Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukunqoba Inselele Yokungafani Kwezilimi—Indlela Okwenziwa Ngayo

Ukunqoba Inselele Yokungafani Kwezilimi—Indlela Okwenziwa Ngayo

“Kuye kuthiwe awukho umsebenzi oyinkimbinkimbi ngaphezu kokuhumusha.”—“The Cambridge Encyclopedia of Language.”

NGAPHAMBI kokuba izincwadi zoFakazi BakaJehova ziqale ukuhunyushwa, zihlelwa ngokucophelela, kucwaningwe bese ziyabhalwa. Kule nqubo, uMnyango Wokubhala osendlunkulu yabo yomhlaba wonke eNew York uhlolisisa konke okubhaliwe ukuthi kunembile yini nokuthi kubhalwe ngolimi olufanele lwanamuhla yini. *

UMnyango Wokubhala ube usuthumela okubhaliwe emaqenjini abahumushi abalelwa emakhulwini emhlabeni wonke—iningi lawo elisebenza futhi lihlale endaweni okukhulunywa kuyo ulimi ahumushela kulo. Iningi labahumushi laluncela ulimi elihumushela kulo. Kumelwe bayiqonde kahle indaba abayihumushayo kanye nolimi abahumushela kulo.

Abahumushi bawenza kanjani umsebenzi wabo?

UGeraint, ongumhumushi eBrithani, uyachaza: “Sisebenza njengeqembu. Ngakho, kubalulekile ukubambisana. Ndawonye, sifuna izindlela zokuxazulula izinkinga ezinzima esizithola lapho sihumusha. Asibheki nje amagama; sibheka amabinzana. Sicabangisisa ngalokho akushoyo ngempela nalokho okuhlosiwe, silokhu sizikhumbuza ukuthi isihloko ngasinye sibhalelwe obani.”

Usuke uyini umgomo wenu lapho nihumusha?

“Umgomo wethu ukuba umfundi ezwe sengathi indaba ivele  yabhalwa ngolimi lwakhe. Akufanele izwakale ihunyushiwe. Ukuze kube njalo, sizama ukusebenzisa ulimi olungokwemvelo. Ngokwenza kanjalo, siyokwenza umfundi aqhubeke efunda njengokungathi udla ukudla okumnandi nokuzehlelayo.”

Yiziphi izinzuzo zokuhlala lapho ulimi lukhulunywa khona?

“Ukuba phakathi kwabantu bendawo kuwusizo olukhulu. Siluzwa lukhulunywa nsuku zonke ulimi. Ngaphezu kwalokho, siyakwazi ukuthola kubantu bendawo ukuthi izinkulumo ezithile namagama angokwemvelo yini, ayaqondakala futhi ezwakala kamnandi yini. Lokhu kuyasisiza siveze umqondo oyiwonawona walokho esikuhumushayo.”

Uhlelwe kanjani umsebenzi wenu?

“Iqembu ngalinye labelwa umsebenzi ohlukile. Ngamunye eqenjini uqale afunde indaba ukuze ayizwe kahle futhi athole ukuthi yakheke kanjani nokuthi ihloselwe obani. Siyazibuza: ‘Siya kobani lesi sihloko? Liyini iphuzu eliyinhloko nenjongo yaso? Yini engilindele ukuyifunda kuso?’ Lesi sinyathelo sisenza sicabange ngezindlela zokuhumusha ezingaba usizo.

“Iqembu libe selixoxa, licobelelane lokho elikucabangayo. Siyaqiniseka yini ukuthi siyayiqonda le ndaba? Singayethula kanjani ngendlela efana neyesiNgisi? Inhloso yethu ukwenza abafundi bolimi okuhunyushelwe kulo bazizwe ngendlela efanayo naleyo umlobi abehlose ukuba abafundi besiNgisi bazizwe ngayo.”

Iqembu lisebenza kanjani ndawonye?

“Sifuna abafundi bayiqonde zisuka nje indaba. Ngakho, isigaba ngasinye esisihumushayo sisifunda kaningana ngokuzwakalayo.

“Ohumushayo uthayipha isigaba ngolimi okuhunyushelwa kulo sibheké kuma-computer ethu. Sibe sesihlola ukuthi ayikho yini imiqondo esalayo noma enezelwayo. Sibheka ukuthi indaba izwakala ingokwemvelo, amagama abhalwe ngokunembile nokuthi imithetho yolimi igciniwe yini. Omunye ube esesifunda ngokuzwakalayo leso sigaba. Uma ebambeka njengoba efunda, sizibuza ukuthi kungani. Uma sesihunyushwe sonke isihloko, oyedwa eqenjini usifunda sonke ngokuzwakalayo, abanye baphawule futhi babhale izinkinga ezingase zidinge ukulungiswa.”

 Kuzwakala kuwumsebenzi omkhulu!

“Wona mkhulu! Usuku luphela sikhathele. Ngakusasa ekuseni, siphinde siyibheke indaba sesiqabulekile. Ngemva kwamasonto athile, uMnyango Wokubhala usithumelela izinguquko zokugcina okufanele sizenze. Sibe sesiphinda siwufunda umsebenzi wethu ngemva kokungawuboni isikhashana, siphinde siwulungise.”

Yimaphi amathuluzi akuyi-computer eniwasebenzisayo?

“Namanje ama-computer awakakwazi ukuthatha indawo yabahumushi. Kodwa oFakazi BakaJehova baye benza amathuluzi okuhumusha asenzela umsebenzi wethu ube lula. Elinye lawo lisasichazamazwi esifaka kuso izinkulumo namagama esiwasebenzisa kaningi. Elinye lisenza sikwazi ukucwaninga konke iqembu lethu elake lakuhumusha, sibone nezindlela ezinhle zokuxazulula izinselele zokuhumusha olimini lwethu.”

Uzizwa kanjani ngomsebenzi wakho?

“Siwubheka njengesipho esiya emphakathini. Lesi sipho sifuna ukusisonga kahle. Akuve kusijabulisa ukucabanga ukuthi isihloko sikamagazini noma esiya engosini yethu singase sithinte inhliziyo yomfundi futhi sithuthukise ukuphila kwakhe.”

 Izinzuzo Ezihlala Njalo

Emhlabeni wonke, amakhulu ezigidi ayazuza ngokufunda izincwadi zoFakazi BakaJehova ngolimi lwawo. Ukuhlakanipha okusebenzayo okusezincwadini, kuma-video nasengosini yabo, ethi jw.org, kusekelwe eBhayibhelini. Kakade, kuleyo ncwadi engcwele, uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova usitshela ukuthi ufuna ukuba umyalezo wakhe uyiswe kubantu bazo “zonke izizwe nezinhlanga nezilimi.”—IsAmbulo 14:6. *

^ isig. 4 Izincwadi ziqale zibhalwe ngesiNgisi.

^ isig. 25 Ngena ku-www.jw.org/zu ukuze uzitholele izincwadi ezifundwayo, ezilalelwayo nama-video ngolimi lwakho nangamakhulu ezinye izilimi.