Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 UMBONO WEBHAYIBHELI

Isilingo

Isilingo

Ukuchitheka kwemishado, ukugula, ukuhlushwa unembeza—lokhu kumane nje kuyizinto ezimbalwa ezingenzeka lapho uvuma ukunqotshwa isilingo. Singalugwema kanjani lolu gibe?

Siyini isilingo?

Isilingo siwukufisa into ethile, ikakhulu into engafanele. Ake sithi uyathenga bese ubona into oyithandayo. Bese ufikelwa umcabango wokuthi ungayeba kalula ungabanjwa. Kodwa unembeza wakho uyakukhuza, uwuphebeze lowo mcabango uqhubeke nokwenzayo. Usuke usinqobile isilingo.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

 

Ukufikelwa isilingo akusho ukuthi ungumuntu omubi. IBhayibheli liyavuma ukuthi sonke siyalingwa. (1 Korinte 10:13) Okubalulekile ukuthi senzenjani lapho silingwa. Abanye bayaqhubeka becabanga ngaleso sifiso esibi, bese ekugcineni siyabanqoba. Abanye basheshe basiphebeze leso sifiso bebona ukuthi asilungile.

“Yilowo nalowo ulingwa ngokuhehwa nangokuhungwa yisifiso sakhe siqu.”—Jakobe 1:14.

Kungani kufanele usheshe wenze okuthile lapho ulingwa?

IBhayibheli liyasitshela ukuthi yini eyenza umuntu agcine esenze into engafanele. UJakobe 1:15 uthi: “Isifiso [esingafanele] lapho sesakhekile, sizala isono.” Ngamanye amazwi, uma siqhubeka sicabanga ngesifiso ngeke sikwazi ukugwema ukwenza ngokuvumelana naso njengoba nje nowesifazane okhulelwe engeke akwazi ukuvimba ingane uma sekumelwe iphume. Kodwa singakwazi ukugwema ukuba yizigqila zezifiso ezimbi. Singakwazi nokuzinqoba.

INDLELA IBHAYIBHELI ELINGASISIZA NGAYO

 

Ingqondo yethu iyakwazi ukususa izifiso ezimbi uma sezingenile. Kanjani? Ngokugxila kwezinye izinto njengokwenza okuthile, ukuxoxa nomngane nokucabanga izinto ezinhle. (Filipi 4:8) Kuyasiza ukucabanga ngokuthi ukuvuma ukunqotshwa isilingo kuzoba namiphi imiphumela kunembeza wethu, empilweni yethu, nasebuhlotsheni bethu noNkulunkulu. (Duteronomi 32:29) Ukuthandaza nakho kungasiza kakhulu. UJesu Kristu wathi: “Nithandaze njalo, ukuze ningangeni esilingweni.”—Mathewu 26:41.

“Ningadukiswa: UNkulunkulu akayena owokuhlekwa usulu. Ngoba noma yini umuntu ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi.”—Galathiya 6:7.

 Ungazilungiselela kanjani ukumelana nesilingo?

BHEKANA NAMAQINISO

 

Khumbula ukuthi siyini isilingo—siyisicupho esingabamba umuntu ongahlakaniphile nongaqaphile bese eyalimala. (Jakobe 1:14) Lokhu kubonakala kakhulu ezintweni ezikulingela ukuba uziphathe kabi ngokocansi, okungaba nemiphumela emibi kakhulu.—IzAga 7:22, 23.

INDLELA IBHAYIBHELI ELINGASIZA NGAYO

 

UJesu Kristu wathi: “Manje, uma lelo liso lakho lesokunene likwenza ukhubeke, likhiphe ulilahle kude.” (Mathewu 5:29) UJesu wayengakhulumi ngeso langempela. Kunalokho, wayesho ukuthi uma sifuna ukujabulisa uNkulunkulu sithole nokuphila okuphakade, kufanele sibulale amalunga omzimba wethu ngokugwema ukwenza okubi. (Kolose 3:5) Lokho kusho ukuzenqaba ngokuphelele izilingo. Enye indoda ethembekile yathandaza kuNkulunkulu, “Yenza ukuba amehlo ami adlule angakuboni okungenanzuzo.”—IHubo 119:37.

Kuyiqiniso ukuthi kungaba nzima ukuzithiba. Lokhu kubangelwa ukuthi “inyama ibuthakathaka.” (Mathewu 26:41) Ngakho, sizowenza amaphutha. Nokho, uma sizisola ngempela ngephutha esilenzile futhi sizama ukungaliphindi, uMdali wethu uJehova uNkulunkulu uzosibonisa ‘isihe nomusa.’ (IHubo 103:8) Ave kududuza ukwazi lokho!

“O Jah, ukube ububheka iziphambeko, Jehova ubani obengama?”IHubo 130:3.