INQABAYOKULINDA No. 3 2020 | Izibusiso Zaphakade Ezivela KuNkulunkulu Onothando

Thola ukuthi ziyini, kungani ungazikholelwa nokuthi ungazithola kanjani.

Ungazijabulela Izibusiso Zaphakade Ezivela KuNkulunkulu Onothando

Ingabe ulangazelelwa umhlaba ongcono​—⁠umhlaba ongenazo izimpi, ubugebengu nokugula? Lokhu akulona iphupho; yisithembiso esivela kuNkulunkulu.

UMdali Wethu Onothando Unendaba Nathi

Njengobaba onothando, uNkulunkulu uyawunakekela umndeni wakhe. Kanjani?

Indlela UMdali Azembula Ngayo Izithembiso Zakhe Zothando

UNkulunkulu wabasebenzisa kanjani abaprofethi ukuze asibhalele umyalezo?

Ingabe IZwi LikaNkulunkulu Elilotshiwe Lishintshiwe?

Bona lokho ochwepheshe abakutholile ngeBhayibheli esinalo namuhla.

Sifunda NgoNkulunkulu Kubaprofethi Bakhe

Abaprofethi abathathu abathembekile basisiza sifunde ngoNkulunkulu nokuthi singazithola kanjani izibusiso zakhe.

Qhubeka Uthandazela Umusa KaNkulunkulu

Singathandaza kanjani ukuze uNkulunkulu asizwe futhi asibusise?

Izibusiso Ezitholwa Yilabo Abalalela UNkulunkulu

Hlola izindlela ezimbili ukulalela uNkulunkulu okuletha ngazo isibusiso sakhe.

Indlela Yokubonisa Abanye Uthando

Akuhlale kulula ukubonisa abanye uthando, kodwa kungenzeka.

Izibusiso Ezitholwa Yilabo Abasiza Abanye

Imizamo yethu yokusiza abanye ingaholela kanjani ekwamukelweni uNkulunkulu nasekutholeni isibusiso sakhe?

Ungazithola Izibusiso Zaphakade Ezivela KuMdali Wethu

Kuyoba njani ukuphila emhlabeni lapho uNkulunkulu egcwalisa isithembiso asenza ku-Abrahama?

Wake Wazibuza Yini Le Mibuzo?

Thola izimpendulo mayelana nezinkinga zokuphila noNkulunkulu.