Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

‘Amehlo akho angibona ngisho ngiseyihlule.’—IHUBO 139:16

Ingabe UNkulunkulu Ukwazi Ngempela?

Ingabe UNkulunkulu Ukwazi Ngempela?

ESIKUFUNDA ENDALWENI

Ake ucabange ngendlela amawele afanayo asondelene ngayo. UNancy Segal, ongumqondisi wase-Twin Studies Center, naye oyiwele, uthi amanye amawele “akwazi ukuqonda into eshiwo elinye ngaphandle kokuba lize lichaze.” Omunye owesifazane washo lokhu lapho echaza ubudlelwane obuphakathi kwakhe newele lakhe, “Wazi yonke into ngami, nami ngazi yonke into ngaye.”

Yini eyenza amawele afanayo azane ngale ndlela? Ucwaningo olwenziwe luveza ukuthi nakuba indawo nendlela abazali abakhulisa ngayo amawele kunomthelela, ukuba kwawo nezakhi zofuzo ezifanayo kudlala indima ebaluleke kakhulu.

CABANGA NGALOKHU: UMdali owenza izakhi zofuzo uyiqonda ukwedlula noma yimuphi omunye umuntu indlela umuntu ngamunye akheke ngayo. Umhubi uDavide washo lokhu: “Wangigcina ngihenqelwe esiswini sikamama. Amathambo ami ayengafihlekile kuwe lapho ngenziwa ekusithekeni.  . . Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho.” (IHubo 139:13, 15, 16) NguNkulunkulu kuphela oziqonda ngokuphelele izakhi zofuzo zomuntu ngamunye, kanye nezimo ezakha ubuntu bakhe. Lokhu kusiqinisekisa ngokuthi wazi yonke into ngathi.

ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI NGOLWAZI UNKULUNKULU ANALO

UDavide wathandaza: “O Jehova, ungihlolisisile, futhi uyangazi. Wena ngokwakho usuyakwazi ukuhlala kwami phansi nokusukuma kwami. Ucabangelé umcabango wami ukude. Ngoba akukabikho zwi olimini lwami, kodwa, bheka! Jehova, usulazi lonke kakade.” (IHubo 139:1, 2, 4) Ngaphezu kwalokho, uJehova wazi ngisho nemizwa yethu esekujuleni kwenhliziyo “futhi ubona konke ukuthambekela kwemicabango.” (1 IziKronike 28:9; 1 Samuweli 16:6, 7) La mavesi embulani ngoNkulunkulu?

Nakuba singeke simtshele konke okusenhliziyweni yethu lapho sithandaza, uMdali wethu uyakubona konke esikwenzayo futhi uyazi ukuthi kungani sikwenza. Uyakwazi nokuhle esifisa ukukwenza, ngisho noma singenawo amandla okukwenza. NguNkulunkulu owasenza saba nothando, ngakho uzimisele futhi uyakulangazelela, ukubona nokwazi izinto esizicabangayo nezifiso zethu ezinhle.—1 Johane 4:7-10.

Ayikho into uNkulunkulu angayiboni. Ngisho noma abanye bengaziboni izinto esibhekene nazo, kodwa yena uyakwazi ukuzibona futhi uyaziqonda

 ImiBhalo iyasiqinisekisa

  • “Amehlo kaJehova aphezu kwabalungileyo, nezindlebe zakhe zisekunxuseni kwabo.”—1 PETRU 3:12.

  • UNkulunkulu uyasithembisa: “Ngizokwenza ube nokuqondisisa ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo. Ngiyonika iseluleko iso lami likubhekile.”—IHUBO 32:8.

UNKULUNKULU UYAZWELANA NATHI

Ingabe ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyasiqonda isimo sethu nendlela esizizwa ngayo kungasisiza sikwazi ukubhekana nezimo ezinzima? Cabanga ngalokho okwenzeka ku-Anna waseNigeria. Uyachaza: “Ngenxa yezimo ezazingiqeda ithemba, ngangizibuza ukuthi kungani ngisaqhubeka ngiphila. Ngangiwumfelokazi futhi nginakekela indodakazi yami eyayisesibhedlela ngenxa yamanzi ayesebuchosheni. Ngabe sengithola ukuthi nginomdlavuza webele, futhi kwakudingeka ukuba ngihlinzwe bese ngiqala nezinye izindlela zokwelashwa. Kwakunzima kakhulu ukuba sesibhedlela ngesikhathi esifanayo nendodakazi yami.”

Yini eyasiza u-Anna wakwazi ukubhekana nalesi simo esinzima? Uthi: “Ngangicabanga ngamavesi afana nomBhalo wabaseFilipi 4:6, 7 othi ‘ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zenu namandla enu engqondo.’ Njalo lapho ngicabanga ngalo mBhalo ngangizizwa ngisondelene kakhulu noJehova, ngoba ngangazi ukuthi ungiqonda ukudlula indlela mina engangiziqonda ngayo. Ngangithola nesikhuthazo kubafowethu nodadewethu basebandleni abanothando.

“Nakuba ngisenenkinga yempilo, sesingcono kakhulu isimo sami nesendodakazi yami. Ngenxa yokuthi uJehova unathi, sesifunde ukungacabangi izinto ezimbi lapho sibhekene nezimo ezinzima. UmBhalo kaJakobe 5:11 uyasiqinisekisa: ‘Sithi bayajabula labo abaye bakhuthazela. Niye nezwa ngokukhuthazela kukaJobe futhi nabona umphumela uJehova awunikeza, ukuthi uJehova unothando futhi unesihe.’” UJehova wayesiqonda ngokuphelele isimo uJobe ayebhekene naso. Nathi singaqiniseka ukuthi uziqonda ngendlela efanayo izimo ezinzima esibhekana nazo.