwepha ezinkulu’ futhi unguMthombo ‘wamandla.’ (Isaya 40:26, 29) Uyakwazi ukugcwalisa konke akuhlosile. Phela, negama lakhe ngokwezwi nezwi lisho ukuthi “Ubangela Kube Khona,” futhi lakha kithi ukwethembela emandleni akhe okugcwalisa lokho aye wakwethembisa! Iqiniso lokuthi ‘akunakwenzeka ngoNkulunkulu ukuba aqambe amanga’ limenza abe isibonelo esihle seqiniso. (Heberu 6:18) Imfanelo yakhe eyinhloko uthando. (1 Johane 4:8) “Ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emisebenzini yakhe yonke.” (IHubo 145:17) Uma singamethembi uNkulunkulu, ubani esingamethemba? Yiqiniso, ukuze sihlakulele ukumethemba, sidinga ‘ukuzwa sibone ukuthi uJehova muhle’ ngokukusebenzisa ekuphileni kwethu lokho esikufunda eBhayibhelini nangokubonakalisa okuhle okukuvezayo.—IHubo 34:8.

‘Singamazisa kanjani uJehova kuzo zonke izindlela zethu’? Umhubi ophefumulelwe uthi: “Ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho, ngizindle ngezenzo zakho.” (IHubo 77:12) Njengoba uNkulunkulu engabonakali, ukuzindla ngemisebenzi yakhe nokusebenzelana kwakhe nabantu bakhe kubalulekile ekuhlakuleleni ukusondelana naye.

Umthandazo uyindlela ebalulekile yokwazisa uJehova. INkosi uDavide yaqhubeka ibiza uJehova “usuku lonke.” (IHubo 86:3) Ngokuvamile uDavide wayethandaza phakathi nobusuku, njengalapho engumbaleki ehlane. (IHubo 63:6, 7) ‘Qhubekani nithandaza ngomoya ngezikhathi zonke,’ kunxusa umphostoli uPawulu. (Efesu 6:18) Sithandaza kaningi kangakanani? Ingabe sijabulela ukukhulumisana komuntu siqu okusuka enhliziyweni noNkulunkulu? Lapho ubhekene nezimo ezivivinyayo, ingabe siyalucela usizo kuye? Ingabe ngomkhuleko sifuna isiqondiso sakhe ngaphambi kokwenza izinqumo ezibalulekile? Imithandazo yethu eqotho eya kuJehova isenza sithandeke kuye. Futhi siyaqiniseka ukuthi uzoyilalela imithandazo yethu futhi ‘aqondise izindlela zethu.’

Yeka ukuthi kuwubuwula kanjani ‘ukuncika kokwethu ukuqonda’ noma kubantu abavelele ezweni kuyilapho singabeka ithemba lethu ngokuphelele kuJehova! “Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho,” kusho uSolomoni. Ngokuphambene, uyeluleka: “Mesabe uJehova, udede ebubini. Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.” (IzAga 3:7, 8) Ukumesaba okunempilo ukumdumaza uNkulunkulu kumelwe kubuse zonke izenzo zethu, imicabango nemizwelo. Ukwesaba okunenhlonipho okunjalo kuyosivimbela ekwenzeni okubi futhi kuyimpilo engokomoya nokuqabuleka.

Nikeza UJehova Okungcono Kakhulu Kwakho

Iyiphi enye indlela esingasondela ngayo eduze noNkulunkulu? “Dumisa uJehova ngempahla yakho, nangolibo lwazo zonke izithelo zakho,” kweluleka inkosi. (IzAga 3:9) Ukudumisa  uJehova kusho ukumbonisa inhlonipho enkulu nokumphakamisa obala ngokuhlanganyela nokusekela ukumenyezelwa kwegama lakhe obala. Impahla esidumisa ngayo uJehova isikhathi sethu, amakhono ethu, amandla ethu nezinto zethu ezibonakalayo. Lezi kumelwe zibe ulibo—okungcono kakhulu. Akufanele yini sisebenzise izinto zethu ngendlela ebonisa ukuthi isinqumo sethu ‘siwukuqhubeka sifuna kuqala umbuso nokulunga kukaNkulunkulu?’—Mathewu 6:33.

Ukudumisa uJehova ngempahla yethu ngeke kungavuzwa. “Izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi,” kuqinisekisa uSolomoni, “nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha.” (IzAga 3:10) Ukuchuma ngokomoya akuholeli ekuchumeni ngokwezinto ezibonakalayo, ukupha ngokusebenzisa izinto esinazo ekudumiseni uJehova kuletha izibusiso ezicebile. Ukwenza intando kaNkulunkulu kwaba “ukudla” okuqinisayo kuJesu. (Johane 4:34) Ngokufanayo ukuhlanganyela ekushumayeleni nasemsebenzini wokwenza abafundi okhazimulisa uJehova kuyasakha. Uma siphikelela kulo msebenzi, izinqolobane zethu ezingokomoya ziyogcwala ngobuningi. Injabulo yethu—efanekiselwa yiwayini elisha—iyochichima.

Ingabe nathi asibheki kuJehova futhi sithandazele ukudla okungokwenyama okwanele kosuku nosuku? (Mathewu 6:11) Eqinisweni, yonke into esinayo, ivela kuBaba wethu wasezulwini onothando. UJehova uzosithululela izibusiso ngezinga elanelisayo uma sisebenzisa izinto zethu eziyigugu ekumdumiseni.—1 Korinte 4:7.

Yamukela Isiyalo SikaJehova

Iqaphela ukubaluleka kwesiyalo ukuze sisondelane noJehova, inkosi yakwa-Israyeli iyaseluleka: “Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kukaJehova, ungakhathazeki ngokusola kwakhe. Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo, njengoyise indodana ayithandayo.”IzAga 3:11, 12.

Nokho, kungase kungabi lula ukusamukela isiyalo. Umphostoli uPawulu wabhala: “Asikho isiyalo esibonakala okwamanje sengathi siyajabulisa, kodwa sibanga usizi; nokho kamuva labo abaqeqeshwe yiso sibathelela isithelo esinokuthula, okuwukuthi, ukulunga.” (Heberu 12:11) Ukusolwa nesiyalo kuyingxenye edingekayo yokuqeqeshwa esenza sisondelane  noNkulunkulu. Ukulungiswa okuvela kuJehova—kungakhathaliseki ukuthi kuvela kubazali, ebandleni lobuKristu, noma ngokuzindla ngemiBhalo phakathi nesifundo somuntu siqu—kuyisibonakaliso sothando lwakhe ngathi. Sihlakaniphile uma sisamukela.

Bambelela Ekuhlakanipheni Nasekuqondeni

Ngokulandelayo, uSolomoni ugcizelela ukubaluleka kokuhlakanipha nokuqonda ekuhlakuleleni ubuhlobo obuseduze noNkulunkulu. Uthi: “Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha nomuntu ozuza ingqondo, ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva, nokutholakalayo kukho kunegolide. . . . Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo, nababambelela kukho babusisiwe.”IzAga 3:13-18.

Esikhumbuza ngokubonisa ukuhlakanipha nokuqonda emisebenzini emangalisayo kaJehova yendalo, inkosi ithi: “UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha; wamisa amazulu ngokuqonda. . . Ndodana yami, lokho makungasuki emehlweni akho, ugcine ukuhlakanipha namasu, kube ngukuphila emphefumulweni wakho nomusa entanyeni yakho.”IzAga 3:19-22.

Ukuhlakanipha nokuqonda yizimfanelo zokuhlonipha uNkulunkulu. Akudingeki sizihlakulele kuphela kodwa nokubambelela kuzo ngokungayekethisi ekutadisheni imiBhalo ngenkuthalo nokusebenzisa esikufundayo. “Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka,” kuqhubeka uSolomoni “ungaqhuzuli unyawo lwakho.” Uyanezela: “Lapho ulala phansi, awuyikwesaba lutho; nanxa usulale phansi, ubuthongo bakho buyakuba mnandi.”IzAga 3:23, 24.

Yebo, singahamba ngokulondeka futhi silale ngokuthula kwengqondo njengoba silindele ukufika njengesela kosuku ‘lwembubhiso engazelelwe’ phezu kwezwe elibi likaSathane. (1 Thesalonika 5:2, 3; 1 Johane 5:19) Ngisho naphakathi nosizi olukhulu oluseduze kakhulu, singaba nalesi siqinisekiso: “[Ungethuswa] luvalo oluzumayo nokuchithwa kwababi, lapho kufika, ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho, agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa.”IzAga 3:25, 26; Mathewu 24:21.

Yenza Okuhle

“Ungagodleli abaninikho okuhle,” kunxusa uSolomoni, “lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza.” (IzAga 3:27) Ukwenza okuhle kwabanye kuhilela ukusebenzisa ngokungagodli izinto esinazo ngenxa yabo, futhi kunezici eziningi. Akukhona yini ukusiza abanye ukuba bazuze ubuhlobo obuhle noNkulunkulu weqiniso into engcono kakhulu esingabenzela yona phakathi nalesi ‘sikhathi sokugcina’? (Daniyeli 12:4) Ngakho, lezi izinsuku zokubonisa intshiseko emsebenzini wokushumayela ngoMbuso nokwenza abafundi.—Mathewu 28:19, 20.

Inkosi ehlakaniphile inikeza uhlu lwemikhuba ethile okumelwe igwenywe, ithi: “Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi: ‘Hamba, ubuye, ngiyakukunika kusasa,’ lapho kukhona kuwe. Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho, lapho ehlezi nawe elondekile. Ungaphikisani namuntu ngeze, uma engakonanga ngalutho. Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu, ungakhethi neyodwa yezindlela zakhe.”IzAga 3:28-31.

Efingqa isizathu seseluleko sakhe, uSolomoni uthi: “Ngokuba ophambeneyo uyisinengiso kuJehova, kepha abaqotho bayisifuba sakhe. Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi, kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo. Izideleli uyazidelela, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Abahlakaniphileyo bayakudla ifa lodumo, kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo”IzAga 3:32-35.

Uma sifuna ukusondelana noJehova, akumelwe sakhe amaqhinga aphambukile nalimazayo. (IzAga 6:16-19) Siyothola umusa nezibusiso zikaNkulunkulu kuphela uma senza okulungile emehlweni akhe. Singathola udumo esingalucelanga lapho abanye besibheka ukuthi senza ngokuvumelana nokuhlakanipha kwaphezulu. Ngakho masilahle izindlela zokukhohlisa zaleli zwe elibi nelinobudlova. Ngempela, masiphishekele inkambo elungile futhi sihlakulele ukusondelana noJehova!

[Izithombe ekhasini 25]

“Dumisa uJehova ngempahla yakho”