Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukukhuluma ngenhlonipho noshade naye kufana nosimende ogcina umshado wenu uqinile

 ABASHADILE

3: Ukuhloniphana

3: Ukuhloniphana

KUSHO UKUTHINI?

Abantu abashadile abahloniphanayo abayeki ukubonisana uthando, ngisho nalapho bengaboni ngaso linye. Incwadi ethi Ten Lessons to Transform Your Marriage ithi: “Abantu abashadile abahloniphanayo abaqinisi amakhanda lapho kuphakama ukungezwani, kunalokho bayaxoxa ngenkinga. Balalelana ngenhlonipho lapho omunye eveza umbono wakhe, bese bethatha isinqumo esizobasebenzela bobabili.”

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Uthando . .  aluzifuneli izinzuzo zalo siqu.”—1 Korinte 13:4, 5.

“Ukuhlonipha umkami kusho ukwazi ukuthi ubalulekile nokugwema ukwenza izinto ezingamlimaza noma ezingalimaza umshado wethu.”—UMicah.

KUNGANI KUBALULEKILE?

Uma abantu abashadile bengahloniphani bangase bagxekane, babhuqane noma badelelane, okuyizimpawu abacwaningi abathi zibonisa ukuthi umshado ngeke uphumelele.

“Ukusho izinto ezizwisa umkakho ubuhlungu, namancoko amlulazayo kungamenza azenyeze, angakwethembi futhi kulimaze nomshado wenu.”—UBrian.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

Nakisisa izinto ozenzayo nozishoyo koshade naye isikhathi esingangesonto, bese uzibuza:

  • ‘Ngimgxeke kangaki engishade naye kuleli sonto? Ngimncome kangaki?’

  • ‘Yiziphi izinto engizenzile ezibonisa ukuthi ngiyamhlonipha?’

XOXA NOSHADE NAYE NGALE MIBUZO

  • Yiziphi izinto umuntu ngamunye angazenza ukuze abonise inhlonipho?

  • Yiziphi izinto ngamunye azenzayo ezingabonisi inhlonipho komunye?

ZAMA LOKHU

  • Bhala phansi izinto ezintathu ongathanda oshade naye azenze ukuze akubonise inhlonipho, mcele naye enze okufanayo. Shintshanani ngenikubhalile, bese ngamunye ezama ukukwenza lokho okubhalwe omunye.

  • Bhala izinto ozithandayo koshade naye, bese uyamncoma ngazo.

“Ukuhlonipha umyeni wami kusho ukumbonisa ngezenzo ukuthi ubalulekile kimi nokuthi ngifuna ajabule. Akudingeki ukuba ngize ngenze into enkulu, izinto ezincane engimenzela zona nengizishoyo zingabonisa ukuthi ngiyamhlonipha.”—UMegan.

Nakuba wena ungase ucabange ukuthi uyamhlonipha oshade naye, ingabe naye angasho okufanayo? Ekugcineni, okubalulekile ukuthi yena uzizwa ehlonishwa yini.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Gqokani uthando lomzwelo, umusa, ukuthobeka, ubumnene, nokubekezela.”—Kolose 3:12.