Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Unogolantethe

Izifundo Esizithola Ezinyonini Zezulu

Izifundo Esizithola Ezinyonini Zezulu

“Ngiyacela, buza . . . nezidalwa ezinamaphiko zamazulu, zizokutshela. Yikuphi phakathi kwakho konke lokhu okungazi kahle ukuthi isandla sikaJehova uqobo sikwenzile lokhu?” —Jobe 12:7, 9.

EMINYAKENI engaphezu kwengu-3 000 edlule, inzalamizi yasendulo uJobe yaqaphela ukuthi kuningi esingakufunda ezinyonini zezulu ngomsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Indlela eziziphatha ngayo yenza zikufanelekele kahle kakhulu nokusetshenziswa emifanekisweni nasezingathekisweni. Izindawo eziningi ezikhuluma ngezinyoni zezulu eBhayibhelini zisifundisa izifundo ezibalulekile ngokuphila nangobuhlobo bethu noNkulunkulu. Ake sibheke izibonelo ezimbalwa.

LAPHO IZINKONJANE ZAKHELA KHONA

Izakhamuzi zaseJerusalema zazizijwayele izinkonjane, ezivame ukwakha izidleke zazo ngaphansi kompheme wophahla lwezindlu. Ezinye zazizakha ethempelini likaSolomoni. Kungenzeka ukuthi izinkonjane ezazakhela ethempelini unyaka ngamunye zazithola le ndawo ilondekile, zikwazi ukukhulisa amaphuphu azo zingaphazanyiswa.

Umqambi weHubo 84—enye yamadodana kaKhora, eyayikhonza ethempelini isonto elilodwa njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha—waziphawula lezo zidleke ezazisethempelini. Elangazelela ukuba njengenkonjane eyayihlale isendlini kaJehova, wababaza: “Yeka ukuthi lithandeka kanjani itabernakele lakho elikhulu, Jehova wamabutho! Umphefumulo wami ulangazelele amagceke kaJehova futhi usuphelile ukuwalubela. . . . Ngisho nenyoni ngokwayo itholé indlu, nenkonjane izitholele isidleke, lapho ibeké khona amaphuphu ayo—i-altare lakho elikhulu, Jehova wamabutho, Nkosi yami noNkulunkulu wami!” (IHubo 84:1-3) Ingabe thina nezingane zethu sikulangazelela futhi sikwazisa ngendlela efanayo ukuba kanye nebandla labantu bakaNkulunkulu njalo?—IHubo 26:8, 12.

UNOGOLANTETHE UYASAZI ISIKHATHI SAKHE

Umprofethi uJeremiya wabhala: “Nonogolantethe emazulwini—uzazi kahle izikhathi zakhe ezimisiwe.” Akungabazeki ukuthi wayazi kahle ngokufuduka konogolantethe benqamula iZwe Lesithembiso. Entwasahlobo, kuye kwabonakala onogolantethe abamhlophe abangaphezu kuka-300 000 befuduka besuka e-Afrika beya eNyakatho yeYurophu benqamula eSigodini SaseJordani. Iwashi labo langaphakathi libenza bafune ukuphindela ezindaweni abazalela kuzo ehlobo. Njengezinye izinyoni ezifudukayo, ‘basigcina kahle isikhathi sokungena kwabo.’—Jeremiya 8:7.

I-Collins Atlas of Bird Migration ithi: “Into emangalisa ngempela ngokufuduka [kwezinyoni] ukuthi kungokwemvelo.” UJehova uNkulunkulu wanikeza izinyoni ezifudukayo ukuhlakanipha okungokwemvelo mayelana nezinkathi, kodwa umuntu wamnika ikhono lokuqonda izikhathi nezinkathi. (Luka 12:54-56) Ngokungafani nokuhlakanipha okungokwemvelo kukanogolantethe, ukuze umuntu aqonde lokho okushiwo yizenzakalo zesikhathi esiphila kuso kubalulekile ukuba abe nolwazi ngoNkulunkulu. Ama-Israyeli osuku lukaJeremiya awazange azinake lezo zimpawu. UNkulunkulu wachaza inkinga eyayiyimbangela,  wathi: “Balé lona kanye izwi likaJehova, banakuhlakanipha kuni?”—Jeremiya 8:9.

Namuhla sinobufakazi obuningi bokuthi siphila esikhathini iBhayibheli elisibiza ngokuthi ‘izinsuku zokugcina.’ (2 Thimothewu 3:1-5) Ingabe uzomlingisa unogolantethe, ukunake lokho okushiwo yile ‘nkathi’?

UKHOZI LUBUKA KUDE LÉ

IBhayibheli likhuluma kaningi ngokhozi, futhi luvamile ukubonakala eZweni Lesithembiso. Lusesidlekeni salo phezulu eweni, ukhozi “lufuna ukudla . . . ; amehlo alo alokhu ebheke emajukujukwini.” (Jobe 39:27-29) Amehlo alo abukhali kangangokuthi kuthiwa lukwazi ukubona unogwaja ukude ngekhilomitha.

Njengoba nje ukhozi lukwazi ‘ukubheka emajukujukwini,’ uJehova ukwazi ukubona kude esikhathini esizayo. Ngakho, uJehova uNkulunkulu wathi: “[Ngiyilowo] owazisa isiphetho kwasekuqaleni, nalowo owazisa izinto ezingakenziwa kusukela kudala.” (Isaya 46:10) Ngokulalela iseluleko sikaJehova, singazuza ekuhlakanipheni nasekuqondeni kwakhe okungenakuqhathaniswa.—Isaya 48:17, 18.

IBhayibheli liphinde lifanise labo abathembela kuNkulunkulu nezinkozi: “Labo abathemba uJehova bayothola amandla kabusha. Bayokhuphuka ngamaphiko njengezinkozi.” (Isaya 40:31) Ukhozi lukhuphukela phezulu lusebenzisa umoya oshisayo okhuphukayo obizwa ngokuthi ama-thermal. Lapho seluyitholile i-thermal, luvula amaphiko alo bese luzungeza kulowo moya, lulokhu luya phezulu. Aluthembeli emandleni alo ukuze lukhuphukele phezulu futhi luntweze amabanga amade. Ngokufanayo, labo abathembela kuJehova bangancika kuye ngoba ubathembisa “amandla angaphezu kwavamile.”—2 Korinte 4:7, 8.

“NGENDLELA ISIKHUKUKAZI ESIBUTHELA NGAYO AMATSHWELE ASO NDAWONYE”

Sekusele izinsukwana ngaphambi kokuba afe, uJesu wake wama wabuka inhloko-dolobha yakwaJuda. Wabalisa: “Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaprofethi nomkhandi ngamatshe walabo abathunyelwe kuye,—yeka ukuthi kukaningi kangakanani ngifuna ukubuthela abantwana bakho ndawonye, ngendlela isikhukukazi esibuthela ngayo amatshwele aso ndawonye ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa anifunanga.”—Mathewu 23:37.

Enye yezinto ezingokwemvelo ezinamandla kakhulu ezinyonini yisifiso sazo sokuvikela abantwana bazo. Izinyoni ezizalela phansi, njengezikhukukazi ezifuywayo, kumelwe zihlale ziqaphe ingozi. Uma isikhukukazi sibona uhebe ezungeza phezulu, senza umsindo omkhulu oyisixwayiso, bese amatshwele aso egijima ngokushesha ayokhosela ngaphansi kwamaphiko aso. Lapho, amatshwele ayavikeleka naselangeni elishisayo nasemvuleni enkulu. Ngokufanayo, uJesu wayefuna ukunikeza izakhamuzi zaseJerusalema isivikelo esingokomoya. Namuhla, uJesu usibizela kuye ukuze sithole ukuqabuleka nokuvikeleka emithwalweni nasezinkathazweni zokuphila kwethu kwansuku zonke.—Mathewu 11:28, 29.

Impela, kuningi esingakufunda ezinyonini. Njengoba ubhekisisa imikhuba yazo, zama ukukhumbula izingathekiso zazo ezisemiBhalweni. Kwangathi inkonjane ingakusiza ukuba uyazise indlu yokukhonza uJehova. Kwangathi ungabheka kuNkulunkulu ukuze uthole ithemba elingakwenza ukwazi ukuphakama njengokhozi. Kwangathi ungasondela kuJesu ukuze uthole iqiniso elingokomoya elikulonda njengesikhukukazi sivikela amatshwele aso. Futhi kwangathi unogolantethe angakukhumbuza ukuhlala ukuphaphamele lokho okushiwo yizenzakalo zezwe zesikhathi sethu.