Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

I-clown Fish Emangalisayo

I-clown Fish Emangalisayo

I-orange clown fish

ZIMBALWA izinhlanzi ezisikhanga njenge-clown fish. Mhlawumbe sichazwa yimibalabala yayo emihle, engase isikhumbuze usomahlaya wasesekisini. Noma mhlawumbe simangazwa yindawo ekhetha ukuhlala kuyo​—phakathi kwezimponjwana ezintinyelayo ze-anemone. Akumangalisi ukuthi elinye igama le-clown fish yi-anemonefish.

Njengabalingiswa abaningi baseHollywood, ama-clown fish awazixwayi izithombe. Abatshuzi nababhukudi ngokuvamile bangalindela ukuba ama-clown fish ame ukuze athathwe izithombe, ngoba awavamile ukuzulela kude nasekhaya futhi awanamahloni.

Kodwa okwenza ama-clown fish amangalise yindlela yawo yokuphila ebonakala iyingozi. Ukuhlala phakathi kwezimponjwana ezinoshevu kungase kubonakale kufana nokuhlala esidlekeni sezinyoka. Noma kunjalo, ama-clown fish awahlukani ne-anemone ayikhethile. Yini eyenza lobu budlelwane obuxakile benzeke futhi buphumelele?

‘ANGIKWAZI UKUPHILA NGAPHANDLE KWAKHO’

Itwo-banded clown fish

Njengezinto eziningi ezimbambisene kahle, ama-clown fish nama-anemone kuyazuza komunye  nomunye. Lobu buhlobo abuyona nje into eyenza ukuphila kwe-clown fish kube lula; bubalulekile. Izazi zesayensi yezinto eziphilayo zasolwandle ziye zaqinisekisa ukuthi ama-clown fish awakwazi ukuziphilela wodwa olwandle ngaphandle kwe-anemone ahlala kuyo. Awakwazi ukubhukuda kahle futhi ngaphandle kwesivikelo se-anemone, angaba sengozini yokudliwa izilwane ezilambile. Nokho, ngokusebenzisa i-anemone njengekhaya nendawo yokuphephela lapho kunengozi, ama-clown fish angakwazi ukufika eminyakeni eyishumi ubudala.

I-anemone iyikhaya nendawo ephephile yokuzalela. Ama-clown fish azalela amaqanda awo phansi kuyi-anemone, lapho bobabili abazali bewaqaphisisa khona. Kamuva, ungase ubone umndeni wama-clown fish ujikeleza kuyo leyo anemone.

I-anemone yona itholani kulobu budlelwane? Ama-clown fish aba njengonogada basolwandle, axoshe ama-butterfly fish athanda ukudla izimponjwana ze-anemone. Okungenani uhlobo olulodwa lwe-anemone alukwazi ukuphila ngaphandle kokuba nama-clown fish ahlala kulo. Lapho abacwaningi besusa ama-clown fish, akuphelanga namahora angu-24 ayeseshabalele wonke ama-anemone. Ngokusobala, ayedliwe ama-butterfly fish.

Kubonakala sengathi ama-clown fish ayinikeza ngisho namandla i-anemone akuyo. I-ammonium ekhishwa ama-clown fish isiza ekukhuliseni i-anemone. Futhi njengoba ama-clown fish ethubeleza phakathi kwezimponjwana, asiza ekujikeleziseni amanzi agcwele umoya-mpilo kuyi-anemone.

UKUYA ENDAWENI ABANYE ABESABAYO UKUBHUKUDA KUYO

Ipink skunk clown fish

Isivikelo sama-clown fish sisesikhunjeni sawo. Sinojengezi olusamafinyila oluwenza angantinyelwa. Ngenxa yalolu lwelwesi olunekhemikhali, kubonakala sengathi i-anemone ibheka i-clown fish njengefana nayo. Njengoba kwasho omunye usosayensi wezinto eziphilayo zasolwandle, i-clown fish iba “inhlanzi egqoke izembatho ze-anemone.”

Olunye ucwaningo lusikisela ukuthi lapho ama-clown fish ekhetha i-anemone entsha azohlala kuyo, kudingeka azijwayelanise nayo. Kutholakale ukuthi lapho le nhlanzi ifika kuyi-anemone okokuqala ngqa, ilokhu iyithinta kuze kuphele amahora athile. Kubonakala sengathi ukulokhu iyithinta ngale ndlela kwenza i-clown fish ikwazi ukulungisa ulwelwesi oluyivikelayo luvumelane noshevu wale anemone entsha. Kungenzeka ukuthi i-clown fish iyantinyelwa kancane phakathi nalokhu. Kodwa ngemva kwalokho, kube sekuzwanwa.

Ukusebenzisana kwezidalwa ezihlukene kangaka kunikeza isifundo esithakazelisayo sokubambisana. Ezintweni eziningi, abantu abanamasiko nezizinda ezingafani bafeza izinto ezinkulu ngokusizana. Njenge-clown fish, nathi kungase kusithathe isikhashana ukujwayela ukusebenzisana nabanye, kodwa imiphumela iwufanele ngempela umzamo.